Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə170/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171

yoşlanmaq xoşlanmaq. -bir balaca əsrimək, keflənmək, xoşlanmaq: . səğirmək. səğrimək. əsğirmək. - içqi başa çıxıb səğirir.

yoşluq xoşluq. xoşallıq. səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. xoşlanma. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. sovu. hovu. tova. döğü. qovu. qoğu. qor. qoğ. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. qutluq. xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) 1. yoğşuluq. yoğuşluq. sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sayalıq. yumuşaqlıq.
-yoxsa umut nərsiyə, bəkləməyin boşuna, yaşam balı dadlanar, keçsə xoşluq qoşuna. ( qoşuna: cütlükdə)
- arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis).

yovşan sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. əris. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

yovşanmaq sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. sosyallaşmaq. ictimailəşmək.

yoza yoza: sapıta. münhərif edə . -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

yozmaq qəymək. qaymaq. kırıxmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq.

yozun sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. qarayosun. mamır. xəzə.

yozuş pozuş. quruş. qudurtma. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq.

yön -yön dəğişmək: qəymək. qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. imi, hədəfi şaşmaq.

yönə - sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq:salmaq. - suya daş salmaq. - işə salmaq. yada salmaq.

yönəlmək -qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək: ağnamaq. - salı ağnamaq: qayığı, gəmisi qayrılmağa, batmağa, qərq olmağa yönəlmək.

yönəş yönləş. sıraş. məsir.

yönətən -yeməkli böyük toplantıları yönədən kimsə: sırbaş. sırıbaş. sırabaş.

yönətim siyasət. rəhbərlik.

yönlərə - bir arxın suyun dəğşik yönlərə dağıdan bədlər: savaq - ana qoldan savaqla ayrılan qolar) .

yönləş yönəş. sıraş. məsir.

yöntəm satış. davranış. işləm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə.

yönüc software.

yönün -nərsənin qabağın alıb yönün çevirmək, dəğişmək: sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - suyu bizə sar.
- danışıq yönün sapdırmaq, dəğişdirmək: sözü çevirmək.

yörə sektör (< sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer, durum. band. zon. rejyon.

yörəq yörək. 1. törək. sayda. sadə. sərdə. bəsit. 1. törək. saya. sığ. sadə. silik. ucuz. yenil. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. törək. sığ. sıy. sıyğın. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl.

yörəqlənmək yörəklənmək. törəklənmək. saydalanmaq. sadələnmək. sərdələnmək. bəsitlənmək.

yörəqləntirmək yörəkləndirmək. törəkləndirmək. saydalandırmaq. sadələndirmək. bəsitləndirmək.

yörəqləşmək yörəkləşmək. törəkləşmək. bəsitləşmək. saydalaşmaq. sadələşmək. sərdələşmək.

yörəqləşmək yörəkləşmək. törəkləşmək. saydalaşmaq. sadələşmək. sərdələtmək. bəsitləşmək.

yörəqlətmək yörəklətmək. törəklətmək. sayalatmaq. sadələtmək. bəsitlətmək.

yörəqliq yörəklik. törəklik. sayalıq. saydalıq. sadəlik. sığlıq. sərdəlik. bəsitlik.

yörənqəli abıhavalı. -güzlük yörəngəli (abıhavalı) dağ ətəyi: quzey yamac.

yörqüc yörgüc. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. sürgü. sürüdən. sürgüdən. sürgütün. ötürüc. ayağ boşaldan. ayağın açan. isala aparan. müshil.

yörtə səkiş. imkan.

yörtələrtən - bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri: seçənək. şəqq. çaqq.

yörüq yörük. yürkə. yürək. yerik. rayic. -yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. > sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə sıxmaq, çırpmaq.

yubanma salış. geçikmə. geriyə qalma. (əqəbmandəgi). - bu gediş salışa nədən ola bilməzmi.

yubat sava. sova. gec. - bu sava çağda hara gedirsin. - sava gəlmək: gecə qalmaq. - sava olmaq: gecikmək.

yubatmaq 1. saldırmaq. müəvvəq, müəlləq edmək. 1. sallamaq. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. damıtmaq. 1. sallamaq. uzatmaq. məəttəl, mə'ttəl edmək.

yubatmatan -əldən gəlirsə yeğ iş, yubatmadan yeriyiş. (yeriyiş: əməl ediş).

yuçqınmaq yuçğınmaq. yuçunmaq. saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

yuçunmaq yuçğınmaq. saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. qutulmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

yuçut 1. açıq. azad. -yuçut, açıq, azad bölgə: sərbəs quşaq. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon). 1. saçıq. səçik. açıq. çözük. qutuq. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə. 1. salbaş > sərbəst. açıq. 1. salt. salta. sərbəst. azad.

yuçutluq salılıq. sərbəslik.

yufa -yufa, yuvaş ürəkli: qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yuqarı - yuxarı durumsanmaq: kəndin yüksək tutmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. { -sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.
-yuxarı qəddəmək: sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.
-nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə: saltımal. qaltımal.
-dalın boşu yukarı baxar, dolusu aşağı.

yuqarta -ən öndə, yuxarda olan: satığ. üstük. (# sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan. ətək. damənə) .

yuqartan -yuxardan aşağı yağmaq, enmək: sağalmaq. sağılmaq.

yuqru yuğru. xəmiri. -mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir.
-sayağ yuxu: yüngül uyku. - sayağ yatmaq.
-yüngül yuxu: quş yuxusu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.

yuquçulu yuxuçulu. yatağan. sırğuy. sığyuğ. sığyuxul.

yuqulan -hər nəyin yuğulan yeri: suvatlığ. yuvatlığ. - xalça sıvatlığı. - araba sıvatlığı. - paltar sıvatlığı.

yuqulu -səyrək, yüngül yuxulu: sıyğaq. sırğaq. sərgək. quşqaq.

yuqululuq yuxululuq. -səyrək, yüngül yuxululuq: sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. quşqaqlıq.

yuqunan -üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt: sartax. saltax.

yuquntutan -yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su: sarsu. sürsu. çalba. pəsab.

yuqunun -hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.

yuqusu -yuxusu qaçmaq: sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. quşqulanmaq. quşqulu olmaq.
-bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. quşq olmaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.

yuqusun -bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.

yuqusuzluq yuxusuzluq. sıyırqaq. sırğaq.

yuqutan -bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. quşq olmaq.

yuquya -yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq)
- özün yuxuya vurmaq: yuxuya dalsınmaq
-yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq.

yulavlamaq savlamaq. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. cilovlamaq. maharlamaq.

yum -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

yumaq -üstündə paltar çırpıp yumağ daşı: sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).

yumamaq -ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd: sapay. səpəy. savba. savğa.

yumamısınız -sabınına kir yumamısınız: hələ onu tanımamısız.

yumar -yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

yumruq sıxım. (sıxımlamaq: yumruqlamaq).
- yumruq salmaq. (salmaq. vurmaq. çırpmaq).

yumruqlamaq sıxımlamaq. (sıxımq yumruq).

yumsuz -umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. sələğləmək.

yumşaq 1. sillik. silgik. silli. silik. ussal. uysal. (nərm). - silgiksorqayıt: yumşaq sorsal, sual cəvab. - acıqlı olduğuna baxmayaraq, çox silli qaytaladı: qarşıladı, cəvab verdi. 1. . yamşaq. yamışaq. sar. sər. qolayca əğilib, yasılıb, qalxıb davrana bilən qılığ, arxa, yarqa, xəsiyət, keyfiyyət. initaf pəzir. 1. seyrək. səğrək. səkrək. kəvrək. lətif. rəqiq. 1. yılım. -dadlı sözlər qatı daşı un eylər, acı sözlər yılım unu daş eylər. 1. . sulum. məlih. - üzü isti, çəkimli, yumşaq, sulum, məlih, cəzzab: ısı sıt. sırtı ısıq. sırtası ısıq.
-yumşaq, sərin əsən yel: sağac. sarac. (səhər yeli)
-boş, yumşaq topraq: guvac. güvəc. güvəş. guvaş.
-erkən erkən, erik erik, dan ertə, sabah sabah əsən oxşac (oxşayıcı), sıvayan, yumşaq yel: saba. sıba. sıva. sıya. (< sıyamaq: sığamaq: oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq). - sıya əssə açar qunçə könül.
-davamlı durumlu, sərt yumşaq, əsnək ağac çeşiti: kürt. (yay, çubuq düzəlinir)
-iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz:nəğz, lətif söz. sağın. savın.
-incə, yumşaq, yüngül olan: sapıq. savıq. (> səbok (fars)}.
-su qırağlarında yetişən, səbət toxumada işlənən, əsnək, əğilgən, yumşaq dallı ağac: söğüt. söyüt. dal.
-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.
-yumşaq sərin, səngin, dəngin hava: sayrın. (mö'tədil)
-seyrək, incə, yumşaq yapılmış (səpilmiş, sərilmiş, tikinmiş, işlənmiş) nərsə: sırğım. - sırğım qar: qırov. - sırğım tikiş: sırıma. sırma. - sırğım boyalı: açıq boyalı. - sırğım al boya: ət rəngi.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.
-söğüt ağacı yumşaq işlərə, qazan ağacı qatı işlərə uyğundur: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).
-yumşaq başlı: silik. uysal. alçaqkönül. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).
-yumşaq üzlü: sırpancıq. sirpəncik. sürpəncik. tərs. səqqət. dirəc. inadçı. müsirr olmayan. sübatsız. əzimsiz.

yumşaqca yavaşca. silik.

yumşaqlıqa yumşaqlığa yuşaqlığa. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.

yumşaqlıqla -yumşaqlıqla bir qarqaşanı yatırmaq, bir düğünü açmaq: sıypalamaq. sıypamaq. sığpalamaq. sığpamaq. sıyqalamaq. - ev, iç soruların, çətinliklərin ititmək yox, sıypamaq yeydir. 1. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq.

yumşanmaq 1. silikləşmək. siləkləşmək. (nərm, rəvanlaşmaq). 1. sınışmaq. sinişmək. sınğışmaq. sınşınmaq. sinişmək. sinşinmək. ərinmək. ərginmək. mulayimül məzac olmaq. şəfiqləşmək.

yumşatan yumşadan. siliğləyən. siləvçi. silici. (nərm, rəvanlaşdan).

yumşatmaq 1. . silikləşdirmək. siləkləşdirmək. (nərm, rəvanlaşdırmaq). 1. sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

yumub -bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.

yumuq 1. (üz). tutuq. burşuq. sallaq.
-tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

yumurta - çiğ yumurta sıyılmaz. (soymaq:sıymaq).
-yumurta ağının qabığı: sıy. siy.
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.
-göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü. göykü.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta: sağa.
-yarı pişmiş yumurta: silik. ılığ.

yumurtası -bit yumurtası: sirkə. cırqa. cığra.
- sirkəsi su götürməz: 1. dəğmə düşər. incikcan. 1. şuxluğ götürməz.

yumurtlamaq səritmək. tuxum, dənə tökmək.

yumuşaq 1. səpik. səvik. yüngül. xəfif. sıyap. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. mulayim. - səpik müzük. (# çapıq: iti. gur. oynaq). 1. qavışsın. yola verən. yarsıy. yastağ. səlim. tutşı. tutşu. tuştu. gəlişgin. yoğursaq. yoğsaq. yaxın. isrik. isti qanlı (xungərm) ilisin. insinik. inənc. çin sıtqılıy, çıtqılıy. sındıq. sinsir. sinbat. içdən. candan. canciyər. doğus dürüst. doğru dürüst. içli dışlı. muxlis. sadiq. səmimi. 1. saya. xoş. - saya yatağ: yumuşaq yatağ. 1. seyrək. səğrək. səkrək. kəvrək. lətif. rəqiq. 1. . səngin. dəngin. dərgin. tərgin. mö'tədil. musaid. mürəttəb. (# gərgin: çəngin: qarqın. qağır. ağır)
-yumuşaq yel, əsinti: əsim. səp. səpik. nəsim. səba yeli. şumal yeli.
-mum kimi yumuşaq olan: sıvcın. sıvcın. uysal.
-yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək: sərpənə < sarbanağ. sarvan (< sarmaq).

yumuşaqlıq sayalıq. xoşluq.

yumuşatmaq sindirmək. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək. könlün almaq.

yunaq -yunaq kisəsi: can sürtən kisə. siyəcən. siğəcən. sütəcən. (1. < sığallamaq: oğmaq. 1. < savallamaq: qoğarıb götürmək. 1. < sürtmək)
-açığ yunaq: açığ hamam: salqam.

yunaqta - isti yunaqda tərləmək: saçağ başında gurlamaq.

yupaqlıq yupağlıq. saybırlıq. saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

yurt - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar).
-tülküsüz topraq, öz tazısız yurd olmaz.

yurtlu -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

yurtsuz -dilsiz ellər yurtsuz qalır, yurtlu ellər dilin tapır. (tapır: tapınır. övür. sevir).

yurtumta -dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

yuşaqlıqa yuşaqlığa. yumşaqlığa - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz.

yut - yud alına, ev salına, çox keçər(salmaq:bina edmək).

yutuc utuc. sıxılcağ. boğaz. dərbət. dərbənd.
-bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

yuvaq yuvağ. sırvac daşı. dığır daş. sürgü. silindir. tapan. qəltək. loğ.

yuvalamaq yuvalatmaq. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək. tutub fırlatmaq.

yuvalatmaq yuvalamaq. kürələmək. kötələmək. kütələmək. kündələmək. kürdələmək. tutub fırlatmaq.

yuvarış yuvuş. silkiş. sıvarış. savarış. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir. palayiş.

yuvarlaq -baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
-içdən yuvarlaq oyuq olan: güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. (#gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan)
-dışardan üstü yuvarlaq olan: tümsək. gümbəz. gömbəz. gombaz. (# govbaz: güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan)
-kümük, yuvarlaq, qabarıq əkmək: somun.

yuvaş -yufa, yuvaş ürəkli: qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

yuvatlıq yuvatlığ. suvatlığ. 1. hamam. 1. hər nəyin yuğulan yeri. - xalça sıvatlığı. - araba sıvatlığı. - paltar sıvatlığı.

yuvruq -götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi: sağra. sayra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü.

yuvuş yuvarış. silkiş. sıvarış. savarış. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir. palayiş.

yüq yük. minnət. mingit (< minmək). ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun mingitindən necə çıxa bilirim.
-ortaqlı yük dəh düşməz. (dəh : dəngəli. miyzanlı)
- çatar barğa doğru yük, tuşlar amac doğru ox.
-yük arabası: səli. seli. çəli. taksıbar.
-yük kimi alınan nərsə: sığıntı. sığtı. sığıt. çağrılmamış. istənməmiş. sorulmamış. təhmili. naxandə. tüfeyli. parazit. yanaşma. əkdi. asalaq.
-çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək: salma.

yüqən yükən. sarmal. hörən. sarıl. - şaxda basar tüm varlığı sarmalar. - birdə görəydim sizi, qollar boyun sarmalı.

yüqətmək yükətmək. söyəmək. söyətmək. sökətmək. kökətmək. tükətmək. butatmaq. dayamaq. dayatmaq. yaslamaq. yaslatmaq. isnad edmək. - uzun bağdatı altına dirək yükətilir. - öz sözlərin nəyə sökətir. - arxavı duvara tükət.

yüqləmək yükləmək . 1. (# yıxlamaq. yoxlamaq: boşaltmaq). mindirmək (# indirmək). - yüklə: mindir. - yükləyən: mindirən. - yükləyiş: mindiriş. 1. sarıtmaq. təhmil edmək. 1. sarmaq. - onu da mənə sardılar. 1. satmaq. çatmaq. bıraxmaq. - öz işivi heç kimə satma.

yüqlənmək yüklənmək. ağram salmaq.
-istəmiyərək alınmaq, yüklənmək: salınmaq. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

yüqlət yüklət. yünüt. (# yencət!. yengət!. yüngət!) seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. seyrəşdir. yüngüllət. naziklət. - işlərivi seyrət.

yüqlü yüklü. salmıqlı. salmığlı. saltığlı. salbatlı. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar.

yüqlüq -malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər. < çəmər. (> kəmər). paltan.

yüqlülüq yüklülük. salmığ. saltığ. salbat. barlılıq. hasıllılıq.

yüqrüq yügrük. sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. ütük. iti. çapığ.

yüqsəq -yüksək, iti səs: savan. savın. (təpici. iti).
-dağın, ən yüksək, sivri ucu, təpəsi: sirgil. sırqıl.
- sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək: sağır çağır.
-böyük, yüksək çatılı ambar: salğar. sarpın. sarpun. hanqar.

yüqsələntə -yüksələndə çevrə bilər sən kimsin, düşən anda sən doslarun tanırsan.

yüqsələr -yaxşılıqla elə özün tanıdan, alqış alıb el içində yüksələr.

yüqsəlmək yüksəlmək. dərcələnmək.

yüqsəltmək yüksəltmək. qatlamaq. rütbələmək.

yüqsüz -yüksüz at: salt. salta.

yüqümsü -yükümsü, sıxıntısız kimsə: salt. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız.

yüqün yükün. namaz. - könülsüz yükün, göyə ağmaz. (ağmaz: çıxmaz).
- biri yükün sarır, biri yükün sağır: (sağır: sarığın, ipin açır).

yüqünlüq yükünlük. mingitli. minnətli. minnətdar. (< minmək). - sizə mingitli qaldıq.

yüqünüz yükünüz. məsuliyyətiz . -geri qalar yükünüz, baş qoşdunsa özgüyə.

yüqürmək yügürmək. 1. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. - itlər üzərimə sardılar. 1. saldırmaq. 1. saldırmaq. bir nərsənin üstünə süprülmək.

yüqürtmək -güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.
-iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq: sağırdamaq. sağırdatmaq.

yüqürtücü yügürtücü. qudurducu. quduzducu. qurçatçı. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

yün -birbirinə sırılan, tikilən iki nərsə arasına qoyulan yün, parça, nərsə: sırmıq. sırlıq. içlik.
-yün, pambığ dövmə dəğnəyi: sabu. sapu. çapı. (<> çapmaq. çıpmaq).
-güzdə qırxılan yün: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq.
-güzdə qırxılan yün: güzəm. gizəm.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə