Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə141/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   171

tapışlı qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. salışlı. sarışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma) dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

tapışsız qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

tapışsızlıq qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

tapıştırmaq tapışdırmaq. 1. çatışdırmaq. ulaşdırmaq. 1. çatışdırtmaq. çatdırtmaq. yetirtmək. verditmaq. 1. çatışdırtmaq. birləşdirmək. qavuşdurmaq.

taplaşmaq tavlaşmaq. sevişmək. sevləşmək.

tapmaq -bir nərsəni tapmaq üçün çabalamaq, çalbalamaq, qaçıb durmaq: səlpələmək. çalbalamaq. - gün uzunu bu pitiyin ardınca səlpələdi.

tapmaz - işləyənlər tez armaz, işləməyən yol tapmaz. (armaz: yorulmaz).

tapsan -kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna, yala yolun ipək döşə yoluna.
-yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.

tapsana -yolda yoldaş tapsana, yol üsündə atsana.

tapşın sovruq. savrıq. sepordə(fars) .

tapşırıq 1. sarığ. əmanət. -qutsal tapşırıq, əmanət: sarığa. 1. sarqıt. sarıq.

tapşırıqın -tapşırığın yapamamaq: gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

tapşırmaq sıyırmaq. sıytırmaq. (qoşub göndərmək) qoşmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.

taptaq tapdağ. 1. təcrübə. 1. sağış. yeti. tədbir.
-tapdağ, tədbir vermək: tapdağıtmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. yetirimək. tapdatmaq. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) .

taptaqan tapdağan. tapdağıtan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqçı tapdağçı. tapdağıtan. tapdağan. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqıtan tapdağıtan. tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən .

taptaqıtmaq tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək. sağışdırmaq. sağındırmaq. yetirimək. tapdatmaq. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) .

taptaqlı tapdağlı. sakınqan. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.

taptaqsızlıq tapdağsızlıq. sağnasızlıq. tədbirsizlik.

taptaquc tapdağuc. təcrübəli. mücərrəb.

taptatmaq tapdatmaq. sıvatmaq. çırpıp əzmək. çeğnəmək. əzib yerə sərmək.

taptıqı -olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq. qurumsürəmək.

tapuşqıraqı tapusqırağı. oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi.

tar dar. 1. qıt. qırtaq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. . sığ. sığız. sıxız. tığ. sıx. - sığ çağımız qaldı. 1. sif. sıx. - çox sıxdır. - sıx toxunuş. 1. sıx. sığ. qatı. yoğun. bükük. (# sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan) 1. sıxın.
-ağzı dar olan qab, nərsə: sığıl. (# sıyıl: ağzı gən olan qab, nərsə).
-üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.
- süfrəsi qıs, dar: səprəsi quruq. -adı uluğ, səprəsi quruq). ( adı hündür, əli qıs). (səprə:səpər. saçağ. süfrə).
-dar, uzun olan nərsə: sırım. sıyrım. şırım.
-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.
- gərgin, dar düğünə düşmək: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. quyruğu qapı arasında qalmaq.
-əli dar
: qıtmır . -yad varında gözün var, ürək qısıq, gözün qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır).

tara -dara düdük küçə: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). təngig. tüngük. təng küçə. (təng < tünük. # tənik: açıq. bol).

taraq darağ. 1. satağ. çatağ. birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr. 1. sərpər. düzən. nəzm. inzibat. 1. kürsü. qursu. nəzm. düzən.
- dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi.
- daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar.

taraq darağ. sarqal. < darğal. satğal. savqal. (hər nəyin ən yükəsək yeri). - dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. çatğal. balaxana.

taraqlanır daraqlanır. curlanır. - gündən günə işlərimiz.

taraqlanmaq daraqlanmaq. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. göyərmək. göysərmək. yetişmək. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

taraqlantı daraqlandı. dərikləndi. cürləndi. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

taraqlatmaq darağlatmaq. daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. quruşdurmaq. oyaqlatmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

taralmaq -bir qolay əğirmək, daralmaq: səğirmək. səğrimək. - otağ qapılarının arxa yanında daralan bölümünə 'səğirmə' deyilir.

taraltmaq -dirənib, qurdalayıb incitmək, daraltmaq, yormaq: sırtınmaq.

taramturul daramdurul. sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gövdəyə oturan geyim. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.

taraş daraş. darat. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. şik. nəzif.

taraşlamaq tıraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

taraştırmaq daraşdırmaq. darağlatmaq. dərşitmək. dərişlətmək. quruşdurmaq. oyaqlatmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

tarat darat. daraş. satanğ. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. şik. nəzif.

taray daray. saray. çaray. - pitiksaray: kitabxana.

tarazış sıraş. sıralış. düzüş. oxaş. oxlaş. çatğaş. çatğaşlama. suvalama. sıvalama. həmsəthləmə. miyzanlama. tənzim.

tarı - siydirgən darı: işəyə aparan dava.

tarıqan darıxan. sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). sıxılan (diltəng) .

tarıqma darıxma. 1. sıxıntı. ağırlıq. - axşam üsdü bir sıxıntı basır ki. 1. sıxı. sıxılma. (diltəngi) . 1. sıxın. sıxılma. darılma.

tarıqmaq darıxmaq. sıxılmaq. yapsırmaq. yıpsırmaq (> əfsordən (fars)}. - evdə qalmaqdan sıxıldıq.

tarıqtırmaq darıxdırmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.

tarılıb -nərsədən darılıb qayğınmaq: üz çevirmək. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.

tarılqın darılqın. darqın. qırqın. küsülü. küsük. küsmüş. gücənik. gücənmiş.

tarılma darılma. sıxın. sıxılma. darıxma.

tarılmaq darılmaq. 1. danışmamaq. küsü tutmaq. qonuşmamaq. 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək.

tarılmaqı - kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək: küsülü durmaq.

tarım əkin
-tarım tarım edmək: telim telim, darma dağın edmək.

tarımar -tarımar edmək: dağıtmaq. dalğıtmaq. darmadatmaq. saçlatmaq. səlçətmək. yenğitmək. - su saçlatıldı.

tarımsınmaq tarıma əkinə enimli, əğimli olmaq. { -sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}. enimli, əğimli , meyilli olmaq.

tarısı -bihuşluq darısı, out: sağış. anestezi.

tarıtmaq darıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.

tarqal darğal. satğal. savqal. darağ. >sarqal. 1. hər nəyin ən yükəsək yeri. - dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. çatğal. balaxana.

tarqaşayırt darqaşayırd. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. velgərd. (pozuq. gümrah) .

tarqın darqın. 1. küsgün. çökgün. çöşgün. küsmüş. gücənmiş. qırqın. üzü asıq. 1. darılqın. qırqın. küsülü. küsük. küsmüş. gücənik. gücənmiş. 1. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) munğlu. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

tarqınlıq darqınlıq. sönüş. sönğüş. sönüşlük. soluş. solğış. soluğluq. (xamuşluq) (əfsürdəgi. pəjmordəgi (fars) hüzn) .

tarqıt sarkıt. qorucu börk, kasqet.

tarlanı -tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.

tarlayı -ölkəyi yalan, ambarı siçan, tarlayı qarqadur talar.

tarma -telim telim, darma dağın edmək:tarım tarım edmək.

tarmataqın -sınıb tarmadağın olmaq: yenikmək. yencikmək. sıncığmaq. - iğid gəlsə, göy kişnəsə, yer təprəsə, yağun dağlar olsa sıncığar.

tarmatatmaq darmadatmaq. dağıtmaq. dalğıtmaq. tarımar edmək. saçlatmaq. səlçətmək. yenğitmək. - su saçlatıldı.

tarnır -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya) .

tartan -eşidən qulaq başın dardan qurtarmış. (eşitdiyin doğruca açıqlamış, qavramış kişi, başın dara verməz).

tartı dartı. 1. sağı. sağu. çağu. çəki. ölçü. 1. çəki. çəkir. sal. ağrlıq. ağram. 1. dartıc. ölçək aracları. tərazı. dartı, tərazı daşı. sanca (< sanımaq: hesablamaq).
-dartı, tərazı daşı: dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. sanca (< sanımaq: hesablamaq).
- keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

tartıb -alın dartıb: qızqın olub. -alın dartıb yağıya, düzlük yalnız dosluğa. (alın dartıb: qızqın olub) .

tartıb - çəkib, dartıb bağlamaq: sırıb bağlamaq.

tartıc dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. dartı, tərazı daşı. sanca (< sanımaq: hesablamaq).

tartılan -qolay alınan, tutunan (qəbul olunan), çəkilən, dartılan, öğrənən, əzbərlənən, həzm olunan, aşınan: sınğış.

tartılı dartılı. çağlı. çağıl. sallı. çəkirli. çəkili. ağramlı. ağır.

tartılıb -damarların dartılıb, burulmasından doğan durumda olmaq: quyrulmaq. qurulmaq. çanqalmaq. çəngəlmək. çəng olmaq.

tartılmaq dartılmaq. gərilmək. quyrulmaq. qurulmaq. - quyrulu yaya yiyə çıxan: müfdə xor. - soyuq vurub belim qurulub. - canın quyrulsun: öləsən!. öləsi ağrıya düşəsən.

tartılmaq dartılmaq. sıxboğaz edmək. boğaza yığmaq. bıqdırmaq.

tartılmaq dartılmaq. soğulmaq. sorğılmaq. çəkilmək. sinğmək (içəri cummaq. azaymaq). - sular soğuldu: toprağa sindi. - mal davarın sütü soğuldu. - qanı soğulmuş, əti tökülmüş bir gənc. - pəs sənin qeyrətin hara soğuldu: geddi.
-birbirinə istəklə çəkilmək, dartılmaq: sevişmək. səvişmək. sövüşmək. söyüşmək. süyüşmək. sevişmək. birbirin sevmək, istəmək. əsnişmək. (soxuşmaq: birbirinə güclə, basaraq girmək, taxılmaq).

tartınmaq dartınmaq. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çəkirlənmək. ağırlanmaq.

tartış dartış. 1. dartışma. satav. satıv. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia. 1. saçış. səçiş. peşşaş. pişkeş. 1. saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. yoxlayış. ölçəyiş. tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.
- (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış) (səpəndə dartış, biçində yartış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış)
-səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış). (yartış: iməcilik. əməkdaşlıq. barış).

tartışma dartışma. dartış. satav. satıv. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.

tartqalanma dartqalanma. qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. sıyğınma. sıyrınma. (> sir olma) qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin edmək) .

tartma -sıxma, tovlama, dartma, çəkməklə atılan ox, güllə: sıxma. çaxma. tirbaran.

tartmaq dartmaq. sərmək. cıdamaq. cıdaşıqmaq. səbr edmək. dözmək. çəkmək. (açılmaq. durmaq). -sərmədən geddi. - o bu sözlərə sərməz.
-geri çəkmək, dartmaq: sırıtmaq. - gündən günə sırıtan ölkələr.

tartmaq dartmaq. 1. sağılamaq. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək. ölçmək. ölçəmək. 1. salmıqlamaq. çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. ağırlamaq.
-sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

tartöz -dargöz:acgöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. acman. acaman. tamahkar. həris.

tartsıtmaq dartsıtmaq. satsanmaq. : yapsanmaq. görəsitmək. təzahür, vanəmud edmək.

tasasız səvigil. səpigil. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

taş - daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman (pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa)
-dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.
-iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolunbaşına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-(boya, parça, taxda, daş, qır kimilər) bir nərsəninin üzərinə vurulan, yaxılan, yapılan üzlük, örtük, qaplama: sarqıt. (salqıt: (bir yerin altına, üstünə, yuxarısına salınan, qouylan, döşənən nərsə)
-daş parçası, qırıntısı: . səkəl. səkil. çanqıl. - səkil döşəmə. - daşların arasın səkillə doldur.
-daş, qayış kimi itimə aracı: sav. su.
-qırma daş sərilmiş, düzülmüş yer: sərir. (səngfərş).
-taş atma ayqıtı: sapan. savan. > süpəh. qavan. qovan. qoğan. atan. (# qapan: tutan)
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
- quyuya daş atmaq: (quyu:qoyu. tuman. duman. tutqunluq. qaranlıq). qaranlığı oxlamaq. güman, fərziyyə ilə davranmaq.
-im, iz olaraq yığılan daş koması: quşqa
-rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.
- düz, yalağ daş, qaya: sardaş. sərdəş.
-daş döşənmiş yer: salbat. salqat.
-kündə, daş, bərk nərsəni aralamaqda, bölməkdə işlənən dəmir tikə: küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. qəmə.
-qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş: quruşdaşı.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir. (yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri)
-daş duvar arasından açılan yol: sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökük. gədik. (surax (fars)}.
-dəğərli daş: sınğır.
-kiçik, qırıq daş: kiçik alma çeşiti. sınğac. (< sınmaq). çanqıl.
- daş sığılı üzük. (sığılı: süslü)
- dığır daş: sırvac daşı. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.
-böyük, bütün, bir tikə daş: sasur. sarsür.
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

taşa - sevgi suya oxşur, çivi (mıx) qatığa, daşa oxşur: söğüt suya, qazıq qata.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa diləklə yaşa
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.

taşam -sevgizis yaşam, parçacıq daşam.

taşan -daşan nərsənin aldığı yol: savacağ. savac. savlağa. savağ. sovağ. supab.

taşat daşat. savab. qaba tökülən nərsənin qaba sığmayıb dışarı töküləni. bir ölçüyə görə artığ qalanı.

taşı - almaz daşı bir çobanın əlində, çaxmaq daşı sanlanıbən kullanar. (almaz: almas). (sanlanıbən: güman edilərək)
- gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.

taşı -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
- sırvac daşı: dığır daş. yuvağ. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.
-bənayin daşı: səki. səkə. səkgi. sökə. söykə. (sökə, bənayin daşı) qolun (situn) daşı.
-sin daşı: qəbir daşı:singi.
-su daşı. bilöv daşı. savanğ. savan. suvan. (< savamaq: ititmək) sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).
-üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).
-çay daşı yosun tutmaz, yalnız qalan evin qurmaz.
-baş daşı: sal. (dal: sal daşı üstünə dikə qoyulan daş)
-hər çeşit döşəmə daşı, taxdası: sal.
-bilöv daşı: küstərə. dəğirman daşı.
-dəğirman daşı: küstərə. bilöv daşı.
-binövrə daşı: quruşdaşı.
-him, daban, binövrə daşı: küt.
-dartı, tərazı daşı: dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. sanca (< sanımaq: hesablamaq).
-maldavarın daşduz yalağı daşı: silik.

taşıqını -sel daşıqını basmış yer: selloy. selloyı. - selloy əkini güclü olur.

taşıma -savma, daşıma aracları: savat.

taşımaq - söz daşımaq: söz gətirib aparmaq.

taşın -dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın).

taşına -iyibaşlı bir yol bulur hər bir yolun daşına, kötübaşlı bir daş qoyur hər bir yolun başına. (iyibaşlı : iyimçil. pozitivisit). (kötübaşlı : kötümçül. neqətivisit).
-çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut.

taşınmaqa -hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu: sındı. körük.

taşıntan -çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.

taşırsa - iç daşırsa, göz yaşar.

taşısan -ötənləri daşısan ayağında güc qalmaz, ötənlərə qayıtsan, yarınlara yol qalmaz.

taşıt daşıt. sapat. sapta. ləkə.
-kiçik daşıt, daşqa: savıt. savqa.

taşıtıcı daşıtıcı. daşqıtıcı. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı.

taşıtmaq -kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.
-coşdurub daşıtmaq, qabartmaq: kükrətmək. kükdürtmək. gügdürtmək. kökəltmək.

taşıyan -keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.
- keçmişi özündə daşıyan: keçmiş sanalı. (sanalı: sanağay. bir olayı içində tutan, özündə daşıyan. boylu).

taşıyıcı daşıyıcı. salıcı. saşqaçı. hambal.

taşqa daşqa. saban < çapan. (saba (rus)
-kiçik daşıt, daşqa: savıt. savqa.
-üç təkərli daşqa, araba: saçayaq.

taşqın -toprağlı, bulanıq daşqın su: sırnax. sıvax. sırvax. sel suyu.

taşqınlıq daşqınlıq. gürəlik. guralıq. bunalım. bulanım. tutnağ. böhran.

taşqınmaq daşqınmaq. dalqalanmaq. savlamaq. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   137   138   139   140   141   142   143   144   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə