Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Xəstələrin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?Yüklə 0,91 Mb.
səhifə2/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

54) Xəstələrin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə hospitalizasiya meyarlarına aid hansılar doğrudur?
A) Yanaşı gedən somatik xəstəlikləri olan yanıqla xəstələr

B) Kimyəvi yanıqlar, tənəffüs yollarının yanıqları;

C) Sınıqlarla müşayət olunan yanıqla xəstələr;

D) Hər hansı dərəcəli yanığı olan uşaqlar, sosial, emosional və ya reabilitasion yardıma ehtiyacı olan yanmış şəxslər.

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
55) İnfuzion məhlulların ümumi həcmi hansı düstura görə (şokun dərinliyinə görə) hesablanır?
A) Land

B) Brouder

C) Parkland

D) Land və Brouder

E) Frank
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
56) Ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahəsi neçə faiz və Frank indeksi neçə olmalıdır?
A) 60-70%, 150-200

B) 10-19%, 30-49

C) 20-50%, 50-100

D) 65-75% 150-200

E) 50-70% 80-120
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
57) Çox ağır gedişli yanıq septikotoksemiyasında yanığın sahəsi neçə faiz və Frank indeksi neçə olur?
A) 20-50%, 50-100

B) 60-70%,120-150

C) 30-40%, 80-100

D) 10-19%, 30-49

E) 5-10%, 30-50
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
58) III dərəcəli yanıqların yerli müalicəsinə hansılar aiddir?
A) Nekrozlaşmış toxuma hissələrini götürmək, qalın divarlı suluqları açmaq və möhtəviyyatını sormaq

B) Barmaqların zədələnməsi zamanı onları ayrı-ayrı sarımaq, yanığı törədən agentdən, zədələnmə sahəsindən asılı olmayaraq hospitalizasiya. Xəstənin isinməsini təmin etmək

C) Antiseptik məhlullarla sarğı qoymaq. Nəqliyyatla daşınma zərurəti zamanı 3-4 saatlıq quru və ya soyuducu gellə sarğı

D) 0,25%-li novokainlə yumaq

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
59) Üzün yanıqlarını aşağıdakı maddələrdən hansı törədə bilər?
A) Sadalananların heç biri

B) İsti mayelər, buxarlar

C) Alov, günəş şüaları

D) Sadalananların hamısı

E) Kimyəvi maddələr
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
60) Elektrik travmaları zamanı ilk yardım tədbirlərindən hansı doğrudur?
A) Ürəyin qapalı masajı, süni tənəffüs, AMBU aparatı, intubasiya

B) Sadalananların heç biri

C) Neyroleptoanalgeziya və ya narkotiklərin vurulması

D) Zərərçəkəni elektrik gərginliyi mənbəyindən ayırmaq

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: “ Yanıqların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol” Bakı 2008
61) Əyriboyunluğun ən çox rast gəlinən formaları hansılardır?
A) İltihab

B) Reflektor

C) Əzələ

D) Sümük


E) Bütün cavablar dogrudur
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
62) Uşağın həyatının ilk həftələri və ayları ərzində əyriboyunluğun əzələ formasının konservativ müalicəsinə nə daxil deyil?
A) Başın hiperkorreksiya olunmuş vəziyyəti

B) Fizioterapiya

C) Korreksiyaedici gimnastika

D) Gips sarğısı

E) Boyun əzələlərinin masajı
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
63) Bud-çanaq oynağının displaziyasının müalicəsi nə vaxtdan başlayır?
A) 1-2 aylıqdan

B) 3 aylıqdan və daha sonra

C) 1 aylıqdan

D) 6 aylıqdan sonra

E) Anadan olandan
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
64) Bud- çanaq oynağı çıxığının (displaziyasının) konservativ müalicəsi zamanı ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Oynaq hərəkətsizliyi və ankiloz

B) Oturaq sinirinin parezi

C) Bud sümüyünün başının aseptik nekrozu

D) Sadalananlardan hamısı

E) Çanağın əyriliyi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
65) Diz qapağı çıxığının hansı növlərinə rast gəlinir?
A) Residiv verən

B) Anadangəlmə

C) Daimi mövcud olan

D) Sadalananlardan hamısı

E) Birincili
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
66) Kəskin hematogen osteomielitin başlanması nə ilə səciyyələnir?
A) Kəskin ağrılarla və ağrı kontrakturası ilə

B) Artan EÇS(Eritrositlərin Çökmə Sürəti) ilə

C) Sadalananlardan hamısı

D) Yüksək hərarətlə

E) Reaktiv artritlə
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
67) Xroniki posttravmatik osteomielit aşağıdakılardan hansının mövcudluğu ilə şərtlənir?
A) İrinli fistul

B) Sadalananlardan hamısı

C) Residivli gediş

D) Sümük sekvestri

E) Anamnezdə zədələr
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
68) Xroniki posttravmatik osteomielitin əməliyyat yolu ilə müalicəsi nəyi nəzərdə tutur?
A) Sümük plastikasını

B) Sümüyün perforasiyasını

C) Nekrosekvestrektomiyanı

D) Metal osteosintezini

E) Sümüyün seqmentar rezeksiyasını
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
69) Sümüklərdəki yalançı oynaqların müalicəsi üçün nə tətbiq olunur?
A) Sümük plastikası

B) Balneoterapiya

C) Endoprotezləşdirmə

D) Sümükdaxili osteosintez

E) Kompression-dikstrasion osteosintez
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
70) Menisk kistasının müalicəsi zamanı hansı üsuldan istifadə olunur?
A) Meniskoektomiya

B) Meniskotomiya

C) Fizioterapiya

D) Oynağın immobilizasiyası

E) Meniskin punksiyası
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
71) Koksartrozun əməliyyat yolu ilə müalicəsinin əsas göstərişləri hansılardır?
A) 1-ci və 2-ci dərəcəli displastik koksartroz

B) Qısa remissiya dövrləri

C) Konservativ müalicənin təsirinin olmaması

D) Rotasion hərəkətlərin məhdudlaşması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
72) Onurğa sütununun bel hissəsinin osteoxondrozu ilə müşayət olunan 3-cü dərəcəli koksartroz xəstələrinə hansı əməliyyat məsləhət görülür?
A) Oynağın endoprotezləşdirilməsi

B) Oynağın detorsion-varizasiyalaşdırıcı osteotomiyası

C) Mak-Marrey üsulu ilə osteotomiya

D) Bud-çanaq oynağının artrodezi

E) Foss əməliyyatı
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
73) Diz oynağının deformasiyaedici artrozunun əsas kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Diz oynağının varus və ya valqus deformasiyası

B) Hərəkət zamanı oynaqda xırçıltı

C) Hərəkət məhdudiyyəti

D) Diz oynağında ağrılar

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. Москва, 1983
74) Xroniki odlu silah osteomieliti nə ilə xarakterizə olunur?
A) Sümük sekvestri ilə

B) Anamnezdə odlu silah yarası ilə

C) Bütün sadalananlarla

D) Funksional irinli yara ilə

E) Residiv verməsi ilə
Ədəbiyyat: Гринев М.В. Остеомиелит. Ленинград, 1979
75) Bud-çanaq oynağının deformasiya edici artrozunun ən çox rast gələn səbəbi hansıdır?
A) Anadangəlmə çıxıq

B) Keçirilmiş epifizeoliz

C) Bud-çanaq oynağının travması (çanağın çıxığı, burma çuxurunun arxa və ya yuxarı kənarı)

D) İltihabi proses

E) Bud-çanaq oynağının inkişafdan qalması (antetorsiyanın böyük bucağı, boyun-diafizar böyük bucağı, çuxurun inkişafdan qalması)
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
76) Bud-çanaq oynağının deformasiya edici artrozunun əsas erkən klinik simptomu hansıdır?
A) Budun aşağı üçdə birində və diz oynağı nahiyəsində ağrı

B) Yaxınlaşdırıcı-bükücü kontrakturası

C) Bud-çanaq oynağı nahiyəsində ağrı

D) Ətrafın qısalması

E) Oynaqda hərəkətin məhdudlaşması
Ədəbiyyat: Анкин А.Н., Анкин Н.А. Практическая травматология. Европейские стандарты. Москва, 2005
77) Natamam sümük əmələgəlməyə daha tez-tez hansı biri məruz qalır?
A) Pəncənin xırda sümükləri

B) Onurğa

C) Borulu sümüklər

D) Yastı sümüklər

E) Ovucun xırda sümükləri
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
78) Natamam sümük əmələgəlmədə patoloji sınıqların baş verməsi nə vaxt ola bilər?
A) Kücə travmasında

B) Sadalanan səbəblərin heç biri

C) Kobud travmada

D) Öz-özünə travmada

E) Əhəmiyyətsiz travmada
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
79) Nəhənghüceyrəli şişə (osteoklastoma) nə zaman daha çox rast gəlinir?
A) Ahıl adamlarda rast gəlinir

B) Şiş böyüklər üçün xarakterikdir (20-40 yaş)

C) Uşaqlıq dövründə (10 yaşa qədər)

D) Yeniyetməlikdə (12-16 yaş)

E) Hər yaş dövründə rast gəlinir
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
80) Gec bitişən və heç bitişməyən sınıqlara hansı aiddir?
A) Bud sümüyünün burmalararası sınığı

B) Bazu sümüyün proksimal hissəsinin sınığı

C) Qayığabənzər sümüyün başının sınığı

D) Qamış sümüyünün orta və aşağı 1/3 hissəsinin sınığı

E) Bud sümüyünün boynunun sınığı
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
81) Bud sümüyünün sınığında intramedulyar ştift nə vaxt əks göstərişdir?
A) Uşaqda sınıq

B) Qəlpəli sınıq

C) Bud sümüyünün bir neçə yerdən sınığı

D) Sınıq adduktorun bərkimə yerindən 6 sm uzaq yerləşir

E) Sümük iliyi kanalının nisbətən dar hissəsində sınıq
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
82) Kompression-distraksion osteosintez zamanı stabilləşmə dövründə dozalanmış yüklə yeriş bütün sadalananlara yardım edir, hansı biri istisna edilir?
A) Əzələlərin funksiyasının normallaşması

B) Nevritlərin profilaktikası

C) Qan və limfa dövranının normallaşması

D) Sınığın, yalançı oynağın konsolidasiyası

E) Kontrakturanın profilaktikası
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
83) Dəri transplantatının yığılma qabiliyyətini nə müəyyən edir?
A) Tüklülük

B) Keyləşdirmə üsulu

C) Lokalizasiya

D) Sahə


E) Parçanın qalınlığı
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
84) Bədənin digər hissələrindən parça ilə italyan plastikası zamanı enin uzunluğa nisbəti hansıdır?
A) 1:1

B) 1: 2


C) 1:3

D) 1:5


E) 1:4
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
85) Parçalanmış dəri parçası transplantasiyadan əvvəl nə ilə işlənilir?
A) Antiseptik məhlulu ilə (rivanol, furasilin)

B) Vazelin yağı ilə

C) Spirtlə

D) Antibiotiklər əlavə etməklə novokain məhlulu ilə

E) Yod məhlulu ilə
Ədəbiyyat: Литтманн И. Оперативная хирургия. Будапешт, 1982
86) Xəstə və əlillərin reabilitasiyasının əsas prinsiplərinə bütün sadalananlar daxildir, hansı istisna edilir?
A) Tibbi reabilitasiya

B) Sosial-məişət reabilitasiyası

C) Professional reabilitasiya

D) Hüquqi reabilitasiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Юмашев Г.С. Оперативная травматология и реабилитация больных с повреждением опорно-двигательного аппарата. Москва, 1983
87) Uşaqlarda şok zamanı həyatı vacib funksiyaların pozulmasına səbəb olan birincili əsas etioloji faktor hansıdır?
A) Mərkəzi hemodinamikanın pozulması

B) Hipofiz və böyrəküstü vəzlərin qabıq funksiyasının gərginləşməsi ilə əlaqədar «vegetativ həyacan»

C) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığı

D) Baş beyin qabığı mərkəzlərinin tormozlanması

E) Toxuma və orqanların parçalanma məhsullarının verdiyi intoksikasiya
Ədəbiyyat: Травматологическая ортопедия. Руководство в 3-х томах. Москва, 1997
88) Doğuş epifizeolizinin ən çox rast gəlinən lokalizasiyası hansıdır?
A) Budun proksimal epifizi

B) Qamış sümüyünün proksimal epifizi

C) Bazunun proksimal epifizi

D) Budun distal epifizi

E) Bazunun distal epifizi
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
89) Bir yaşa qədər olan uşaqlarda körpücük sümüyünün orta hissəsinin sınığında optimal fiksəedici sarğı hansıdır?
A) Fiksasiya tələb olunmur

B) Torakobraxial sarğı

C) Dezo sarğısı

D) Gipsli 8-vari sarğı

E) Qoltuqağacı-gips sarığı-Kuzminski-Karpenko üsulu ilə
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
90) Bazu sümüyünün diafizının orta 1/3-nin qapalı köndələn sınığında optimal fiksasiya üsuluna hansı aiddir?

A) Repozisiya və gips longetlə fiksasiya

B) Repozisiya və aparatlarla fiksasiya

C) Skelet dartması

D) Repozisiya və uzaqlaşdırıcı şina ilə fiksasiya

E) Repozisiya və iki mil ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972
91) Uşaqlarda operativ müalicəyə ən çox göstəriş hansıdır?
A) Bazunun diafizar zədələnmələri

B) Bazunun oynaqdaxili zədələnmələri

C) Operativ müalicə bütün hallarda əks göstərişdir

D) Bazunun metafizar zədələnmələri

E) Bazunun metadiafizar zədələnmələri
Ədəbiyyat: Волков М.В., Дедова В.Д. Детская ортопедия. Москва, 1972

Bölmə 1. Travmatologiya

92) Postravmatik hipoproteinemiya hansı halda baş vermir?
A) anabolik proseslərin güclənməsi

B) autohemodilyasiya

C) qara ciyərdə dezaminləşmə proseslərinin pozulması

D) autohemodilyusiya damar daxili dessiminasiya sindromu zamanı zülallardan istifadə etmək

E) qanitirmə
Ədəbiyyat: Spravoçnik bolezni sistemı krovi Quseva S.A., Voznök V.P. Moskva Medres. İnform 2004, Volkova M. Kliniçeskaə Qematoloqiə Moskva Mediüina 2007, Tavrovskiy V.M. Transfuzionnaə terapiə pri ostroy krovopotere M., 1977
93) Travmadan sonra qanda və sidikdə sidik cövhərinin konsentrasiyası neçənci sutkada ən yüksək olur?
A) 1-ci sutkada

B) 2-ci sutkada

C) 9-cu sutka

D) 7-ci sutka

E) 5-ci sutka
Ədəbiyyat: Spravoçnik bolezni sistemı krovi Quseva S.A., Voznök V.P. Moskva Medres. İnform 2004, Volkova M. Kliniçeskaə Qematoloqiə Moskva Mediüina 2007, Tavrovskiy V.M. Transfuzionnaə terapiə pri ostroy krovopotere M., 1977
94) Travma xəstəliyinin kliniki dövründə mürəkkəbləşmələr olmasa, sidik cövhərinin qanda qatılığı neçə günə normalaşar?
A) 15-ci günə

B) 5-ci günə

C) 25-ci günə

D) 10-cu günə

E) 20-ci günə
Ədəbiyyat: Spravoçnik bolezni sistemı krovi Quseva S.A., Voznök V.P. Moskva Medres. İnform 2004, Volkova M. Kliniçeskaə Qematoloqiə Moskva Mediüina 2007, Tavrovskiy V.M. Transfuzionnaə terapiə pri ostroy krovopotere M., 1977
95) Ağır travma almış xəstədə üçüncü gündən qanda sidik cövhərinin miqdarı normadan neçə faiz yuxarı olduqda, onda son nəticənin letallıqla nəticələnəcəyi proqnozu aydındır
A) 300% qədər

B) 50% qədər

C) 100% qədər

D) 150% qədər

E) 200% qədər
Ədəbiyyat: Spravoçnik bolezni sistemı krovi Quseva S.A., Voznök V.P. Moskva Medres. İnform 2004, Volkova M. Kliniçeskaə Qematoloqiə Moskva Mediüina 2007, Tavrovskiy V.M. Transfuzionnaə terapiə pri ostroy krovopotere M., 1977
96) Kəskin qan itirmədə hemostazin pozulmasının inkişafına səbəb olan faktorlara hansı biri aid olunur?
A) Asidoz

B) Ayrılma trombositopeniya

C) Hipovolemiya

D) Formalaşmış elementlərin aqreqasiyası, mikro və mikro - sirkulyasiyasının pozulması

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Spravoçnik bolezni sistemı krovi Quseva S.A., Voznök V.P. Moskva Medres. İnform 2004, Volkova M. Kliniçeskaə Qematoloqiə Moskva Mediüina 2007, Tavrovskiy V.M. Transfuzionnaə terapiə pri ostroy krovopotere M., 1977
97) Budun odlu silah sınığının müalicəsinin hospital mərhələsinə aid olan tədbirlər hansıdır?
A) Cərrahi işləmə, aktiv drenaj, sınıqların xarici fiksasiyası

B) Antibiotiklərin vurulması, novokain blokadası, seqmentin immobilizasiyası

C) cərrahi işləmə, vakuumlaşdırma və gips sarğısının qoyulması

D) Cərrahi işləmə, passiv drenaj, kompression-distraksion osteosintez

E) Cərrahi işləmə və intramedullyar osteosintez
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
98) Budun sınığı zamanı gec reabilitasiya dövründə sınığı müşahidə olunan fəsadlara bütün aşağıdakılar aiddir, istisna olan hansıdır?
A) Ətrafın deformasiya və qısaldılması

B) Bitişməmiş sınıq

C) Damar-sinir dəstəsinin sıxılması

D) Kontrakturalar

E) Osteomielit
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
99) İnternal fiksatorların çıxarılması üçün optimal müddət hansıdır?
A) 1 il

B) 5 il


C) 6 ay

D) 3 il


E) 7 il
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
100) Hərbi-səhra şəraitində budun odlu silahla zədələnmələrinin müalicəsi bütün aşağıdaki tədbirlərdən başlayır, hansından başqa?
A) Reanimasion tədbirlərin keçirilməsi

B) Kompression-distraksion aparatin qoyulması

C) İxtisaslaşdırılmış hospitala nəql edilmə

D) Ətrafın immobilizasiyası

E) Xarici qanaxmanın dayandırılması
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
101) Baldır-aşıq oynağının hemartrozu zamanı aparıcı simptom hansıdır?
A) Qansızma

B) qamış-incik sindesmozun cırılması

C) Oynaq boşluğuna qan yığılması

D) Ağrı


E) Ətrafın funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
102) Deltavari bağın cırılması adətən nə ilə müşayiət olunur?
A) Baldır-aşıq oynağının bayır bağlarının cırılması ilə

B) Şopar oynağında çıxıqla

C) Ayaq darağı sümüklərinin sınması ilə

D) Qamış-incik sindesmozunun cırılması ilə

E) Daban və aşıq sümüyünün sınması ilə
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
103) Gips sarğısı ilə müalicə olunan baldır-aşıq oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti nə qədərdir?
A) 1 ay

B) 4 ay


C) 3 ay

D) 2 ay


E) 6 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
104) Cərrahi yolla müalicə olunan baldır-aşıq oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı immobilizasiya müddəti nə qədərdir?
A) 4 ay

B) 1 ay


C) 2 ay

D) 5 ay


E) 3 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
105) Cərrahi yolla baldır-aşıq oynağının sınıq-çıxığının müalicəsi bitişmə müddətini nə qədər sürətləndirir?
A) 10 gün

B) 28 gün

C) Sürətləndirmir

D) 21 gün

E) 14 gün
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
106) Baldır-aşıq oynağının odlu silahla yaralanmalarının ilkin cərrahi işlənməsi müasir mərhələdə nədən ibarətdir?
A) Toxumaların yarılması, kəsilməsi və tamlığının bərpası

B) Vakuumun istifadəsi

C) Yaranın sümükdaxili antibiotiklərlə yuyulması

D) Yaranın drenajı

E) Yara kanalının yarılması, kəsilməs, ultrasəslə işlənməsi, antibiotiklərlə sümükdaxili yuyulması, aktiv drenajı, immobilizəedici sarğının və ya modulun qoyulması
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
107) Baldır-aşıq oynağının pronasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı əmək qabiliyyəti hansı müddətə bərpa olunur?
A) 1 ay

B) 2 ay


C) 3 ay

D) 4-6 ay

E) 4 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
108) Baldır-aşıq oynağının supinasion üçtopuqlu sınıq-çıxığı zamanı əmək qabiliyyəti hansı müddətə bərpa olunur?
A) 3 ay

B) 2 ay


C) 1 ay

D) 4-6 ay

E) 8 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
109) Aşıq sümüyünün boynunun sınığının əlamətləri hansılardır?
A) Baldır-aşıq oynağında hərəkətin normal həcmi

B) Aşıq-daban oynağında hərəkətliliyin artması

C) Axill vətəri nahiyəsində kəskin ağrı, pəncənin arxaya bükülməsi zamanı ağrıların artması, dabana vurmaların sınıq nahiyəsində ağrını artırması, pəncənin birinci barmağının ayaqaltına doğru bükülmüş vəziyyəti

D) Baldır-aşıq oynağında ayaq altına bükülmə və arxaya açılmanın məhdudlaşması

E) Pəncənin adduksiya və abduksiyasının kəskin azalması
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
110) Aşıq sümüyünün arxa çıxıntısının sınığı zamanı gips sarğısının pəncənin yüngül arxa bükülməsilə qoyulması müddəti nə qədərdir?
A) 10-12 həftə

B) 6-8 həftə

C) 3-4 həftə

D) 12-14 həftə

E) 8-10 həftə
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
111) Aşıq sümüyü boynunun yerdəyişməsiz sınığı zamanı ayağın yüklənməsinə nə zaman icazə verilir?
A) 2 ay sonra

B) 1 ay sonra

C) 4 ay sonra

D) 3 ay sonra

E) 10-12 həftə sonra
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
112) Konservativ yolla müalicə olunan aşıq sümüyü boynunun yerdəyişən sınıqları zamanı əmək qabiliyyətinin bərpası neçə müddətdir?
A) 2 ay

B) 5 ay


C) 4 ay

D) 1 ay


E) 3 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
113) Daban sümüyünün kompression sınmaları zamanı orta immobilizasiya müddəti neçə aydır?
A) 2 ay

B) 3 ay


C) 4 ay

D) 5 ay


E) 1 ay
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
114) Qayıqvari, kubvari, və pazvari sümüklərin yerdəyişməyən sınıqları zamanı pəncə tağını yaxşı modelləşdirməklə, “uzunboğaz çəkmə” gips immobilizasiya müddəti nə qədərdir?
A) 2 həftə

B) 3 həftə

C) 6-8 həftə

D) 1 həftə

E) 4-6 həftə
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
115) Qayıqvari, kubvari, və pazvari sümüklərin yerdəyişmiş sınıqları zamanı sümüklərin yerdəyişmələrini aradan qaldırmaqla gips immobilizasiyasınin orta müddəti nə qədərdir?
A) 8-10 həftə

B) 4-6 həftə

C) 6-8 həftə

D) 10-12 həftə

E) 4 həftə
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005
116) Qayıqvari sümüyün arxa qamış əzələsi vətərinin birləşdiyi qabarciğinin qopması zamanı gips sarğısınin qoyulma müddəti nə qədərdir?
A) 3 həftə

B) 6-8 həftə

C) 6 həftə

D) 4 həftə

E) 5 həftə
Ədəbiyyat: Ankin A.N., Ankin N.A. Praktiçeskaə travmatoloqiə. Evropeyskie standartı. Moskva, 2005


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə