Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


başınacan qırqılım. qıpqılımYüklə 13,47 Mb.
səhifə12/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   171

başınacan qırqılım. qıpqılım.
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

başını - başını sapçayın üzmək: kəlləsin qırça kimi vurmaq, qırmaq. (sapcayın: sıpçayın. çapcayın. qırçayın).
-düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

başınta -can tənində, huş başında, güc əlində varkən, çalış yapın diləgin, çağ ötürsə, son yetirsə, heç bir əldən iş gəlməz
-nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq: sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq. sıyrıtmaq.
- saçağ başında gurlamaq: isti yunaqda tərləmək.
-qanmaza ver çörəyi, başında yığ kürəyi.
-oyu (fikri) dağınıq olan, huşu başında olmayan kimsə: saçğın. saçığın.

başıntan -oy başından keçirmək: savurmaq. xiyyallanmaq. - o çağları bir kərədə olsun belə savurma.
-başından eləmək: satığlanmaq. canın qurtarmaq. qurtulmaq. xilas olmaq. - güclə ondan satığlandım.

başısoyuq sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. ağzına gələni danışan.

başısoyuqluq -başısoyuğluq, qəflət edmək: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.
-acınmasan canıva, hər iş gələr başıva.

başısoyuqluq səvrəmişi. söhrəmişi. qısrıtlıq. qıtsırlıq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

başqa 1. ə'la. çox gözəl. 1. sava. sova. savayı. savrı. sayrı. səyri. alahı. ayrı. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!. 1. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). ayrı. dalqıc. tək başına. müstəqil.
-başqa yerdən gətirilmiş: salma. gətirmə. - salma görənək. - salma din (: başqa yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.
-nərsəni bir başqa nərsiyə sürtmək: sığalamaq.
-gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə dil biriz.
-köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada)
-nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd: sipər. çıpır. savır. (1. < çırpmaq. 1. < savmaq).
- başlılıq başqa, başarçılıq başda. (başlılıq: ağıllılıq).

başqabaşqa -başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri: quşaq. qismət. -tilvizyon verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram.

başqaları -başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli: əğimli: meyilli. tərcih edir) .

başqalarıntan -çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.

başqalaşmaq səğmək. səğimək. səğdələmək. səndələmək. dəğişmək. mütəhəvvil olmaq.

başqan 1. başxan. böyük başçı. salğar. salvar > salar. 1. sərpər. sal. sala. rəis.

başqanı -saldatların başqanı: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

başqaravul > pişqaravul. salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

başqasın -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

başqatası başqadası. başbəlası. sarsataş. salsataş. sırsataş. sırnaşıq. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş oldu.

başqavul başqavıl. pişdar. sürqavıl. (#basqavul (> pəs qaravul): sırqavıl (< sırt) ardal. artal. ardalın (< arad dal) əqəbdar).

başla -atda güclə yeriş, ərdə başla iş(sayılır, hesaba gəlir).
-( ey başı yerində olan, işə erkən başla). -sağat baş, ertən bas. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).

başlamaq 1. (birdən) işə keçmək. sıçaşlamaq. saçaşlamaq. 1. salınmaq. - yarın işə salınmadan bir bizə uğra. 1. salışmaq. qoyuşmaq.
-sevməyə başlamaq: savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.
-quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.
- yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq: sil başdan.
-beyni kütəlməyə başlamaq: qurusamaq. arğıqsamaq. arıqsamaq.

başlamaqın -bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək: bir işi ilkin kərə görmək. saçınmaq. saçdamaq. süfdə edmək.

başlanqıc -bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-bir ana yoldan ayrılan qolun başlanqıc çapası, nuxdəsi: sapağ. savağ. çapaq.

başlanqıcı -hər nəyin başlanqıcı: saçıt. saçdağ. süfdə.

başlanması -sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

başlar -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

başlayıbtı - düşman çoxdan başlayıbdı tor qura, türkü qoymur öz dilində oxuya.

başlı sivrək. sivrəgər. qurnaz. qura. zirək. huşlu.
-üslü başlı: sırğov. arın yarın, təmiz pakizə, sırman sarğan, sərəsəlqəli geyimli.
-yumşaq başlı: silik. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
-huşlu başlı: sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. fərsatlı. idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı.
-başlı kişi öğrənməyə əğimli, başqaları öğrətməyə eyimli. (başlı: ağıllı). (eyimli: əğimli: meyilli. tərcih edir)
-kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit).
-iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit. -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolun başına. (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
- saya başlı. (saya: sığ. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi).

başlıq -qoyma başlıq, saç: saçlıq > saşlıq. komaçı. peruk.

başlıqa cəmiyyətə. - başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti: doğuş orun. (oran: orun. nisbət. yüzdə dər səd. reyt).

başlılıq ağıllılıq . - başlılıq başqa, başarçılıq başda.

başlır -fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) (sorağla: yanıtla. cəvabla) .

başma -başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

başmaq -uzun qonçalı, səğəli başmağ: sapaş. sapac. sapat.
- sıtana papaq tikir, cıddana başmaq. (sırtın: sıtan. şeytan).

başmaqın başmağın. ötügün. - paltarı, ötügün salıb oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi. (salmaq: çıxarmaq).

başmaqlarla -özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq. sığaq) patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək.

başmaqta -yoxsa gücün ayaqda, başmaqda suç arama.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

başnla - köp bilən ged, öz başnla yürə. (köp: çox). (yürə: davran. rəfdar ed).

başörtüyü saçırqaç. saçırquç. sarığuç. sarquç. saçlıq.

başsız 1. (qayanğ. cayanğ) çalınmış. çılqın. çırpıq. çırpınmış. vırqın. çalanğ > çərənğ. salanğ. dəli. ağılsız. 1. sanaz. ağılsız. səfeh.

başsızlıq salanğlıq. çalanğlıq > çərənğlik. (qayanğlıq. cayanğlıq) çalınmışlıq. çılqınlıq. çırpıqlıq. çırpınmışlıq. vırqınlıq. dəlilik. ağılsızlıq.

başta - gerçəkligi başda ara, dışda deyil, düzgünlügü içdə ara, gözdə deyil.
-
kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.
-başda oluşan dəri oğuntusu: səbus < çapus. kəpək (< çəpək). qoğaq.
-us başda, altın daşda. (us: ağıl)
-
tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
- başlılıq başqa, başarçılıq başda. (başlılıq: ağıllılıq).

baştaq başdağ. padşah. sultan. saltan. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi.

baştam başdam. salğar. çatı qat. balaxana.

baştan -yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır başyazısın başına.
-başdan eləmək, atmaq: savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq.
-başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç: saçağ <> sağac.
-başdan başa: salvasal. tamamilə. - salvasal kərdilər sulandı.
-bir başdan savma sulama: savdırma. (çavdırma).
- ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli)
-sil başdan: yapılan nərsəni bəğənməyib, başdan başlamaq.

baştansovtu başdansovdu. salsırı. sürsat. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma bulamac otağı boyamış.

baştaş başdaş. yandaş. həmsər.

baştutan salbaş. qalabaş. dikəbəy. məğrur.

başvurmak salmaq. dəğinmək. əl atmaq. - güc salmaq: zorlamaq.

başyazısın -yazmış başdan boşuna, baş yazısı adlanan şey bir nədir, hər kim gəlir kəndi yazır başyazısın başına.

bata -suya girən bata bilər, dağa qalxan düşə bilər.

bataq sini. kasa. lavabo. pislik çuxuru. çalasər.

bataqlıq sınğar. sinək. çuxur. havza.

batalıqta -yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can verir.

batan -batan günün çıxacaq, keçən günün qayıtmaz.
-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq).

batana -günün çıxandan batana dək olan arası, salımı, sürümü: sabah. sapağ. savağ. (< sapmaq: çıxmaq) yarın. (< yarınmaq: açılmaq) açılan gün. gündüz.

batar - sınanmış kiminə edmə yoldaş özüvə, qıssa uzun yolunsa, oxu batar gözüvə.
-
umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə. (oxdu batar gözüvə: kor olarsan)
-qatı əsən, tez yatar, asda gələn, zor batar.

batə badə< bardaq. sağrıq. (çaxrıq) içgi içtəkəni (istikanı) .

batı -quzey batı: quzgecə.

batıb -sevgi oyun, başlanması bəllənməz, bitib batıb, sönər sönməz bilinməz.

batıq batığ. sınğar. sinək. çalaz. çanağ. lavabo. (dəsşuy. zərfşuy).

batım batın. sop. sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

batımlamaq batınlamaq. batumlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batımlaşmaq batınlaşmaq. batumlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.

batın batım. sop. sovub. soğub. soba. kötək. çubuğ. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

batınlamaq batımlamaq. batumlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batınlaşmaq batımlaşmaq. batumlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.

batır satır. sağır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

batırar -adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

batırlara -bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən, yığılan paranı toplamaq: kisələmək .

batırmaq 1. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sıxmaq. 1. sindirmək. bandırmaq. - çörəyi suya sindir.
-sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.
-sıçıb batırmaq: salmıtlamaq > samartlamaq.

batırtı - mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu.

batırtmaq sınğıtmaq. daldırmaq.

batqa saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. bələş. bulaş. kir. kəsafət.

batqın küspə. köspə. çökbə. çöktüş. uçğuq. çalağın.

batlaq butlaq. salt. mütləq.

batma - gəminin suya batma ölçüsü: gəminin su sığımı.

batmaq 1. . sinğmək. sınğmaq. dalmaq. basınmaq. örtünmək. 1. savılmaq. yoxumaq. sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı günü. 1. sığınmaq. - günəş sığmış. (# çıxmaq). 1. sınğmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

batmaqa -qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

batsa -tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum .

batsan -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

battı -yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq).

batumlamaq batınlamaq. batımlamaq. soplamaq. sovbalamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. dəğnəkləmək.

batumlaşmaq batınlaşmaq. batımlaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. dəğnəkləşmək.

batur sökmən. (sökən). qəhrəman.
- somun batur: somun pəhləvan. pəhləvan pəmbə: pəhləvan pənbə: ləpəçi. lapaçı. göstərişlidə gücsüz kimsə. donjikot.

baturlan sökmənilən. sökkənil. sökmənil. qəhrəmanlan. pəhləvanlan.

baturlanmaq sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. qəhrəmanlanmaq. pəhləvanlanmaq.

baya saya. sadə. sır. sırığ. sərik. bayız. normal. bəsit.
-bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan: sırtın. sırığdan. (> sıradan) sərikdən. bayızdan.

bayaqı -bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan: sırtın. sırığdan. (> sıradan) sərikdən. bayızdan.

bayaqı bayağı. silik. kortol. kortul. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.
- bayağı, sadə çay: yala çay: çala çay: dala çay.

bayalaşmaq sırılaşmaq. sırığlaşmaq. sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək. sayalaşmaq. normallaşmaq.

bayalıq sırılıq. sırığlıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. sayalıq. sadəlik. normallıq.

bayat 1. savın. savıq. savuq. 1. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. əsgi. qədim. 1. savğın. savnığ. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq.

bayatsımaq bayısımaq. savınsımaq. savısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq. solğısımaq. 1. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə üz tutuşmaq.

bayıq qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. yılışıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

bayır 1. . bayırda. çölün. çöldə. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik). 1. səyrə. açıqlıq. çöl. səhra.

bayırta bayırda. bayır. çölün. çöldə. -qutluq, içində yatır, çölün arama. (qutluq: xoşluq. xoşbəxlik).
-çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.

bayız sır. sırığ. sərik. bəsit. saya. baya. sadə. normal.

bayızlaşmaq sırılaşmaq. sırığlaşmaq. sərikləşmək. bəsitləşmək. sadələşmək. bayalaşmaq. sayalaşmaq. normallaşmaq.

bayızlıq sırılıq. sırığlıq. səriklik. bəsitlik. bayalıq. sayalıq. sadəlik. normallıq.

bayıztan bayızdan. sərikdən. sırtın. sırığdan. (> sıradan) bayağı, mə'muli, bəsit, baya, saya, sadə, normal olan.

bayraqçı səncər. sancar. sancaqçı.
-bir bayrağı əsdirməyə
güc gərək.

bayralış (çöldə bayırda, eşikdə) səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. sayrılış. saylınış. salyanış. solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

bayralmaq salyanmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

bayram -bayram, qonağlıq yeməyi, yığvası: şöləngə.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək nərsələr: sırsır. sırsıra.

bayrama -bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə: sayaçı. savaçı.

baz +baz. +güd. +çi. -qızgüd: qızbaz. - quşgüd: quşçu. quşbaz. - qadıngüd: arvadbaz.

bazar satlığ. (saçlığ). satış yeri.
- daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
-həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq).

bazarı -həfdə bazarı, aylığ bazarı kimi keçəri olub, böyük alanda qurulan üstü örtülü bazar: sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq).
-bitbazarı: salıntı. çalıntı. sıyıntı.

bazarlı -bey bazarlı: sayağ. hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. (# saymaz > saynaz) .

becər bəsər. bəcər. səmər. səbər. səpər. səmrə. səbrə. səprə. bəsrə. bəcrə. becrə. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

becərəqsiz becərəksiz. başarıqsız. sıpısalığ. (salığ: qırıq).

becəri pərvəri. bəsi. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. - sadış su.

becərmək -özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. oğulluq. qızlıq.

becərtmək bəsləmək. sağlamaq. saxlamaq. kökləmək. köklətmək. kökətmək. - quş saxlamaq.

becrə bəcrə. bəsrə. səmrə. səbrə. səprə. səmər. səbər. səpər. bəsər. bəcər. becər. bəhər. bərə. bar. barqa. berim. berəm. verim. verəm. sonuc. bitəl. çarpım. yemiş. yemər. ürün. hasıl. nəticə. məhsul. fayda. kar. mənfəət.

becrəmək bəsrəmək. bəcrəmək. səmrəmək. səbrəmək. 1. bəhərləmək. bərələmək. barlamaq. barqalmaq. sonuclanmaq. bitlənmək. berimlənmək. verimlənmək. verəmlənmək. çarpınmaq. ürün, hasıl, nəticə, məhsul, fayda, kar, mənfəət vermək. 1. səmrənmək. səbrənmək. bəsrənmək. bəcrənmək. səmizlənmək. bəsizlənmək. şişmanlamaq. kökəlmək. köklənmək. - çox yeyən səmrəb başlar.

beqar -boş təkər (bekar) avara: sırlab. sürləb. işsiz gücsüz. - sırlab gəzməkdən nə çıxar.

beqara bekara. sərsəm. səlsəm. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız. sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. saşa. səçə (< saçımaq) .

bel -isdirsən bal çörək, al əlinə bel kürək.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel biçimli arac: sıyırqa.
-bel soğuqluğu kəsəli: sərpi.
-bel gəmiyi: bel tirəsi. bel üstünü. onqurqa. omqurqa. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.
-bel vermək: sallanmaq. bükülmək. - qala duvarları sallanmadan ayaqda durar. - dağ başında bitən çinar, sallanmadan durur durar.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə