Türkcə Etimoloji SözlükYüklə 24,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/124
tarix29.12.2016
ölçüsü24,78 Mb.
#3862
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

-

 

liş

 axmaq: salya, balqam 

atmaq


.

  

liyu  

quruyunca balçıq durumuna gələn incə qumlu çamur. 

 

 

 

loablı


 

sırlı. 


 

loba 

 - göbəyində bənəyi olan lobya, lobya

: 

börülcəqarnıyarıq. qarnıqara. 

 

- qara göz lobyə

, loba: b

örülcə. 

 

lobiyə

 

 

- 

börülcə adlanan, göbəyi bənəkli kiçik lobiyə

qargəzdirən.  

- 

göbəyində bənəyi olan lobya, lobya

: 

börülcəqarnıyarıq. qarnıqara. 

 

- göbəyində bənəyi olan lobya, lobya

: 

börülcəqarnıyarıq. qarnıqara. 

 

- qara göz lobyə

, loba

: börülcə. 

 

l

obiyə

 

 - 

göbəyi bənəkli lobiyə çeşiti

: 

qaragöz. 

 

lobya  -

 bir çeşit

 lobya

: böqrülcə

.

 

böqürülcə.  

HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

loq 

 

loğ

. loğadaşı. yuvaq. yuva. silindir. ustuvanə. yuvaq. 

qaytaban. 

qaytaban toprağı, asfaltı bərkitməkdə kullanan 

yuvarlaq təkərlək daş. 

 

loqadaşı 

 

loğadaşı

. loğ. yuva. yuvaq. 

 

loqam 

 

<

 

yuqan

. yular.  loqaz 

 - boğaz boğaza

, loğaz loğaza

 loqaz 

loğaz

. 

yanqıltmac

yanltıcıbilməcə


şaşıcı


.  

lopa 

 

ləpə. 


-

 lopa lopa

ləpə ləpə

.  


lopaz 

 -

 lopaz qadın

: oynaq


.  

losun 

 - 

yosun losun

: cülbək. 

 

lotqaçı

 

 

kərəkçi. qayıqçı. gəmiçi. 

 

lotu 

 

qabatayı(

 

<

 

qabat: gobud 

+ ayı)

. boynu yoğun. daşməşdi <

 

daşbaşdı. qalandur.  

lotuca 

 

qalandurca. qalandursı.  

lotuluq 

 qalandurluq.  lovqa 

 

lovğa

. qadı. qazı. qotalaq. qozalaq. xozu. qarroy. qarrov. 

gopçu. basmaçı. basmac. 

- 

sənin qardaşın yaman qarrovdur

 

lovqalanmaq lovğalanmaq

. 

öyünməkkupurayıv. maqtanmaq.  

ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

26 

lovla 

 

lovlova

- 

qapı pəncərə lovlası

: 

qaraqolbağ. qaraqolab. qapı 

kimi nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

lovlova 

 

bağırçaq. çınal. hər nəyin, qapının, təyərin dönən, 

fırlanan yeri. 

-

 

qapının təyərin bağırcaqların 

yağlamaq


.  

lovlova 

 

lovla

- 

qapı pəncərə lovlası

: 

qaraqolbağ. qaraqolab. qapı 

kimi nərsələrin, üzərində dolanan dəmir dəngə, dınqıl, mil.  

löhmə

 

 

ağır. zığlı. palçıqlı. gilay. gilli. əzgin. -

 

löhmə

 dalqalar

.  


löhüm

 

 leh.  

luq 

 -

lıq. 

-

caq

-

 kav

lıq

kavcaq

içinə çaxmaq, qov qoyulan torba. 

 

luqmə 

 

damcı. toncu. donuc. danuc. tançu. tıqım. tıxım. tikə. 

udum. dürmək. 

qalbuz.  lumi 

 -

 lumi sıxı

: lumu su

.

 

şumi suyu.  

lumu 

 - quru lumu

: əmani lumu. tumuşac. tumuşca. 

 

lut 

 

lüt. yal. düz. saf. 

 

lüçnüt

 

 

imicə. iməcilk. kənd işlərində yardımlaşma. 

 

lüqam

 

 

gəm. saqal durluq. ovsar. başlıq. licam. cəpdük. çapduq. 

barlaq. at taxımı.

 

 

lül

 

 

- iki 

lüllü,

 

lüləli

 

tüfəng: qoşa borulu. qoşatar. qoşatan.

 

lülə

 

 

<>

 

yüyə1

. oluq 


<>

 

oyuq. içi boş, girdə biçimli uzanan çubuq kimi olan qaz suyuq daşıma aracı. 

1

.ülük. qanqal. HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

qınqal. boru. - 

laboraturda işlənən ilişik lülələr: rabitəli 

şüşələr. püsgürdəc. fışqırdaq. 1

.kavul. qayol. şilanğ.  

-

 

top lüləsinin 

arxasın qapıyan tikə

: 

qama. çapa. qapa.

 

-

 iki 

lüllü,

 

lüləli

 

tüfəng: qoşa borulu. qoşatar. qoşatan.

 

-

 

siqarın dibinə taxılan qalın kağaz lülə

, çubux

: 

burştuq. 

uctuq. ucluq > 

müştük.

  

- 

yoğun boru

, kaval, yüyə

, lülə

: qaradurba. qaradurba. 

 

lülə

 

. 

<

 

yüyə

. yolə. güh. (oluq

. 

oyuq)

. -

 

tüfək lüləlisi: sozuğ. sazan.  

-

 

lüləli

 qab, ibriq: 

əmzikli

.  

-

 

lülə

 

lülə: burçuq

. 

burçaq


. 

burçaq


. 

burulmuş


. 

bükülmüş


. 

yuvarlaq.  -

 

yoğun

 

lülə: türül

. 

dürül


. turba. durba. boru. 

lülələmək

 

 

yüyələmək. talqışmaq. dürməkləmək. bükmək. 

 

lülüş

 

 düdük. əmzik. çaydan, qorı, ibriq kimi su qablarının 

sıvısın axıtmağa yarayan uzantıları. 

 

lüntə

 

lündə

kündə. güllə. kürə. tombalaq.

 

yuvarlaq. yumaq. tostoparlaq.  

ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

28 

lüpəq

 

lüpək

taluça. daluça. təlüçə. dəlüçə. savrunti. cavrunti. 

buğda içində qaramıq, yaban dənə. buğda içində olan 

qara dənələr. bic buğda. şəncərə. 

 

lüt

 

 

1

. açıq. 


quru. 

döşənməmiş. kəl. suçul. boş. çıplaq.

 

-

 

kəl

 

ağac: budanmış ağac

.-

 quru yer

.

 

- quru 

söz


.

 

-

 quru taxda

.

 1qımıcdıv. çıplaq. 1lut

. çıplaq. tal. dal. üzüək. üzük. ari. 

düz. yalyanqac. yıylanqac. yalanqaç. yalınqaç. 

yiğlənqəc. yal. düz. saf. tərcək. çıplaq. yaşmaqsız. 

örtüsüz. pərdəsiz. tərsək. taslaq. taşlaq. dışlaq. daz. -

 

lüt

 

heyvan: yaydaq1

yapıldaq


çıplaq


.  

lüt

 

 1

. çıplaq. çulsuz. çulqasız. donsuz. səfil. 1

. dal. yalın. 

çıplaq. sadə. 

1

. yalın. süssüz. çıplaq. sadə. açıqsaçıq. 1

yavalaq. yavlaq. cascavlaq. tüksüz. örtüsüz. soyulmuş. çıplaq. 

1

.yalın. kavaş. kavaz. kaval. kovaş. kovaz. koval. (< kav. kov)

qabaq kimi. çıplaq. tüksüz. hər yanı açıq. 

 

- 

çılpaq

, lüt

, örtüksüz

, açıq

, buynuzsuz, börksüz

, baş

, təpə

, kəllə

: 

çambaq. çapbıq. qambaq. 

-

 qambaq 

öküz. 

-

 

qambaq 

keçi. 

-

 qambaq 

kişi.

  lüt çılpaq

: 

alanğ açıq. 

 

lütləmək

 

 açmaq. sırıtmaq. 

 


HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

lütləmək

 

1

ağıtmaq. axıtmaq. ağtamaq. axtamaq. boşaltmaq. (

 

>

 

axtən 

(fars)

)1

. tonlaqlamaq. don

laqlamaq. çılpaqlamaq. 

çıplaqlamaq.yalınlamaq. yalınlaşdırmaq. yalanlaşdırmaq. 

yalanqaçlamaq

:

 

yalınqaçlamaq. 1

. yalınlamaq. 

yalınğlamaq. soymaq. 

 

lütlənmək

 

 

kavlamaq. kavalmaq. cavlamaq. tükün, dərisin, qabığın itirmək. 

 

lütlənmək 

 

yalınmaq. soğunmaq. soğqunmaq. silkinmək. 

 

lütlətmək

 

 yalınlatmaq. çıplatmaq. sadələtmək. soyundurmaq. 

soymaq.  

 

< > .

 

-

 

ük

m

ük

.

  ma 

 

ma 

. əmirlərin sonuna gələn nəfi əki. 

 

macarmaq 

 

bacarmək. bəcərmək. açmaq. həll edmək. 

 

maç

 

 öpücük. 

 

maça 

 -

 

maça bəyiqopa bəyi

: 

külxan bəyi

.

  maçal

 

 

bayçal. baysal. iyi. gözəl. xoş. daha iyi. 

 

-

 

avruqanından maçal boldu: xəsdəliği iyiləşti.

  

-

 

yılxıdan baytalın macalın saylab aldı: at sürüsündən 

qısrağın iyisini seçib aldı

.

  

maçarı 

 

bacarı. başarı. anlayışıq. 

 


ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

30 

mah 

 

ma

.

 

məh

. bir nərsə verildiği zaman söylənən "iştə

al

anlamına söz. 

 

mahana  usanc. pusanc. - 

mahana gətirmək

usanc gətirmək. 

- 

mahana, 

bahana gətirmək

: boyun burmaq. boyun 

tovlamaq. 

qaçınsamaq. pozuncmaq. pozunsamaq. 

pozuşmaq.üzr istəmək. e'tizar.

  

- mahana aramaq, 

gətirmək

:

 qaçımsamaq

.  
ölüm gəldi cana

, baş ağrısı 

mahana

 

mahana 

 

yaraq. qapı. vəsilə. -

 

öz işi üçün bir qapı 

axdarır. -

 

qapı

 

yapmadan evə girmək:

 

çox tələsik iş aparmaq. -

 

hər evin qapısı

 

var, hər işin aracı 

mahanalar 

 - 

bir nərsəni yapmamaq üçün, nərsədə olmamaq üçün 

nədənlər, mahanalar gətirmək, yaratmaq

qaçımsamaq. saxlansımaq

. mahnı

 

 

mani. bağnı. bağlama. türkü

aydım


türkü söyləmək

aydım aytmaqxalq aytιmlarι

. 

 

-

 

ürəyi aparan, qayuq dərdli, sızqın mahnı

: buday.


 

maxtamaq 

 

<

 

metatez


 

>

 

qamlamaq1

övməktə‟rifləmək

mədh 


edmək.

1

hörmək. 

bağtamaq.

 


HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

-

 

maxtandığn

 

gəzliyin duppuq bolğandı: övdüğün bıçağın koralmış

.  


maq 

 

<>

 

naq. nak

. <>

 

başmaq <> 

baş

naq.

 

maqa  

1

. baqa. bala. cücə. 1

. bodur. 1

. bağa. qurbağa. 

 

maqanaq 

 

mağanaq

. mağna

. mağnaq

. (

 

b <> m

 

)

 

<

 

bağna

. 

bağnaq

. bağanaq

 

(<

 

bağlamaq)

(

neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq 

yapılan qayıq)

 

böyük sala, salaq, salqa. güvərtəsiz (

damsız. çatısız)

 

böyük yük qayığı.  

maqara 

 

mağara

 

<

 

bağra

. 

köğül. kövül. kav 

>

 qar


 

(

fars


)

. kavra. 

kavar. 

 

maqara  

mağara

mə'dən

(

mağdan

şəhər adı).

  

maqaşar

 

 mağaşar

. bəzir. bəzir. bürür. büzür. bürgək. büzgək. 

noxud kimi dənələrə verilən ad. qaradənə. burcaq. 

hibubat.  -

 

mağaşar

, 

bürcək

, hibubat satan: 

qasmaçı. qırmaçı. 

qasmac. qırmac. qıtmac.  

maqıl

 

mağıl

. mayıl1

. olqu

n. sulanmış nərsə. 1

. işində, 

duyqusunda, durumunda artığına irəliləmiş. ölçüsün 

aşmış kişi. qudurmuş. əzilən kişi. əzik kişi. -

 

çox mağıl 

adamdı


.

 

-

 

mağıl

 

ba, gör görməmişdin.  

ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

32 

maqna 

 

mağna

. mağnaq

. mağanaq

 

(

 

b <> m

 

)

 

<

 

bağna

. 

bağnaq

. bağanaq

 

(<

 

bağlamaq)

(

neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq 

yapılan qayıq)

 

böyük sala, salaq, salqa. güvərtəsiz (

damsız. çatısız)

 

böyük yük qayığı.  

maqnaq 

 

mağnaq

. mağna

. mağanaq

 

(

 

b <> m

 

)

 

<

 

bağna

. 

bağnaq

. bağanaq

 

(<

 

bağlamaq)

(

neçə enli ağacı birbirinə bağlayaraq 

yapılan qayıq)

 

böyük sala, salaq, salqa. güvərtəsiz (

damsız. çatısız)

 

böyük yük qayığı.  

maqo

 

 

baqo. 

izqal. izqalat. izqalıt. siqarın kötüyü. 

 

maqta 

 

maxta(

 

<

 

>

 baq. qap. paq. qam. tap. pat tam. mat.


Yüklə 24,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə