Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


səqəsi -lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğYüklə 13,47 Mb.
səhifə101/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   171

səqəsi -lobyə səğəsi kimi çox üzük, incə, düz səğə, çubuğ: sırçığ.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.

səqəş səkəş. səkirəş. səkrəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqət səkət. səkit. səkirt. səkrək. (< səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct.

səqətic səğədic. səğdic. savat. savıt. səbət. savdıc. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba.

səqətləmək səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. (< səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.

səqətmək səkətmək. səkirtmək. səkrətmək. səksətmək. 1. atlatmaq. sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. 1. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək.

səqf saval. satal.

səqi 1. səki. sanki. quya. - şəklimi çəkdilər, səki tilvizyona verəcəklər. 1. səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1. səki. səkə. səkgi. nimkət. 1. səki. səkə. səkgi. səhnə. kürsü. 1. səki. səkə. səkgi. məqərr. 1. səki. səkə. səkgi. məqam. 1. səki. səkə. səkgi. törə. bir yerdə özəl, seçgin yer. 1. səki. sıxı. sədd. bağac. çatı. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) 1. səki. sakı. < saçu. xərmən savuran arac. yaba.

səqib səkib. səkcət. səkəli. diksindirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqic səkic. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqicmək səkicmək. satıcmaq. 1. ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq. 1. nərsiyə ilişmək, dəğmək.

səqil 1. səkil. səkəl. çanqıl. daş parçası, qırıntısı. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə doldur. 1. səkil. səkkil. səqqəl. seçgil. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar. 1. səğil. səyil. səhil. az. bir az. qısa. - səyil olsada görər. - qoy səyil keçsin sonra ged. - səhəl öncə geddilər. - səyil sonra gəl. - səyil dinləndim. 1. giran. vəzin. ağruq. salğut. əsasi. bünyadi. (səngin). - salğut sənaye': səngin sənaye'.

səqilcə səğilcə. səyilcə. azca. qısaca. - səyilcə dözsən gəlib çıxar. - səyilcə keçməmişdi ki səsi çıxdı.

səqilmək 1. səkilmək. (əsrilmək. sərilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. sərgərdan. avara. 1. sağa sola sallanan. 1. səkilmək. (əsrilmək. sərilmək. sallanmaq. salğanmaq). sərgək. əsrgək. əsrik. kefli. 1. səğimək. səğmək. səğdələmək. səndələmək. sıvsavlamaq. basqallamaq. dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səğimək. səğmək. səğdələmək. səndələmək. dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq.

səqin 1. səkin. çəkin. həzər ed. 1. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya). 1. səkin. tiribun. 1. 1. səğin!. sağın!. 1. düşün!. təsəvvür ed!. fikrivə gətir!. 1. an!. anıt!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla. 1. səkin. sakın. sinin. singin. yavaş. ağır. aram. 1. səkin. sakın. bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan. mə'lul. 1. səkin. sakın. sakqın. qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə. 1. səgin. səggin. səkgin. saqit. batil. zayil. 1. səkin. satağ. sıtağ. çıxaq. süröv. sürüv. süv. eyvan. balkon.
- səğin asda: yavaş qolay.
- səkin səkin: asda asda. yavaş yavaş. qolay qolay. tədricən. nərm nərm.

səqinc səkinc. səğinc. səkiniş. səğiniş. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

səqincəq səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqincən səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

səqinə - səkinə səkinə: səğinə səğinə: sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.

səqinəli səkinəli. səkincək. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqiniş səkiniş. 1. səğiniş. səkinc. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) 1. (> sekəndəri (fars). səğiş. səkiş. büdrüş. tökzüş. süytüş. səhv. xəta. ləğziş.

səqinişmək səğinişmək. sağınışmaq. umursuşmaq. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq. 1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq, xatırlamaq.

səqinqən səkingən. sallanan. səkgən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

səqinləmək səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

səqinləşmək səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

səqinliq 1. səğinlik. səkinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) 1. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

səqinmək 1. səginmək. səgginmək. sigginmək. saqit olmaq. 1. səginmək. səgginmək. sigginmək. batil olmaq. 1. səginmək. səgginmək. sigginmək. zayil olmaq. 1. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. sağanmaq. xiyal, təsəvvür edmək. 1. səkinmək. səğrinmək. səkmək. yellənmək. kuflanmaq. 1. səkinmək. çəkinmək. saxlanmaq. ehtiraz, ehtiyat, həzər edmək. 1. səğinmək. səğmək. azalmaq. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək.

səqinmək 1. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq. 1. səkinmək. səkirmək. səkənmək. səkələnmək. sekinmək. diksinmək. şeşinmək. sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə, əcəbinə gəlmək. qeyri adi görünmək. 1. səkinmək. səksənmək. sisginmək. disginmək. diksinmək. istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq. 1. səkinmək. çəkinmək. sakınmaq. (sanğınmaq. sanığmaq) 1. səğinmək. sağınmaq. saçılamaq. imgələmək. gözünə gətirmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım. 1. səkinmək. siskənmək. disginmək. 1. səkinmək. sıyıtmaq. sırıtmaq. daşlanmaq. disginmək. şaşırtmaq. təəcüblənmək. - onu orda gördüyümə çox sıyıtdım.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.

səqinsən səkinsən. səğinsən. sərinsən. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

səqinsirəmək səkinsirəmək. səğinsirəmək. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. 1. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq.

səqintirmək səkindirmək. səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək. (# sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək).

səqintirtmək səğindirtmək. sərindirtmək. sağındırmaq: sağındırtmaq. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

səqir 1 səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). dağ təpəsi. 1. səğir. səkir. səyir. sənğir. çəkir. (üzü aşağı, yüksək olan yer). təpə. 1. səkir!. at!. tulla!. 1. səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt. orəng< orunğ. 1. səkir > sərir. kürsü. ərgik. təxt. taxt. 1. səkir > sərir. kürsü. yerdən uca qurulmuş yataq. 1. səğir. sağır. sağraman. sağran. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər. səğir. 1. səğir. sağır. sağraq. səğrəq. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng. 1. səğir. sağır. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. 1. səkir. sağır. 1. səğir. quyruq. düzü. dizi. sapığ. sırıq. sırı. silsilə. zəncir.

səqirçə səğirçə. (> səriçə (fars)}. sərçə. səçə. çıpcığ. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca. quş türü.

səqirəş səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqiriq səkrik. səkirik. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqirmə səkirmə. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqirmə 1. səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkirmə. səkrəmə. səhv. səhiv. < səkiv. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.

səqirmək 1. səğirmək. səğrimək. axınmaq. cummaq. 1. səğirmək. səğrimək. gəğirmək. geğirmək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. bir qolay əğilmək, meyillənmək. - dəğirmanın su oluğynun əğriliyinə 'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. bir qolay əğirmək, daralmaq. - otağ qapılarının arxa yanında daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir. 1. səğirmək. səğrimək. gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək. 1. səğirmək. səğrimək. bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir. 1. səğirmək. səğrimək. süzmək. axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. səğirmək. səğrimək. əsğirmək. bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq. - içqi başa çıxıb səğirir. 1. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək. atılmaq. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək. zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq. 1. səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. səpmək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1. səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1. səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. axsamaq. - tutduğun yolda səkmiyəsin. 1. səğirmək. səğrimək. səkmək. səğmək. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən səkdi. 1. səkirmək. səkinmək. səkənmək. səkələnmək. sekinmək. diksinmək. şeşinmək. sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə, əcəbinə gəlmək. qeyri adi görünmək. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək. - suyu bizə sar. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. burmaq. çevirmək. - bizə sarı saran yox artıq. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. sarılmaq. dırmanmaq. - dağa sarmaq. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. saymaq. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. sırıtmaq. yapışdırmaq. döğmək. çırpmaq. - dəğərli bir dəğənək sardım biləsinə. 1. səğirmək. səkirmək. səyirmək. sarmaq. sarpmaq. yügürmək. - itlər üzərimə sardılar.

səqirt səkirt. səkət. səkit. səkrək. (< səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct.

səqirtən səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. kefləndirən. xumarladan.

səqirtilənmək səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək. avara avara gəzmək. oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.

səqirtqiş səğirtğiş. 1. bit. (hobbana hobbana gedən böcək) 1. çəkirgə. səkirgə. (hobbana hobbana gedən böcək) 1. qoşağan. qaçağan. 1. sığın. geyik.

səqirtmək 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. axsatmaq. - çətinliklər, səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğirtmək. səktirmək. səğdirmək. səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən səkdirər. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək. atlatmaq. sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. 1. səkirtmək. səkritmək. qaçırtmaq. salmaq. atlatmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu.

səqiş 1. sağiş. səriş. sağış. sağnış. sağınc. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağiş. səkiş. səkiniş (> sekəndəri (fars) büdrüş. tökzüş. süytüş. səhv. xəta. ləğziş. 1. səkiş. titrəmə. 1. səkiş. (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə bağlanıb yerdə sürünən nərsə) sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə. 1. səkiş. yörtə. imkan. 1. səkiş. çarə. təpir. 1. səkiş. səğriş. səkişim. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqişim səkişim. səğriş. səkiş. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqişlə səğişlə. sağnışla. sağışla. sağıcla. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

səqit 1. səkit. səkət. səkirt. səkrək. (< səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct. 1. səkit. səkti. ətacı. zəhlətökən. 1. səkit. səkti. anlamsız. təki boş. 1. səkit. (kəsit) > saqat. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə.

səqitəmək səkidəmək. səkidmək. saxıdamaq. saxıdmaq. salıdamaq. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

səqitmək 1. səkidmək. səkidəmək. saxıdamaq. saxıdmaq. salıdamaq. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi. 1. səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. işdən çıxartmaq, salmaq. fələc edmək. - .

səqiv səkiv > səhv. səhiv. səkrəmə. səkirmə. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.

səqizən səkizən. sıçrayan. (cəhəndə) .

səqiziv -sayılar { birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.

səqqə 1. sıxqa. > sikkə. sikgə. (aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq. -səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş. 1. sıxqa. > sikkə. sikgə. gözçaxardan. tərs. öcət. inad. -səqqəlik eləmə. 1. səkgə. saqqa. birdən. anidən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba səkgə durdu. 1. səkgə. saqqa. taqqa. dikgə. düggə. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. səkgə. saqqa. taqqa. dikgə. düggə. səkə səkə. daşlana daşlana. - səkgə danışma. - çox diggə düggə uşağdı.

səqqəl səqqəl. səkkil. səkil. seçgil. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar.
-səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə: soxasəqqəl: soxsəqqəl.

səqqəlli -seyrə səqqəlli: kosa saqqal. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

səqqən səkgən. sallanan. səkingən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

səqqət 1. saxqat. sıxqat. sıqqat. sıqt. sıxt. sıxıt. sət. sərt. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. saxqat. sıxqat. sıqqat. çimri. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. dirəc. inadçı. müsirr olmayan. sübatsız. əzimsiz. yumşaq üzlü.

səqqətinmək salqatınmaq. sıyrınmaq. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq.

səqqi səggi. səkgi. 1. sədd. 1. səki. səkə. sökə. söykə. bənayin. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı. 1. səki. səkə. nimkət. 1. səki. səkə. səhnə. kürsü. 1. səki. səkə. məqərr. 1. səki. səkə. məqam. 1. səki. səkə. törə. bir yerdə özəl, seçgin yer.
-səggi biçimində qurulub, üstünə nərsə qoyulacaq yer: salı. təxd. kürsü. satul. miz. masa. büro. büfə. səhnə. pilətform. minbər.
-altı boş səggi: kürsü. kürsi. qursı. evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat.

səqqil 1. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) 1. səkkil. səkil. səqqəl. seçgil. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar.

səqqilləmək səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan söyləmək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə