Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə140/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   171

-bəsli gecə dan doğar. (bəsli : boylu)
-gecəni danan, danatan yatar.

tanaburnu danaburnu. sapağdələn (sapağ: kök) kökqıran.

tanal -gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq: salma. salmıq. salda.

tanalara -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

tanalı dalqılı. dalqışlı. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). seçi. saçı. fərq. fərqli.

tanalıq tanalığ. tanlığ. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk.

tanallıq tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tanalma (tan alma) tanıma. silkinti. e'tiraf.

tanan -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilindanan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin)
-gecəni danan, dan atan yatar.

tananı -yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.

tanar -it yiyəsin tanar, yiyəsi itin.

tanat danat. (< danmaq). tutat. bükət. büğət. büvət. bənd. bağat. qayat. qaysat. (< qaytarmaq) sapat. savat. saçat. təpət. tüpət. duvat. sədd .

tanatan tanayan. tanıyan. seçici. seçən. təsdiq edən.

tanatmaq tanğıtmaq. 1. tanıtmaq. sıylamaq. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1. tanıtmaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tə'rifləmək.

tanatsız tanıtsız. sıysız. arxasız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.

tanattırmaq tanatdırmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.

tanayan 1. tanatan. tanıyan. seçici. seçən. təsdiq edən. 1. tanlayan. dalıqan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.

tanaymaq sırıtmaq. tanımaq. olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək.

tanı 1. qanı. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. 1. silkələn. tan al. e'tiraf ed.
-kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.
-yaşı gözdən tanı.
-kəndivi artıq tanı, dosluqların bollansın.

tanıq tanığ. tanğı. 1. sağat. sat. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1. sağday. sayaq. sıyaq. həqq. sidq.

tanıqan tanığan. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.

tanıqın tanığın. tanğın. seçgin. seçin. 1. müntəxəb. 1. ərşəd. mafovq. 1. müşəxxəs. 1. mühüm. 1. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. mümtaz. şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. tutqun. müsəmməm. 1. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1. anlağlı. qanacağlı. huşlu.

tanıqlı tanığlı. tanğılı. sağat. satlıdoğru. həqqili. həqli.

tanıqlıq tanığlıq. 1. saçımlıq. seçimlik. intixabi. 1. tanğalıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.
-bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə: dilbasan. boğazbasan. rüşvət.

tanıqtıtmaq tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.

tanılamaq 1. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanlamaq. tanqamaq. seçmək. təşxis vermək. 1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. tanqamaq. tanlamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. tanqamaq. tanlamaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) 1. . tanlamaq. tanqamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. seçmək.

tanım -tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla yalnızlıq).

tanıma tanalma (tan alma) silkinti. e'tiraf.

tanımaq sırıtmaq. tanaymaq. olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək.
-özün tanımaq:sindirəmək.
- ölçüsün tanımaq: sılağını bilmək.
- ölçüsün tanımaq: sılağını bilmək
-özün tanımaq:sindirəmək.

tanımaqa -özün tanımağa güzgü yaramaz
-altdan altdan, düşünərək, tanımağa, qanmağa çalışaraq baxmaq: sezmək. süzmək. gözdən keçirmək.

tanımamısız -hələ onu tanımamısız: sabınına kir yumamısınız.

tanımaz -bu gün dünü tanımaz, yarın gələr bu günləri anımaz
-kölgəsin tanımaz kişi, özün tanımaz.
-tün günü, gün tünü, kölgə günü, gün kölgəni tanımaz.
-sevgi yoxdu tanımaz, iyi kötü qanımaz. (qanımaz: qanmaz. qana bilməz)
-sevgi tanımaz yaş
-tanımaz sevgi, yaş
-səfehlik böyük kiçik tanımaz, alçaqlıq gələn başa yarımaz (səfehlik, sapıqlıq başlı başsız, usqan usqıt, ağıllı ağılsız bilməz, amma əksiklik hər kişinin işi değil).

tanımır -ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

tanınlamış anıq. bəlli. defini. artikl.

tanınmamış -tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

tanır -ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

tanırı tandırı. bildiri. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

tanırsan - bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol).

tanırsan -yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

tanış seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş. intixab. - saylav tanğı, həqqi.
-
(tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi) . -tıncıvı gəvə, sonası gəpə.
-el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən, dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-(çoxuyla danış, öz bilənin ed) . -köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox).
-(nərsiyə) tanış, aşina: sınalğan. sınamal. sınaşda. sıncalğan. sıncamal. sıncaşda. mücərrəb.
-eyku danış, eyku yapın, eyku san.

tanışan - çox danışan kimsə. çançan. ozan. ağzan. söz körüyü. (savt (sovt) (ərəb) : səs).
- gedər yelə çox sürməz, qarınpalar qarından, çox danışan sözündən.
-çox danışan, söyləyən: sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).
-çox danışan: sırgəp. sərgəp. sığgəp. gəpləşgən. sözləşgən. söyləşgən. vərrac.
-çox danışan. sağsağan. gəvəzə. baş beyin aparan. vərrac.
-yersiz danışan, qılınan: güdük.
-ağzına gələni danışan: sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. başısoyuq.

tanışıq danışıq. gəngəş. açıqlayış. - (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (səpəndə dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)
- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.
- boş danışıq: sırgəp. sərgəp. uyumsuz, əməlsiz söz.

tanışıqla - yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

tanışqanmaq danışqanmaq. danışmaq. tanışlıq, bilgi almaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış. (tov: dağ) .

tanışlara -artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.

tanışlıq -tanışlıq, bilgi almaq: danışmaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış. (tov: dağ)
-su tanışlıq: suçuluq. susınaşlıq. hidroloji.
-hər nədən sapı, qılpı, tanışlığı olan: sapqın. çapqın. bilgili.

tanışma - səkgə danışma. (səkə səkə: saqqa. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. daşlana daşlana).

tanışma danışma. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət.

tanışmaq danışmaq. 1. danışqanmaq. tanışlıq, bilgi almaq. -danışanlar tov aşmış, danışmayan yol çaşmış. (tov: dağ) 1. savlamaq. söyləmək.
- gərəyi kimi danışmaq: sözünü bilmək.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə saltığlayan görməmişdim indiyə dək.
-çox danışmaq: sayramaq. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək.
-mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

tanışmaqa -susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

tanışmamaq danışmamaq. darılmaq. küsü tutmaq. qonuşmamaq.

tanışmamaqı - kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

tanışmatım tanışmadım. bilgilənmədim. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim: maraxlanmayıb tanışmadım. (o sayda: o barədə).

tanıştı - saçma sapan danışdı: söz söylədi bal qabağı.

tanıştın -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

tanıştırmaq qonuşdurmaq. gəpə baxmaq. danışdırmaq.

tanıt tanıtış. sıy. tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz.

tanıtan -yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

tanıtar - saçğa günü tanıdar. (saçğa: dan atandan son günəşin ışınlar, şuaları). günün saçğası, ışığı günün dəlilidir (günün varlığına dəlilildir) .

tanıtav sıy. sıylav. tə'rif hərfi.

tanıtım sərgi. məərrifi.

tanıtış tanıt. sıy. tovsif. tə'rif. - sıya sığmaz: sözə, tə'rifə gəlməz.

tanıtmaq 1. sərgiləmək. sərgəmək. məərrifi edmək. 1. tanğıtmaq. tanatmaq. sıylamaq. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1. tanğıtmaq. tanatmaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tə'rifləmək. 1. tanlatmaq. anlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.
-özün tanıtmaq: sindirətmək.

tanıtsız 1. . öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum. 1. . tanatsız. sıysız. arxasız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz.

tanıttırmaq tanıtdırmaq. tanığdıtmaq. tanatdırmaq. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tə'riflətmək.

tanıyan 1. seçici. seçən. təşxis verən. rəsmiyyət verən. 1. tanatan. tanayan. seçici. seçən. təsdiq edən.

tanq tank. çanğ. kanğ. banğ. vanğ. sarınc. sarğov. sarov. (< sarmaq) depo. qozan. qozğan. məxzən. sillul. dusdağ. həpisxana.

tanqalıq tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tanqallıq tanğallıq. tanğalıq. tanığlıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tanqamaq 1. . tanlamaq. tanılamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. . tanlamaq. tanılamaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) 1. tanılamaq. tanlamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. seçmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. seçmək. təşxis vermək.

tanqı tanğı. 1. həqqi. -seçmə tanğı, həqqi: seçənək. sevim. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə. 1. seç. seçi. seçə. dalqı. saçı. fərq. təfavut. 1. tanığ. sağat. sat. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1. tanığ. sağday. sayaq. sıyaq. həqq. sidq.

tanqılı tanğılı. tanığlı. sağat. satlıdoğru. həqqili. həqli.

tanqılıq tanğılıq. sillik. sızılıq. süzlük. təsfiyəxana.

tanqın tanğın. 1. seçmə. seçgi. gülçin. güldəsdə. dərləmə. müntəxəbat. . 1. tanığın. seçgin. seçin. müntəxəb. 1. tanığın. seçgin. seçin. ərşəd. mafovq. 1. tanığın. seçgin. seçin. müşəxxəs. 1. tanığın. seçgin. seçin. mühüm. 1. tanığın. seçgin. seçin. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. tanığın. seçgin. seçin. mümtaz. şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. tanığın. seçgin. seçin. tutqun. müsəmməm. 1. tanığın. seçgin. seçin. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1. tanığın. seçgin. seçin. anlağlı. qanacağlı. huşlu.

tanqınmış tanğınmış. arıtlanmış. təsfiyə. -arıtlanmış, tanğınmış, təsfiyə olunmuş nərsə: savır.

tanqış - damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su: sav su: {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.

tanqıtan tanğıtan. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sızan. süzən. təsfiyə edən.

tanqıtmaq tanğıtmaq. 1. tanıtmaq. tanatmaq. sıylamaq. sıya, dur, tür, bur, sifət, üz taxmaq. tovsif, tə'rif edmək. - bu davranışı necə sıylamaq olur. 1. tanıtmaq. tanatmaq. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tə'rifləmək.

tanla səhərlə. -danla (səhərlə) öğlə arası:quşluq.

tanlamaq 1. . sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. seçmək. yeniləmək. tazalamaq. 1. tanılamaq. tanqamaq. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. seçmək. 1. tanılamaq. tanqamaq. seçmək. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1. tanılamaq. tanqamaq. seçmək. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanılamaq. tanqamaq. seçmək. təşxis vermək. 1. tanqamaq. tanılamaq. saçımaq. seçmək. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. tanqamaq. tanılamaq. sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

tanlanmaq danlanmaq. çor eşitmək. söz eşitmək. paylanmaq.

tanlatmaq tanıtmaq. anlatmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək.

tanlayan tanayan. dalıqan. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.

tanlıq tanlığ. 1. tanalığ. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. 1. tandağ. tandığ. sezgi. 1. yetgisin. səlahiyyət. təsdiq. kart. əhliyyət. -yetgisin almaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. (< səkmək: atılmaq) yana atmaq. alı qoymaq. işdən salmaq. fələc, məfluc edmək.

tanmamış -it yiyəsin danmamış.

tanrı -tanrı adlarından: saltan. - güvəndiyim o saltandır.

tansalıq tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tansaylar teşekkürler.

tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. aqahlıq.

tanşıqa -nərsə üzrə danşığa girişmək: sırıtmaq.

tantaq tandağ. tandığ. tanlığ. sezgi.

tantıq tandığ. tandağ. tanlığ. sezgi.

tantırı tandırı. tanırı. bildiri. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

tap -hər nəyin yep yenisi, təptəzəsi, tap tazası: saçısıcağı. tavtavırma. tavqavırma.

tapa -eşik işə tapa bilən çözüşlük. (çözüşlük: həll yolu).

tapan 1. sırvac daşı. 1. seçici. seçən. çıxaran. aşgarladan.

tapanmatı - tapanmadı əl : bacaranmadı . -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

tapar - dadımlığı analayan, doyumluğa yol tapar.

tapaş 1. saçığ. saçaş. saçığ. > şabaş. 1. payaş. padaş. şabaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt. 1. şabaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. payğaş. pağaş. payaş. padaş. yağıt.

tapı seçil. seçlə. mədrək. sənəd. vəsiqə.

tapılan -əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir. 1. -az tapılan, bulunan, görünən: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. -az tapılan: sayaz.

tapılar -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi aralı. (aralı: ıraqdan)
-əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.

tapılır -az tapılır, tutarlı nərsələr yemək: quş sütüylə bəslənmək.

tapılma -(keçmişindən qırmadan, yarına yol tapılma). -qapatsansa keçmişin, açıq durar yarınlara yolların, açıq keçmiş ıraq qoğar yarının.

tapılmaz -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

tapın sıyam. sınam. sıman. sıdırqa. sıyırqa. sırqa. sadiq. sadə. silik. düz. bərbəzəksiz. süssüz.

tapınan namaz qılınan. -üzərində oturulan, tapınan (namaz qılınan) yayqı: saçığ. saçqı. (yerə saçılıb, yıyılan) səccadə.

tapınc tapış. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

tapıncaq tapıncağ. təkyə < dikə. təkə. təkgə. ziyarətgah.

tapınır tapır. övür. sevir . -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

tapınmaq sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. asılmaq. sallanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək.

tapınnam, tapınnam. övərəm. sayqılaram . -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam.

tapır tapır. tapınır. övür. sevir . -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

tapış 1. ( 1. tapış. 1. təpiş) > (tabeş (fars) saçış. 1. namaz . -üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. saçat. saçay. > səçə. seçə. səccadə. 1. tapınc. qapınc. qapıc. qabırqa. salınc. salış. sarınc. sarış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

tapışla dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə