Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə127/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   171

sofal < saxsı. suval. suğal < saval. soval. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

sofallı < savallıq. sovallıq. kirəmitli.

sofi < sovu. dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə.

soft soft (ingiliz). # səxt (fars).

soq sox. 1. biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah. 1. çox. çıx. soxac. soxalac (soqale (fars)}. məhmiz. 1. soxu. susuq. süsük. süyük. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox). 1. soxu. (? söğ. söv) işarə. - sox barmaq: işarə barmağı. (yemək işinə birinci tutulduğundan ''acgöz barmağ'' adı almış). - bir sökəm: bir süyəm (sıyam. siyə. sövəm) : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq. 1. soxu. soxağ. dəxalət. 1. soxu. soxağ. fizul. 1. soxu. soxağ. soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. soxu. soxağ. soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. soxu. soxağ. qarımpa. soxuldan. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) . 1. suğ. soğun. soxun. sürün. buynuz. 1. suş. kötük. 1. soxa. incə tıraşa. tiriş. dilic. 1. soxa. biz. tikan. 1. damqa. möhür. möhr. - soxlu dəngə: siggə. - al sox: al damqa. 1. sik. şiş. 1. sıx. sağı. > suq. müsibət. matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd. 1. six. şiş. (soxucaq: sökücək: kiçik ox, şiş).
- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə.

soqa 1. soğa. sovğa. bələk. bağış. 1. soğa. sovğa. sovğat. 1. soğa. sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. vergi. (don) . 1. soka. soxa. soba. iğnə kimi iticə, sivri dışa doğru çıxıq biçim. 1. soxa. saban. qarasaban. xış. - iki dişli soxa. - soxa sürü: əkin çağı, vaxtı. 1. soxa. sox. incə tıraşa. tiriş. dilic. 1. soxa. sox. biz. tikan. 1. soxa. vur tut. hammısı. - soxa yalnız: yapa yalnız. - soxa bir uşağım var. - soxa bircə çörəyim qalıb. 1. soxa. qol. sap. ox. şiş. dəsdə
- soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə.
- soxan soxa: qol dibək. dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

soqac soxac. soxalac (soqale (fars)}. sox. çox. çıx. məhmiz.

soqaq 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). dara düdük küçə. təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol). 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). soxulma yeri. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu. güdük. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). lülə. kanal. 1. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökmük. qaçaq yol. ana yoldan ayılan yol. 1. soxağ. sox. soxu. dəxalət. 1. soxağ. sox. soxu. fizul. 1. soxağ. sox. soxu. soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. soxağ. sox. soxu. soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. soxağ. sox. soxu. qarımpa. soxuldan. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) 1. soğaq. sovağ. suvaq. boş. alağ. işsiz. -sovağ qalmaq: boş bekar, alağ qalmaq. 1. soğaq. sovap. savap. supap. sındırqaç. qaçaq yol. 1. sokaq. sapqı. küçə. (xiyavan qarşıtı) .

soqaqıc soğaqıc. soğalaqıc. soralaqıc. soraqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

soqal soğal. soğul. ziyil.

soqalac soxac. (soqale (fars)}. sox. çox. çıx. məhmiz.

soqalaqıc soğalaqıc. soğaqıc. soralaqıc. soraqıc. sovalaqıc. sovaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

soqalamaq soğalamaq. soralamaq. sovalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.

soqale (soqale (fars)} < soxac. soxalac sox. çox. çıx. məhmiz.

soqalmaq soğalmaq. suyu çəkilib yığılıb büzülmək. - soğalıb solağmaq.

soqan soğan. 1. toğan. tuğan. (< tuğ: düğmə. girdə) tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış. 1. soğanaq. soğan köklü bitgilər. 1. 1. sovan > suhan. soğun. qoğara. 1. sokan. soxan > suhan (fars). suğun. (< soxmaq) dibək. həvəng. (soxa: qol. sap. ox. şiş. dəsdə). - soxan soxa: qol dibək dibək dəsdə. həvəng dəsdə.
-saçda (tavada) tov verilmiş, öldürülmüş ət, soğan, nərsə: saçaltı.
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq: birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
-soğan köklü bitgilər: soğanaq.
- sonuna soğan əkmək: bitirmək. yox edmək. - birinə, nərsiyə soğan doğramaq: birnə toxunmaq. bir dadlıya acı qatmaq. - baş soğan: dib soğan.
- soxan soxa: qol dibək. dibək dəsdə. həvəng dəsdə.

soqanaq soğanaq. soğan köklü bitgilər.

soqanı - qarqa soğanı: quzqun qılıncı. qılayol gülü.

soqar soğar. soxar. - soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
-soğar solağ: sarı soruğ. suyu çəkilmiş, solmuş. arığ soluq. lağır züğürt.

soqarış soğarış. savış. sonəriş. (əlüzüş) əlvida'.

soqasəqqəl - soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə.

soqaş soğaş. 1. soğayış. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. 1. iltimasi dua. 1. iltimas. 1. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğayış. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.

soqaşmaq soğaşmaq. 1. soğayışmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək.

soqat soğat. soxat. 1. sorğat. çökət. qoçan. qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ. 1. məxrut. məxrut biçimli. 1. sovat. soyat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək.

soqatay soxatay. 1. sox. soxu. soxağ. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. sox. soxu. soxağ. pisgöz. bədnəzər.

soqayış soğayış. 1. soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. iltimas. 1. soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. soğaş. sığaş. soraş. sorayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət. 1. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğaş. sızak. sızık. diləş. iltimas. xahiş.

soqayışmaq soğayışmaq. 1. soğaşmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. diləyişmək. iltimas edmək.

soqbalamaq soğbalamaq. soplamaq. sovbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.

soqbalaşmaq soğbalaşmaq. soplaşmaq. sovbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.

soqcuşmaq soxcuşmaq. sancışmaq. birbirinə soxmaq.

soqqamaq soxqamaq. soxdamaq. savramaq. sovramaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.

soqquntu soğquntu. soyğuntu. salğınçı. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.

soqlamaq soğlamaq. 1. sorğamaq. sormaq. içəri çəkmək. 1. suvlamaq. su içmək.

soqlanmaq soğlanmaq. sovlanmaq. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sustalmaq.

soqlaş soğlaş. sovlaş sibqət.

soqlaşmaq soğlaşmaq. sovlaşmaq 1. sibqət almaq. 1. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

soqlu soxlu. sıxlı. sağılı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli.
- soxlu dəngə: siggə. (sox: damqa. möhür).

soqluq soxluq. 1. sıxlıq. sağılıq. suqvarlıq. sıxınlıq. sınığlıq. 1. soğuş. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə .

soqlunc soxlunc. soxluncu. söxlüncü. kabab. soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq.

soqluncu soxluncu. soxlunc. söxlüncü. kabab. -soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq.
-soxluncu qoğutmaq. qızartıb iyin çıxartmaq. {soxlunc: soxluncu. söxlüncü. kabab}.

soqma soxma. təhmili.

soqmaq soğmaq. 1. soğumaq. sağumaq. düzəltmək. əldə edmək. edinmək. 1. girdirmək. (# sökmək: çıxarmaq). 1. (# sökmək) 1. kimi yolla birgəşdirmək, artırmaq, çoxaltmaq. qatmaq. 1. > {səpuxtən (fars)}. sikmək. nikah edmək. 1. < sok. sukımaq. qıdıklamaq. qurdalamaq 1. 1. salmaq. damqalamaq. çap edmək. zərb edmək. - pul salmaq. 1. salmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək. - bu soruya onu salmayın. - hər işə burnu salma. 1. salmaq. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. - səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. saşmaq. saşımaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1. sock (ingilis). soccus (latin)
-gözə soxmaq, dürtmək: satmaq.
-birbirinə soxmaq:
sancışmaq. soxcuşmaq.
-nərsəni birinə soxmaq, ilişdirmək: sırıtlamaq. sığıtdamaq. sığdırmaq. - bu ona dibiniəcan sırıtmış.
-dibinə soxmaq: sikmək.
-nərsəni nərsiyə soxmaq: sipləmək. sıplamaq. zıplamaq.
-gözə soxmaq: saypamaq. saypatmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

soqmaq soxmaq. suxmaq.

soqmalıq - qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

soqnaq soxnaq. sancmamış . -arı soxnaq varlıdan, bal dəğəri sorulmaz. (soxnaq: sancmamış).

soqraq soğraq. 1. uzunsov. - soğraq börk. 1. soyğaq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.

soqramaq soğramaq. sormaq.

soqraş soğraş. soraş. somruş. sındıraş. sınğıraş. sinğirəş. içəri alma. - qum suyu soğruşar.

soqrulcan soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan. sürüngən.

soqsəqqəl - soxasəqqəl: soxsəqqəl: 1. kosa saqqal: seyrə səqqəlli. 1. səqqəl tükləri təkə tük olub, biz biz duran kimsə.

soqsuluq soxsuluğ. salçavlıq. güclük. kompilekslik. müşgülat.

soqta soxda. saxda < çaxat. çaxtan. 1. çaxan, boş, yalan söyləyən, qılınan, yapan, işləyən. -çaxda kişi, yaşdı işi. 1. atılqan. hobban. şişirən.

soqtamaq soxdamaq. soxqamaq. savramaq. sovramaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.

soqtuc soğduc. sovduc. el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq. gəzəgən, dolambac qonağlıq.

soqu soxu. 1. sökü. 1. sox. susuq. süsük. süyük. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox). 1. soxu. sox. (? söğ. söv) işarə. - sox barmaq: işarə barmağı. (yemək işinə birinci tutulduğundan ''acgöz barmağ'' adı almış). - bir sökəm: bir süyəm (sıyam. siyə. sövəm) : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq. 1. sox. soxağ. dəxalət. 1. soxu. sox. soxağ. fizul. 1. sox. soxağ. soxatay. acgöz. dargöz. acman. acaman. tamahkar. həris. 1. sox. soxağ. soxatay. pisgöz. bədnəzər. 1. sox. soxağ. qarımpa. soxuldan. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq)
- soxu baş: çubuğ başı, hoqqası.

soqub soğub. sop. sovub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.
-soxub, söküb qarışdırmaq: sıncıramaq. qurtdalamaq.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

soqucaq soxucaq. sökücək. kiçik ox, şiş.

soquçuluq soğuçuluq. soyuqluq. sevgisizlik. küsgünlük. - sevən ara soğuçuluq düşdü.

soquq 1. soğuq. sovuğ. çürük. pozuq. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. soxuq. saxaq (divan). fars. tat. - bu soxaq nə deyir.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.
-soğuq görmək: nərsədən soğumaq. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.

soquqluqu -bel soğuqluğu kəsəli: sərpi.

soqul 1. soğul. soğal. ziyil. 1. soğul. sovul. suğul. suvul. borcıq. borqıc. şıratan. novdan.

soqulma -soxulma yeri: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq).

soqulmaq 1. soğulmaq. azalmaq. 1. soğulmaq. içilmək. 1. soğulmaq. çəkilmək. - davarların sütü soğuldu. - armıd çağı soğulmadan gəl. 1. soğulmaq. sorğılmaq. çəkilmək. dartılmaq. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin hara soğuldu: geddi. 1. soxulmaq. sıxlınmaq. qucaqlanmaq. sığınmaq. örtünmək. bağınmaq. yerlənmək. qonmaq. qoyunmaq. qonuqmaq. - hammı bir otağa sığıb yatdılar. 1. tutmaq. - bu ikisi birbirinə sığır.

soqulmalı -sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

soqultan soxuldan. . sox. soxu. soxağ. qarımpa. - soxuldanlıq soxulqanlıq (fizulluq) .

soqulub -dibinə soxulub əl çəkməmək: singirləmək. - bir dilənçi singirləmişdi.

soquluş soğuluş. soluğuş. soğuş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu.

soqumaq 1. soğumaq. soğmaq. sağumaq. düzəltmək. əldə edmək. edinmək. 1. soğumaq. soğutqamaq. istəkdən, həvəsdən düşmək. 1. soğumaq. soğuymaq. soğyurmaq. keçmək. uçmaq. 1. soğumaq. soğuymaq. soğyurmaq. üşümək. 1. soğumaq. sovumaq. savruşmaq. sərinləmək. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı oxşamaqla savruşur.
- nərsədən soğumaq. soğuq görmək. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.

soqun 1. soğun. soxun. sox. suğ. sürün. buynuz. 1. soğun. sağun. oxşama. yas, matəm türküsü. novhə. 1. soğun. suhan < soğan. sovan. qoğara. 1. soxun. sürən. sırın. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

soqunlaşmaq soğunlaşmaq. sığınlaşmaq. (soxunlaşmaq) sınaşmaq. sınğarışmaq. sinsirmək. sınsırmaq. qohumlaşmaq. əqrəbalaşmaq. səbəbi, nisbəti qohum olmaq.

soqunluq soğunluq. sığınlıq. (soxurluq) sınarlıq. sınğarlıq. sinsarlıq. sınsarlıq. qohumluq. əqrəbalıq. səbəbi, nisbəti qohumluq.

soqunmaq soğunmaq. içində, üstündə olan hər nədən ayrılmaq, tökünmək. arınıb boşalmaq.
-nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq: silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

soqur suğur. soğur. 1. su qoğur. su qoğuran. yoxsul. əli boş. 1. suyu qurumuş. arıq. cılız. soluq.

soqur 1. soğur. səntez( -sığır. tez. -yoğur: səntez). 1. soğur: koğur. kor. (sağır. kağır. kar) . 1. soğur. söngür > suğur. kar kor.
-sağır soğur: kar kor.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

soqurmaq 1. soğurmaq. sıyırmaq. siyirmək. çıxarmaq. çəkmək. 1. soğurmaq. soxurmaq. sikləmək. sixləmək. şişləmək. kabablamaq. şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq. 1. soğurmaq: sormaq. somurmaq. sığırmaq. sınğırmaq. simirmək. nərsəni içəri axıtmaq, çəkmək. içmək. - qum suyu sığırdı, sınğırdı. (somurdu). {# sağqurmaq. nərsədən dışarı axıtmaq. nərsə suyun sızıtmaq. - qurut, yoğurt sağurmaq. - göyə sağuran üzündə yığar. }.

soqurt soğurt. salya.

soquş 1. soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan. sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə 1. soğuş. sağiş. səriş. sağış. sağnış. sağınc. xiyal. təsəvvür. 1. soğuş. soluğuş. soğuluş. soluğ. soluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma. - süt soluğu. - su soluğu.

soquşmaq soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq.

soqut soğut. soyuğ. soyut. sust. silik.

soqutan -aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu. arapozan.

soqutqamaq soğutqamaq. 1. soğumaq. istəkdən, həvəsdən düşmək. 1. sorutqamaq. (üz gözün büzmək) qırılmaq. incimək. - soğutqamadan qarşıvı dinlə.

soqutmaq -soğutmaq üçün sovurmaq: savrutmaq.
-özünə daldırtmaq, girirtmək, soxutmaq: sınğdırmaq. sınğıtmaq. sinğitmək. sinğdirmək. çəkindirtmək. cəzb editmək. yedirtmək.

soquyan -nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.

soquymaq soğuymaq. soğyurmaq. soğumaq. 1. keçmək. uçmaq. 1. üşümək.

soquz soğuz. solagöz. solçu. (# sağuz: sağagöz. sağçı) .

soqyurmaq soğyurmaq. soğuymaq. soğumaq. 1. keçmək. uçmaq. 1. üşümək.

sol savul. çəp. (# sağul: sağ)
- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sol əli ilə işləməyə alışqan: savlağ. solağ. solağay.
- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.

sola -sola özgü, məxsus: sola, sol yanla ilgili solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq).
- sola, sol yanla ilgili: sola özgü, məxsus. solız. (çəpgira. çəpgera)
-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi tutuşub salışdılar.
-sağa sola yollanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə