Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə130/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   171

sovaqan sovağan. sovalan. süvələn. süvəğən. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu nərsə.

sovaqıc sovalaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

soval saval. 1. ayıq. ayiq. özündəkini eşiyə verməyən, dışdakıni özünə almayan. 1. şö'lə pəxşkon. 1. > saxsı. suval. suğal. > sofal. suyu, suyuğu özündən sızdırmayan. (kaşı. sürəmik. seramik) kirəmit.

sovalaqıc sovaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

sovalamaq soralamaq. soğalamaq. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. 1. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.

sovalan sovağan. süvələn. süvəğən. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu nərsə.

sovalanmaq savalanmaq. sava olmaq. gec olmaq. gec qalmaq. gecikmək. - bu il əkinimiz savalandı.
- inəyimizin doğmağı savıya qaldı.

sovallıq savallıq. 1. ayıqlıq. ayiqlik. özündəkini eşiyə verməməzlik, dışdakın özünə almamazlıq. 1. > sofallı. kirəmitli.

sovan 1. savan. sivri. ucu iti. 1. soğan. > suhan. soğun. qoğara. 1. sopan. sapan. savan. (sapa. sopa. sava. sova). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən.

sovap savap. soğaq. supap. sındırqaç. qaçaq yol.

sovar savar. suvar səpər. sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

sovarta sovarda. sapsaq > sampaq. sarpaq. velxəş. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

sovaşlaq sovaşlağ. solaşqa. sovlaşqa. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

sovat soyat. soğat. soxat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək.

sovayı -savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

sovbalamaq soplamaq. soğbalamaq. sobalamaq. kötəkləmək. çubuğlamaq. batınlamaq. batımlamaq. batumlamaq. dəğnəkləmək.

sovbalaşmaq soplaşmaq. soğbalaşmaq. sobalaşmaq. kötəkləşmək. çubuğlaşmaq. batınlaşmaq. batımlaşmaq. batumlaşmaq. dəğnəkləşmək.

sovcat savsat. sovsavat. (əsləhə). salac. salağ. silah. çaxma (əsləhə) sürsat. sapçap. çapasap. savış (savaş) döğüş aracı.

sovımaq sovrımaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi quyruq sapıma.

sovır savır. sapır. 1. iradəsiz. ixtiyarsız. qərarsız. sübatsız. 1. tutarsız. müsrif. 1. sövüz. həvəs, əğləniş, kef əhli.

sovırmaq savırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.

sovırmaq sovratmaq. savırmaq.

sovq -sovq edmək: savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. göndərmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.

sovqa sovğa. 1. soğa. sovğa. bələk. bağış. 1. soğa. sovğa. sovğat. 1. soğa. sovğa. yetənək. qabiliyyət. sığım. sığa. ərəmik. irəmik. vergi. (don) 1. . sufqa. sənğir < sınğır > səngər. qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer. . 1. savğa. savağa. tərəkə. miras. 1. savğa. savağa. dərimə. dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma.

sovqan sovğan. savağan. savğan. 1. tərəkə, mirası bölən. 1. dərimə. dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma.

sovqanmaq sovğanmaq. 1. sovranmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq. 1. sığınmaq. sovranmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək.

sovqat sovğat. 1. soğa. sovğa. 1. sıylav. sılav. buyruq. nəsib. qismət. - özüvə sılav olsun: 1. özüvə nəsib olsun. 1. bizə gərək değil.
-sovğat, töhvə götürmək: sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən).
-sovğat, töhvə sevən: sıysak. sıyçı.

sovqatlı sovğatlı. savğatlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. səxavətli. səxi.

sovlama -savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

sovlamaq 1. savlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. - göz yaşı savladı. 1. savlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. dalqalanmaq. daşqınmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. savlamaq. soylamaq. sözləmək <> söyləmək. 1. savlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1. savlamaq. saplamaq. soymaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. solumaq. nəfəs çəkmək. dayanıb dincəlmək. ara vermək.

sovlanmaq 1. . hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. soğlanmaq. sarsınmaq. salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sustalmaq.

sovlantırmaq sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

sovlaş soğlaş. sibqət.

sovlaşqa solaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

sovlaşma solaşma. dolaşma. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

sovlaşmaq 1. . soğlaşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. 1. . solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. 1. sovlaşmaq. soğlaşmaq. sibqət almaq.

sovlaştırmaq sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

sovlı 1. . hovlı. tovalı. tovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran. 1. . hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

sovluq sovluğ. 1. suvluğ. savlıq. atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir. gəmlik. dəhənə. dəhnə. 1. . sobluğ. savlıq. sallıq. uzunluq. boyluq.

sovma -nərsə savma, sovma: savaş. savış. çapaş. çapış.

sovmaq savmaq. nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq. - bu sağaman savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman) .

sovmuş -dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə: sofi < sovu.

sovramaq savramaq. soxqamaq. soxdamaq. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.

sovranmaq 1. sığınmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. diləyişmək. iltimas edmək. 1. . sovğanmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. sızmaq. sızımaq. sızınmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

sovraş savraş. savruz. sovruz. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

sovratmaq sovırmaq. savırmaq.

sovrıq sovrığ. savrığ. taxıl sovuran.

sovrılmaq savrılmaq. soyulmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək.

sovrımaq sovımaq. sapımaq. savımaq. savrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi quyruq sapıma.

sovruq 1. . savrıq. sepordə(fars) tapşın. 1. savrıq. dadsız. duzsuz. ləzzətsiz. 1. savrıq. kəsəl. zayıf.

sovruqmaq 1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. - göz yaşı savladı. 1. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. dalqalanmaq. daşqınmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. savruqmaq. savrıqmaq. yüngülləşmək. azalmaq. xəfifləşmək. - istilər savruğur. 1. sovruğmaq. savruqmaq. savruğmaq. savrulmaq. sovrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş olmaq) .

sovrulcan sovulcan. soğrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan. sürüngən.

sovrulmaq 1. savrılmaq. savamaq. sapamaq. götürülmək. bitmək. tükənmək. - soğuq düşcək milçəklər savadı. 1. savrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə durmamaq) yellənmək. uçarımaq. şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır. 1. savruqmaq. savruğmaq. sovruğmaq. savrulmaq. dağılmaq. (əfşan olmaq. pəxş olmaq) .

sovrultu - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.

sovrun savrın. saça (> səza (fars)}. ödül. payğaş. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. yağıt.

sovrutlamaq savrıtlamaq. saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. yağıtamaq. yağıtlamaq. ödül, payaş, padaş vermək.

sovruz savraş. savruz. sovraş. sorvaş. sorvuz. uzun, hündür olan nərsə.

sovsaq sovsax. sovsağ. 1savsat. sovsat. savsox. sovsox. qoral. qorsal. silah. hərbə. cəngəfzar. 1. savsavat. sürsavat. vəsayil. qıvır zıvır.

sovsar 1. sansar. sösər. səmur. dələ. 1. savsar. dələ. samır. səmur.

sovsat savsat. sovsax. sovsağ. 1. savsox. sovsox. qoral. qorsal. silah. hərbə. cəngəfzar. 1. savsavat. sürsavat. vəsayil. qıvır zıvır.

sovsavat savsat. sovcat. salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) sürsat. sapçap. çapasap. savış (savaş) döğüş aracı.

sovsoq savsox. sovsox. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. qoral. qorsal. silah. hərbə. cəngəfzar.

sovsu sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovu. sövü. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

sovt {savt (sovt) (ərəb) : səs}. (ağzan. ozan. çançan. çox danışan kimsə. söz körüyü).

sovta sovda < sovdal. savdal. sartal. 1. sevda. satış. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. satal. ticarət. 1. satallıq. ticarətxana. furuşqah.
-sovda, maamilə edmək: savramaq. (səvrəmək) savlamaq. sovdalamaq. - iki evimdən birini savraycağım.

sovtaqər sovdagər. savdar. sovdar. sartar. satar. sartər. tacir. ticarət edən.

sovtal sovdal > sovda. savdal. sartal. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. satal. ticarət. 1. satallıq. ticarətxana. furuşqah.

sovtalamaq savdalamaq. 1. sovdalamaq. sartalamaq. satmaq. satırmaq. ticarət, tacirlik edmək. 1. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. sovda, maamilə edmək. - iki evimdən birini savraycağım.

sovtalaşmaq sovdalaşmaq. savtalaşmaq. savdalaşmaq. sartalaşmaq. alver, alış veriş edmək.

sovtalçılamaq savtalçılamaq. soytalçılamaq. savılamaq. sayılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

sovtamaq savtamaq. 1. ayırmaq. seçmək. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. əti yağdan, sümükdən siyirmək.

sovtar sovdar. savdar. sartar. satar. sartər. sovdagər. tacir. ticarət edən.

sovtu -başdansovdu: salsırı. sürsat. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma bulamac otağı boyamış.

sovtuc sovduc. soğduc. el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq. gəzəgən, dolambac qonağlıq.

sovu 1. hovu. tova. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat . 1. sövü. sivsi (> sipsi). süpsi. süvsi. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə. 1. > sofi. dünya varından, bağışlarından əl ətək sovmuş, üzmüş kimsə.
-uzun sovu: sorvası . sobası. -qarqıdalı dənələrinin oturduğu sorvası (sobası: uzun sovu) otrağ: soğat. soxat. sorğat. çökət. qoçan.

sovub sop. soğub. soba. kötək. çubuğ. batın. batım. güvənlik güclərinin işlətdiyi dəğənək.

sovuq 1. sovuğ. soğuq. çürük. pozuq. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. (savuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-iti, sovuq uclu nərsə: sobalan. sabalan. sabağan. savalan. sovalan. sovağan. süvələn. süvəğən.

sovul 1. savul. > sel. qabarmış su axını. 1. soğul. suğul. suvul. borcıq. borqıc. şıratan. novdan.

sovulcan sovrulcan. soğrulcan. solucan. savıncan. savrıncan. soğulcan. sürüncan. sürüngən.

sovulmaq aşmaq. ötünmək. rədd olmaq.

sovumaq soğumaq. savruşmaq. sərinləmək. - öcün alıb savruşdu. - hər sıxıntı oxşamaqla savruşur.

sovumaq savımaq. soyumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək. zayıflamaq.

sovun -san sovun: san savın. sezgi.

sovuna savına. salna. uzunluğuna.

sovuran -taxıl sovuran: savrığ. sovrığ.

sovurmaq savırmaq. 1. soymaq. soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1. sapırmaq. pəxş edmək. 1. sapırmaq. uçurmaq. - suda üzən balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini savurma.

sovurmaq -soğutmaq üçün sovurmaq: savrutmaq.

sovurta savurta. sağurta. savurat > siğorta. bir toxunun, ziyanın qarşılığın ödəmə üçün sözləşmə. bimə. - baracı, araba siqortası: qayağ, maşın biməsi - kişi siqortası: şəxs biməsi.

sovurulmaq sapırılmaq. savırılmaq. əsinmək. yellənmək. yelcənmək.

sovuşmaq savışmaq. savanmaq. savlanmaq. tükənmək. bitmək.

sovzavar savzavar. 1. bozumtul. 1. göyümtül.

soy 1. sav. sov. söz. söy. 1. sin. ırq. nəjad.

soyat sovat. soğat. soxat. əl ağacı. maldavar sürmədə, qoğmada, nərsə çırpmada işlənən dəğənək.

soyatsız soyatsız. nəcabətsiz . qurra. - dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız: nəcabətsiz. qurra ).

soycatmaq sırıtmaq. sırtarmaq. dışa vurmaq. görünmək. - onu ələk qəlbir eləyib için sırtardıla, sıyrıtdılar.

soyçu sinçi. ırqac. ırqut. nəjad pərəst.

soyçuluq qaba başlıq. (soyçuluq: ırqçılıq. ırqıçlıq. rasism. nəjadpərəslik). (qaba başlıq: gobud başlıq. acın başlıq. yov başlıq. dəli başlıq. yıtaclıq. qudurqanlıq. (acın: yov: vəhşi) .

soyqa soyğa. söygə. sevgə. səvgə. eşq. sevüm. sevim. sövüm. məhəbbət. mehr.

soyqaq soyğaq. soğraq. sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı.

soyqırım soysilim. (silim: qırım).

soyqul soyğul. sevgil. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

soyqun soyğun. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.
-soyuq soyğun: soyuğ aclıq. salqın sürün.

soyquntu soyğuntu. soğquntu. salğınçı. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.

soylamaq savlamaq. sovlamaq. sözləmək <> söyləmək.

soylu -soylu kişi: sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi.
-soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). ( dölünə: anasına)
-soylu, cis, canlı at: kükürən. kükrəgən.

soyma sarma. savma. (sarmalı. savmalı. soymalı: işləməli. işli) geyim, nərsə üzərindəki işləmə, savma, aralıqlı işləmə, bəzək. - altın sarma. - sarmalı çəgət (çərdət). - orta otağ duvarları sarma boyalıydı.

soymaq 1. soyutmaq. savırmaq. sovurmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1. savçamaq. üzmək. - toyuğuğn dərisin savçayıb pişirdi. 1. sıyıqlamaq. çalmaq. lütləmək. açmaq. 1. sıymaq. - çiğ yumurta sıyılmaz. - çiğ yumurtanı sıyan: yumurtadan tük qırxan. çox köpöyoğlu. 1. salmaq. atmaq. sıyırmaq. ayırmaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. saplamaq. savlamaq. sovlamaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. sırımaq. sırıvalmaq. dərisin sıyırmaq, siyrimək, açmaq.

soymalamaq sarmalamaq. savmalamaq. geyim, nərsə üzərin savma, aralıqlı işləmək, bəzəmək.

soymalı sarmalı. savmalı. işləməli. işli.

soyna sona. söynə. sevnə. 1. sevgili. 1. gözəl, görklü ördək çeşiti.

soysilim soyqırım. (silim: qırım).

soytalçılamaq savtalçılamaq. sovtalçılamaq. savılamaq. sayılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

soyuq soyuğ. 1. soyut. soğut. sust. silik. 1. salığ. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salqın: salınğın. aslağ. düşük). 1. (savuq. sovuq) (suyuq). seyik. seyrək.
-küləkli, sancan soyuq: saçağ. sazağ.
-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça: güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər
- sərin, soyuğ, ağrı: sazağ. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə.
-başısoyuq: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. ağzına gələni danışan.
-soyuq soyğun: soyuğ aclıq. salqın sürün.
- soyuq üz: savıq salıt
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi.
-biçaq, dəğənək kimi soyuq yaraq, silah: sox.

soyuqqanlı soyuğqanlı. silik.

soyuqluq soyuğluq. 1. salğıntı. salxıntı. sərinlik. - iki istəkli arasında salğıntı salmaq. 1. soğuçuluq. sevgisizlik. küsgünlük. - sevən ara soğuçuluq düşdü.

soyulan -qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

soyulmaq savrılmaq. sovrılmaq. çəkilmək. sıyrılmaq. çıxarılmaq. lütlənmək.

soyumaq savımaq. sovumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək. zayıflamaq.

soyuna atasına. -soylu soyuna, dəli dölünə çəkər. (soyuna: atasına). ( dölünə: anasına).

soyunan sağılan. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

soyunmaq savçamaq. çıxarmaq. - başmaqların savçama.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   126   127   128   129   130   131   132   133   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə