Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə106/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   171

sərqən sərgən. 1. yekə dolab. 1. rəf. 1. (sərili nərsə) səryək. sərsək. koma, yığın durumunda olmayan. 1. səpgən. sərili nərsə. incə yağan yağmır, qar.

sərqənilən sərgənilən. numayiş edilən. təşrih edilən.

sərqəp sərgəp. sırgəp. 1. sığgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. çox danışan. vərrac. 1. boşuna danışan. uyumsuz, əməlsiz söz.

sərqəpliq sərgəplik. sırgəplik. sığgəplik.

sərqər sərdar. sərgər. (d <> q) salqar. sarqar .

sərqərtan sərgərdan. 1. səvsəm. səvsim. səvsək. səvsik. savsaq. savsıq. heyran. mütəhəyyir. 1. sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq). avara. 1. sollama. sallama. avara.
-sərgərdan dolanmaq < sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq.

sərqət sərgət. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərvən. 1. rəf. 1. vitrin. 1. qəfəsə.

sərqətinmək sərgətinmək. numayiş verdirilmək. təşrih etdirilmək.

sərqi sərgi. 1. açılan, sərilən hər nə. yayqı. döşəmə. 1. bəsat. 1. qaleri. 1. çarşab. kilim. 1. çıxıldağ. təzahür. 1. görüş. nəzəriyyə. 1. tanıtım. məərrifi. 1. göstəri. numayiş. 1. sərilən yer. (# dərgi: toplanan yer) 1. sərməş. nərsə sərilən yer.

sərqic sərgic. sərgiçi. (kampiyoter) pəncərə. vindoz. monitor. ekran.

sərqiçi sərgiçi. 1. sərgic. (kampiyoter) pəncərə. vindoz. monitor. ekran. 1. bir yeri bəziyən, döşəyən, düzücü. dekorçu. 1. iraə' edən. 1. durğalaq. mütəzahir. riyakar. 1. oyunçu. oyun göstərən. numayişçi. aktor. bazigər. 1. çərçi. əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə. əlsatıcı. dəsdfiruş. 1. açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan.

sərqıfl sağlıq. sağırlıq.

sərqil sərgil. 1. səğgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) 1. qərə yəxə. sivil. (sarqıl: burkan. ruhani. malla).

sərqiləmək sərgiləmək. sərgəmək. 1. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. ortalatmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq. 1. öğütmək. tovsiyə edmək. 1. tanıtmaq. məərrifi edmək.

sərqilləmək səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan söyləmək.

sərqilmək sərğilmək. səğrilmək. əğrilmək. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.

sərqiltəmək sərğildəmək. 1. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik. 1. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir. 1. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. > sərgərdan, avara dolanmaq. işsiz gücsüz dolaşmaq. 1. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. açığlıqda gəzinmək, dolanmaq. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.

sərqin sərgin. 1. sərili. açqın. sərilmiş. açıla. yayqın. döşənmiş. döşəgin. 1. bəsat. 1. salqın. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) 1. sərçin. sərsin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərqişmək sərgişmək. salğaşmaq. səlgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə) qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.

sərqitmək sərgitmək. 1. səritmək. əritmək. 1. səritmək. sərindirmək. dincəltmək. 1. sərmək. yürkətmək. yürgətmək. cari, rayic edmək. cərəyan vermək. axıtmaq. tutaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək.

sərqoş sərxoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

sərqoşluq sərxoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sərqürmək sərgürmək. sarqurmaq. qarqurmaq. gərgürmək.

sərləm sərpəm. sərpik. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərli sarlı. sarıq. bağlı.

sərmə səllə. səlmə. salma. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş.
-təndirə çörək yoğurun (xəmirin) uzatıb sərmə aracı: kürək. küyrək. gürək.

sərmək 1. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi sərmədən işi bitirdilər. 1. sərimək. dışarı atmaq. nak avt edmək. - oyundan sərildi. 1. sərimək. sağrış. dəvam, təmdid, tosiə edmək, vermək. uzatmaq. genişlətmək. 1. sərimək. sərələmək. tomratmaq. topratmaq. imumiyyət vermək. - bu işi hammıya sərməyin. 1. sərimək. gərmək. əsnətmək. çəkmək. keşətmək. - bu ip sərdikcə sərilir. 1. sərimək. genişlətmək. açmaq. - qolları sərili yatmış köpək. 1. gərmək. dərmək. 1. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr edmək. dözmək. dartmaq. çəkmək. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz. 1. açıb tirləmək. - qanat gərən quşlar. - yayın gərib oxladı. 1. çəkib örtmək. - çarşabı paltarlarların üstünə gər. 1. qapatmaq. - hamı yollar qaravullarla sərilmişlər. 1. . sərpmək. səpmək. səğmək. tökmək. 1. birbiri üsdə qoymayıb, aralıqlı, seyrək bıraxmaq, sürmək, dağıtmaq, döşəmək, açmaq, yaymaq. - tuxumu toprağda sərmək gərək. 1. sadələtmək. - yaşamı özüvə sərsən qolay keçər. 1. (sərmək. sərəmək) > sərə. açıq duran baş barmaqla ikinci barmağın arasında olan aralıq. 1. sərgitmək. yürkətmək. yürgətmək. cari, rayic edmək. cərəyan vermək. axıtmaq. tutaşırmaq. tutaşıtmaq. tuşatıtmaq. adətə, dəbə salmaq. mərsum edmək. 1. açmaq. 1. sərmək. sarılı, bükülü, qapalı nərsəni açmaq, yaymaq, dağrıtmaq. - ip sərmək: ip açmaq, uzatmaq. (# sarmaq:nərsəni nərsənin çevrəsinə sərimək, devirmək, çevirmək. - ip sarmaq: ip çevirmək) . 1. saldırmaq. açmaq. 1. salmaq. döşəmək. - orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək) 1. sarmaq. axmaq. - sərən çaylar, axan qanlar. 1. sərpmək. salmaq. sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq. dağıtmaq.
-əzib yerə sərmək: sıvatmaq. çırpıp əzmək. tapdatmaq. çeğnəmək.
- sərik sərmək: saçağ yazmaq. örtük, süfrə açmaq.
- yataq sərmək, açmaq: döşək salmaq.

sərməqəy sərməgəy. sarmaqır. nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ.

sərmələmə sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. baxlama. gözləmə.

sərmən bir yerə toplayan.

sərməst sərməs. sərpəs. sərik. əsrik. bayqın. əsrilikdən özündən ötən, keçən.

sərməş sərgi. nərsə sərilən yer.

sərmət sərbət. sərik. sonsuz. əbədi.

sərp savağ. sovağ. xərc.

sərpə (> sorfə (fars)}. asqıraq. içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş.

sərpələmək 1. . səpələmək. saçalamaq. rasgələ saçmaq, çaxmaq. 1. . sərələmək. sərpmək. səpələmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək.

sərpələnmək səpələnmək. saçalanmaq. rasgələ saçınmaq, çaxınmaq.

sərpəm sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. 1. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan.

sərpəmək -bol bol, bolluca sərpəmək, xərcləmək, dağıtmaq: səpilləmək. səpəmək.

sərpəmləmək sızamlamaq. sərpmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

sərpən -içərdəki havanı basıncla dışarı sərpən iş: sərpə. (> sorfə (fars)}. asqıraq.

sərpənə < sarbanağ. sarvan (< sarmaq) yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək.

sərpər 1. sal. sala. rəis. başqan. 1. düzən. daraq. nəzm. inzibat. 1. səpər. savar. sovar. suvar {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

sərpəyən səpilçi. bol, bolluca. xərcləyən. dağıdan. - bu il yemiş səpil.

sərpi 1. . bel soğuqluğu kəsəli. 1. . səpi. səp. saçı. çisi. sisi.
- səp səp: sərp sərp. sin sin. sinə sinə. saç saç. çis çis. sis sis: saçın saçın. çisin çisin. sisin sisin. səpər səpər. səpəliyə səpəlyə. - ertingin (səhər çağı) çis çis yağış yağırdı.

sərpiq sərpik. 1. sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. səlpik. törtöküntü. namünəzzəm. namürəttəb. 1. . səprik. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərpiləmək səpələmək.

sərpilən səpilən. saçılan. səpilivcən. sərpilivcən. saçlavılcan.

sərpili qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

sərpilivcən səpilivcən. saçlavılcan. səpilən. sərpilən. saçılan.

sərpilmək 1. . salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. sərilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək. göysərmək. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi. - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi. 1. sərilmək. sərinmək. açılmaq. boşalmaq. rahatlaşmaq. 1. sərilmək. saçılmaq. çilənmək.
-su sərpilmək: suğarmaq. suvalmaq. sulanmaq. suğsarılmaq. - tarla (tarığ) suğarıldı: əkincağ suvarıldı, sulandı.

sərpin sərçin. sərsin. sərgin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərpinti 1. səpinti. sapıntı. saçılqa. saçılqı. 1. səpinti. qurban, ehsan dağıtımı. 1. səpinti. damla. 1. . səpinti. səpildaş. səpilləş. saçıldaş. saçılğaş. çisinti. sisinti. -səpin səpin: sərpin sərpin. 1. oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir. (zərrə). 1. əsər. bəqaya. 1. töküntü.

sərpiş səpiş. 1. saçı. saçış. atağ. adağ. qıy. qıyıt. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. 1. sərpmə. töküş. tökmə. (# sapış: keçiş. taxış) .

sərpiştirmək sərpişdirmək. səpmək. sərpmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

sərpitmək 1. boşatmaq. boscatmaq. tökmək. - suyun qalanında sərpitdi. 1. açmaq. açıb yana bıraxmaq. - yorqanı üstündən sərpitmiş.

sərpmə səpiş. sərpiş. töküş. tökmə. (# sapış: keçiş. taxış)
-sərilən, sərpmə ağ, duzağ, tor: saçma.

sərpmək 1. sərmək. səpmək. səğmək. tökmək. 1. ləkəmək. 1. sərmək. salmaq. sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. saçağmaq. 1. səpmək. salmaq. saçmaq. - tuxum salmaq. 1. səpmək. sərpişdirmək. saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis). 1. səpmək. sıpmaq. sırpmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. sərpələmək. sərələmək. səpələmək. saçmaq. dağıtmaq. yağıtmaq. tökmək. 1. sızamlamaq. sərpəmləmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

sərptirmək səpgüzmək. səpgütmək. saçdırmaq.

sərpuş < sarğuc. hər örtük. özəlliklə yemək boşqabının, sinisinin üstünə çevrilən govuq qapağ.

sərsavlamaq safaltmaq. sapaltmaq. saplatmaq.

sərsəq sərsək. səryək. (sərili nərsə) sərgən. koma, yığın durumunda olmayan.

sərsəl səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. 1. sərintir. səlintir. səryər. səlqəsiz. səliqəsiz. 1. sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. səlqiyə salınmamış. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

sərsəm 1. < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə (< saçımaq) 1. səlsəm. salsam. salavır. salağı. abdal. sapdal.

sərsəmləmək sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. avmağlamaq. axmağlamaq. səfehləmək.

sərsəmliq sərsəmlik. sarsamlıq. savsağ. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik.

sərsəp salsar. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

sərsərəqləmək sərsərəkləmək. sırsıraqlamaq. avara govara gəzib dolaşmaq.

sərsərəm sərəsərpə. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan.

sərsəri salvaş. salavarı. sələvəri. boş bekar. avara.

sərsərpə aldırmadan. açıq saçıq. rahatca.

sərsət sər. səri. sərət. sərbət. sərgət. sərvən. 1. rəf. 1. vitrin. 1. qəfəsə.

sərsiq sərsik. salsıq. samsıq. səfeh. axmaq. - diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh.

sərsiqləmə sərsikləmə. salsıqlama. səfehləmək.

sərsimək salsımaq. yalpalamaq.

sərsin sərçin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərsiriş salsalış. saçrış. israf.

sərt 1. sət. bət. bərt. bək. bərk. mökgəm. möhgəm. 1. sət. sıqt. sıxt. sıxıt. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. sırt. sıt. sət. tərs. pis. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir)
-sərt, tün araq, çaxır, içgi: salqı. çözəlti.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sərtaba sərdaba. 1. < saldolab. yer altı dərin saxlağ, ambar. 1. > saltava > sərdabə. salkova. yeraltı otaq, kovaq. 1. sərdaba < saltava. salçava. 1. sərdabə < sərdaba >saltava . salkova. yeraltı otaq, kovaq. 1. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. su ambarı.

sərtar sərdar. sərgər. (d <> q) salqar. sarqar .

sərtə 1. . sərdə. sərət. şölən. əğləncə. böyük qonağlıq. 1. sərit. şərit. quşaq. şərayit. məkan. 1. sərdə. sayda. sadə. törək. yörək. bəsit.

sərtələnmək sərdələnmək. saydalanmaq. törəklənmək. yörəklənmək. sadələnmək. bəsitlənmək.

sərtələşmək sərdələşmək. saydalaşmaq. törəkləşmək. yörəkləşmək. sadələşmək. bəsitləşmək.

sərtələtmək sərdələtmək. saydalatmaq. törəklətmək. yörəklətmək. sadələtmək. bəsitlətmək.

sərtəliq sərdəlik. 1. saydadınlik. saydatinlik. sadədillik. ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq. 1. saydalıq. törəklik. yörəklik. sadəlik. bəsitlik.

sərtən səritən. sərici. dolaşan. gəzən. səyyar.

sərtənləmək sərdənləmək. sərdətmək. səyidələtmək. səyrətmək. səpələtmək.

sərtəş sərdəş. sardaş. 1. düz, yalağ daş, qaya. 1. düz ova, çöl. səhra. (> sərdəşt (fars)}.

sərtəşt (sərdəşt (fars)} < sardaş. sərdəş. düz ova, çöl. səhra.

sərtətin sərdətin. saydatin. sadədil. ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf.

sərtətmək sərdətmək. sərdənləmək. səyidələtmək. səyrətmək. səpələtmək.

sərtimək 1. əsrimək. neşələnmək. 1. sərimək. səritmək. dolaşmaq. gəzmək. yerimək. seyr edmək.

sərtin sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. səryinğ. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərtinmək sanğ qatınmaq. çanğ qatınmaq. bərkimək.

sərtliq sərtlik. 1. donluq. donqalıq. donaqlıq. 1. sıxılıq. bərklik. kəsinlik.

sərtliyi -söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sərtuvac sərduvac. sarduvac. sağduvac. sarısərçə. sarıköynək. bülbül. qənarə.

sərv 1. < sivr. sivir. 1. < salva. salğar. salvar. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum.

sərvən 1. sarvan. geniş. bol. 1. sarvan. uzanıb gedən. karvan. kərvən. kərvan. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. rəf. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. vitrin. 1. sər. səri. sərət. sərsət. sərbət. sərgət. qəfəsə.

sərvin sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. səryinğ. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

sərvişmək səlvişmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

sərviştirmək sərvişdirmək. səlvişdirmək. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

səryəq sərsək. (sərili nərsə) sərgən. koma, yığın durumunda olmayan.

səryər sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərintir. səlintir. səlqəsiz. səliqəsiz.

səryinq səryinğ. sərçin. sərsin. sərgin. sərpin. sərtin. sərvin. sərpik. səprik. saçıq. açığ. yayıq. gənəbol. vəsi'. vüsə'tli.

səryoş sərxoş. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. neşəli.

səryoşluq sərxoşluq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

səs 1. . sav. selen. salqı. sorağ. xəbər. bilgi. 1. çavıt. çağıt. savıt. qovt. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) . ötüş. sıylav. sılav. də'vət. 1. sez. sız. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1. sələn.
- səs sov. sələn çələn. sorğa sorağ. xəbər ətər.
-fışqıraqlı səs: sığırtıq.
-yüksək, iti səs: savan. savın. (təpici. iti).
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça: güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq: . sıyrığmaq. sığrımaq. - qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir.
-iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs: sıyrığ. sığrığ.
-cocuqları sevinrək çıxardıqları səs: güğül güğül.
-incə ün, səs çıxartmaq: sığırmaq. sıyğırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. (sutlamaq. səfir çəkmək)
-səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq.
- sıxıq səs: boğuq səs. boğazda sıxılmış səs. (sıxıq: boğuq).
- soluğ səs. (sönük: soluq: həzin).
-səs çıxmaq: salıq, xəbər düşmək. bilgi ulaşmaq.
-səs səda: səs sələm. səs üyn. səs küy.
-səs səmir: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. san. şan. şöhrət. ün.
-səs üyn: səs küy. səs səda. səs sələm.
-inləyib, sızlağ səs çıxarmaq: siniləmək.
-hər bir səsə oyanma: quş yuxusu. yüngül yuxu. yüngülcə yatma.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə