Türkcə Etimoloji SözlükYüklə 24,78 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/124
tarix29.12.2016
ölçüsü24,78 Mb.
#3862
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

manılmaq

 

 

banılmaq

.

 

manğılmaq

 ( < 

bağnılmaq

)

. 

batılmaq. 

buqlanmaq. bulanmaq. -

 

sirkəyə manılmış 

üzüm. 


 

manınta

 

manında

. 

yanında

.  manq 

 

1

yoğun. ulu. böyükyekə


manğus
(

manyus 


(

latin


)

)1

axmaq. səfeh.  

manqa tonqa 

manqa donqa

. 

tanqabaşi. 

everest


:

in 


başı

.  manqa 

manğa

bana.  

manqafa 

 

<

 

man + qafa

. 

1

. böyük, yekə baş. 

1

.sılqırbaş. ət qafalı. 

beyinsiz.  

manqalay 

 

1

. alın. yüz. çıray. cehrə. 1

. suvarı. iyi ata minən. 

 

manqarmaq 

 i

yələnmək.  

manqda 

manğda

. 

üz bə üz

.  manqıqı

 

 

əbədi


tübölüktü

ölümsüz


qalıcı


qalımlı


manğu


:

 

əbədölməz


itməz


ösməz


.  

manqılamaq

 

manğılamaq

. 

bəyin yemək. sayqı simgəsi olaraq böyüklər 

üçün kəsilən davarın beynin sunmaq. 

 

manqın

 

 

dövrə bər

.  

manqır

 

m

angırmanğur

.

 

paxır para.  

manqıramaq

 

 

mələmək. 

 

manqıramaz

 

 

dört yaşında qoç. təkə. 

 


ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

42 

manqırmaq

 

 

bandırayazmaq. 

 

manqırmaq

 

 

minqərmək

.

 

munqır

maq

.

 

munqır

maq

.

 mindir

mək

.

  manqıru

 

 

idarə


.  

manqız

 

 

manğız

. bəngiz. düşüncə. 

 

manqıztaş

 

 manğızdaş

. dəngək. əşit.

 

bənizdəş.  

manqıztaşlar

 

 

manğızdaşlar

. bənzəşlər. əşlər. əşitlər. muşabehlər. 

əmsal. 

 

manqıztaşlı 

 

manğızdaşlıbənizdəşli

. bəkdəşli. bəkdaşlı. bağdaşlı. 

özdəşli. başabaşlı. bərabərli. dəngli. dəngəli

dəngəkli. lingəli. lingəkli. taylı. əşli. əşitli. bənzərli. mislili. əmsallı. 

muşabehli. yanalı. kimili. asalı

 < 

yasılı


 < 

yansalı


 ( < 

yansımaq: bənzəmək

)

. əkranlı. maadilli. həmvarlı. təkinli. 

 

manqqarav 

manğqarav

. 

avan post. ön qorucu. önqarav.

  

manqqu 

manğqu

. bax >

 

manğu

.  

manqlanmaq 

 

manğlanmaq

.

 banğlanma

q. 

çorbaşmaq. çorbağmaq. 

çorlanmaq. korlanmaq. körcəlmək. korcalmaq. 

kütcəlmək. qatınmaq. qarablamaq. qarablanmaq. 

qarazqarmaq. qarqazıqmaq. qaqramaq. qaqraqmaq. 

qaqaralamaq. qaqarlanmaq. qaranmaq. batmaq. 

batırmaq. yoltanmaq.

 

üznükmək. döngüşmək. HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

düşgümək. çürkünmək. çürkümək. söngünmək. mutsuz, 

qutsuz, şanssız düşmək. bədbəx, bəxtsiz olmaq. bəxdi 

yatmaq.  manqlay 

 

manğlaybanğlay

. aln. alın. 

 

-

 qara 

manğlay: qara yazılı. qara baxt. 

 

-

 

manğlayna daş dəğən: bəxdi yatan. qarqış sözü. 

 

-

 

qatı manğlay

:

 

qaqraq

. qaqraqa. qaqra. qaqar. bədbəxd. bəxdi yatıq, onqalman. 

 

- 

qatı manğlay

:

 onqalman. banğlaysız. qaqraq. qaqraqa. 

qaqra. qaqar. bədbəxt. bədbəx. bəxtsiz. bəxdi yatmış. 

bəxdi yatıq. çorbaş. çorbağ. çorlu. körcəl. korcal. kütcəl. 

mutsuz. qutsuz. uğursuz. yoltaysız.

 

üzüntülü. qarabəxd. qarabet. qaran. qaraüz. qaraz. üzüqara. üzqara. 

qarayazıq. qara yazılı. yazısız. yazqısız. düşgün. 

dönşüq. düşüksüz. alnsız. alınsız. barışmaz. güngörməz. 

doymaz. doymayan. çürkük. ulduzsuz. sönük ulduz. 

şanssız. nəgələsiz. 

 

manqlay manğlay

. 

alınmanğlay saçı:

 

alın saçı.  

manqlu 

 

sevincli. nəşəli. 

 


ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

44 

manqmaq 

manğmaq

. manmaq. 1

geydirməkgeyindirmək

mindirməkartırmaq


qurşamaq


-

 

ər tulum mandıər 


dolumlandı

yaraqlandı

1

sürtməksürmək


batırmaq


ıslatmaq


-

 

ər əkmək sirkəyə mandı

:

 batırdı

-

 

qaçaqçılıq işinə mandıq

. 

1

. banmaq. batmaq.  manqo 

 

bayaqabaş

qafıl


qapı


. anqko.  

manqramaq 

manğramaq

. 

böğürdəmək

.  


manqramaq 

manğramaq

. 

munğramaq. banğıramaq. bağırmaq. 

 

manqraşmaq 

manğraşmaq

. 

munğraşmaq. banğıraşmaq. bağrışmaq. 

 

manqratmaq manğratmaq

. 

banğıratmaq. bğırtmaq. munğratmaq

.  


manqrəqə

 

manğrəqə

. 

manğmaq.

  

manqu 

 baqi. qalan. -

 

manğu

 acun: 

axirət


.

  

manqu  

manğumanğqumenqu. 

bənqu

.

 benqu. 

monqu

.

 1.

 

sonsuz. ölməz

itməzösməz


. 

əbədi


. dayimi. 

tanrı


. idi. 

tanrı. əktirən. 

nərsə ki davamlıdı, uzundi, 

üzülməzdi

əzəlidi


 (

dayanır


.

 uzunur)

.

 

- 

manğıqı

əbədi.

 

tübölüktü.

 

ölümsüz.

 

qalıcı.

 

qalımlı.

 

-

 

manğu verdi

tarı verdi

1

. tikə. 


bölük. 

 

manqur manğurmangır

. paxır para. 

 

manqus 

manğusmanus1

.

 

dikbaş. qorxmaz. 1

.

 utanmaz.  

HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

manqut 

 

anğut

. kaftarla qurtdan olan heyvan.  

manlı

 

 bunlu. bunluq. 

kədərli


.  

manmaq 

 

1

.

bax 

>

 

manğmaq

.

 1.artırmaq. mindirmək. 

1

.

banmaq

batırmaq. quşanmaq. -

 

günaha mandıq.

 

-

 bunu boyuya 

ban

.

 

-

 

sənin əlin bu işə banmadan tutuldun

.

 

-

 

əlin el qanına manmasın

.

 

-

 

çörəyi sikiyə man ye

.

 

-

 

sağın 


manarma 

başın 


kötü duyquya

.

 

-

 

ər tolum mandı: ər yaraqlandı.

 1

.

munmaq

.

 münmək

.

 alcıramaq

. azmaq. 

saçmalamaq

saçma sapan, yersiz, yonqarsız, ərdəmsiz anlamsız qonuşmaq

.  manor 

 

1

. bir amac yolunda, alışmaq, qızışmaq, öğrəşmək üçün 

öncədən yapılan ilərik, göstərişli 

(zahiri)

 

iş. uyarlama. uylayış. uysayış. 

1

. oyun. düzən. salaq. kələk. girək. 

 

manraşmaq

 

 

banraşmaq. bünrəşmək. münrəşmək. kükrəşmək

.  

manta 

 

manda.

 

camış. qambaş. qanbaş. qaqbaş. qapbaş. çapbaş. 

 

manta manda

. 1

.

camış. susığırı. 

1

.dombay


:

 

suv sığırı. sıqır.  

mantar 

 

sarmaşıq. ağaclara sarılan bitgi. 

 

mantar 

mandar

. 

sarmaşıq. 

 

mantarlanmaq   

sarmaşıqlanmaq. sarmaşığa tutulmaq. 

 

mantarlanmaq mandarlanmaq

. 

sarmaşıqlanmaq. 

 


ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

46 

mantırmaq

 

mandırmaq

. bandır

maq


.

 mindir

mək

.

 minqərmək

.

 

munqır

maq

.

 

munqır

maq

.

 

manğır

maq

.

 batırmaq. 

quşatmaq.

 

manus 

 

manğus1

.

 

dikbaş. qorxmaz. 1

.

 utanmaz.  

maraq 

 

marağ1

.araş. arzıq. seviş

iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. 

umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. təmə'. tamah. 

yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. 

qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. 

azman 

<

 

acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. islaq. islat. ıslaq. ıslat. 

qaplıca. qapcıq. həvəs. 1

.coşqu. istək. əsmə. əsi. sevinc. 

seviş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs. 

həzz. ləzzət. 1

.rəğbət. 1

.duyqu. duyu. duyum. duyma. 

əndişə. niyarançılıq. üzüntü. üzünc. üzülmə. iztirab. iç 

darlığı. sıxıntı. pas. tasa. qanı. qayğı. qayıq. düşüncə. 

qorxuc. qəm. dərd. qussə. ağrı. sızı. ələm. acı. yaxınc. 

əzab. təəssür. bitli. toxuntu. quşqu. quruntu. təlaş. dalaş. 

vəsvəsə. qarasevda. 

 

- marağların

 

çəkmək: tikizlərin toplamaq. 

 


HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

- 

marağ

 

oyandırmayan: çəkimsiz.

 

çəkişsiz. rəğbətsiz. əsgi- 

əsgi

 

model, gələnək.  

- 

gərəyi marağı

, təvəccühü edməmək

: savsatlamaq. 

aldırmamaq. önəmsəməmək. 

 

-

 

maraq çəkdirmə

: 

gözdə olma. gözə gəlmə. 

-

 

bayram ol, ildə bir gəl, sayqıdan düşmə, gözə gəl. 

 

-

 maraqla, 

diqqətlə baxınmaq

: izl

ənmək. izdənilmək. 

iztənilmək. izərnilmək. gözlənmək. incələnmək. -

 bu soru, 

dibdən izlənilməlidir - 

maraqla, 

diqqətlə baxmaq

: 

izləmək. gözləmək. incələmək. 

-

 

uşaq pişiyi gözləriylə izləyir.

  

maraq  

maral

.

 marav.

 1

.

 

ələqə. 

əlaqə. ilişik. 

münasibət. 1

.

 q. 


1

.

 

istək, ələqə, eşq yeri. sevimli. istəkli. 

1

.

ətrək. ataq. öznə. çəki. ələqə.

1

.

 üzüntü

.

 

əndişə. 1

.

 bolan. geyik. 

buğı


buğa


süğün


köplü


gözəl


. sevimli. 

1

istək. 

1

.tamaşa. ilgi. -

 

maraq 

edmək: sınçıqmaq

.

 

tərləmək.

 heyacanlanmaq.

 

qayğılanmaq. 

osmaqlamaq.

 

ağız aramaq.

 

bilmək istəmək.

 

qayğırmaq.

 

önəmsəmək.

 

üzülmək.

 

quşulanmaq.

 saqaymaq.

 

qayğılanmaq.

 

 ARIN

 

Türkcə Etimoloji Sözlük 

 

WWW.TURUZ.NET

 

48 

-

 maraqladiqqətlə

 

sezmək: qulaq olmaq: göz qulaq olmaq.

  

-

 qara maraq: quruntu

.

 malixulya

.

 

maraqay marağay

. 1

.

 gözəl

tamaşa. ilgili. heyran edici. 

1

merekey. fistival. iktüləgən.

  

maraqcı

 

marağcı

. maravcı

.

 maral

çı

.

 ovçu

.

 avçı

.

  maraqın

 

marağın

. mərəkin

.

 tamakin.

 

gözəl.

 

çəkimli.  

maraqlanmaq 

 

maraqlanmaq

. əğilinmək.əğilənmək. əğininmək. 

əğinmək. əğrənmək. əğrinmək. əlaqələnmək. axınmaq. 

axıntamaq. axışınmaq. axqınmaq. çəkilmək. çəkimmək. 

çəkişinmək. gərişimmək. girəyişmək. girişimmək. 

ilginclənmək ilgəlinmək. ilgilənmək. çəkimmək. 

əlaqələnmək. intiresanlanmaq. əntiresanlanmaq. 

uzanmaq. yönəlinmək. istənmək. 

istəsinmək. 

mayillənmək. meyillənmək. meyillik, təmayül göstərmək. 

meyl edmək. 

 

maraqlanmaq 

marağlanmaq1

.dənğləmək. dəhləmək. diqqət edmək. 1

.əğilmək. 

meyillənmək

.

 yarsamaq 

araşdırmaq. diqqət 

edmək. 

1

.

qayğurmaq. istəmək. -

 

barsın nəru qayğururgedsin hara istəyir

.

  


HƏSƏN BƏY HADİ

 

                                                                                                

TƏBRİZ

 

 

 WWW.TURUZ.COM

 

maraqlantırmaq

 

marağlandırmaq

qızındırmaq. qızıqdırmaq. təhrik 

edmək. 

 

maraqlaşmaq 

 

ilginşmək ilgincləşmək. ilgi, çəkim, əlaqə qazanmaq. intiresan, əntiresanlaşmaq. 

 

maraqlı

 

 

daraqlı. 

marağlı

1

. əməkçi. ayaqçı. dalqaçı. həvəsli. 

amator. 


1

. dalqaçı. amator. tutqun. dəli. vurqun. mübtəla. 1

.ilginc
-

 

oxumağa

 ilginc, 

dəğər: oxunaqlı. 

1

.ilgiş. ilginc. 

ilgicən. içəgən. çəkici. hopan. cəzzab. cazib. intiresan. 

əntiresan. 1

.araşıq. arzıqlı. qaraçıq. qapısıq. qaplıcıq. 

tamahlıtamahkar. təmə'li. yapasıq. qılasıq. atışıq. utuşuq. oduşuq. alışlı. qızıqlı. qoruqlu. qızımlı. qısıqlı. 

qınıqlı. coşquq. yaxışıq. yanqısıq. azman Yüklə 24,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   124
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə