TÜRKÜN (ilk) ruhaniyyat ocağI İnam atanin (Asif Atanın)Yüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/38
tarix03.12.2016
ölçüsü3,17 Mb.
#691
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38

 

QEYRİ-İCTİMAİLİK 

Marksizm İnsaniliyi İctimailiklə bərabərləşdirir. 

    Əslində isə İnsanilik Zorla, Güclə, Əlacsızlıqdan İctimailikdir,   İctimaili-

yə  sığmayan  Ruhanilikdir...  –  Ruhaniyyatın  boynuna  salınan  Boyundu-

ruqdur. 

    Birlik gərəkdir İnsaniliyə – İctimailik yox!  

ATALIQ  SƏLAHİYYƏTİ 

Ata – Hakim deyil – Yaradıcıdır; – Müstəqil Fərdlərdən Xalq yaradır.  

 

226


FƏRQ 

Cəmiyyət təbəqələşməyə meyl eləyir, Xalq Birliyə. 

 

ƏDALƏTLİ  ASILILIQ 

Cəmiyyət Fərddən asılı olduğu dərəcədə – Fərd cəmiyyətdən asılı olur. 

 

FƏRQLƏR 

Rəiyyətləşmə – Hakimin Fərdə Sahib olması. 

   Təbəqələşmə – Cəmiyyətin Fərdə Sahib olması. 

   Xalqlaşma – Fərdin özünə Sahib olması. 

   Bu səbəbdən də Xalq Rəiyyətçiliyə qarşıdır, təbəqəçiliyə qarşıdır 

mahiyyətcə. 

   Bu səbəbdən də Xalq indiyə qədər öz mahiyyətini tam ifadə 

eləməyib. 

 

ÖLÇÜ 

Təbəqə  tanımırıq,  Sinif  tanımırıq  –  Fərd  tanıyırıq,  Xalq  tanıyırıq. Fərd – Özünə Sahib olan. 

Xalq – Fərdin Qovuşduğu. 

 

NAİLİYYƏT – MƏĞLUBİYYƏT 

Bəşərin  millətlərə  bölünməsi  –  bəşərin  qələbəsiydi  –  İnsanı 

sürüdən ayıran. 

    Millətlərin təbəqələrə bölünməsi – bəşərin məğlubiyyətiydi – İnsanı İn-

sandan ayıran. 

 

ÖLÇÜLƏR 

   Qərbdə İnsan nailiyyətə bərabərdir. 

   Şərqdə itaətə bərabərdir. 

   Əslində isə İnsan – İnsaniyyətə – yəni Ruhani Kamilliyə bərabərdir.  

FƏLAKƏTLİ  DƏRS 

Texnikadan  Nökər  düzəltmək  əvəzinə  –  Müəllim  düzəldirlər,  Me- 

xanikləşmiş cəmiyyət yaradırlar – İnsana zidd. 

 

MÜNASİBƏT 

  Texnikanı başa çıxaranda – İnsan ayağa düşür. 

  Texnikanı ayağa salmaq lazımdır ki, İnsan başa çıxsın. 

 

 

 


 

227


DEYİLƏN – DEYİLMƏYƏN 

Sənayeləşmə – ekoloji vəhşilik yaratdı – bunu deyirlər. 

    Sənayeləşmə – yeni quldarlıq yaratdı – bunu demirlər. 

 

MÜTLƏQSİZLİK 

Texnikadan Hökmdar yaradırlar İnsanlara – onlara isə Mütləq gərəkdir! 

 

TEXNİKA  “XİLASI” 

   Kompüterləşmə vasitəsiylə İnsanlaşmaq olmaz.  

XƏYANƏT 

Atalarımıza “Papa” dedik, Analarımıza “Mama” dedik –  

Atalarımıza, Analarımıza xəyanət elədik. 

   Atalarımız, Analarımız bizə “Papa” öyrətdilər, “Mama” öyrətdilər – 

Evladlarına xəyanət elədilər. 

 

ATASIZLIQ 

Şahlar xalqa Atalıq eləməyiblər – Ağalıq eləyiblər. 

Krallar xalqa Atalıq eləməyiblər – Ağalıq eləyiblər. 

Prezidentlər xalqa Atalıq eləməyiblər – Hamilik eləyiblər. 

Xalqlar Atasız olublar, bu səbəbdən də birlik yaranmayıb.  

QANUNSUZLUQ 

   Yalnız Mütləq olan Qanunidir. 

   Müasir Qanunların heç biri Mütləq deyil – bu səbəbdən də Qanun-

suzdur. 


14 Dözüm günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

FƏRQ 

   İqtisadi Tərəqqi – İqtisadiyyatın İnsan üzərində Hakimliyi. 

   Ruhani Tərəqqi – İnsanın İqtisadiyyat üzərində Hakimliyi. 

 

ƏMƏKÇİ  MÜLKİYYƏTİ 

   Əməkçi satılmazlığı.  

MÜNASİBƏT 

Maksimal İqtisadiyyat Minimal Ruhaniyyat yaradır. 

Minimal İqtisadiyyatı Seçmək lazım olur. 

 

 

 


 

228


AVROPA  SİVİLİZASİYASI 

Sənayeləşmə – Əməyin satın alınması. 

Ticarət – Satma, satılma. 

Demokratiya – Könüllü satılma. 

Dünyəviləşmə – Mütləqsizlik. 

 

ƏMƏKHAQQI 

    Dövlətə satılmağımız.  

SATILMA 

   Hökumət bizə Ev verəndə – Biz satılırıq. 

   Hökumət bizə Hamam tikəndə – Biz satılırıq. 

   Hökumət bizə Qaz çəkəndə – Biz satılırıq.    Hökumət bizə Yiyəlik eləyəndə – Biz satılırıq. 

 

SATILMA  ƏSASI 

İqtisadiyyat İnsan Həyatının əsası sayılan gündən İnsan satılır.  

NAQİS  MÜNASİBƏTLƏR 

İqtisadi münasibətlər əslində çox sadə münasibətlərdir. 

    Ruhani naqislik onları mürəkkəbləşdirdi. 

 

GƏRƏKSİZLİK 

Sosializm rüşvətxora gərəkdir, əyyaşa gərəkdir, yaltağa gərəkdir, 

qəddara gərəkdir, şöhrətpərəstə gərəkdir, riyakara gərəkdir – 

İnsaniyyətə gərək deyil. 16 Qİsmət günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı 

 

MADDİLƏŞMƏ 

   Maddi bərabərsizlikdə İnsan maddiləşir. 

 

MÜNASİBƏT 

Kamili – Cəmiyyət öz qapısından içəri buraxmır. 

    Kamil – Cəmiyyəti öz qapısından içəri buraxmır. 

17 Murad günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

PEYĞƏMBƏRLİK  ÜSTÜNLÜYÜ 

Koperniklərin, Darvinlərin, Eynşteynlərin bütün fəaliyyətləri  

bir “Ənəlhəqq” kəlamına bərabər deyil. 

 

  

229


DAXİLİ  GÖZ 

    Evdə oturub Dünyanı görmək olar.  

SUFİ  SƏS 

Qədir Rüstəmov – sufidir, sufiliyi bilməsə də: Pünhan oxuyur, Pünhanı 

oxuyur. 

 

MUĞAM  ÇILĞINLIĞI 

   Müdriklik Haraydır – Eşidilməyincə!  

FƏRQLƏR 

Kapitalizm – Bazar. 

Sosializm – Zindan. 

Ruhani Birlik – Məbəd.  

 

QİYMƏT 

    Cəmiyyətdə İnsanın Bazar qiyməti olur – İnsan qiyməti olmur.  

FƏRQ 

Rəqabət olmayan yerdə Varidat yoxdur. 

Rəqabət olan yerdə Ruhaniyyat yoxdur. 

 

BAZAR  MƏNTİQİ 

Cəmiyyət  mübadilə  əsasında  –  yəni  Bazar  məntiqiylə  –  Qurulur. 

Bu səbəbdən də cəmiyyətdə Ülvilik yoxdur. 

 

FƏRQ 

Cəmiyyətdə İnsan – iqtisadiyyatlaşır, istehsallaşır, siyasətləşir – özün-

dən ayrılır. 

Xəlqi Birlikdə – İnsan – İnsaniləşir. 

Xəlqi Birlik Yaranmalıdır – Cəmiyyət əvəzinə. 

 

İDEAL 

    Maddi Təminat – Ruhani Həyat.  

ƏSRİN  ÖYRƏTDİYİ 

   Maddi Tərəqqi – Mənəvi Tərəqqi yaratmır. 

 

 

 


 

230


FƏRQLƏR 

Kapitalizm – Varidatçı. 

Sosializm – Zorçu. 

Ruhani Birlik – İnsançı. 18 İnam günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

ƏLAQƏ 

    Amal Yükü – Fərəh Yükü.  

RUHANİYYAT  ANTİİCTİMAİLİYİ 

Ruhaniyyat – maddiyyatdan kənardadır. 

Cəmiyyət isə maddiyyata əsaslanır. 

Bu səbəbdən də Ruhaniyyat – Antiictimaidir. 

 

İDRAKSIZLIQ 

İdrak Varidatı bəyənməz – Varlı İdraksızdır. 

İdrak Mənsəbi bəyənməz – Mənsəbpərəst İdraksızdır. 

İdrak – İmtina sevər. 

İmtinasız – İdraksızdır. 

 

HADİSƏ 

    Antiictimai Xəlqilik.  

ATASIZLIQ 

Cəmiyyət – Yalançı, Zahiri birlikdir, bu səbəbdən də cəmiyyətin Atası 

olmur, Ağası olur. 

 

MƏDƏNİ  TƏNƏZZÜL 

Sinfonizm öyrədirlər adamlara – İnsaniyyət öyrətmirlər. 

Opera öyrədirlər adamlara – İnsaniyyət öyrətmirlər. 

Kompyüter öyrədirlər adamlara – İnsaniyyət öyrətmirlər. 

“İnsan – Allahdır!” – öyrətmirlər. 

Özümləşmə öyrətmirlər. 

Başqalaşma öyrətmirlər. 

Xalqlaşma öyrətmirlər. 

Dünyalaşma öyrətmirlər. 

 

RUHSUZLUQ 

Adamları Bacarıqlılara və Bacarıqsızlara bölmək – İnsaniyyətə ziddir. 

Bacarıq  Faydalığı  ifadə  eləyir  –  İnsanlıq  isə  Ruhani  Kamilliyə 

bərabərdir – İnam, İdrak, Mənəviyyat, İradə yetkinliyinə.  

231


Bacarıq  baxımından  adamları  təbəqələşdirmək  –  insana  ticarətçi 

münasibətidir, ruhani münasibət deyil.  

MÜNASİBƏT 

Cəmiyyətə xidmət elədiyin dərəcədə Xalqa xəyanət eləyirsən.  

İNSANSIZLAŞMA 

   Sənayeçi cəmiyyətdən danışırlar. 

   Texnoloji cəmiyyətdən danışırlar. 

   İnsani cəmiyyətdən danışmırlar. 

   Cəmiyyətin başına mühəndis qoyurlar, texnik qoyurlar – İnsan qoymur-

lar. 


    Cəmiyyətin Məqsədini sənayeləşmədə, texnikləşmədə görürlər – İn-

sanlaşmada görmürlər. 

    Vasitəni Məqsəd sayırlar – Məqsədi Vasitəsizləşdirirlər. 

 

 

İQTİSADİ  RUHSUZLUQ 

Cəmiyyəti İqtisadiyyatın ixtiyarına vermək –  əslində Ruhu bədənin ix-

tiyarına verməkdir. 

   Son nəticədə Ruhaniyyatdan məhrum olan cəmiyyət İqtisadiyyatdan da 

məhrum olur. 

 

EVLADIM BİNALIYA 

   Binasızdırlar Bugünkülər. 

   Çünki İnamsızdırlar, İdraksızdırlar, Mənəviyyatsızdırlar,                      

İradəsizdirlər. 

    Ruhundan İnam Binası tik! 

    İdrakından Həqiqət Binası tik! 

    Mənəviyyatından Saflıq Binası tik! 

    İradəndən Dəyanət Binası tik! 

    Yurduna gərək ol! 

   “Binalı” adını sənə halal eləyirəm! 

    Ürəyin Qaranlıqları Yarsın! 

    Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 19 Arzu günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatdakı adı Qüdrət idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

SİVİLİZASİYA AQİBƏTİ 

    Elektrik İşığı Hürmüzd İşığını əvəz edə bilmədi. 

 


 

232


VƏZİYYƏT 

Hakimiyyət olan yerdə – Zülm var, Hakimiyyət Atalıqla əvəz olun-

malıdır ki, Zülm yox olsun... 

 

MƏHƏBBƏTƏ  QARŞI 

Şəhvət – məhəbbəti öldürür, şəhvətsiz də həyat yoxdur – həyat 

məhəbbətə qarşıdır əslində. 

 

YOXLUQ 

   İmtinan yoxdur – nəyi Təsdiq edirsən?  

MÜQƏDDƏS  OLMAYAN 

    Məhəmməd – Gündüz Ruhuna, axşam Bədəninə qulluq eləyirdi. 

Gündüz təmizlənirdi, axşam çirklənirdi. 

    Nə  Təmizdən  təmiz  idi,  nə  Çirklidən  çirkli  –  Həyatın  yaratdığı  kimi, 

Müqəddəslikdən uzaq. 

 

FƏRQ 

   Qərbin – Göyü olmayıb əslində – Şərqin Yeri.  

VƏZİYYƏT 

    İqtisadi Tərəqqidə İnsan Təbiətə Yağı kəsildi; 

Təbiətlə  barışmaq  üçün  o,  İqtisadi  Tərəqqiyə  hədd  qoymalıdır:  maddiy-

yat əsrini Ruhaniyyat əsri əvəz etməlidir. 

 

VƏZİYYƏT 

Müasir  Ərəbistan  İslam  bayrağı  altında  Avropa  yoluyla  gedir. 

    Müasir  Hindistan  Qandi  bayrağı  altında  Avropa  yoluyla  gedir. 

    Müasir  Türkiyə  Millətçilik  bayrağı  altında  Avropa  yoluyla  gedir.     Şərq Atalıq Bayrağı altında öz yoluyla getməlidir. 

20 Ümid günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı

 

FƏRQ 

   Xalqa Ata gərəkdir, cəmiyyətə – Lider. 

   Ata Mütləqçidir, Lider – siyasətçi. 

 

ANTİİCTİMAİ  XALQ 

Xəlqi cəmiyyət olmayıb – Xalq antiictimaidir mahiyyətcə. O, Birlikdir, cəmlik deyil. 

 

 

233


UTOPİYA 

    Amalsızlıq.  

AĞILSIZLIQ 

    Ruhsuz ağıl mahiyyətcə ağılsızlıqdır, çünki Mənaya çatmır –  

Zahirə pərçimlənir. 

 

GÖYSÜZLƏR  ULDUZLARI 

   Estrada ulduzları. 

   Paqon ulduzları. 

   Döş ulduzları. 

   Müasir Göysüzlərin aqibətinə düşən səyyarələr. 

 

YAŞAMAMAQ 

Zərdüştsüz də yaşamaq olarmış – Zülmət içində... 

Babəksiz də yaşamaq olarmış – Köləlikdə. 

Dədə Qorqudsuz da yaşamaq olarmış – Başsız. 

Nəsimisiz də yaşamaq olarmış – Mütləqsiz! 

Füzulisiz də yaşamaq olarmış – Eşqsiz! Yaşamaq olarmış – yaşamaqsız! 

21 Dözüm günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

   Mütiliyin qənimi – İntizam.  

VƏZİYYƏT 

Cəmiyyət  adamı  Yaltaq  olmaya  bilməz,  Alçaq  olmaya  bilməz  –  yoxsa 

onu cəmiyyətdən qovarlar. 

Yaltaq olmayan, Alçaq olmayan – cəmiyyət adamı ola bilməz əslində. 

 

BİRLİK  GƏRƏKLİYİ 

Bolqarlar Türkləri ölkədən qovurlar. 

Özbəklər Mesxet Türklərini qırırlar. 

Ermənilər Qarabağı zəbt eləyirlər. Türklər Birliyi gərəkdir! 

 

 

HƏQİQƏT 

   Dünyalaşmaq – Özümləşmək. 

   Dünyasızlaşmaq – Özgələşmək. 

 

 


 

234


İMKANSIZLIQ 

İmkan daxilində İmkansızlıq yetişir – İmkansızlıq daxilində İmkan. 

 

GERÇƏK  AMALSIZLIQ 

   Gerçəklik səviyyəsində Amal olmur – Amalsızlıq olur. 

   Gerçəkliklə barışmaq – Amalsızlaşmaqdır. 

 

HƏQİQƏT 

   Gerçəklikdən üstün olmayan – gerçəkləşməz.  

SUFİLİYİMİZ 

   Mütləqə vurulmuşuq, Mütləqcəsinə vurulmuşuq...  

MƏNASIZLIQ 

Mütləqə can atmaq Həyatın mənasına can atmaqdır. 

İndikilər  Mütləqə  can  atmırlar,  bu  səbəbdən  də  müasir  həyat  əslində 

mənasızdır.  

SƏMAVİ  MƏNA 

Yerin mənası əslində Səmavidir. 

Maddiyyatçılar bunu anlamırlar və Yeri mənasızlaşdırırlar. 

(Səmavi – yəni Yerdən Uca – Yerin mənası Yerdən Ucadır). 

22 Mərhəm günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

 

HALLAR 

    Dəyişməz – yəni Dəyişdikcə aşkarlanan. 

    Dəyişkən – yəni Dəyişdikcə itən. 

23 Qismət günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

QORXMAZLIQ 

Kilsələrdə  Müqəddəslik  Yoxdur  –  ona  görə  də  Şər  kilsədən  qorxmur. 

    Məscidlərdə  Müqəddəslik  Yoxdur  –  ona  görə  də  Şər  məsciddən 

qorxmur. 

    Olmayandan qorxmur Şər. 

 

FƏND 

Kilsələrdən Komitə düzəltmək istəyirlər. 

    Məscidlərdən Komitə düzəltmək istəyirlər. 

    Xurafatdan bəhrələnmək istəyirlər Fəndgirlər.  

 

 

235


MÜTLƏQSİZLİK 

“Dünyada hər şey nisbidir!” – deyirlər. Nisbidə məna yoxdur. 

Dünyanı mənasızlaşdırırlar Mütləqsizlər. 24 Murad günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

QAQAUZ  DOĞMALARIMIZA 

   Yolunuza nur çilənsin! 

    Bilin  və  agah  olun  ki,  Şər  öz  əliylə  Sizə  Müstəqillik  verməz. 

    Müstəqillik 

üçün 

Şərlə 


qəti 

və 


barışmaz 

Döyüş 


gərəkdir. 

    Türk  Doğmalarınızla  birləşin  –  azərbaycanlılarla,  osmanlılarla, 

qıpçaqlarla... 

    Tələsmədən  və  gecikmədən  xalqı  Şərlə  Döyüşə  hazırlayın. 

    Boyunduruq  sınmalıdır  –  onda  siz  arzunuza  çatarsınız,  Türk       

Birliyində layiqli yer tutarsınız. 

Ürəyiniz Qaranlıqları Yarsın! 

Daxilinizdəki Mütləq sizə Yar olsun!  

 

HƏQİQƏT 

SSRİ  daxilində  Milli  müstəqillik  mümkün  deyil  –  Milli  müstəqillik 

Müstəqil Dövlət tələb edir – İttifaq Dövlətindən asılı olmayan. 

Sosializm  daxilində  Milli  müstəqillik  mümkün  deyil  –  sosializm 

millətlərin  biri-birinə  qovuşması  –  yəni  əslində  milli  assimilyasiya,  ərimə 

ideyasına xidmət eləyir. 

Milli  Müstəqillik  SSRİ-dən  ayrılmaq,  sosializmdən  xilas  olmaq  tələb 

eləyir. 


26 Arzu günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

GÜNAH 

Sovet xalqı Günahkardır – Sovet cəmiyyətinə tabe oldu, şəraitdən yux-

arı qalxa bilmədi – İnsansızlaşdı. 

Xalq  cəmiyyətdən  artıqdır,  böyükdür,  yüksəkdir;  Xalq  bunu  unutdu, 

Xalqa bunu unutdurdular. 

 

EVLADIM  DOĞMAYA 

   Dünya İnsana Yaddır. 

   Çünki İnamsızdır, İdraksızdır, Mənəviyyatsızdır, İradəsizdir. 

   Qardaş Qardaşa Yaddır. 

   Uşaq Böyüyə Yaddır. 

   Dost Dosta Yaddır.  

236


   Oğul Anaya Yaddır. 

   Fərd Xalqa Yaddır. 

   Ziyalı İşığa Yaddır. 

   Bugün Dünənə Yaddır. 

   Yadlıqla doludur ürəklər. 

   Doğma olaq Dünyaya, Doğmalaşdıraq Həyatı, Doğma Yurdumuza     

Doğma Aqibət gətirək, Qurtaraq onu Yad Aqibətdən, Yadlığın Qənimi 

olaq, Doğmalıq yayaq talelərə, – Doğmalığa qərq olsun ömürlər, 

Doğmalıq yetirək Bağımızda. 

   “Doğma” adını Sənə halal eləyirəm! 

    Adına Layiq ol. 

   Daxilindəki Mütləq sənə Yar olsun! 

   Qaranlıqlar Yarılsın! 27 Ümid günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

(Qeyd: Həyatda adı Mayisə idi. Ocaqdan çıxdı). 

 

MADDİ  BƏRABƏRSİZLİK  HƏQARƏTİ 

İnsanlığın – maddi Dəyəri yoxdur. 

Ayda 1000 manat alan Rəis ayda 200 manat alan Tabeçidən  

5 dəfə aşağı ola bilər İnsanlıqda. 

   Maddi Bərabərsizlik İnsanlığa Ziddir. 

 

FƏRQ 

Cəmiyyət – adamı yüksək maaşla satın alır – İnsan cəmiyyətə satılmır. 28 Dözüm günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Azərbaycan Sovet Hökuməti – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Qoruyucusu. 

Azərbaycan Sovet Bayrağı – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Rəmzi. 

Azərbaycan Sovet Himni – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Mahnısı. 

Azərbaycan Sovet İqtisadiyyatı – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Məhsulu. 

Azərbaycan Sovet Mədəniyyəti – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Bəhrəsi. 

Azərbaycan Sovet Elmi – Ölkəsizlik, Dövlətsizlik Nəticəsi. 

 

HƏQİQƏT 

    Azərbaycan  Sovet  Respublikası  –  yəni  Azərbaycan  dövlətsizliyi,  ölk-

əsizliyi  –  əslində  respublikasızlığı  –  çünki  dövlətsiz,  ölkəsiz  res- 

publika olmur.  

 

 

 

237


SAFRUHA 

   Evlad Ehtiramın Pakdır! 

1.“Ata Günü”nə Üç Əməl gətirirsən: “Məbəd”, “Müqəddəs Təlim”, 

“Məlumat Kitabçası”. 

2.Mərasimin Yazılışı Sənə Tapşırılır. 

    Birinci variantı gələn Ata Görüşünə gətirirsən. Mahiyyət dəyişilmir, 

Biçim Təzələnir. 

3.Nişanələr hazırlanır 15-20 ədəd. 

4.“Ata Haqqında Söz”ün Məna Quruluşu: 

Ata Mahiyyəti. 

Ata İnamı. 

Ata İdrakı. 

Ata Mənəviyyatı. 

Ata İradəsi. 

Özümü Ataya layiq sayırammı? 

    Evladlara çatdırılsın. 

5.“Ata günü” Mərasiminin Ümumi Məzmunu: 

Ata Haqqında Söz. 

Evlad Qəbulu. 

Ata Sözü. 

Ruhani Sənədlərin oxunması. Müqəddəsat: Səcdə, Rica, Muğam. 

6.Mərasim 4 saat ərzində keçirilir... Vaxt nizamı pozulmur. 

    7.Keçən Mərasimlərə gəlməyənlər – Ata Hüzuruna çağırılır. 

    Atayla bərabər Safruh hamıdan çox işləyir, bu onun Fərəhini çox-

aldır. 

   Qaranlıqlar Yarılsın! 30 Qismət günü, Şölə Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

RUHANİ  CƏMİYYƏT  QAYDASI 

   İqtisadiyyatla məşğul olmaq – Ruhaniyyatla yaşamaq.  

MƏQSƏD 

İqtisadiyyatın  Məqsədi  Varidat  olmalıdır,  Zor  olmamalıdır  –  iqtisadiy-

yatın  məqsədi  Ruhaniyyat  olmalıdır;  yəni  İqtisadiyyat  İnsanı  maddi 

əsarətdən qurtarmalıdır ki, – İnsan ömrü özünütanımağa, özünütapmağa, 

özünəçatmağa həsr olunsun. 

Bu  baxımdan,  minimal  iqtisadiyyatın  ruhani  gücü,  maksimal  iqtisadiy-

yatın ruhani gücündən artıqdır. 

1 Murad günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 


 

238


HƏQİQƏT 

Köhnələn nə varsa – əslində təzələnmir, yalnız köhnəlməyən təzələnir. 2 İnam günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏT 

Dəyişirik Həqiqətə qədər – Həqiqət dəyişmir. 3 Arzu günü, Od Ayı, 11-ci il. Bakı. 

 

HƏQİQƏTSİZLİK 

Güzəştdə İki Yarımhəqiqət birləşib bir Həqiqətsizlik yaradır. 

    Güzəşt – Həqiqətsizlikdən faydalanmaqdır. 

 

BAŞAŞAĞILIĞI 

Güzəşt – əslində Baş saxlamağa yarayan Başaşağılığıdır.  

HƏQİQƏT 

Zəmanənin arxasınca gedən arxada qalır. 
Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə