Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə136/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   171

sürün 1. soğun. soxun. sox. suğ. buynuz. 1. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.
-salqın sürün: soyuq soyğun: soyuğ aclıq.

sürüncan sürüngən. savıncan. savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan.

sürüncəmətə -sürüncəmədə qalmaq: sallaşınmaq. salışınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək.

sürünqən sürüngən. sürüncan. savıncan. savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan.

sürünmək sürmək. sürüb gedmək. sapağmaq. sapalmaq. sapmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. çəkinmək.

sürüntü sürük. süzük. (: sürsürə) sis < siz. sız (< sızmaq. süzmək). süz (> liz (fars)}.

sürüntürmək süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.

sürünüb -sürünüb, sıçraraq uzanma, gedmə: (su üzüə tullanan daş, at, araba quyruğuna iplə bağlanıb yerdə sürünən nərsə) səkiş.

sürür surur. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat
-fəlsəfə sorquyla başlır, sorağla sürür. (sorquyla: sualla) (sorağla: yanıtla. cəvabla) .

sürürb - nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.

sürürlü süyürlü. söyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

sürüş 1. zürüş. sırğaş. sırış. qayış. qayma. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış) 1. səriş. duz. ləzzət. kef. 1. səriş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. sırış. satış. davranış. yöntəm. işləm. iş yolu. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə. 1. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. (< sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) kitiş. (< kitmək) (sirişm (fars)}. neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb. 1. sürgüş. sırqaş. əriş. ərniş. istikak. 1. sürgüş. sırqaş. (sayeş). - sırqaş tavış: sürtük səs.
- dinc sürüş, gediş: salqın yeriş: (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

sürüşmək güpüşmək. kürpüşmək. qaymaq. ağmaq. - tarlanın sağ yanı kürpüşmüş.
sivişmək. sivrişmək. zivmək. züvmək. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.
süvüşmək. züvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq.
zürüşmək. sırğaşmaq. sırışmaq. qayışmaq. qaymaq.
sıvırıqmaq. sıvırıqmaq. sıvığmaq. sırışmaq. gizlicə qaçmaq, aradan çıxmaq.

sürüştür -qonaq birinci gün qızıldır, ikinci gün gümüşdür, üçüncü gün sürüşdür.

sürüştürmək sürüşdürmək. sivişdirmək. sivrişdirmək. zivdirmək. züvdürmək. səkirtmək. səkrətmək. səkətmək. səksətmək.

sürüşüb -sürüşüb çıxmaq: sırpanmaq.

sürüt 1. . salağ. salğa. salğat. sın. sin. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət. 1. kürsü. kürsi. qursı. tutuğ. vəzifə. məqam. 1. sarac. sarma. qarma. rabit, səyyar sim.

sürütən sürüdən. sürgü. sürgüdən. sürgütün. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. yörgüc. müshil.

sürütlüq sıypalıq. sığpalıq. sıyqalıq. saflıq.
(> sayidən (fars)}.

sürütmə sırıtma. sürmə. - sırıtma qapı: sürmə qapı.

sürütmək 1. zürütmək. sırıtmaq. qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq. 1. sürmək. sütürmək. silmək. siltəmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq.

sürüv süröv. süv. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. eyvan. balkon.

sürvülmək suvrulmaq. zuvrulmaq. (sivrilmək. uzamaq. uzanmaq).

sürvüşmək sıpıqmaq. sıypıqmaq. sıyvışmaq. sıvışmaq. gizlicə qaçmaq.

süryən sıyran. soran. sürən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə.

süs saçma. saçağ. bəzək.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma. salım. (korniş).
-nərsə üzərinə süs yapan kimsə: sıracçı. sıraçı. sırmac.
-boyundan asılıb sinəyə düşən süs, bəzək, gözüklük (nəzərlik): silkinək. sinilək. sinəlik.
-nərsə üzərinə yapılan süs: sırac. sırma.

süsəri susarı. saçağçı. saçğayı. hamam böcəyi.

süslənmək sığınmaq. - daş sığılı üzük.

süsləşmək güpüşmək. güpmək. kəllələşmək. toslaşmaq. tos vurmaq.

süslü sığılı - daş sığılı üzük.

süssüz 1. sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. tapın. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. 1. . açıq. incə. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl.

süsüq süsük. susuq. süyük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

süt 1. sağaltı. sağılan nərsə.
- süt soluğu. (soluğ: soluş. soluğuş. soğuş. soğuluş. sozalma. sozuluş. sozalış. azalma).
-süt, mənfəət aparmaq: sarlamaq. qazanmaq.
- sır süt: sütdən dolu. {sır: sir: yanaşan sözün anlamına ''doluluğ, çoxluğ, tamlığ, teyxalığ'' anlamın artırır}
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. tağar. mətirət.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.
-gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin. sehing. səhəng.
-süt çəkildi: sağlıq savaldı. sağma, sütlük çağı bitdi.
-süt gölü: sağab. sağav. sağığ. > sərab.
-süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab: sağıc.
-süt verən inək: sağın.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.
- süt dişi: quzu dişi.

sütal sitil. şitil. (< sütül). eğitimsiz. yoğursuz. mədəniyyətsiz. tərbiyəsiz. təməddünsüz.

sütə -saçılan sütə ağlama: yıxıqla yıxılma, yanığla yanma. keçəndən keç, ötəndən öt.

sütəcən siyəcən. siğəcən. (1. < sığallamaq: oğmaq. 1. < savallamaq: qoğarıb götürmək. 1. < sürtmək) can sürtən kisə. yunaq kisəsi.

sütəmər sağraman. sağran. sağır. səğir. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq.

sütqəq südgək. sidgək. siygək. sitgək. işəyən qulu. işəgən. çox işəyən.

sütlü -bol sütlü, sağılı olan: sağır. sağmal. (<sağmaq).

sütlüq -sağma, sütlük çağı bitdi: sağlıq savaldı. süt çəkildi.

sütrüntürmək sütründürmək. süründürmək. sürtündürmək. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq.

sütüq südük. 1. sıyıt. sızıt. 1. işək. (z <> y. d. ğ) sızq. sıyıq. sıdıq. sığıq)
-südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.

sütün -sütün suyu: sarsu. sürsu.

sütürqəq südürgək. sidirgək. işəgən. çox işəyən.

sütürmək 1. sürmək. sürütmək. silmək. siltəmək. arqaşlamaq. saylamaq. paklamaq. 1. südürmək. sidirmək. siymək. sitmək. işəmək.

sütüş südüş. şüşüş. siyiş. sidiş. siyiş. işəş. işəmə.

sütüylə -quş sütüylə bəslənmək: az tapılır, tutarlı nərsələr yemək.

sütüyün -südüyün tutamayan, saxlayanmayan: sidsək.

süv süröv. sürüv. satağ. sıtağ. səkin. çıxaq. eyvan. balkon.

süvə süyə. sövə. söyə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

süvəc sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

süvəqən süvəğən. süvələn. sovalan. sovağan. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu nərsə.

süvəl söyəl. sövəl. süyəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

süvələn süvəğən. sovalan. sovağan. sobalan. sabalan. sabağan. savalan. iti, sovuq uclu nərsə.

süvqən süvgən. 1. süygən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. züvgən. zırvan. sıvanağ. sırnax. sıvax. sırvax. dişli, pürüzlü, ilişəli tirişəli nərsənin işlənməkdən, sürtülməkdən aşınmış durumu. - sırnax təkər yol tutmaz. - bu çivinin başı sırvax, asılan nərsə düşür. - dırnaqlarım işləməkdən sıvax olmuş, artığ sapıda tutmur. - sırtığa belə ən iğnəli söz sıvax gəlir. 1. sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. (liz. ləğzəndə).

süvmək sırğalmaq. sırğılmaq. sürğülmək. sıyrılmaq. - ayağım sırğadı. - dağdan sırğılan daşlar.

süvsi süpsi. sivsi (> sipsi). sovu. sövü. sovsu. sopus. sopsi. sobı. söbi. məxrut. qoni. üzü, biçimi uzunsov hər nə.

süvşünmək zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. sıvşınmaq. (züvşünmək) süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq. sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.

süvşütmək süvüşdürmək. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

süvtürmək süvdürmək. süvütmək. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.

süvüc sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

süvüşmək sürüşmək. züvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq.

süvüştürmək süvüşdürmək. süvşütmək. sırvatmaq. sırıştırmaq. sızvatmaq. sızışdırmaq. sıvşıtmaq. sıvışdırmaq. sıvaşdırmaq. suvaşdırmaq. 1. yaymaq. bulaşdırmaq. - ləkəni silərkən sırışdırdım. 1. bəlşdirmək. yapışdırmaq. 1. kimsəni bir nərsiyə, işə yollamaq, qoymaq, girdirmək.

süvütmək süvdürmək. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq. suvutmaq. sulandırmaq. suya salmaq.

süy söy. səv. sev. sür. meyl. işrah.

süycü süycü. dadlı . - acısız süycü, üfüsüz büycü olmaz. (acısız: əməksiz. zəhmətsiz). (üfüsüz: püfüsüz: kələksiz). (büycü: büyücü: cadıçı)
- süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

süycüt söycüt. sövcüt. süycüt. sevcit. səvcit. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

süyçi süci. söyçi. sağır. > sağər (< sağmaq) (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən.

süyə süvə. sövə. söyə. uzanmaq. dayanmaq. dirsəkləmək. təkyələnmək.

süyəl söyəl. sövəl. süvəl. sevrək. söyrək. sövrək. sınğıl. sınıl. səmimi. sincir. sinsir. tutşı. tutşu. tuştu. tuşca. dosca. yardağ. yartay. sıcağ. isti. ılığ. ısnığ. (lətif) mehriban. (xudumani. mə'luf. utufətli) .

süyəm - bir süyəm: bir sökəm: (sıyam. siyə. sövəm) (sox: işarə). : baş barmaqla işarə barmağı arasındaki uzunluq.

süyqən süygən. 1. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevgili. sövgülü. söygülü. süygülü. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. züvgən. say.

süyqülü süygülü. sevgili. sövgülü. söygülü. 1. süygən. süvgən. söygən. sövgən. sevgən. sevər. söygülü. məhbub. həbib. əziz. cici. can. ciyər. fəttan. aşiq. 1. mə'şuq. tutqun. 1. dosd. yar.

süyqün süygün. sevgin. sövgün. söyşün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. sayılan. sayılı. saylı. sayqın. yaraşqan. yaraşay.

süypü sürpü. süpü. sıyırpı. sırpı. siyrpi. sıypı. süpürmə işi.

süypüc sıypıc. sürpüc. süpüc. süpürgə. sıyırcı. sırpıcı. siyirgi.

süypüntü sürpüntü. süprüntü. süpürüntü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. süypüt. sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı.

süypürmək sıyırmaq. sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

süypüt sürpüt. süprüt. süpürtü. sıypıt. sırpıt. siyrit. sıypıt. sıypımtı. sırpıntı. siyrinti. sıypıntı. süypüntü. sürpüntü. süprüntü. süpürüntü.

süytüq -südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.

süytüş səğiş. səkiş. səkiniş (> sekəndəri (fars) büdrüş. tökzüş. səhv. xəta. ləğziş.

süyüq süyük. susuq. süsük. sox. soxu. acgöz. - sox ər. (# tox: göztox).

süyün 1. . sücün. sucuğ. (şirin. xoşməzə). səməli. sımalı. istəməli. sevməli. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək). 1. söyün. saltap. saltay. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. sevin. mə'şuq. məhbub.

süyünçü söyünçü. sövünçü. sıyınçı. yarınçı. müjdəçi. muştuluqçu. bəşarətçi.

süyünqür süyüngür. sunğur. şunqar < sivingir quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi.

süyürlü sürürlü. söyürlü. sevinərli. sırırlı. sıyırlı. sevirli. səvirli. sevintirərli. (şadibəxş. ləzzətbəxş. surürəngiz. qabili xursəndi) .

süyüş seviş. söyünc. səviş. sevinc. 1. xoşallıq. xoşhallıq. 1. eşq. - sevişsiz üz sevilməz. - baxmaz ellər sevişsiz, yumuq üzlü sarınğa (tutuq, burşuq, sallaq üzlü), qazan duzluq (həlimlik), eldə dözünlük (bord barlıq), qalsın çavın yarınqa.

süyüşmək 1. söyüşmək. sevişmək. səvişmək. 1. sövüşmək. söyüşmək. sevişmək. səvişmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

süyüşüq süyüşük. sıvışıq. sıvşıq. yılışıq. yapışqan, dadlı olan.

süz (> liz (fars)}. sis < siz. sız (< sızmaq. süzmək). sürük. süzük. sürüntü. (: sürsürə) .

süzə - süzə süzə. sıza sıza. çıra çıra. qorxa qorxa.

süzəq süzək. sızı. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzlük. safi.

süzəlmək -sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.

süzən sızan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. tanğıtan. təsfiyə edən.
-cana süzən, işləyən nərsə: sazağ. sızağ. (sərin, soyuğ, ağrı)
-bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə: sızat. süzət. - sızat sular küçələri batalağlamış.
-içgi süzən, dağıdan: sağər. sağar. (> saqi (fars)}.
-içigi sağan, süzən: saqi < sağır.

süzər -idiş çatlağından süzər. (qab sınan yerdən süzər).

süzət sızat. bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə. - sızat sular küçələri batalağlamış.

süzqan süzğan. sızğan. sazğan. tazğan. sezğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.

süzqə süzgə. süzgəç. süzgüc. sızı. süzü. süzlük. süzək. safi.

süzqəcləyib -nərsəni süzgəcləyib gözdən keçirtmək: sızırmaq. sezirmək. - yol sızrıldı: yol tamam buruq burğanıyla, eni toquyla yoxlanıldı.

süzqəctən -gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.

süzqəç süzgəç. 1. süzgə. süzgüc. sızı. süzü. süzlük. süzək. safi. 1. sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). sumaqbalan. sıvağalan.

süzqəçli -gül, əkin, yeri sulamaq üçün, suyu çəkə çəkə səpələyən başı süzgəçli qab: suğrıc. suğac. abpaş. abbaş.

süzqəq süzgək. sızgək. sürgək. gözün saydam örtüyü.

süzqət süzgət!. seyrət!. sızğat!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

süzqüc süzgüc. 1. sırğıc. 1. süzgəç. süzgə. sızı. süzü. süzlük. süzək. safi.

süzqün süzgün. 1. sürşün. sürgün. süzşün. sızğın. sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) 1. sığıq. süzük. - sığıq gözlü: süzük gözlü.

süzqütmək süzgütmək. sürgütmək. sızğıtmaq. > sığzıtmaq. (> ləğzidən (fars)}.

süzqütürən süzgüdürən. süzdürtücü. süzdürütcü. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. kefləndirən. xumarladan.

süzləmək sızğamaq. 1. yoxlamaq. 1. seyirmək. seyr edmək.

süzlüq süzlük. 1. sızı. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzək. safi. 1. sızılıq. sillik. tanğılıq. təsfiyəxana.

süzmə sızma. sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. çəkinik (> çəkidə (fars)}. yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı.
- damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su: sav su: {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

süzmək 1. səğirmək. səğrimək. axmaq. - ürəyim birdən səğirdi. 1. . sırğımaq. sızğımaq. sızmaq. axmaq. 1. süzüşmək. sıvışmaq. 1. > sezmək. axmaq. 1. sağramaq. sağırmaq. sağmaq. axıtmaq. tökmək. 1. sağurmaq. tökmək. - çay sağırmaq. - bir yağ sağır, biraz un. 1. sallanmaq. sarğmaq. axmaq. - yer altı sallanan sular. 1. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. sağınmaq. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu. 1. sezmək. gözdən keçirmək. altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq1. sıvqarmaq. çıpqarmaq. sırqıtmaq. sıyrıtmaq. sıyıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1. sızmaq. sızımaq (. süzümək). arıqlamaq. azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. sızmaq. sızımaq (. süzümək). nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. sızmaq. sızımaq (. süzümək). ərimək. - qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr. 1. sürük. sürmək.
-gözsüzmək. göz sıxmaq. göz qısmaq. - gözsıxıb baxa qaldı.

süztürən -sıvdıran, süzdürən asac: sıvalağ. sıvalqaq. sumaqbalan. sıvağalan. süzgəç.

süztürmək süzdürmək. sağırdırmaq. sıyrıtmaq. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım yerə düşdü.

süztürməyən -sızdırmayan, süzdürməyən qab: sağır. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq).

süztürtücü süzdürtücü. 1. süzgüdürən. süzdürütcü. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. kefləndirən. xumarladan. 1. süzgüdürən. süzdürtücü. səğirdən. əsğirdən. əsirdən. əsridən. kefləndirən. xumarladan.

süzü sızı. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzlük. süzək. safi.

süzüb -sürüb, süzüb qurtulmaq: sırpanmaq. sırğanmaq. sıyrılmaq.
-süzüb gedmək, qaçmaq, yox olmaq: zivməlmək. zivrəlmək. sikrəlmək. sızvalmaq. süvşünmək. sıvşınmaq. (züvşünmək) sırmalmaq. sızralmaq. cırmalmaq.
-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq: savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı gözdən savruğar.

süzüq süzük. 1. sıxıq. - sıxıq gözlü: süzük gözlü: qısıq gözlü. - sıxıq yoğurd: süzük yoğurd. 1. sığıq. süzgün. - sığıq gözlü: süzük gözlü. 1. sürük. sürüntü. (: sürsürə) sis < siz. sız (< sızmaq. süzmək). süz (> liz (fars)}.
-düzsalığ, süzük sızık olan: sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. sədiq. sadiq.

süzülmək 1. sağalmaq. sağılmaq. axmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. siyrilmək. zivrilmək. axınmaq. axıtılmaq. tökülmək. 1. sızılmaq. durulmaq. safalmaq.

süzülməztən -süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz: sızılmazdan sezilməz.

süzülsəntə -yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur).

süzümək sızmaq. sızımaq (süzmək). 1. arıqlamaq. azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. ərimək. - qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   132   133   134   135   136   137   138   139   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə