TÜrk gida kodeksi gida maddelerinde bulunmasina iZİn verilen pestiSİtlerin maksimum kalinti liMİtleri tebliĞİ Yetki KanunuYüklə 0,64 Mb.
səhifə1/5
tarix26.07.2017
ölçüsü0,64 Mb.
  1   2   3   4   5
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE BULUNMASINA İZİN VERİLEN PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 31.12.2009-27449 (6. Mükerrer)

Tebliğ No: 2009/62

 

Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğYayımlandığı R.Gazete: 05.08.2010-27663

Tebliğ No: 2010/38

 

Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğYayımlandığı R.Gazete: 21.01.2011-27822

Tebliğ No: 2011/2

 

AmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; pestisitlerin bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, pestisitlerin taze, işlenmiş ve/veya kompozit bitkisel ve hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum kalıntı limitlerini ve bu limitlerin uygulama esaslarını kapsar. Gıda dışında üretilen ürünleri, bitki çoğaltım materyallerini, aktif maddelerin ulusal mevzuat çerçevesinde onaylanması sırasındaki testlerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aktif madde: Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile diğer etmenler üzerine asıl biyolojik etkiyi yapan maddeyi,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Bitki koruma ürünleri: Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,

ç) İyi tarım uygulamaları (GAP-Good Agricultural Practice): Uygulamanın yapıldığı iklim bölgesinde, ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin; gıdaların üretimi, taşınması, dağıtımı ve işlenmesi aşamalarında zirai mücadele prensiplerine uygun olarak güvenli kullanımı, beklenen etkinin oluşmasını sağlayacak şekilde, minimum miktarda kullanılmasının ve böylece oluşacak MRL değerlerinin minimum düzeyde olmasının sağlanmasını,

d) Kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI – Acceptable Daily Intake): Toplumdaki çocuk veya doğmamış bebekler gibi hassas grupları da dikkate alarak, değerlendirme sırasındaki mevcut bilgiler ışığında tüketiciye fark edilebilir herhangi bir sağlık riski teşkil etmeyen, bir bireyin vücut ağırlığı esas alınarak tüm yaşamı boyunca gıdalarla günlük olarak alabileceği madde miktarını,

e) Maksimum kalıntı limiti (MRL – Maximum Residue Level): İyi tarım uygulamaları ve ADI değerleri temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limitini,

f) Pestisit : Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddeyi,

g) Pestisit kalıntıları: EK-1’de belirtilen ürünlerde bulunabilen, zirai mücadele amaçlı kullanılan aktif maddeler, bunların metabolitleri ve/veya parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,

ğ) Tespit limiti (LOD – Limit of Determination): Analitik olarak tespit edilebilen valide edilmiş en düşük limiti,

ifade eder.

Genel özellikler

MADDE 5 – (1) Pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğde yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar ve tanımlamalar EK-1’de verilmiştir.

b) Bu Tebliğin EK-1’inde ürünlere ait kod numaraları, MRL’nin uygulanacağı ürün grupları, bu gruplarda yer alan ürünler, ürünlerin bilimsel adları, benzer ürünler ve ürünlerin MRL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımları tanımlanmıştır.

c) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan ürünlerin MRL’leri değerlendirilirken, ürünün teknolojisi gereği uygulanan işlemlere ait işleme faktörleri de dikkate alınmalıdır. İşleme faktörleri Bakanlıkça belirleninceye kadar bu Tebliğde işlenmemiş ürünler için belirlenen MRL değerleri işlenmiş ürünler için de geçerlidir.

ç) Bu Tebliğ kapsamında belirlenmiş olan MRL’ler EK-2 ve EK-3’de yer almaktadır.

d) Ülkemizde 12/9/2009 tarihli ve 27347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri ile 12/6/2009 tarihli ve 27256 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının gereği geçici olarak en fazla iki yıl süre ile geçerli olmak üzere tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri bu Tebliğin EK-2’sinde yer almaktadır. Bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ruhsatlandırılan ve geçici tavsiye verilen pestisitler için MRL değerleri Bakanlık tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğin EK-2’si, üç bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, Bakanlık tarafından gözden geçirilen ve üzerinde değerlendirmeleri devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan yasaklı pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait listeyi

içerir.

f) Bu Tebliğin EK-2’sinde yer alan pestisitler sadece bu ekte belirlenen ürün ve/veya ürün grupları için geçerlidir.g) Bu Tebliğde yer alan EK-2 Bölüm 2’deki pestisitlere ait geçici MRL’ler Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda EK-2 Bölüm 1 veya Bölüm 3’e alınacaktır.

ğ) Bu Tebliğin EK-3’ü, Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için maksimum kalıntı limitlerini içermektedir.

h) Bu Tebliğin EK-3’ü, üç adet bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, iki alt bölümden oluşmaktadır. Bölüm 2A, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi; Bölüm 2B, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin Bölüm 1’de yer almayan ürün ve/veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, riskli olmadığı için MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitleri

içerir.

ı) Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerde EK-2’de yer alan maksimum kalıntı limitleri uygulanır. EK-2’de hayvansal ürünlere ait maksimum kalıntı limitleri yer almadığından, bu ürünlerde sadece EK-2’deki pestisitler için EK-3’de yer alan maksimum kalıntı limitleri kullanılır.i) İthal edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde EK-3, EK-3’de yer almayan pestisit ve ürünler için EK-2 dikkate alınır. EK-2 ve EK-3’de yer almayan pestisit ve ürünler için MRL değeri 0,01 mg/kg olarak kabul edilir.

j) MRL değeri bu Tebliğ şartlarını karşılamayan bir ürünü seyreltmek için kendi türünden veya başka ürünlerle karıştırılarak ve/veya işlenerek gıda maddesi olarak pazara sunulmasına izin verilmez.Numune alma ve analiz metotları

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında, 2/12/2006 tarihli ve 26364 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metodları Tebliği’ndeki hükümlere göre numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.

Tescil ve denetim

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında gerekli işlemler, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

Avrupa Birliği’ne uyum

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, 396/2005/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün ilgili hükümleri dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 29/7/2008 tarihli ve 26951 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

MRL Uygulanacak Bitkisel ve Hayvansal Ürünler

Kod numarası

MRL uygulanacak gruplar

MRL uygulanacak gruba ait ürünler

Latince ismi

Aynı MRL uygulanacak benzer ürünler

MRL’nin uygulanacağı ürün kısmı

0100000

1. TAZE VEYA DONDURULMUŞ MEYVELER; SERT KABUKLU MEYVELER

0110000

(i) Turunçgiller


Ürünün tamamı

0110010
Greyfurt

Citrus paradisi

Shaddocks,

pomelos, sweeties,

tangelo (mineola hariç), ugli ve diğer hibritler

0110020
Portakal

Citrus sinensis

Bergamot, bitter

orange, chinotto

ve diğer hibritler

0110030
Limon

Citrus limon

Citron, lemon
0110040
Misket limonu

Citrus aurantifolia0110050
Mandarin/ mandalina

Citrus reticulata

Clementine,

tangerine, mineola ve diğer hibritler


0110990
Diğerleri (1)


0120000

(ii) Sert kabuklu meyveler (kabuklu veya kabuksuz)


Kabuğu uzaklaştırıldıktan sonra ürünün tamamı (kestane hariç)

0120010
Badem

Prunus dulcis0120020
Brezilya fındığı

Bertholletia excelsa0120030
Kaju fıstığı

Anacardium occidentale0120040
Kestane

Castanea sativa0120050
Hindistan cevizi

Cocos nucifera0120060
Fındık

Corylus avellana

Filbert
0120070
Macadamia fındığı

Macadamia ternifolia0120080
Pekan cevizi

Carya illinoensis0120090
Çam fıstığı

Pinus pinea0120100
Antep fıstığı

Pistachia vera0120110
Ceviz

Juglans regia0120990
Diğerleri (1)


0130000

(iii) Yumuşak çekirdekli meyveler


Sapı ayrıldıktan sonra ürünün tamamı

0130010
Elma

Malus domesticus

Crab apple
0130020
Armut

Pyrus communis

Oriental pear
0130030
Ayva

Cydonia oblonga0130040
Muşmula

Mespilus germanica0130050
Yenidünya

Eriobotrya japonica0130990
Diğerleri (1)


0140000

(iv) Sert çekirdekli meyveler


Sapı ayrıldıktan sonra ürünün tamamı

0140010
Kayısı

Prunus armeniaca0140020
Kiraz/Vişne

Prunus cerasus, Prunus avium

Sweet cherries, sour cherries
0140030
Şeftali

Prunus persica

Nectarines ve benzeri hibritler
0140040
Erik

Prunus domestica

Damson, greengage,

mirabelle, sloe


0140990
Diğerleri (1)


0150000

(v) Üzümsüler ve küçük meyveler


Sapı ve taç yaprakları ayrıldıktan sonra ürünün tamamı, kuş üzümü için sapı dahil

0151000

(a) Sofralık ve şaraplık üzüm

0151010
Sofralık üzüm

Vitis spp.0151020
Şaraplık üzüm

Vitis spp.0152000

(b) Çilek
Fragaria spp.0153000

(c) Kamışsı meyveler

0153010
Böğürtlen

Rubus fruticosus0153020
Dewberries

Rubus caesius

Loganberries,

boysenberries ve

cloudberries

0153030
Ahududu

Rubus idaeus

Wineberries, arctic bramble/raspberry, (Rubus arcticus), nectar raspberries (Rubus arcticus x idaeus)
0153990
Diğerleri (1)


0154000

(d) Diğer küçük meyveler ve üzümsüler

0154010
Yaban mersini

Vaccinium spp.

(V. macrocarpon ve V. vitis- idaea hariç)Bilberries
0154020
Kızılcık

Vaccinium macrocarpon ve

V. vitis- idaea

Cowberries (red bilberries)
0154030
Kuşüzümü (kırmızı, siyah ve beyaz)

Ribes nigrum, Ribes rubrum0154040
Bektaşi üzümü

Ribes uva-crispa

Hibritler ve diğer alt türler dahil
0154050
Kuşburnu

Rosa canina0154060
Dut

Morus spp

Arbutus berry
0154070
Alıç (Akdeniz muşmulası)

Crataegus azarolus

Kiwiberry (Actinidia arguta)
0154080
Kara mürver

Sambucus nigra

Black chokeberry (appleberry), mountain ash, buckthorn (sea sallowthorn), hawthorn, service berries ve diğer treeberries
0154990
Diğerleri (1)


0160000

(vi) Çeşitli meyveler


Sapı ayrıldıktan sonra meyvenin tamamı, ananas için ise taç yaprakları ayrıldıktan sonra

0161000

(a) Kabuğu yenilebilenler

0161010
Hurma

Phoenix dactylifera0161020
İncir

Ficus carica0161030
Sofralık zeytin

Olea europaea0161040
Kumkuat

Fortunella species

Marumi kumquats, nagami kumquats, limequats (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)
0161050
Karambola

Averrhoa carambola

Bilimbi
0161060
Trabzon hurması

Diospyros kaki0161070
Jambolan (Java eriği)

Syzygium cumini

Java apple (water

apple), pomerac,

rose apple,

Brazilean cherry

(grumichama Eugenia uniflora)

0161990
Diğerleri (1)


0162000

(b) Kabuğu yenilemeyen küçük meyveler

0162010
Kivi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis0162020
Liçi

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan

(hairy litchi), mangosteen


0162030
Passion meyvesi

Passiflora edulis0162040
Frenk inciri (kaktüs meyvesi)

Opuntia ficus-indica0162050
Yıldız elması (star apple)

Chrysophyllum cainito0162060
Amerikan hurması (Virginia kaki)

Diospyros virginiana

Black sapote, white sapote, green sapote, canistel (yellow sapote) ve mammey sapote
0162990
Diğerleri (1)


0163000

(c) Kabukları yenilemeyen büyük meyveler

0163010
Avakado

Persea americana0163020
Muz

Musa x paradisiaca

Dwarf banana, plantain, apple banana
0163030
Mango

Mangifera indica0163040
Papaya

Carica papaya0163050
Nar

Punica granatumKataloq: docs -> texts
texts -> Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
texts -> Zoonozlar ve zoonotik etkenler, İLGİLİ antiMİkrobiyal direnç ve gida kaynakli salginlarin izlenmesi YÖnetmeliĞİ Yetki Kanunu
texts -> TÜrk gida kodeksi bulaşanlar yönetmeliĞİ Yetki Kanunu: 5996
texts -> Bebek ve küÇÜK Çocuk ek gidalari tebliĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
texts -> Codigo alimentario argentino
texts -> Decreto Ministeriale 19 aprile 1996 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 232). Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione
texts -> Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento. Gabinete do ministro
texts -> El presidente de la republica y el ministro de economia y comercio
texts -> The forests (tugen-kamasia) rules
texts -> Act No. 194 of 1992 as amended This compilation was prepared on 25 February 2000

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə