Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə102/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   171

səqqin səggin. səkgin. səgin. saqit. batil. zayil.

səqqinmək səgginmək. səginmək. sigginmək. 1. saqit olmaq. 1. batil olmaq. 1. zayil olmaq.

səqqsi - səkrək səggisi: atılma səggisi.

səqləmək səkləmək. 1. arası kəsilmək. durmaq. 1. kırıxmaq. səhv edmək.

səqmə səkmə. 1. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi. reaksiyon) cingilti. çınlama. eko. tınlama. tənin. rezonans. 1. qoruq. avut. yasaq bölgə. 1. cəst o xiz. 1. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqməcinqilti səkməcingilti. tınlama. çınlama. (səs) yansı. yankı. yanılma. yayılma. yansıma (təpgi. reaksiyon) eko. tənin. rezonans.

səqmək 1. səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. sıvsavlamaq. basqallamaq. dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq. 1. səğmək. sərmək. sərpmək. səpmək. tökmək. 1. səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. 1. səpmək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1. axsamaq. - tutduğun yolda səkmiyəsin. 1. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən səkdi. 1. səkmək. saçmaq. atmaq. 1. səğmək. kəsintiyə uğramaq. aralıq vermək. 1. səğmək. səğinmək. azalmaq. saylavmaq. saybalmaq. sayballamaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək. 1. səğmək. qaçmaq. təfrə gedmək. 1. səğmək. qaytarmaq. 1. səğmək. bir kilası atlamaq, qırmaq, asmaq. 1. səğmək. yanlış, xəta yapmaq. sürcəmək. 1. səğmək. ayağı taxılmaq. toqazlamaq. taxazlamaq. tökəzləmək. 1. səğmək. geri çarpılmaq. 1. səkmək. hobbanıb düşmək. çalxalanmaq. çalbalanmaq. 1. səkmək. səkinmək. səğrinmək. yellənmək. kuflanmaq. 1. səkmək. səksimək. axsamaq. 1. səkmək. atılmaq. 1. səkmək. bükütləmək. mane', bənd, sədd yapmaq. 1. səkmək. axsamaq . 1. səkmək. səkirmək. səkrəmək. səksəmək. atılmaq. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkmək. səkirmək. səkrəmək. səksəmək. zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. səkmək. səkirmək. səkrəmək. səksəmək. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq. 1. səğmək. siymək. siğmək. qaymaq. - qaranlıqdı gözlə ayağ siğməsin. - gözüm səğir. - ulduz səğməsi.
- yelləncəkdə çox səksən gicələrsin.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.

səqnəli səknəli. səkincək. səkinəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqnəmək səknəmək. səğnəmək. sıx sıx atlamaq.

səqnimək səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

səqov səkov. (> səqu (fars) (< səkmək: atmaq). çaç (fars)}. (< saçmaq: atmaq). yapa. xərmən savırma kürəyi.

səqrə səğrə. 1. səyrə. sağra. sayra. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. səyrə. səğrik. səğrək. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən. 1. səyrə. səğrik. səğrək. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş.

səqrəq 1. səğrək. səğrik. səğrə. səyrə. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən. 1. səğrək. səğrik. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş. 1. səkrək. səkət. səkit. səkirt. (< səkmək: axsamaq) sınıb. sınış. iflas. məfluct. 1. atılma. - səkrək səggisi: atılma səggisi.

səqrəq səğrək. 1. seyrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. seyrək. səkrək. kəvrək. yumşaq. lətif. rəqiq. 1. sağraq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng.

səqrəqər səkrəgər. saxtakar. səkəgər. atlatan. dolandıran. mütəqəllib.

səqrəqləmək səğrəkləmək. çığır bağır salmaq.

səqrəmə 1. səğrəmə. səğriş. səğirmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkrəmə. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkrəmə. səkirmə. səhv. səhiv. < səkiv. kırıxma. karıxma. qırıxma. atlama. yanılma.

səqrəmək 1. səkrəmək. çaşmaq. yanılmaq. iştibah edmək. 1. səğrəmək. səyrəmək. sayramaq. sayğamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın. 1. səkrəmək. şıdramaq. sıdırı gedmək. - ağdı bulut kükrəyü, yağmur dolu səkrəyu, qalığ (hava. yel) onu əğrəyu (bürkələmiş), qança (hara) barur bəlgüsüz. 1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. atılmaq. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. səkrəmək. səkirmək. səkmək. səksəmək. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq.
- bulutlara səkrəyən: çox iti, yorqa, çapqın olan.
- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.

səqrəş səkrəş. səkirəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. səkirik. səkrik. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl.

səqrəşmək səğrəşmək. oxuşmaq. ötüşmək.

səqrətmək səkrətmək. səkirtmək. səkətmək. səksətmək. 1. atlatmaq. sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. 1. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək.

səqrəy - yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.

səqrəyən - bulutlara səkrəyən: çox iti, yorqa, çapqın olan.

səqri (səğri. sarqı). sağrı (< saxlamaq. sağlamaq. sarlamaq) nərsənin dışın, üzün saxlayan, sağlayan örtük. hər nəyin örtüyü, dərisi, qabığı, üzü. - yer sağrısı: yer üzü. - sığır sağrısı: inək dərisi. - qoyun sağrısı: qoyun dərisi. - .

səqriq 1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. uzanan. evrə evrə, mərhələ mərhələ, tuta tuta, dura dura uzanıb gedən. 1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli. sərxoş. 1. səkrik. səkirik. səkirəş. səkrəş. səkəş. səkirmə. səkrəmə. səkmə. atılma. atlama. atılış. atlaş. sıçraş. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. səğrik. səyrək. sağraq. sayraq. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.

səqril! səkril!. atıl!. tullan!.

səqrilmək səkrilmək. 1. atılmaq. tullanmaq. 1. səğirmək. səkmək. səğmək. 1. səpmək. çarpmaq. çalımaq. bir əngələ ilişib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan yazmaq, sapmaq, burulmaq, yanğırmaq, münhərif olmaq. - ox səkdi. - ayağım daşa taxılıb səkdi. 1. atılmaq. uçmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1. sıçramaq. titrəmək. - əl ayağı səkirir. 1. axsamaq. - tutduğun yolda səkmiyəsin. 1. qaçmaq. yayınmaq. - qaranlıq olduğundan o gözümdən səkdi.
- səkə səkə: səpə səpə. sapa sapa. saça saça. tuta tuta.

səqrimək səğrimək. səğirmək. 1. axınmaq. cummaq. 1. gəğirmək. geğirmək. geri gəlmək, təpmək. utqunmaq. - odlu yaraqların atışda geri təpməsinə geri 'səğirmə' deyilir. 1. bir qolay əğilmək, meyillənmək. - dəğirmanın su oluğynun əğriliyinə 'səğirmə' deyilir. 1. bir qolay əğirmək, daralmaq. - otağ qapılarının arxa yanında daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir. 1. gizli, əğrim, dolayı yoldan axıb gedmək. 1. bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir. 1. süzmək. axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. əsğirmək. bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq. - içqi başa çıxıb səğirir. 1. səyrimək. ötmək. oxumaq.

səqrinmək səğrinmək. səkinmək. səkmək. yellənmək. kuflanmaq.

səqriş səğriş. 1. səğrəmə. səğirmə. titriş. titrəmə. - qorxu səğrişi. - ölüm səğrişi: ölüm dalqınlığı. səkəratil movt 1. səkişim. səkiş. salınım. salnış. titrəşim. nəvəsan.

səqrişmək səkrişmək. suçgürmaq. saçrışmaq. urküşmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən kimi suruşdu.

səqritmək 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. axsatmaq. - çətinliklər, səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğritmək. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən səkdirər. 1. səkritmək. səkirtmək. qaçırtmaq. salmaq. atlatmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu.

səqsə 1. səksə. bir budağ, səğənin iki düğün arasında qalan bölümlərin hər biri. bənd. 1. səxsə. sək. səkə. atları edişə, törgəşə, törgüşə, idmana, yarışa öğrətmək üçün, ara ara düzülən enli taxdaların hər biri.

səqsəmək səksəmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. 1. atılmaq. sıçramaq. saplamaq > zıplamaq. - aşıra səkir: yenidən atıl. - doğru səkir: düz atıl. 1. zivmək. züvmək. sürüşmək. sivişmək. sivrişmək. 1. qışqırıq tutmaq. qışqırınmaq. qışqınmaq.

səqsənmək 1. səksənmək. siksinmək. diksinmək. disginmək. 1. səksənmək. sisginmək. disginmək. diksinmək. səkinmək. istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq. 1. səksənmək. salğanmaq. sallanmaq. silkinmək. silkənmək. titrəmək.

səqsətmək səksətmək. 1. səksəndirtmək. sallatmaq. sallandırtmaq. önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. atlatmaq. sıçratmaq. saplatmaq > zıplatmaq. 1. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. zivdirmək. züvdürmək. sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək.

səqsəvil səksəvil. bənd bənd, düğüm düğüm olan budağ, səğə, nərsə.

səqsimək səksimək. səkmək. axsamaq. - yelləncəkdə çox səksən gicələrsin.

səqsintirmək səksindirmək. səkindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək. (# sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək).

səqtələmək səğdələmək. 1. səndələmək. səğmək. səğimək. sıvsavlamaq. basqallamaq. dərdüşləmək. gah öylə gah böylə olmaq. 1. səndələmək. səğmək. səğimək. dəğişmək. başqalaşmaq. mütəhəvvil olmaq. 1. səndələmək. salsınmaq. saldıramaq. sarsılmaq. titrəmək.

səqtələtmək səktələtmək. səkətləmək. səkələtmək. (< səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.

səqtələviq səğdələvik. salsınavıq. səndələvik. saldıravıq. sarsıravıq. titrəvik. titrək.

səqti səkti. səkit. 1. ətacı. zəhlətökən. 1. anlamsız. təki boş.

səqtic səğdic. səğədic. savat. savıt. səbət. savdıc. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba.

səqtirə - səkdirə səkdirə: səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. saçdıra saçdıra. tutdura tutdura.

səqtirici səkdirici. səkincək. səkinəli. səknəli. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. şeşic. sesici. şaşırtıcı. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

səqtirmək 1. səkdirmək > sikdirmək. atılmaq. atlanmaq. hobbanmaq. - buda səkdirib gedsydi nə olardı. - sikdirə sikdirə nə qaçıb gəlib yığışmısız başıma. - uşağ ağac atın minib sikdirə sikdirə çıxıb geddi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. axsatmaq. - çətinliklər, səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən səkdirər.

səqtirmək 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. səpdirmək. çarpıtmaq. çarpdırmaq. bir əngələ ilişdirib bulunduğu durumdan, tutduğu yoldan azdırtmaq, sapdırtmaq, burutmaq, münhərif edmək. - qabağdaki daş oxu səkdirdi. - bilməm nəyidi məni yolumdan səkdirdi. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. atlatmaq. uçutmaq. - tufan qayaları səkdirdi. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. sıçratmaq. titrətmək. - bu öfgə əl ayağımı səkdirdi. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. axsatmaq. - çətinliklər, səni tutduğun yoldan səkdirməsin. 1. səğdirmək. səktirmək. səğirtmək. səğritmək. qaçırtmaq. yayındırmaq. - içginin çoxu əsridibdə, gözəllikləri gözdən səkdirər.

səqtirməmək səktirməmək. 1. qaçırmamaq. 1. axsatmamaq.

səqtirtmək səkdirtmək > sikdirtmək. atlatmaq. atlandırmaq. hobbatmaq. - atı cola üzərindən səkdirtdi.

səqu ( səqu (fars) < səkov. (< səkmək: atmaq). çaç (fars)}. {< saçmaq: atmaq). yapa. xərmən savırma kürəyi.

səqül səkül. səgül. səpgül. xallı, bənəkli nərsə.

səl sel. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

səlamı -qoşun səlamı: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. hərbi, nizami səlam.

səlamisiz -salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para: qurupara. qurupul. anapara. -mən səndən hələ quruparamı alammadım belə.

səlbə salba. 1. salva. sırba. 1. səbət. sələ. sala. kirtil. kitril. zənbil.

səlbəsəl sərbəsəl. sərsəl. səlsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1. sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səlcəmək səlsəmək. salcamaq. salsamaq. silkişmək. titrəmək.

səlcərmək sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

səlcətmək səlsətmək. salcatmaq. salsatmaq. silkitmək. titrətmək.

səlcin sevgil. seçgil. səlgin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan.

səlcinmək sərcinmək. salcınmaq. tirləmək. uzanmaq.

səlcirəmək səlgirəmək. seçgirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.

səlcuq 1. selcuq. sevcuq. seçluq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan. 1. səlcuğ. salcuğ. salcar. qaysar. qeysər. impiratur.

səlçətmək saçlatmaq. dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. tarımar edmək. yenğitmək. - su saçlatıldı.

sələ 1. < səvələ. səvərə. içik səvəd, səbəd. 1. çələ. səbət. çəpət. incə şüvlərdən, zuğlardan hörülərək toxunan qab. 1. sələk < salağ (< salmaq) . 1. salba. səlbə. səbət. sala. kirtil. kitril. zənbil. 1. səvəl. səbət. (< savmaq). sağıc. savdıc. inc dallardan hörülmüş qab. 1. səllə. < sarqa. əmmamə. 1. səllə. < sarqa. başa bağlanan dolama. 1. səllə. < sarqa. çəmbər biçimdə sarılan nərsə. 1. səllə. < sarqa. güşbərə. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı. 1. səpə. səfə. səvə. sərə. səkə. səmə. saşa. səçə (< saçımaq) sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.
-çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ: küvə. küfə.

sələçənq sələçənğ. sərəcən. sərənək. sərçin. seyrənğ. seyrək. sərdək. (tənik. yalımqıy. yarınıy). 1. az. - örən seyrək: çox az. 1. lətif. 1. yarı, az pişmiş. 1. rəqiq. mayasız. güşad. suyuğ. 1. qıt. qəlil. nadir. kəmyab. az görünən. 1. uzağdan uzağa. aralıqlı. 1. incə. yalxı. yalxoy. zayıf. nazik. xəfif. - hava soyuğdu, yalxoy geyinsən soyuğ alasın.

sələçənqləmək sələçənğləmək. sərəcənləmək. sərənəkləmək. sərçinləmək. seyrənğləmək. seyrəkləmək.

sələhşur {sələhşur (fars)} <salışqar.

sələq sələk. 1. səyək. sılağ. səkə. sıyaq. istək. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. sələ. < salağ (< salmaq) .

sələq sələğ. seləv. seləğ. sələv. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

sələqə sələkə. səyəkə. istənilən. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sələqən sələgən. siləgən. silpən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

sələqləmək sələğləmək. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək.

sələqtə -şələxdə (< sələxdə. salağda) götün işə verməyən: salpığ. səlpik.

sələlmək sələlmək. siləlmək. silənmək. arımaq. arılmaq. arınmaq. təmizlənmək. pahlanmaq.

sələlmək sələlmək. siləlmək. silənmək. arımaq. arılmaq. arınmaq. təmizlənmək. pahlanmaq.

sələm -səs sələm: səs üyn. səs küy. səs səda.

sələmək 1. səmək. səymək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}. 1. siləmək. sayamaq. sığamaq. əl sürmək.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

sələn 1. səs. 1. (< salamaq: sorağıtmaq. sorğatmaq. xəbər vermək) savan. bilgi. xəbər. 1. alt döşək. bir yerdə daban, kəf. (# sərən: üst örtük, geyim. səqf) 1. selən. sərən. sürən. açıq. fərah.
- sələn çələn: səs sov. sorğa sorağ. xəbər ətər.

sələnq sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. saltay. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq.

sələnqləmək sələnğləmək. sələnğdəmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

sələnqtəmək sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə