Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qişilər -tərs kişilər almasa sənin çevrəviYüklə 13,47 Mb.
səhifə49/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   171

qişilər -tərs kişilər almasa sənin çevrəvi, başda iyi duyquların tez dəğişər tərsliyə
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.

qişilərə -boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

qişilərin kişilərin. adamların. -kişilərin ilk dediklərinə yox, son etdiklərinə bax.

qişilərtə -yüz yaşından sonra kişilərdə çıxan diş: quzudişi.

qişiliq -kişilik varlığı başilə könül
-kişilik yaşa, kişilər təki öl.
-tək bir kişilik, nəfərlik, şəxslik: salınağ. - salınağ salıq. - salınağ savurta (> siqorta). - sağlıq siqortası: səlamətlik biməsi.

qişini -kişini tanı dosdundan, kişini sına varından.
-kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq: sırsıtmaq. sıyrıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. azarlayıb azdırmaq.
-inanclar yapmaz iyi kişini, yapdıqları vurar dışa işini (içini)
-at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-
at arvadın pisini, işdən salar kişini.

qişisən - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan)
-birquşam bir qəfəs içrə dururam, qırasan tellərini bu qəfəsin el bağırar sən kişisən.

qişisi kişisi. kişisimən: insansıl. (simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi)
-qoşun kişisi: subəyb > sipah > sepah (fars).

qişisimən kişisimən: kişisi. insansıl. (simanı. siməni. sımanı. səməni. bənzəri. oxşarı. kimi).

qişitə -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qışqınmaq qışqırınmaq. qışqırıq tutmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

qışqırıq sıncqıravıq. sıncıravığ. sıncırağ. sincirək. hıncqırıq. hıçqırıq. - sıncırağı tutmaq.
-qışqırıq tutmaq: qışqırınmaq. qışqınmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.
-qışqırıq tutmaq: sıncqırmaq. sıncırağımaq. sıncırağmaq. sincirəmək. hıncqırıqmaq. hıçqırmaq.

qışqırınmaq qışqınmaq. qışqırıq tutmaq. səkirmək. səkrəmək. səkmək. səksəmək.

qışqırmaq kürrəmək. hürrəmək. - bəsdi hürrədin.

qışlamaq xışlamaq. sökmək. sürmək. - tarla sökmək: zəmi sürmək.

qişləmək kişləmək. kişələmək. quşlamaq. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək.

qıt 1. küs. çüt. götürüm. saqat. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. küt. küs. çüt. sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan. 1. dar. qırtaq. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).
-seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına çatanmaz. (barğacına : mənzilinə)
- xıt xıt:xırt xırt. xırp xırp. xıp xıp. kürt kürt. küt küt. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı.

qıta -hər çeşit bəsləyən, gücədən, doyuran nərsə, qıda, qəza: bəsgic. bəsqıc.

qitabqana kitabxana. pitiksaray. (saray:daray. çaray).

qıtac kütəc. küsəc. çütəc. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qıtca kütcə. küscə. çütcə. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qitə kitə. kütə. külə. kündə. ət taxdası.

qitəqləmək (neçə tikəni birbirinə) kitəkləmək. çitəmək. bağlamaq. yamıb yasqamaq. saplamaq. sapaqlamaq.

qitələmək kitələmək. çitələmək. sırıtmaq. sırımaq. sığımaq. sığıtmaq. sığınlamaq. aralıqsız, incə tikişlə tikmək. kökləmək.

qitən kitən. sarıc. gödəkcə. kot.

qitərən gidərən. 1. qaytaran. silən. qıran. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. sayladan. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1. savun. savan. sabun.
-kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən: savın. savun. sabın. sabun. savmalıq. arçaqıl. arçıqul. açmalıq.
-duz gidərən: sapaduz. (sapa: sayladan. təmizləyən).

qitərmə -nərsənin axımın (axım yönün) çevirmə, gidərmə üçün yol, sala, çara: savacağ. savac. savağ. - bu durumu açmağa yalnız bir yol savac qalmış.
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan: savaq. sədəqə.

qitərmək -əksikliyin gidərmək, götürmək, aparmaq: saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. yamamaq. qoşub bütünləmək.

qıtıqlamaq qıdıklamaq. sukımaq. qurdalamaq. sokmaq. < sok.

qitir -qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.
-səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya
, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

qıtıran qıdıran. təprəşən . -çox qıdıran, bir büdürər.

qitirlənmək kitirlənmək. kədərlənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. darılmaq.

qitirləntirmək kitirləndirmək. kədərləndirmək. sanartmaq. sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. düşündürmək. üzmək. üzütmək.

qitirli kitirli. kədərli. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) munğlu. darqın. könük. matəmli. təəssüflü.

qitiş kitiş. (< kitmək) (sirişm (fars)}. sürüş. sırışı. siriş. çiriş. kiriş. sırac. çirək. siriş. (< sırıtmaq) (sıraclamaq: sirişləmək. kirişləmək) neçə nərsəni birbirinə qatma, tikmə üçün yılım, çəsb.

qıtlama qıslama. sınırlama. kəsləmə. sınırlama. azaltma.

qitlə kitlə. sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.

qitləliq kitləlik. çitləlik. kütləlik. cütləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.

qitləşiq kitləşik. çitləşik. kütləşik. cütləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

qıtlıqı -su qıtlığı: sukəsik.

qıtmır çimri. saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.

qıtnaş qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qitril kitril. kirtil. salba. səlbə. səbət. sələ. sala. zənbil.

qitrilliq kitrillik. kirtillik. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

qıtsır qısrıt. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. təqsir. xəta. qusur.

qıtsırından təqsirindən. -qısrıtından, qıtsırından, təqsirindən keçmək: . silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. oğuclamaq. bağışlamaq. ötünmək. ötüşmək. əff edmək. - siz silsəz, o böyük tanrı silər. - siliniz: bağışlayın.

qıtsırlıq qısrıtlıq. səvrəmişi. söhrəmişi. başısoyuqluq. səhlənkarlıq. qısırlıq. təəllül.

qıtsırsız qısrıtsız. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız. qusursuz. nüqsansız.

qıtsırtan -suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq: sıylanmaq. saylanmaq. paklanmaq. arınmaq.

qittəmək kitdəmək. çitəmək. tikmək. tikəmək. sırıtmaq. sıxıtmaq. bəddəmək.

qıvama -toprağın əkiləcək duruma, nərsənin qıvama gəlməsi:gürə, gura, güclü olmaq. gürələnmək. guralanmaq.

qıvanc qıvanca. güvənc. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. fəxr. iftixar.

qıvanca qıvanc. güvənc. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. fəxr. iftixar.

qıvancı övüncü. güvənci. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. fəxr duyan. faxir. pərəstişkar.

qıvancla sevinclə . -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

qıvanclar sevinclər . -unutmağı unutsan, qıvanclar yad gələr.

qıvanmaq güvənmək. 1. sevinmək. kovzamaq. 1. özənmək. 1. övünmək. öğünmək. öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək.

qıvantırmaq qıvandırmaq. güvəndirmək. 1. sevindirmək. 1. özəndirmək. 1. övündürmək. öğündürmək.

qıvır -qıvır zıvır: qıvır savır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
-qıvır zıvır: savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsavat. sürsavat. vəsayil.

qıvırmaq qıvıtmaq. ıvırmaq. sıxıtmaq. sıxlamaq. büzmək. narazılığın bəllətmək.

qıvıtmaq qıvırmaq. ıvırmaq. sıxıtmaq. sıxlamaq. büzmək. narazılığın bəllətmək.

qıvraq qıyınqır. qınqır. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.
- sapcamaq düşmək, gedmək: bir yönə qıvraq qaçmaq.
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur. sağqurat.

qıvrılmaq sapmaq. saraşmaq. sarpmaq. sarpışmaq. çəpmək. çərpmək. ayrılmaq. dalqınmaq. yol dəğişmək. dönmək. - keşli parçanı tikmək qıvrıtmadan güc işdir. - az getdmişdiki yan yola qıvrılıb gözdən itdi.

qıy qıyıt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.

qıyac qıydağ. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

qıycıva qıcıva. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qıyı yalı. sıyı. sığı. sıyıl. sahil. yar (suyun yuğub apardığığ yer) .

qıyıq sıyıq. uzun, yoğun iğnə. çuvaldız.
- adlım, məşhur qıyıq, bəla: sayılı fırtına. sayılı qaramat. (sayılı: yayılı: bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan).
-sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid: salvadur. sarvatur. sarbatur. sağbatur. sağqurat.

qıyıqçı qıyığçı. sıymac. sırmac. sirməc. haşiyəduz.

qıyım qılınc. qıyın. qıynış. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıyımsız əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qıyın qılınc. qıyım. qıynış. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
- ölkə bəyləri ötə gedgən qıyın (zalim).

qıyınc sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. zəncir. (séquence).

qıyınqır qınqır. qıvraq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.

qıyıt qıy. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qutur. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.

qıyıtmaq sıyqamaq. sıyqatmaq. yarqamaq. yarqatmaq. yalqamaq. yalqatmaq. məhəbbət, yardım edmək.

qıylac qızlac. qıslac. sıxı. qəvi. 1. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin.

qıylacmaq sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qıylaşmaq sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. 1. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq. 1. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qıyma -nərsənin üzərinə sarılan, sərilən, tikilən, yapılan hər çeşit qırma qıyma saçağ: sarmaqır. sərməgəy.

qıymaq bir sınırı aşmaq. siymək. siğmək.

qıymalıq -bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

qıynaq qınaq. sınaq. çəngəl. - sınağlı çivi: çəngəlli mıx.

qıynaqları -qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

qıynaqsız qınaqsız. sırnax. sıvax. sırvax. çəngəlsiz.

qıynaşıq çırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. qoycan. quycan. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

qıynıc qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıynış qılınc. qıyım. qıyın. qıynıc. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qıyrac qıyrat. qıyran. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyraclı qıyratlı. qıyranlı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıyran qıyrat. qıyrac. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyranlı qıyratlı. qıyraclı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıyrat qıyrac. qıyran. saysana. hesab kitab. durac orac. ölçübiç.

qıyratlı qıyraclı. qıyranlı. saysanalı. hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli.

qıysoluq qısoluq. gürsoluq. gursoluq. soluq soluğa. təngi nəfəslik. - gürsoluğa gəldim.

qıytaq qıydağ. qıyac. salqar. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

qız -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (diriş: yaşam. oluş. həyat). (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü).
-bəsləmə qız, oğlan: sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. bəsi. evə alınıb bəslənən uşağ.

qiz giz. sır. sirr. 1. nərsənin örtüyü. 1. üstü örtülü olan nərsə. 1. üstü ilə içi bir olmayan nərsə.
-üzən balıq iz qoymaz, ağzı açıq giz qoymaz. (ağzı açıq: çox danışan). (giz qoymaz: sir saxlamaz).

qıza -boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

qızaq közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. qor. qorç. qoruç. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. ox. oxaq. şəhvət.

qızaqçı qızaqul. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qızaqlı 1. oğurlu. oğralı. oxlu. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. şəhvətli. 1. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. şəhvətli. şəhəvani.

qızaqsınmaq qızaqulsamaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

qızaqul qızaqçı. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. qors. qorus. qorsuc. qorsan. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qızaqulsamaq qızaqsınmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qorsunmaq. qorusınmaq. qorsanmaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

qızarmış -sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma: sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.

qızart qızart!. xasat!. küyür!. qavır!. qovur!.

qızartılan -yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı: sarqa. > səllə. sələ. güşbərə.

qızartılaraq -göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.

qızartılıb -göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü. göykü.

qızartmaq -şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.

qızbaz 1. qızgüd. (+güd. +çi. +baz). 1. sırımcın. sırcın.

qızbazlıq -qızbazlıq edmək: sırımcınmaq. sırcınmaq.

qizəm güzəm. gizəm. güzdə qırxılan yün.

qizib kizib. kisib. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. gənc. gömü. dəfinə. xəznə.

qızıq qızqın. qızışıq. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qızıqlıqtan -bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək: savımaq. sovumaq. soyumaq. zayıflamaq.

qızıl sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
-ata ana yenilməz, qızıl gümüş köhnəlməz. (yenilməz: yenilənməz. təzələnməz)
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). ( xumar gözlər əsir edər məni). (solas: (< solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-tutsa işin, qızıl olar əldə qum, batsa işin, qızıl əldə olar qum
-soyuq düşür, ölüm çökür varlıqlara, üşür yerdə qızıl güllər.

qızılmaq qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə