Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


yartış 1. yarıtış. yarışa, musbiqəyə qoyma. sınatış. sinitiş. dənətiş. 1. yartış. iməcilik. əməkdaşlıq. barış. -səpəndə dartış, biçində yartışYüklə 13,47 Mb.
səhifə164/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   171
yartış 1. yarıtış. yarışa, musbiqəyə qoyma. sınatış. sinitiş. dənətiş. 1. yartış. iməcilik. əməkdaşlıq. barış. -səpəndə dartış, biçində yartış. (əkəndə gəngəş olsa, dartış biçinə qalmaz). (gəngəş: danışıq. açıqlayış).

yartışmaq sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. gözəlləşmək. - nə sığşamısan.

yartmaz yarşımaz. siyirgin. sirgin. sırqın. sıpqın. bezgin. bıqqın. narazı. - öz yaşamından sırqın biri.

yaruş yağuş. oxuş. oxşaş. sezgi.

yas -qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.
-yas qural: say qural. sayqal. yasqal. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim. silukiyyat. servis
-yas, matəm tutmaq: sağurlamaq. sağmırlamaq.
-yas, matəm türküsü: sağun. soğun. oxşama. novhə.

yasa sağun. saun. sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən. qanun.
-budur yasa duğalı: təbii qayda budur . -yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı.
-yasa, qanun pitiyi, biçiyi: saluq. salıq. yasal. qanun namə.

yasaq 1. . keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. oruc. qoruc. oyuc. qoyuc. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab. 1. . qaparuz. çay pulu. salıvar. səlivər. rüşvət. qazanc, yaran, yaranc, yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.
- yasaq qazanc: qapma, çay pulu. rüşvət
-yasaq bölgə: səkmə. qoruq. avut.

yasal 1. saluq. salıq. yasa, qanun pitiyi, biçiyi. qanun namə. 1. seçik. sürpük. mucaz. 1. yasnı. - seviş söğüş yasalki yox, yasadır.

yasalan -incə gilli, sırlı şirli saxsıdan yasalan nərsə:sırağıl. siramik.
-neçə teldən tovlanıb yasalan nərsə: sarqac. qamçı. şallaq.

yasaların -yol yasaların göstərən imlər, işarələr, tablular, ışıqlar: sapan. savan.

yasalı - qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq: pul savınçılıq.

yasalqi -seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).

yasama yasma. salma. məsnoi'.

yasamaq sağlamaq (> saxtən). düzəltmək.

yasan -kəndi yolun, kəndi yasan, kəndin ol.

yasanan -ösünmüş, cücərmiş buğda, arpadan yasanan yemək: səməni. sümələk. ösmələk.

yasanış özün kiçik görmə. xodkəmbini. (#sayanış: özün böyük görmə. xod büzürgbini).

yasanmaq 1. . özün kiçik görmək. 1. şənlənmək. bəzənmək.

yasanmış hazırlanmış. -işlədilməyə, öncədən yasanmış, hazırlanmış: saplığ.
-bu qabağdan yasanmış qab: suqabağ. suqavağ. qabığı qalın, dayamlı qabağ çeşiti.
-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

yasası -yaşam yasası dələr (əğər) keçər .
-yaşam yasası ələr keçər.

yasatır -seviş söğüş yasalki yox, yasadır. (yasnı: yasal).

yasatma -törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri: sağın. bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları.

yasav yasavan. (# salqıç: salqaç > sərkeş. basağan. asav. savuz. yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən) .

yasavan yasav. (# salqıç: salqaç > sərkeş. basağan. asav. savuz. yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən) .

yasıq yaslı. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.
-tutqun, yasıq, qəmli ötüş: satı. sağı. (sığı) .

yasiq yasik > nazik. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. ilkəl. əsil. təməl.

yasılıb -qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət: sar. sər. yumşaq. yamşaq. yamışaq. initaf pəzir.

yasır 1. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. hazir. amadə. 1. yalay. yalat. yapır. yapın. hamar. təxt. təx. pəx. 1. yapır. yapın. yayvan. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. hamar. 1. yapır. yapın. hamar. düz yer. sələsov. sərəsov. sırnax. sıvax. sırvax. sıvanağ. - bir sırvax yer tap oturalım. 1. yapır. yapın. sillik. silgik. silli. silik. saf. hamar. müsəttəh.

yasırqamaq asırqamaq. acırqamaq. əsirgəmək. saxlamaq.

yasırqanmaq asırqanmaq. acırqanmaq. əsirgənmək. əsirgəlmək. saxlanmaq.

yasırlamaq 1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. düzənləmək. yapırlamaq. hamarlamaq. 1. yapırlamaq. hamarlamaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla.

yasırlaşmaq yapırlaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. hamarlaşmaq. saflaşmaq. safaşmaq.

yasıya - düzən, törənə, yasıya aykırılıq: sapağlıq.
-düzən, törənə, yasıya aykırı: sapağ. savağ. çapaq.

yasqal sayqal. say qural. yas qural. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim. silukiyyat. servis.

yasqamaq -yamıb yasqamaq: (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. saplamaq. sapaqlamaq.

yaslamaq yaslatmaq. dayamaq. dayatmaq. söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

yaslatmaq yaslamaq. dayamaq. dayatmaq. söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. yükətmək. butatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

yaslı yasıq. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yasma yasama. salma. məsnoi'.

yasnı yasal - seviş söğüş yasalki yox, yasadır.

yassı sapıl. saf. səyil. düz.
-qırılan sümüyün qaynaşması üçün yanına qoyulub bağlanan yassı təxdə:seyik. söyük. söyək.
-yayvan, yassı uclu, uzun saplı arac: kürək. küyrək. gürək.

yastaq yastağ. yarsıy. (qavışsın. yumuşaq. yola verən) səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi.

yastan yasdan. yasdana. silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq. təmbəl.

yastana yasdana. yasdan. silgik. savığ. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq. təmbəl.

yastanaq yasdanaq. düzəngah. salqın yer. genişlik. açıq yer. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).

yastıq -pambıqla kip doldurulmuş, basılmış nərsə, yastıq: sıxpaxta.

yastıqaqı yastıqağı. yastıq savrığı. yastıq savruğu. yastıq saruğu. yastıq mələfəsi.

yastınmaq astınmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

yaş 1. cavan. - kişini yaş saxlar: yaxşı arvad, yaxşı at. 1. saqqalsız. gənc. cəvan. - saqqalsızın sözün gücün keçər.
-yaş tənindədi, tinində yox.
-çox yaş olan sıxılmış
, çox qurusa qırılmış.
-yaş keçər sevgi ötər durca qalanmaz kimsə, kişi oldur o günə qılsın özüçün yarağın. (durca : dəğişməz. sabit)
-arpa buğda yağ verməz, yaş ötürsə dad verməz
- seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın).
-incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab: səbət. səpət. (səpsəp) (< sapmaq. səpmək. (< sap: tel. çubuğ) savın. sağın. - kiçik səbət: sələ. səlpə
-yaş tənində, can tinində.
-sevgi tanımaz yaş.
-tanımaz sevgi, yaş.

yaşa -çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-yaşa dolu: canlı. can dolu. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa diləklə yaşa
- yaşa yaşa: sağa sağa. - burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.
-artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm yox.

yaşaınta -istəyini bilənlər, yaşaında tələsməz.

yaşalanmış -yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.

yaşam 1. durqu. -(qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi). -əmgəksizin durqu yox, munda tamu. 1. diriş. oluş. həyat. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü). 1. olum . -ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr).
-(yekə arzular üçün, uzun yaşam istəyən) . -eşşək ayar başım olsa (başım sağ olsa), dənizdən su içərəm. (ayar: aytar. deyər).
-çirkin kotan, qanmaz kişi olmasa, çirkin yaşam bulunmaz
-doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.
-ha uzsada yaşam boydan qısadır, enin tutsan geninə, qıssanıda uzadır.
-yanlışımız, doğruqumuz yaşam içrə olalı, üzülsəndə, süzülsəndə budur yasa duğalı. (budur yasa duğalı: təbii qayda budur)
-yaşam bitəcək bilisin, durulsan, yorulsan, qırılsan belə.
-yaşam boydan qısadır, uzun gələr ənin tutsan geninə
-yaşam dedin iki dodaq arası, iyi olmaz dost dilinin yarası, yol dedigin uzaq değil şurası, gec qalmasan indi dursan yoluva, amac yolun başa yürüb yetərsən.
-yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs). (qoyruq: istəmədən oluşan)
-yaşam yarısı buyruq, yaşam yarısı qoyruq. (buyruq: istək. həvəs). (qoyruq: istəmədən oluşan)
-yaşam yolu dolambac, yanılmadan alınmaz. (yanılmadan doğru yollar alınmaz)
-gücüksüz yaşam yox, çalışmadan aşam yox. (gücüksüzün : çətinliksizin. qınıqsızın). (aşam: müvəffəqiyyət).
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
-yaşam yasası ələr keçər
-sevgizis yaşam, parçacıq daşam.
-yaşam sürdükce: yaşadıqca. durduqca.
-yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər: alçaqlar)
-yaşam, sevməz keçmişdə qalanları, ötünə yananları. (ötünə: keçmişə)
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə)
-gözəl yaşam sürmək: sağırmaq. sağurmaq. kef, ləzzət, hal aparmaq.
-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.
-yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların uyqulanar, gerçəkləşər)
-yaşam yasası dələr (əğər) keçər .

yaşama -bəkləyiş yaşama yaramaz
-nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz çaşata.
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
-yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.

yaşamaq sağımaq. sağumaq. durmaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.
-burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq. (sağumaq: sağımaq. yaşamaq. durmaq. gün keçirmək).
-ayrı yaşamaq: sapramaq. saprataq. savramaq. savratmaq. savarmaq. savartmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək)
-birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

yaşamaqım -mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

yaşamaqtır -mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

yaşamı -çalış yaşa bu yaşamı eninə, uzun gələr yaylnırsan geninə.
-ölmü ölmədən tanı, yaşamı vermədən canı.
-bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur)
-yaşama dəyər biçməsən, ölüm biçər yaşamı
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.

yaşamın -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük verərək. dövr vuraraq)
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül).

yaşamınta -dayan, dirən, döz, yaşamında olmaz söz.

yaşamla -yaşamla durma üz üzə sən, çatmasan amaca suyun tərsinə üzəsən.

yaşamta -düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz elində sayğın
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

yaşanır -umut yaşanır, umuq yaşatır.

yaşansınmaq yaşamağa meyilli olmaq. dirik kimi, ölmə diri durumda olmaq. { -sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

yaşantı -yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi: salıntı.

yaşar yaşlanar. -iç yanar, göz yaşar.
-
iç daşırsa, göz yaşar.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.

yaşariqən -aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı).

yaşarması -bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

yaşarmaz yaşmaz. - ürək daşsa, göz yaşmaz.
-
iç yanmasa, göz yaşmaz.

yaşarsan -çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə yaşarsan.

yaşasa -qaragünlü varlılar, mal üstünə mal qalar, altmış yetmiş yaşasa, qoduq gəlib mal qalar.

yaşasın dursun.
- sağ olsun, yaşasın: başın sağusun.

yaşata -nə borcum var yaşama, nə borcludu yaşata, ölüm izdə hər nəyin, heç nə olmaz çaşata.

yaşatıqca yaşadıqca. yaşam sürdükce. durduqca.

yaşatır -umut yaşanır, umuq yaşatır.

yaşattım -mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

yaşayan -yer altı yaşayan yaratıqlar, yılıxlar (heyvanlar): sığınqar.

yaşayıb -yaşayıb sevən, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib: inanıb) .

yaşı -yaşı gözdən tanı.
-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.
-göz yaşı tökmək: sağınmaq. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış (gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil.

yaşıc ut. utanc. həya. -pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc.

yaşıl - solşuq yaşıl: solmuş göygövərənti. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).

yaşıllıq gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə.

yaşıllıqtan -gül solar yapraq tökər qalmaz yaşıllıqdan bir iz, ayrı ölkə başqa topraq türklüğüzdə dil biriz.

yaşın -yaşın keçər özlək ölər, özlək ilə yaşama, əldəkinin bul dəyərin, yarınlarda arama.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-göz yaşın sıxma: sıxıt. ağlama.
-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.
-acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez çağın.
-yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə)}
-yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.
-göz yaşın sıxmaq: sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.

yaşına -keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

yaşının - göz yaşının sel kimi axması: seləv yaş. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın).

yaşınta -cocuqların ilkin çıxarıb, altı yeddi yaşında tökən dişləri: quzudişi.

yaşıntan -yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.

yaşırıq -bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).

yaşırız -hər an, hər gün yaşırız, aylar, illər ötür bir an yalnız ölürüz.

yaşıt yaşdaş. saqqaldaş.

yaşıtmaq -göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.

yaşqam yaşğam. yaxşam. yatşam. axşam. - saçar yaxşam: saçar yaşğam: saçar yatşam: səhər axşam. - saçar yaxşam salqın qalxar. (saçar: saçış. səhər).

yaşlanar yaşar. -iç yanar, göz yaşar.

yaşlantıqca -yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun verər dadın sala bilsən yaduva. {çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə)}.

yaşlı 1. . sinnili. müsinn. senile (ingilis) 1. saqqallı.

yaşlıq salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt). biyoqrafi. (zindəgi naəm) .

yaşlıqıvın -çalış qayıd uşaqlığıva, son verməyə yaşlığıvın tutaqlığına. (yaşlandıqca yaşın itər daduda , uşaqlığun versə verib dadını). (tutaqlığına: acizliginə. əsirliginə).

yaşlılıqta -yaşlılıqda uşağ doğmaq: güzləkləmək.
-yaşlılıqda uşağ yapmaq: güzlükləmək. güzləkləmək.

yaşması - göz yaşması iç yanmasın yansısı.

yaşmaz yaşarmaz. - ürək daşsa, göz yaşmaz.
-
iç daşmasa, göz yaşmaz.
-iç yanmasa, göz yaşmaz.

yaştan - ötən yaşdan, axan yaşdan, əsik başdan, kar çıxmaz. (əsik: əsrük. kefli).

yaştaş yaşdaş. yaşıt. saqqaldaş.

yat 1. sat. qat. lay. - üç sat əninə iki sat boyuna. 1. yad. say. - gözdən gedən, saydan çıxar.
-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası)
-unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).
-unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr. (qıvanclar: sevinclər)
-yad varında gözün var, ürək qısıq, gözü qapıq, əlin dar. (əli dar: qıtmır)
-yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı
-gələn günü yad olur: gələcəyivi düşünəməzsin . -unutmasan ötəni, ötər günlər, gələn günün yad olur. (ötəni: keçəni). (ötər günlər: boşuna keçər günlər
- küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. qırç qırç) .

yata -yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən)
-yaman yoldaş yolda daş, ya qoğgilən yada qaç.
-birbirin yada salmaq, xatırlamaq. sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. anırışmaq. yadanışmaq.
-yada sal!: yadın! yadla!. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!.
-yada salmaq: yadanmaq. sağınmaq. sanığmaq.

yataç yadaç. 1. yaddaşt. salın. zehn. andağ. sudar (< tutar) 1. yaddaşt. sudar (< tutar) andağ. sarqıt. sarıq. not.

yataq salquc. təxtxab.
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.
-yerdən uca qurulmuş yataq: sərir < səkir. kürsü.
- yer, yatağ salmaq: orun salmaq.
- yataq sərmək, açmaq: döşək salmaq.

yataqan yatağan. yuxuçulu. sırğuy. sığyuğ. sığyuxul.

yataqının -ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd: sapay. səpəy. savba. savğa.

yataltım -artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.

yatan -cana yatan: cana yaxın. sarqan. tutşın. tutşun. tutsun. tuştun. tuşsun. - sarqan ər arvad.
-itlə yatan, bitlə durar
-cana sinən, yatan:singin. yatqın.
-cana yatan: sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   160   161   162   163   164   165   166   167   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə