Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə122/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   171

siləqən siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

siləqləşmək siləkləşmək. silikləşmək. 1. yumşanmaq. (nərm, rəvanlaşmaq). 1. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

siləqləştirmək siləkləşdirmək. silikləşdirmək. 1. yumşatmaq. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1. yapırlatmaq. hamarlatmaq. saflatmaq. safatmaq.

silət 1. (xiyal) kölgə. silvət. uyuq. yanğ. yan. çalağur. çalaqor. çalığ. salığ. şəbəh . 1. sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer. 1. çox incə, iti, kəsici arac. tiğə. jilet. 1. yalıt. üz. yüz. sutur (< tutur) surət. siluet. 1. yalıt. kəsilmiş nərsədən görünən üz. 1. yalıt. saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. . silat. salıt. unut. vaz keç.

siləvcələmək 1. (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) silivləmək. silivcələmək. siləvcələmək. arıtmaq. təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək. 1. silivləmək. silivcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək.

siləvçi siliğləyən. silici. 1. sığallayan. sıylayan. qayşatan. seyqəlləyən. 1. yumşadan. (nərm, rəvanlaşdan). 1. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.

siləvsin süləysin. sürəysin. sürtük. sırtıq. sivirik. utanmaz. sürbet. sırbit. şərmsiz.

siləy siliy. siriy. sirəy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih. (qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.

siləyən yalayan.

siləyin süləyin. sürük. sırığ. arığ.

silib -nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq: tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-silib sıyıb:1. silib sırıb. silib süpürüb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər. 1. yaxşayıb yoxşuyub. nazlayıb duzlayıb. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə) göndərdi. 1. bəzəyib düzəyib. arayiş pirayiş edib. - özlərin silib sıyıb toya geddilər.
-silib süpürüb: silib sırıb. silib sıyıb. süprüv siyirib. - oğrular evi silib sırıb. gedmişlər.
- öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq: sıyqırıb salmaq.

silic kiric. bulaşıq bezi.

silici silici. siləcək. alıcı. arıcı.

silici siliğləyən. siləvçi. 1. sığallayan. sıylayan. qayşatan. seyqəlləyən. 1. yumşadan. (nərm, rəvanlaşdan). 1. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.

siligirmək -nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək: sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

silim 1. . qırım. - soysilim: soyqırım. 1. silmə. salma. salım. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1. silmə. salma. salım. kətibə. lovhə. 1. silmə. salma. salım. gəc bori.

silimsi titiz.

siliniş sıvanış. oxşanış.

silinmək sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. sıyrılmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.

silinti 1. sıyıntı. selin süpürüb gətirdiyi nərsələr. 1. . silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı). qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.

silintir silindir. 1. silən, arıdan, parıldadan arac, maddə. 1. cilasənc. 1. sırvac daşı. dığır daş. yuvağ. sürgü. tapan. qəltək. loğ.

siliq silik. 1. cüzi'. naçiz. minör. 1. anlamsız. təki boş. məzmunsuz. möhtəvasız. 1. dəğərsiz. önəmsiz. 1. yumşaq başlı. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik). 1. ram. 1. nəcib. 1. soyuğqanlı. 1. qoşsuz. ruhsuz. 1. səhl. 1. səngin. dəngin. həlim. mö'tədil. 1. cansız. zayıf. 1. ikinci əl. nimdaş. köhnə. 1. etgisiğ, əsəri az olan. yüngül. xəfif. 1. quvara. 1. tutarsız. bağımsız. 1. ilgisiz. əlaqəsiz. 1. yersiz. konu dışı. rəbtsiz. namərbut. 1. ılığ. yarı pişmiş yumurta. 1. məntiqsiz. 1. bəlli bəlirsiz. 1. sevgi dolu. sevquş. sevuş. sövgüş. sövüş. müşfiq. 1. sulu. sıvık. ağkönül. mehriban. məhəbbətli. nərm. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. nazik. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. 1. alkolsuz içgi. çalıq. qafasız. məngəfə. 1. filu. mübhəm. 1. əməkli. baznişəstə. 1. arın. təmiz. 1. aram. 1. sayıl. müəddəb. 1. utanqaç. çəkingən. 1. soyuğ. soyut. soğut. sust. 1. sağrışsız. dəvamsız. bünyəsiz. 1. iradəsiz. 1. solay. sürnük. bitgin. halsız. 1. ilgi oyandırmayan. özən, umur, diqqət çəkməyən. 1. bir cıbbış. lap endək. lap az, çox az. - silik qalmışdıki düşsün. 1. aciz. 1. (doux. aqreabl. aime). 1. yavaşca. yumşaqca. 1. sıyqıl. cilalı. qayqan. düzgün. 1. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. 1. həqir. - sizin silik təkin: sizin həqir bəndəz. 1. cüzi'. gözə gəlmiyən, çarpmayan. önəmsiz. 1. seşməlik. saçmalıq. dışqılıq. 1. sığallı. düz. pürüzsüz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi: arın sevgi. 1. sıyıq. mə'sum. ismətli. 1. maldavarın daşduz yalağı daşı. 1. sillik. silgik. silli. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. aydın, açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. sillik. silgik. silli. nərsənin özəyi, içi, iç anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. sillik. silgik. silli. yumşaq. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sillik. silgik. silli. sağın. sakin. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. -bu silliyi saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sillik. silgik. silli. sayaq. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik. keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək):< dinclik. dişlik). 1. sillik. silgik. silli. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı. 1. sillik. silgik. silli. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. sillik. silgik. silli. əksiksiz. bikəm o kast. 1. bayağı. kortol. kortul. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən. 1. silkin. nab. 1. sir. siyir. sil. silir. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy. 1. doğal. saf. iddasız. təkəllüfsüz. sadə1. saya. sığ. sadə. ucuz. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. sıvıq. qolay. sadə. rahat. - suvuq iş. 1. sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. düz. bərbəzəksiz. süssüz.
-silik, arın ürək: silgik bağır. silgik. kintutmaz.

siliqiş silikiş. silkiniş. sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. sarsın. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) .

siliqləmək silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

siliqlənmək siliklənmək. siğillənmək. sığallanmaq. parıldanmaq.

siliqləri -silikləri, pozuntuları olan: çil çil. çor çor. kor kor. sildirən. seyrək. sil sil. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.
-silikləri, pozuntuları olan: sildirən. seyrək. sil sil. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

siliqləşmək silikləşmək. siləkləşmək. 1. yumşanmaq. (nərm, rəvanlaşmaq). 1. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

siliqləştirmək silikləşdirmək. siləkləşdirmək. 1. yumşatmaq. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1. yapırlatmaq. hamarlatmaq. saflatmaq. safatmaq.

siliqləyən siliğləyən. siləvçi. silici. 1. sığallayan. sıylayan. qayşatan. seyqəlləyən. 1. yumşadan. (nərm, rəvanlaşdan). 1. yapırladan. hamarladan. safladan. safadan.

siliqliq siliğlik. siğillik. sıybalıq. sıypalıq. saylıq. nəzakət. müəddəblik.

silir sil. sir. siyir. silik. açıq. say. arığ. pak. təmiz. pakizə. - ətəyi silik > silgitəy.

silirmək silmək. sirmək. siyirmək. saylamaq. paklamaq. təmizləmək.

silitmək siyritmək. siyirtmək. zivritmək. zivirtmək. süprütmək. bitritmək.

siliv silgir. sağqıç. sağquç. qəlbir. - iri gözlü silgir.

silivcələmək silivləmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək.

silivləmək 1. silgirləmək. qəlbirləmək. ələkləmək. 1. silgirləmək. arıtlamaq. 1. silivcələmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. saylamaq. paklamaq. paksazlıq edmək. 1. silikləmək. silgirləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

siliy siləy. siriy. sirəy. 1. nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu. - sözüvün siləyi nə. 1. sıray. çıray. açıq. aşgar. anlaşıqlı. dürt. sərih. (qabili dənk, fəhm). - siliy gəp: açıq söz.

sill sel. əriş.

sillə -sillə vurmaq, atmaq: siltəmək. (sallamaq. saltamaq: nərsəni atmaq) .

sillər sayaq. ada artırılaraq ''xırım xırda. arac gərəc. mütəəlliqat. ləvazim'' anlamın yetirir. - tilfunsayaq: teləsillər. - taxdasayaq: taxdasillər.

silləsi - silləsi qalmamaq: yorulmaq. gücü, taqəti qalmamaq. sillədən düşmək: - çox yeridim sillədən düşdüm.

sillətən - sillədən düşmək: silləsi qalmamaq: yorulmaq. gücü, taqəti qalmamaq. - çox yeridim sillədən düşdüm.

silli 1. sillik. silgik. silik. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. sillik. silgik. silik. aydın, açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. sillik. silgik. silik. nərsənin özəyi, içi, iç anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. sillik. silgik. silik. yumşaq. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. sillik. silgik. silik. sağın. sakin. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyisaxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sillik. silgik. silik. sayaq. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik. keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək):sillik. silgik. silik. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı. 1. sillik. silgik. silik. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. sillik. silgik. silik. əksiksiz. bikəm o kast. 1. sallı. sikkəli. çapalı. sınlı. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ.

silliq sillik. 1. sallı. sinli. sinğli. boy buxunlu. xoş əndamlı. 1. silgik. silli. silik. aydın, açıq, iti, qəti olan. - silli sözün nədir. 1. silgik. silli. silik. nərsənin özəyi, içi, iç anlamı. -sözüvün silliyi nədir. 1. silgik. silli. silik. yumşaq. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. silgik. silli. silik. sağın. sakin. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyisaxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. silgik. silli. silik. sayaq. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik. keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək):< dinclik. dişlik). 1. silgik. silli. silik. rəvan. sadə. -silgik yazılı yazı. 1. silgik. silli. silik. saf. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. silgik. silli. silik. əksiksiz. bikəm o kast. 1. sızılıq. süzlük. tanğılıq. təsfiyəxana.

silmə 1. rəndələnmiş. 1. duru. dupduru. 1. bir tutuşda biçilən biçin. 1. silim. salma. salım. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1. silim. salma. salım. kətibə. lovhə. 1. silim. salma. salım. gəc bori.
-nərsəni ağzına dək tıxa basa, silmə doldurmaq: küpüləmək.
-nərsənin toz torpağın, kirin silmə üçün ayrılan parça: salcığ. silcik. silgi. silək.
- sap silmə: sap siləmə: sap silələmə: ağzına dək dolu. (sap: lap) .

silmək 1. yapılan nərsələrin son işlərin yapmaq. 1. təmizləmək. 1. səlmək. təmizləmək. pahlamaq. 1. siləmək. aratmaq. arçatmaq. 1. siləmək. qaşağılamaq. tımarlamaq. boylamaq. oxşamaq. 1. siləmək. siğmək. siğəmək. sığallamaq. sıvazlamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək. 1. siltəmək. sürmək. sütürmək. sürütmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq. 1. . silirmək. sirmək. siyirmək. saylamaq. paklamaq. təmizləmək. 1. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. uzaqlaşdırmaq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. siləmək. silgəmək. silgələmək. silgətmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

silov salov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

silpən siləgən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. 1. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.

silpənmək silkənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

silqələmək silkələmək. 1. sirkələmək. salcalamaq. sallamaq. 1. silkələmək. silkəmək. sallamaq. salğamaq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. silgələmək. silgəmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.

silqələn silkələn. tanı. tan al. e'tiraf ed.

silqələnmək silkələnmək. silkənmək. sallanmaq. salğanmaq.

silqələtmək silkələtmək. səlgələtmək. salqıtmaq.

silqələyib -silkələyib atmaq: silkib daşlamaq.

silqəm silkəm. silkmə. miyəssəh. (nimru) .

silqəmək silkəmək. . 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. . 1. silkmək. (1. salqamaq. çalqamaq. 1. ləmək) çırpmaq. çıpmaq. 1. silkələmək. sallamaq. salğamaq. 1. salqamaq. sallamaq. 1. silkətmək. silpəmək. səlpəmək. səlgəmək. səlgətmək. salpımaq. salqımaq. salqıtmaq. nərsədən nərsəni azaltmaq, düşürmək, soğutmaq, savıtmaq, atlatmaq. -bu yağınlıq olmadı, sular silkidi. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. 1. silkətmək. silpəmək. səlpəmək. səlgəmək. səlgətmək. salpımaq. salqımaq. salqıtmaq. (sağa sola, alta üsdə) titrətmək. çalxatmaq. oynatmaq. təprəşmək. -çənəsi durmadan silkətir. 1. silkmək. silkətmək. tökətmək. bitirtmək. üzmək. sonuna çıxmaq. 1. 1. salcamaq. siləmək. 1. salmaq. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək. təprətmək. bulğatmaq. burğatmaq. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək. 1. silkitmək. siyrimək. tükətmək. tökətmək. bitirtmək. qurtatmaq.
- əlsilkəmək: qolsilkəmək: əl çəkmək, sallamaq.

silqənib -silkənib çabalamaq: saçsılamaq. sıçrasılamaq. titrəşmək.

silqənmək silkənmək. 1. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək. 1. silgənmək. silginmək. tovbə edmək. peşman olmaq. 1. silkənmək. silkələnmək. sallanmaq. salğanmaq. 1. silkinmək. səksənmək. salğanmaq. sallanmaq. titrəmək.

silqər silkər. açar - bu ot qarnıvı silkər: açar. (silkmək: açmaq).

silqəşmək -sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi tutuşub salışdılar.

silqətmək 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. safaltmaq. ağartmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. işdən almaq, çıxartmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. uzaqlaşdırmaq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. keçərsiz qılmaq. - bu yasalar silinmiş artıq. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. pozmaq. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. yoxaltmaq. qaldırmaq. - elə silmışki izi tozuda qalmamış. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. boşa, heçə çıxartmaq. - bütün əməyim silindi. 1. silgətmək. silgəmək. silgələmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə