Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


ucrantı uçrantı. raslantı. şans. ucraşmaqYüklə 13,47 Mb.
səhifə156/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   171

ucrantı uçrantı. raslantı. şans.

ucraşmaq 1. sataşmaq. çataşmaq. qarşılaşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə sataşmaq. 1. satğaşmaq. betləşmək. (bet: üz) bet bə bet betləşmək. üzləşmək. - yolda kimə satğaşdın.

ucraştırmaq -bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq: saldırmaq. nərsəni nərsiyə yerləşdirmək.

ucu - ucu iti çubuğ: ox. oxlav. axlov. ərkəklik yaraqı. sik. (1. < saçmaq. 1. soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək).
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.
-ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə:sancaq. tutac. tutaş. tuşac.
-belin, çapanın, kotanın ucu: saç. - belin saçı əğilib.
-hind qadın geyimlənə tay, bir ucu belə sarıb, öbür ucu döş üzərindən keçib, çiğindən aşan don: sarı. (< sarmaq)
-nərsənin uc ucu, ağız ağzı, lap qırağı, başı: silə. - dam herəsiynən silə durmuşdu. - uçurum siləsində. - sənin əlindən silə gəldim: cana gəldim bıqdım. (siləmə: cana gəlmiş).
-ucu iti: savan. sovan. sivri.
- ucu iti dəğənək: sıpıq sırıq. (sıpıq: süpük. sivri)
-ucu acıq, iti, bic olan nərsə: silvi. silvə. sivlə.
-ucu iti, sivir olan: sirniş. sivniş.
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
-oturumlarda birbirinin sağlığına dodağ ucu camdan içilən içgi: tapusqırağı.
-ucu iti, dəlici olan: şiş. {diş. xiş}.
-ucu sivri nərsəni ataraq, bir yerə saplamaq: sipləmək. sıplamaq.

ucubınıq qurusırıq. quruçubuq.

ucuq sirgil. sırqıl. durqıl.

ucuna -bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-tüfəngin ucuna taxılan qəmə: salcıt. salcida. sal+ cida. salcut.

ucuntan -bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü: sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

ucuz 1. alçaq. 1. saya. sığ. sadə. silik. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə.
-yoxsul olda ucuz yox, istəyin ol yalan yox.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.

ucuzlatmaq alçatmaq. düşütmək.

uça -yel kipli uça verdi: sarqın.

uçar -dik, qayaq, uçar qaya: sıldırım. sıldır. sildir. saldırım.
-uçar kimi davranmaq: savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə durmamaq) yellənmək. uçarımaq. şişinmək. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır.
-cicik girsə qapıdan, sevgi uçar bacadan.
- ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev.

uçarımaq savrulmaq. sovrulmaq. (bir yerdə duramamaq. yerdə göydə durmamaq) yellənmək. şişinmək. uçar kimi davranmaq. - geyinib keçinib savrulan qızlar oğlar. - savrulanında bir gün qol qanadı qırılır.

uçarlıq -mod, əğləncə, uçarlığ düşgünlüyü: sıyğaclıq. səfahət.

uçquq uçğuq. küspə. köspə. çökbə. çöktüş. çalağın. batqın.

uçqun 1. çapqın. sapqın. sapsaq > sampaq. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq. 1. solqun. açqın. açıq. - solqun boya. - uçqun bəniz.

uçqunlaşmaq solqunlaşmaq. açğınlaşmaq. açınlaşmaq. - su boyasına su qatdığca solqunlaşır.

uçquruq somun. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə. möhrə.

uçlutmaq satılamaq. əslətmək. əsilətmək. çox tə'rifləmək.

uçmaq 1. . səkmək. səğmək. səğirmək. səğrimək. atılmaq. - qayadan qayıya səkərək yolun tutub geddi. 1. soğuymaq. soğyurmaq. soğumaq. keçmək.
- quş olub : xəsdələnib çox tez ölmək.
- saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: qadın, ərkəyin gücün ələ alması.
-saqqalında kuf uçmaq: birini etgisi altına, ələ almaq.

uçmatan - qutquşluğun uçmadan: qutun əldən uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.
- qutun əldən uçmadan: qutquşluğun uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

uçmaz -quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer.

uçmuş ölmüş. - nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş: tını üzülmüş, tini kəsilmiş.

uçrantı ucrantı. raslantı. şans.

uçruş savrış. - aşı savrış daşmasın. - qaynar aşı savrışmadan içsən ağzın yanar.

uçuç uçuş. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

uçuq uçuğ (ruh). utçuq. utuq. içik. içrik. sins. anlam. öz. töz. - sözün uçuğu: sözün ruhu. - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

uçuqu - sözün uçuğu: sözün ruhu.

uçuqun - uçuğun çıxarmaq: uçurun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

uçuntu - onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.

uçur -uçur kimi cummaq, fırlanmaq: saldırmaq.

uçurmaq 1. salmaq. yıxmaq. - sel bir gündə bu duvarı saldı. 1. savırmaq. sapırmaq. sovurmaq. - suda üzən balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini savurma. 1. savırmaq. yelə vermək. yellətmək. tozatmaq. (toza çevirmək. yelləyib tozun almaq). - var yoxun savurdu getdi.

uçurmamaq - quş uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq. -quş yuxusu: yüngül yuxu.

uçurtmaq - quş uçurtmaq:quş salmaq.

uçurum -dağ burnunda, qaşında olan uçurum: sınğır.

uçurun - uçurun çıxarmaq: uçuğun çıxarmaq: anlamın açıqlamaq. - uçursuz: anlamsız.

uçurur -nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq: saldırmaq.

uçuş uçuç. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

uçutmaq atlatmaq. səktirmək. səğdirmək. səğirtmək. səğritmək. - tufan qayaları səkdirdi.

ufaq -hər bir damcı ufaq dəniz, bircə tiniz iki təniz. (tiniz : ruhuz. ruhuq).
-ufaq təfək, dəğərsiz olan: salpal. səlpəl. - səlpəl nərsə.

uqa uka. ükəl. dahi. zəki. ağil. -ükəl yatsa el yatar, kahıl yatsa qal yatar. (kahıl: gic. səfeh) .

uqr uğr. xeyr . -uğr ola: xeyr ola.

uqraşan -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

uqraşmaq uğraşmaq. sarınmaq. bürünmək. məşqul olmaq. - öz işivə sarınqıl.
-nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq: sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq.
-kəsintiyə uğramaq: səğmək. aralıq vermək.
-bir işə sarğınlıqla, dirənclə uğraşmaq: sarğanmaq. sarğılmaq. sarılmaq. (püştkar, muqavimət göstərmək).

uqraşmamaq uğraşmamaq. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

uqurlamaq uğurlamaq. yola salmaq.

uqurlu -iş diləyim, yol yolağım, yar yarağım uğurlu.

uqursuz uğursuz. 1. qutumsuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx. 1. sapıqlac. bəxsiz.

ulanma böyüklənmə. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. bəğəniş. bəğənic.

ulaşmaq -quş qanatlı ulaşmaq: çapıcaq varmaq, gedmək.

ulaştırmaq ulaşdırmaq. tapışdırmaq. çatışdırmaq.

ultuz - saçlı ulduz: quyruqlu ulduz.

ultuza - ulduza qaş salmaq: kefi yerində olmaq.

ultuzu - onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.
-quzey ulduzu: qutb ulduzu.

uluq hündür. -adı uluğ, səprəsi quruq. (səprəsi quruq: süfrəsi qıs, dar). ( adı hündür, əli qıs). (səprə:səpər. saçağ. süfrə).

umac amac. güdər. (> qodar (fars)}. qayğı. qayğu. qayuq. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma.

umacınta -un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

umanmaz -varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.

umarsan -kötülərdən yaxcılığı umarsan, toxmaq başda çomağıvı yığarsan.

ummaq 1. umursunmaq. umursanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

umruq 1. umurlu. sayıq. seçik. diqqətli. 1. gözü olan. umutlu. umuq.

umsuz -umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. sələğləmək.

umuq umsuq. gözü olan. umutlu.
-umut yaşanır, umuq yaşatır.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.

umunma -varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.

umur 1. güdər. (> qodar (fars)}. diqqət. 1. saxlan. diqqət. ehtiyat
-özən, umur, diqqət çəkməyən: silik. ilgi oyandırmayan.

umura -özənə, umura, diqqətə dəğməz: dərəksiz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz.
-umura, diqqətə dəğərlik: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik.
-umura, diqqətə dəğər: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. dərəkirli. dərəkli. özənirli.

umurla sağday. sayaq. sıyaq. diqqətlə.
-incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq: sinciləmək. incələmək. gözədən, süzgəcdən keçirmək. tədqiq edmək.

umurlu umruq. sayıq. seçik. diqqətli.

umursaq umursuk. sırvağ. huşlu. oyanıq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol.

umursamazlıq umursuzluq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

umursanmaq ummaq. umursunmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

umursatmaq umursutmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək.

umursuq umursuk. 1. umursaq. sırvağ. huşlu. oyanıq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol. 1. sinciləp. incələb. incədən incəyə. özənlə. diqqətlə.

umursunmaq ummaq. umursanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

umursuşmaq sağınışmaq. səğinişmək. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq. 1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq, xatırlamaq.

umursutmaq umursatmaq. sağışdırmaq. sağındırmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək.

umursuzluq umursamazlıq. güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

umut -ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən dönən yok.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-umut dündə, umut gündə, umuq gözdə olur.
-umut yaşanır, umuq yaşatır.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə).

umuta -güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış) (əlindəkin: bacardığın) .

umutlu umsuq. gözü olan. umuq.

un -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq)
-un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları: gürküt. kütgür.

una -ələyib ələyib, sonunda kəpəyin una qatmaq. (gördüyü işi poxlamaq). (işsiz qalıb töküb yığmaq).

untan -undan yapılan şorba: yoğmac. oğmac. ovmac.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir. (yuğru: xəmiri) (yuğru: xəmiri).

unu -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. (yılım : yumşaq).

unut silət. silat. salıt. vaz keç.
-unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

unuta -güman qalmaz umuda, oda bir gün unuda, çaba əlindəkin qıla ver. (çaba: çalış) (əlindəkin: bacardığın) .

unutqanlıq -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

unutma -unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın
-atlı oldun yayanlığı unutma. (yayanlığı: piyadalığı)
-ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma. (ötənlərə ütükmə: keçmişlərə yanma, püşman olma).

unutmaq 1. salıtmaq. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. münfəsil edmək. 1. savalatmaq. salavatmaq. boş vermək. - savalat: keçmiş olsun. - ötən işə savalat. 1. sərmək. sərimək. salmaq. yerdə bıraxmaq. atlamaq. üzərində durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi sərmədən işi bitirdilər.
-unutmaq ölüm kimidir, ölməyin bacarmayan, zırbazır olar (ayaqlara düşər).

unutmaqa -keçirdisən illər boyu öyrəşisən bir işi, unutmağa yoxdu gərək öyrəşəsən heç işi.

unutmaqı -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər).

unutmaqi -unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutmaqın -unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutmam -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam. (tapınnam: övərəm. sayqılaram).

unutmamış - unutmamış acını, dadanmamış yaxcını.

unutmasan -unutmasan keçəni, biçənməsən əkəni.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər: boşuna keçər günlər) (gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin).

unutmayan - unutmayan, unutulur.

unutmaz -kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.

unutmuş -bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

unutsan -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər).

unutulmaq 1. sınğmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. durumu pozulmaq. yalnalmaq. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

unutulmaqın -unutmaki unutmağın əlində, unutulmağın yazında. (yazında: baş yazında).

unutulur - unutmayan, unutulur.

urbamaq vurmaq >ribudən. çalmaq. oğurlamaq. qapqmaq.

urçalış dirçəliş. roşd o şikufayi.

urqınmaq orqınmaq. şişinmək. qurqınmaq. vurqınmaq.

urqüşmək urküşmək. suçgürmaq. saçrışmaq. səkrişmək. suçruşmaq. suçuşmaq. - at ilrən kimi suruşdu.

us huş. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. ağıl. dərrakə.
-us başda, altın daşda. (us: ağıl) .

usqar huşyar. sıyğaq. sırğaq. sərgək. zirək. ayğaq. ayın. aylın.

usqarlıq huşyarlıq. zirəklik. huşyarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq. ayınlıq.

uslanmaq quyruğu tava sapına dönmək. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa düşmək. ağıllanmaq.

uslu 1. ağılı -iti, acı, uslu söz, davranış: sivsi (> sipsi). səpsə. 1. sırvağ. huşlu. oyanıq. umursuk. umursaq. tetiz. diqqətli olan. - sırvağ ol.

usluluq 1. bilgəlik. mə'qulluq1. başlılıq. ağıllılıq . - başlılıq başqa, başarçılıq başda.

usluya -usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.

usratmaq uzatmaq. sallamaq. salqatmaq. artırmaq.

ussal uysal. sillik. silgik. silli. silik. yumşaq. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi.

ussuz salqara. çilqara. kora fəhim. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

ussuza -usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.

usta usda. 1. salqaş. salqac. mahir. uzman. 1. satanğ. yetbə. yetbək. mahir.

ustaca -ustaca, iyi qılıc salan, çalan: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

ustal sanğal. santal. saytal. sağtal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli.

ustası - söz usdası: söz əbəsi: söz qurdu: söz maması: hər nəyə yaxışıqlı söz söyləyən.
-bir işin usdası: sarqıl. pırofesyonal. peşəkar.

ustol sərit. miz. masa.

ustuvar salıt. doğus. rast. dürüst.

uşaq 1. sıpa < çıpa. (< çapcıq). çıpcıq > cocuq. yavrı. 1. şuluq. - suçuş uşaq: şuluq uşaq. qırışmal. (şuluğluq edmək: suçruşmaq. suçuşmaq).
-evə alınıb bəslənən uşağ: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. bəsləmə qız, oğlan.
-yaşlılıqda uşağ doğmaq: güzləkləmək.
- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız: nəcabətsiz. qurra )
- dövülən uşaq uyatsız, övülən uşaq soyatsız. (uyatsız: vicdansız) (soyatsız: nəcabətsiz. qurra )
-yaşlılıqda uşağ yapmaq: güzlükləmək. güzləkləmək.
- rizəyi uşaq: {(rizə: sızağ. sızağ. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ)}.
-sağat uşaq. (sağat:sağlam. sağan. sağlıqlı).
-. uşağa paradan yox, dəğərdən qonuş.
- çox qımıldağan, şuluğ uşaq: yerə vursan göyə səkrəy.

uşaqı -yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz: quş tuttu.

uşaqın -özgəsi uşağın götürüb saxlamaq, becərmək: sağlantı. saxlantı. qoyma. əsrənti. oğulluq. qızlıq.

uşaqların -rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı:sallama sapan.

uşaqlıqıva -çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

uşaqlıqun -yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə)}.

uşaqsız -arvad uşaqsız: salt. salta. salt suvay. sat subay. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

uşqun uşğun. quşğun.

ut 1. ut. utanış. utanma. həya. -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz. 1. yaşıc. utanc. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc.
-
utanmazdan ıraq dur, yoxunlaşsan ut qalmaz. (ut: həya).

utamaqta almaqda. yeməkdə. -utamaqda var, ödəməkdə : almaqda (yeməkdə) var, verməkdə.

utan sıxın. sifin. çəkin.
-bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

utana -varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

utanc 1. sakınc. utanmalı iş. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq yaraşır. 1. yaşıc. ut. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc.

utanıb - utanıb yerə baxmaq: üz sallamaq. hirslənmək. üz turşatmaq. - ayağ sallayıb gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.

utanış ut. utanma. həya. -yetimdə ut duranmaz, utsuzda üz qızrmaz.

utanqaç silik. çəkingən.
-çox utanqaç: . sıxsıxı. çox həyalı.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   152   153   154   155   156   157   158   159   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə