Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə45/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   171

qərvanbaşı kərvanbaşı. kərvan ağası. kərvançı. sarqağa. sarban. sariban.

qərvançı kərvançı. kərvan ağası. kərvanbaşı. sarqağa. sarban. sariban.

qərvanın -bir sürü, kərvanın çevrəsində çapıb durmaq, qaçışmaq, qoşuşmaq: səğirmək. səğrimək. dağalanmaq. dağqalanmaq. dalqalanmaq. çalxalanmaq. - göz qapağım səğirir. - yel əsib su örpəyin səğirir.

qərvansara kərvansara. salsar. salsaray.

qərvən kərvən. karvan. kərvan. sarvan. sərvən. uzanıb gedən.

qəryaq kəryağ. kər yağı. kərə yağı. saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ. zəriyəğ.

qəs (dad). kütöy. oyma. buruq mor. - kütöy alma.
-ağzıva bax tikə kəs, yağdaya bax yürə kəs. (yağdaya: duruma) (yürə: tədbir)
-hərkəs: hərbiri. sayı. sayu.
- ocaq başı boş qalmaz, boş ocaqda kəs durmaz. (ocaq başı :ocaq yansa).

qəsçilmək kəsçilmək. (> qosəstən (fars)}. sıtılmaq. sitilmək. çıtılmaq. çitilmək. çatçılmaq. qırçılmaq. sökçülmək. didçilmək. - gözü sitiləsi.

qəsəl kəsəl. 1. xəsdə. sağız > sayız > sayır > sayrı. sırkav. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. sərgin. salqın. yatar durumda olan. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) 1. savrıq. sovruq. zayıf.
-qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.

qəsəli -quşkəsəli: bir at kəsəli.
-bir at kəsəli: quşkəsəli.
-saçağ kəsəli:saçat. saç çat. saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli.
-saçların ucu neçə telə bölünmə kəsəli: saçat. saç çat. saçağ kəsəli.

qəsəlin -sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac) çubuğu: sancı oxu.

qəsəlinə -quduz kəsəlinə tutulmaq: quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. azmaq.

qəsəllənmək kəsəllənmək. sarılanmaq. sarı gətirmək.

qəsəllərintən -çiğər kəsəllərindən: salğımqara.

qəsəlsiz -kəsəlsiz, saqatsız olan: salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. səhhətli.

qəsəm kəsəm. sapam. savam. ayrım. ayırım. çala. 1. dalqıc. 1. çiğ. fəsl. movsim. mövsim. 1. dalqı. fərq. 1. fəri. fəri'.

qəsən -şəpəkəsən: dalqakəsən. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəqıran. dalqabasan. dalqaqıran. salpaqıran. yalpaqıran. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.
-yolkəsən: salğınçı.

qəsər -kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi: satıl. salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav.
-it hürər çörəyin kəsər.
-iki ağızlı balta kəsər: salma.

qəsəsiyə kəsəsiyə. kəsmiş olaraq.

qəsətəqana xəsədəxana. sağalıq. bimaristan.

qəsib -nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.
-sonundan izləb, iz kəsib düşmək: çox yaxından izləmək.

qəsici -çox incə, iti, kəsici arac: tiğə. jilet.
-nərsni yarma, kəsib açmaq üçün kəsici arac: sında. cərrahlıq piçağı. neştər.

qəsiq naqis. -nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq: küs. çüt. qıt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq.
-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.

qəsilən -kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm: kütük. kötük. oturqa.

qəsilib -ucu kəsilib, alna bıraxılan saç: qırxma. kəsmə. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.

qəsilmək kəsilmək. sığınmaq. çəkilmək. - qoyunun sütü sığmış.
-səs səmiri kəsilmək: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq.
-arası kəsilmək: səkləmək. durmaq.
-kəsilmək üçün ayrılan, bəslənən davar: sökələv.

qəsilməsi -nərsənin birdən kəsilməsi: . sındırmaq. qırmaq. - ölüm qonmadan, yaşam sınmadan, ed iygilik.

qəsilmiş -kəsilmiş nərsədən görünən üz: silət. yalıt.
-tını üzülmüş, tini kəsilmiş: nəfsi (ruhu) uçmuş (ölmüş), nəfəsi biçilmiş.

qəsin - kəsin sapın: hər kəs. hammı. (sapın: sayın. hər. tamam. həpsi).
-kəsin, tam olaraq: kəsinliklə. sağday. sayaq. sıyaq. tamam. tamı tamına. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.

qəsinliq kəsinlik. sıxılıq. sərtlik. bərklik.

qəsinliqlə kəsinliklə. 1. sən öl. sən öləsən. əslən. heçin. heç vax. 1. sən sən ol. sən olsan (> sən öləsən) dibindən. heç bir çağın. heççağun. heçin. 1. kəsin, tam olaraq. sağday. sayaq. sıyaq. tamam. tamı tamına. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi.

qəsintiyə -kəsintiyə uğramaq: səğmək. aralıq vermək.

qəsir kəsir. ziyan -yavuz sirkə küpünə kəsir eylər.

qəsir kəsir. kəsit. qısıt. küsüt. küsür. (# qusut: artıq).

qəsirsiz kəsirsiz. salbas. bir əl əksiksiz. tamam. bütün. kamil. naqis olmayan.
- sözü yox. çox gözəl. yoğlaz. heç kəsirsiz. mükəmməl.

qəsişər kəsişər. üz üzə gələr . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr). (yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı).

qəsişin kəsişin. şaşı. çaşı. çapraz. çeri. alaqaraq. alqaraq.

qəsişmək -başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

qəsit 1. (kəsit) > saqat. səkit. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə. 1. kəsir. qısıt. küsüt. küsür. (# qusut: artıq).

qəsqin kəsgin. 1. çapıq. atıq. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək. 1. savan. savın. (təpici. iti). yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı.
- kəsgin qılıc dil durur, qansız izsiz öldürür
-sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan: küt. küs. çüt. qıt.

qəsqinləşmək kəsginləşmək. sancıqınmaq. saşqınmaq. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

qəsqit kəsgit. kartək. sapqal. çapqal. 1. quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac. 1. suyuq nərsəni bir sürüb yaxma ayqıtı.

qəsqiyə kəsgiyə. zərərə. -bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik: quyruq acısı.

qəsləmə kəsləmə. sınırlama. qıslama. qıtlama. sınırlama. azaltma.

qəsmə kəsmə. 1. alına düşən saç. kəkil. kakil. pərçəm. 1. çalağ. çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. pərçəm. zülf. 1. qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kakil. pərçəm. bürçən. burçan.
-diş kəsmə qarın açmaz tikə:çındır.

qəsmək kəsmək. 1. sapmaq. çapmaq. 1. sıtmaq. sitmək. çıtmaq. çitmək. didmək. qırmaq. sökmək. yencmək.
-nərsəni iticə kəsmək, qırmaq: saltmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər.
-ilgisin kəsmək: quyruğn düğünləmək. işinə son vermək.

qəsmən kəsmən. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. 1. gəriş. kəriş. ağır, iti yoxuş. sinəkeş. 1. böyük, düz, qayaq qaya. 1. seldırım. dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel.

qəsmib -nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək: quşa bənzətmək. quşa döndərmək.

qəsmiş -kəsmiş olaraq: kəsəsiyə.

qəssəq - buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa. (daş salsan quyuya, bulduraman (pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz).

qəstə xəsdə. 1. sərgin. salqın. yatar durumda olan. kəsəl. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) 1. kəsəl. sağız > sayız > sayır > sayrı. sırkav. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası.
-xəsdə baxıcısı
: sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. saxçı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq)
- çox xəsdə. sap sökəl: (sap: çox).
-qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə: sakın. səkin. sakqın.

qəstələnib - xəsdələnib çox tez ölmək: quş olub uçmaq.

qəstələrin -xəsdələrin yanında qoyulan işəklik: kaşuv. sıs. sız. sığsıq. qarurə.

qəstəliq -yoluxucu xəstəlik: sarqın. salğın. yapışqan. yoluğqan. yoluşqan.

qəstəti kəstədi. xəstədi. -söz deyəndə usdadı, iş diyəndə kəstədi.

qəstirmə kəstirmə. 1. anıqlaşı. dəğər biçmə. dəğər vermə. dəğərləndirmə. appreciation. 1. sağday. sayaq. sıyaq. ələlfəda'. muxlis.

qəşənq qəşəng. 1. satanğ. gözəl. 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq.

qəşişlər -vəkillər, kəşişlər, xanların geydikləri gənə bol üslük geyimləri: gürdə. kürdə.

qəşləmək xəşləmək. savlamaq. açıqlamaq. faşlamaq. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) .

qət -sərə qət: (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda quş yuva qurub.
-sərə qət: salaqat (sala qat). çatı ortasında boş qoyulan qat. - salaqatda quş yuva qurub.

qətəh qədəh. satqın. < sağtın. küp. xumrə. piyala. kasa. sağraq.

qətəqən -qədəğən edmək:sakıtmaq. məmnu', movquf edmək.

qətər qədər. sayı. dərək. - veridiyin sayı al. - bu sayı verəməm.

qətərqi -bu qədərki: salt. ancaq. böylə ki. bu dəğər ki.

qətərlənmək kədərlənmək. kitirlənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. darılmaq.

qətərləntirmək kədərləndirmək. kitirləndirmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. düşündürmək. üzmək. üzütmək.

qətərli kədərli. kitirli. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) munğlu. darqın. könük. matəmli. təəssüflü.

qətiq gədik. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). sökük. daş duvar arasından açılan yol. (surax (fars)}.

qətiqlərinin - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (çoral: güc). (saysov: göründüyü kimi olmayan).

qətirib - söz gətirib aparmaq: söz daşımaq.

qətirilmiş -gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı küçələri qapamış.
-başqa yerdən gətirilmiş: salma. gətirmə. - salma görənək. - salma din (: başqa yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.

qətirmə gətirmə. salma. başqa yerdən gətirilmiş. - salma görənək. - salma din (: başqa yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx.

qətirmək - ələ gətirmək: ələ salmaq. (sarımaq: sərimək. salmaq. salıtmaq. salımaq).
-bir işin başlanqıc gərəklərin yerinə gətirmək, hazırlamaq: saçaltı yapmaq.
-nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq. sayğınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.
-nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək: salmaq. - yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. - bunu ona salanmadım.
-gözünə gətirmək: saçılamaq. imgələmək. sağınmaq. səğinmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım.
-
ürək sözlərin dilə gətirmək: sağınmaq.
-sarı gətirmək: sarılanmaq. kəsəllənmək.

qətirmiş - sel gətirmiş odun: salıntı ağac. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.

qətirtiyi -selin süpürüb gətirdiyi nərsələr: silinti. sıyıntı.
-selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.

qətlənərəq -qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
-neçə qətlənərək yığılan nərsə: . sındı. qətli. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.

qətləyib -qətləyib yana çəkmək: sıpatlamaq. çıpatlamaq. sıvamaq. sıvırmaq. sırıtlamaq. çırmamaq. çırmalamaq. qaldırmaq.

qətli sındı. neçə qətlənərək yığılan nərsə. - sındı çəlik: neçə tikədən oluşub, tikələri birbiri içinə girib, yaxud üst üsdə qətlənərək yığılan əsa.

qəttəmək -nərsənin qırağın qəddəmək: sarpıtmaq. çevirmək. döndürmək. - şalvar qollarının ağzın sarpıtıb girdi suya.
-yuxarı qəddəmək: sıyırmaq. sıymalamaq. sıtğalamaq. sırmalamaq. siymələmək. sirmələmək. siğmələmək. siğgələmək. çiğmələmək. çırmalamaq. çıymalamaq. çığmalamaq. - tutacı sıymala otağa gün düşsün. - ətəyin, yenin sıtğayıb suya basdılar. - qamı el işə sıtğandı.

qəvə -tıncıvı gəvə, sonası gəpə. (tikəvi çeğnə, sonra danış. düşün danış). (tıncıvı: tikəvi).

qəvəh xəvəh (moğol) kəvəl. kəpək. kəvək (moğol) səbus < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu.

qəvəq kəvək (moğol) kəpək. xəvəh (moğol) kəvəl. səbus < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu.

qəvəl kəvəl. xəvəh (moğol) kəpək. kəvək (moğol) səbus < savus. savrulduqan arda qalan aval, axal, oğal, oğuntu.

qəvələmək gəvələmək. güvələmək. hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq.
- sözü gəvələmək: bir sözü dönə dönə qaytarmaq.

qəvəzə gəvəzə. 1. sağsağan. çox danışan. baş beyin aparan. vərrac. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac).

qəvəzəliq gəvəzəlik. salaqıllıq. sapaqıllıq. samaqıllıq. - onun samaqıllığın sayma.

qəvi sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.

qəvic gəvic. gəvik. gəvinc. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.

qəvicçi gəvicçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qəviq gəvik. 1. gəvinc. gəvic. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə. 1. üşəngən. təmbəl . - işəngən durmuş, üşəngən ölmüş.

qəviqçi gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qəviləşmək sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qəvinc gəvinc. gəvik. gəvic. gəviş. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.

qəvinçi gəvinçi. gəvikçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qəvir kəvir. sarğan (< sarı). - sarğan yer. - sarğan qamış.

qəviş gəviş. gəvik. gəvinc. gəvic. sıy. sığ. yalam. yalama. yeməcə. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə.

qəvişçi gəvişçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. küfdəçi. küvdəçi. köfdəçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qəvrəq kəvrək. 1. seyrək. açıq. xoşəxlaq. - belə seyrək atanı kim sevməz. 1. seyrək. səğrək. səkrək. yumşaq. lətif. rəqiq. 1. sağ. saf. dadlı. - sağ kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su.
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.

qəvşəq gəvşək. 1. salqa. solqı. solqa. şol. boş. - salqa örkən. 1. salaq. sölpük. 1. salanğ. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). düşük. sölpük.

qəvşəqliq -gəvşəklik edmək: sallanmaq. sallacıramaq. salsıramaq. yapığınmaq. hövsələsizlik edmək. təmbəllik edmək.

qəvşəmək gəvşəmək. saşumaq. (< saç) saçmaq. açılmaq. boşalmaq .

qəymək qaymaq. kırıxmaq. yozmaq. sapmaq. yön dəğişmək. imi, hədəfi şaşmaq.

qəz -incə gəz, xətt: damar. sınar. şiyar. - sınarıq: gəzik. xətli.
-tarlanı üçüncü kəz sürmə: sabanvemə.

qəzafə gəzafə < qozağ. kovaz. loğaz. boş, anlamsız, tutarsız, yarasız söz. quru söz. (quru: boş. kofı. kovı. yararsız. yaraşsız. təksiz. bihudə. qoşdurum. havayi).

qəzan xəzan. 1. salmalıq. yaprağ tökümü. 1. sarğan (< sarı). saran.

qəzə xəzə. sarq bağa. sarqabağ. sulbağa. sulqabağ. > cülbək. yozun. qarayosun. mamır.

qəzəqən -gəzəgən qulluqçu, servisçi, xidmətçi: salvac. salvaz. sallab.
-gəzəgən, dolambac qonağlıq: el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq. soğduc. sovduc.

qəzəl gözəl. qəzal. gəvəzn. söğün. maral.

qəzən gəzən. sərici. səritən. sərtən. dolaşan. səyyar.
-könlün gəzən: dilək gəzən. -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları.
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün gəzən: dilək gəzən).

qəzər -xəzər dənizi: quzqun dənizi.

qəzi gəzi. gəzişmə. gəziş. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

qəzib -avara govara gəzib dolaşmaq: sırsıraqlamaq. sərsərəkləmək.
-el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan: salman. sağman. səpmən.

qəziqəntə -işləyəndə qul yalı, gəzikəndə bey yalı.

qəzinmək gəzinmək. seyrimək. səyrinmək. vırnığmaq. vurnuğmaq.
-açığlıqda gəzinmək, dolanmaq: sərğildəmək. sələnğdəmək. sələnğləmək. seyrənğdəmək. seyrəndəmək. sərindəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. - siz gedin, biz biraz sələnğdəyib gəlirik.
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək. pərsələmək.

qəziş gəziş. gəzişmə. gəzi. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

qəzişib -yavaş yavaş gəzişib, dolanıb, baxmaq: seyilmək. seyrənmək. seyginmək.

qəzişqə gəzişgə. gəzişlik. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. park. gərdişqah. saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

qəzişliq gəzişlik. gəzişgə. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. park. gərdişqah. saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

qəzişmə gəzişmə. gəziş. gəzi. sayrılış. saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

qəzişmək -çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq: salyanmaq. bayralmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək.
-umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək: səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. sələğləmək.
-boş gəzişmək, dolaşmaq: salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. salqışlamaq.

qəzləmə - sərbər gəzləmə: enli parça. (sərbər: eninə sərik, gen olan. ənli. enli) .

qəzləri - gilas kimi dolmuş gəzləri: sağuq dolu gözləyu.

qəzmək gəzmək. sərimək. səritmək. sərtimək. dolaşmaq. yerimək. seyr edmək.
-avara avara gəzmək: səğirtilənmək. səkirtilənmək. siyirtilənmək. səyirtilənmək. oyalanmaq. qurddalanmaq. - bir iş görmədən səğirtilənmək.

qəzməsən -çox gəzməsən aralı, tez tapılar yaralı, dərmanın qıl dərdin al, yaxcı bilə yaxcı işi aralı. (aralı: ıraqdan).

qəzməz -çıpıt gəzməz: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. ins cin ayağı çatmamış yer. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə