Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


sələnmək səyilmək. sıyılmaq. sevilmək. istənmək. sələsovYüklə 13,47 Mb.
səhifə103/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   171

sələnmək səyilmək. sıyılmaq. sevilmək. istənmək.

sələsov sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. yapır. yapın. yasır. hamar. düz yer. - bir sırvax yer tap oturalım.

sələşmək səyişmək. sıyışmaq. sevişmək. istəşmək.

sələv seləv. seləğ. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

sələvəri sərsəri. salvaş. salavarı. boş bekar. avara.

sələy səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

sələyən səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

səli seli. çəli. yük arabası. taksıbar.

səliqəsiz səlqəsiz. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səryər.

səlim 1. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) yarsıy. yastağ. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. salım. salba. asalım. atalım. çox uca, hündür. - səlim dağlar sırası.

səlinsimək salımsımaq. çətinliyə dözmək. burdbar olmaq.

səlintir sərintir. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz.

səlit salıt. söz. sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək.

səlitə {(səlitə (fars)} < səltə. şəltə. < salta. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz. həyasız.

səlivər 1. salıva. 1. salıvar. səlləminə. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar. 1. salıvar. qaparuz. çay pulu. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz. 1. salıvər. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar. səlləminə. yiyəsiz. ıssız).

səlqə salqı. səlqi. nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı.

səlqələtmək səlgələtmək. silkələtmək. salqıtmaq.

səlqəli baxımlı.

səlqənmək səlgənmək. silkənmək. silpənmək. səlpənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

səlqəsiz səliqəsiz. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səryər.

səlqi salqı. səlqə. nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı.

səlqiltəmək səlgildəmək. sərğildəmək. sərildəmək. sənğildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. > sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

səlqin səlgin. sevgil. seçgil. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan.

səlqinmək səlginmək. salqınmaq. seyginmək. aralanmaq.

səlqinmiş -sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin.

səlqirəmək səlgirəmək. səlcirəmək. seçgirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.

səlqirin -sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

səlqirmək səlgirmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlcərmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

səlqişmək səlgişmək. salğaşmaq. sərgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə) qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.

səlqit səlkit. salkit. salqan. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün.

səlqiyə -səlqiyə salınmamış. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səllə 1. sələ < sarqa. əmmamə. 1. sələ < sarqa. başa bağlanan dolama. 1. sələ < sarqa. çəmbər biçimdə sarılan nərsə. 1. sələ < sarqa. güşbərə. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı. 1. səlmə. sərmə. salma. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş.

səlləm çəlləm. çəlim. çalım. çox qısa. azacığ. - bir səlləm keçdi, sonra gəldi. - bir səlləmdə bizə düşdü.

səlləminə salıvar. səlivər. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar.

səllənmək sellənmək. selvənmək. selvənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna axınmaq.

səllim səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

səlman salma. salman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.

səlmə 1. salma. salqa. 1. səllə. sərmə. salma. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş.

səlmək silmək. təmizləmək. pahlamaq.

səlpəl salpal. 1. çox az. bir az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim. 1. ufaq təfək, dəğərsiz olan. - səlpəl nərsə.

səlpələmək çalbalamaq. bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

səlpən siləgən. silpən. sələgən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

səlpənmək silkənmək. silpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

səlpiq səlpik. 1. sərpik. törtöküntü. namünəzzəm. namürəttəb. 1. salpığ. şələxdə (< sələxdə. salağda) götün işə verməyən. 1. salpığ. əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran. 1. sölpük. soluğ. (sınğın. saçın. saçğın. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. pərişan. julidə) .

səlsəl sərsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1. sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

səlsəm 1. sərsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə (< saçımaq) 1. sərsəm. salsam. salavır. salağı. abdal. sapdal.

səlsəmək səlcəmək. salcamaq. salsamaq. silkişmək. titrəmək.

səlsəpil -səlsəbil olmaq: səpələnib dağılmaq.

səlsətmək səlcətmək. salcatmaq. salsatmaq. silkitmək. titrətmək.

səlsüm salsum. samsum. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox.

səlt salt. çalt. tamamiylə. tamamən. durşuna. tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su olduğ.

səltə şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz. həyasız.

səltələmək səltəmək. siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.

səltəmək səltələmək. siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.

səlvişmək sərvişmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

səlviştirmək səlvişdirmək. sərvişdirmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

səm təm. tim. sum. tum. qapalı. susqun. səssiz. - tim ol: sus. qapan. - tim ed: susdur.

səmbəl simgə. nəmad.

səmə 1. sərə. səpə. sələ. səfə. səvə. səkə. saşa. səçə (< saçımaq) sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. 1. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. səmə!. sıma!. istəmə. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səmək səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək. istəkmək. (issəmək. isləmək) {gön: göyn: göyül göləmək. göyləmək. göyülləmək)}.
- !: sı!: istə. - səmə!: sıma!: istəmə. - səysən!: sıysan!: istə. - səmədən: sımadan: istəmədən. - səyır: sıyır: istir. - səməli: sımalı: istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). - səyən: sıyan: istəyən. - səyək: sələk: sılağ: səkə: sıyaq: istək. - səyəkə: sələkə: istənilən. - səyinə: sıyına: istəyinə. - səycilik: sıycılıq: elçilik.

səməq səmək. samaq. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq) 1. qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1. sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

səmələq səmələk. çəpələk. avara. səvgət. savğat. səhvət. səpə. çapa. səmə. səvsəx. savsax. axmaq. gic.

səməli sımalı. istəməli. sevməli. süyün. sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

səmən siman. simən. sıman. bənzətmə, oxşatma əki. - kişisimən: kişisi. insansıl.

səməni 1. səmirin. səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək. 1. sümələk. ösmələk. ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək. 1. simanı. siməni. sımanı. bənzəri. oxşarı. kimi. - kişisimən: kişisi. insansıl.

səmər 1. < çəmər. (> kəmər) malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü. palan. paltan. 1. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət. 1. güvtün. palan. yəhər. köpən. qapan. çul.

səmətən səmədən. sımadan. istəmədən.

səmir -səs səmir: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. san. şan. şöhrət. ün.

səmiri -səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq.

səmirilmiş -səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək: səməni. səmirin.

səmirin səməni. səmirilmiş, bəsilmiş, gücərtilmiş dənə. bundan pişirilən yemək.

səmirqin səmirgin. 1. yalnız oturub yeyib içib bəslənən, kökələn, yan bəsləyən (göt bəsləyən). 1. toxluqdan uysallaşan, təmbəlləşən.

səmirmək səmizmək. yağlanmaq. yağ bağlamaq.

səmirsiz - səssiz səmirsiz: quma sınan suya tay (su kimi). qıpışlıq. xamuşluq. - quma sınan su kimi dinməz söləməz qaldı.

səmirtmək təmirtmək. tamurtmaq. (# gəmirtmək gəmirtmək: azaltmaq. zayıflatmaq) .

səmiz 1. bəsiz. bəciz. beciz. becəşik. becərilmiş. şişman. barvarı. pərvəri. 1. yoğun. çağ. (zəxim. külüft) 1. ətinə dolqun. şişman. tox. kök.
- toy səmiz: küp səmiz: içiboş kök.

səmizlənmək bəsizlənmək. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmrəmək. səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

səmizliq səmizlik. 1. ətinə dolqunluq. toxluq. köklük. şişmanlıq. 1. toxluq. şişmanlıq. ətinə dolqunluq.

səmizmək səmirmək. yağlanmaq. yağ bağlamaq.

səmrə səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

səmrəmək səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək. barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək. verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

səmrənmək səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. səmrəmək. səbrəmək. bəsrəmək. bəcrəmək. becrəmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

səmur 1. . dələ. sovsar. sansar. sösər. 1. . rasu. su bulqunu. 1. samır. sovsar. savsar. dələ.

sən - sən öləsən. sən öl. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən öl: sən öləsən. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən mən edmə: deyinmə.
- sən sən ol: sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun. heçin.
- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan)
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən üçün.
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu)
-satamazdın məni sən heç yabana
, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.
-unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın
-
yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.
-sən yazdığıvı yaz, əğirən bükür. (sən açdığıvı aç (yapdığıvı yap), toxuyan toxuyubda, bükərdə).
-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi: düşündüyüvü)
-yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül) .

sən -dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.
-sən kim olsan ol açar tov iç üzün . (tov: güc).

sənceş sıncış>. sınama.

səncə ( səncə (fars) < sanca (< sanımaq: hesablamaq) .

səncər 1. sancar. ovçu. qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş. qartal. 1. sancar. sancaqçı. bayraqçı. 1. sancar. vilayət yarqıcı, hakimi. hakim. 1. sancar. > xəncər. qıssa qəmə. 1. sincər. sıncar. sinsar. barikbin. muşikaf. 1. sincər. sıncar. sinsar. dəqiq. 1. sincər. sıncar. sinsar. vasvası. 1. səncərlik. sincərliq. sincərlik. sıncarlıq. sinsarlıq. barikbinlik. muşikaflıq. 1. səncərlik. sincərliq. sincərlik. sıncarlıq. sinsarlıq. dəqiqlik. 1. səncərlik. sincərliq. sincərlik. sıncarlıq. sinsarlıq. vasvasılıq.

sənciləyin sənə tay, bənzər. sənin kimi.

səncitən səncidən (fars) 1. < sıncatmaq. ölçmək. muqayisə edmək. 1. < sıncatmaq. sınatmaq.

sənə -çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox yediyin qəmdən ötür.
-sənə tay, bənzər: sənin kimi. sənciləyin.

sənəq sənək. sınağ. sinək. səhəng. sehin. çanağ. qab.

sənətiz - sənətiz ilən öğünün: ərdəm bilən öğlənin.

səni -dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən üçün.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.
-ayrı düşmə karvandan, böylə demiş yaradan, yağu basar tez səni, tez gedərsən aradan.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.
-sevdiyivə çağ ayır, ayırmadan sevdiyindən çağ səni.

sənilə -quş dənilə, mən sənilə yaşar.

sənin -tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
-sənin kimi: sənə tay, bənzər. sənciləyin.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
-sənin təkcə gülün yaz gətirir ömrümə, səndən gələn bir gülüm qış günümü yaz edər.

sənqəq səngək. 1. {(> səngək (fars)} < sınğaq. sınaq. çanqıl. 1. sınğaq. sındağ. singək. sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma. çağıldaq. - səngək çörək.

sənqər səngər. 1. (toprağdan, nərsədən qurulmuş). sibə. çıpa. qıpa. 1. < sınğır >. sənğir qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer. sovqa. sufqa. 1. sınğır. sığınğır. sığqır. təpə. yığın. kümə. koma.
-səngər, təpə, yığın, kümə, koma oluşdurmaq: sığınğırlamaq. sığqırlamaq. sınğılamaq.
-səngər tutmaq: sakınmaq. sınğırmaq.

sənqi səngi. səkin. səğin. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya)
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez gedəsən.

sənqiliq səngilik. səkinlik. səğinlik. sərinlik. sərənlik. sağınlıq. saxınlıq. sakınlıq. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

sənqiltəmək sənğildəmək. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. 1. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. > sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   99   100   101   102   103   104   105   106   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə