Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə52/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   171

qopurlanmaq qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qopurlaşmaq qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopuşmaq. qopurlanmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qopuşmaq qopanmaq. qopaşmaq. qoparlanmaq. qoparlaşmaq. qopunmaq. qopurlanmaq. qopurlaşmaq. qupanmaq. qupaşmaq. gürələnmək. guralanmaq. azıqlanmaq. azqınmaq. ürkükünmək. ürkəkinmək. yabanlaşmaq. yabanılaşmaq. vəhşiləşmək.

qor 1. kor. qanmaz. -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). 1. qoğ. döğü. qovu. qoğu. atığ. atış. coşu. şovq. sürür. surur. xoşluq. xoşlanma. sovu. hovu. tova. sulum. kef. sevinc. seviş. sevit. sevik. sevgi. sövünc. sövüş. sövüt. sövgü. söyünc. söyüş. söygü. söyüt. səfa. inbisat. həyəcan. həzz. ləzzət. fərəh. nişat 1. qorç. qoruç. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. kür. çillə. çiğlə. bir nərsə üçün qoyulan, bəllətilən sürə, dövrə. 1. kor. soğur: koğur. (sağır. kağır. kar) . 1. qoru . -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-kor tutduğun buraxmaz, kar duyduğun unutmaz.
-yarımadıq istisinə, kor olduq tüstüsünə
- gözün kor etdi: gözün sökətmək. gözün tökdü.
-kar kor: söngür > suğur. soğur.
-dəvəçiyə xıx deməzlər, kor birinə bax deməzlər.
-kar kor: sağır soğur.
-gor toprağı yaşam üçün bağırmaz.
-aç gözünü kor olma, yoxsulluqdan xor olma, ölüm ovçu ov olma, çağı varan gedərmiş, başı varsa yaşarikən istəklərin edərmiş. (başı: ağlı)
-çox gözləyən kor olar, susuz yerlər çor olar.
-kor boyadan anlamaz, anlamaza açıtma söz anlamaz. (açıtma: çalışma açıqlamağa)
-sevgi edər kor sevəni
-birbirinə çırparaq, vuraraq çaxır, qor törədən nərsə: sıpışqa. çıpışqa. çaxmaq. kibrit.
-kor kor: çor çor. çil çil. sildirən. seyrək. sil sil. silikləri, pozuntuları olan. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

qora qurun. (sulanmamış). yetişməmiş, kal üzüm.
-kora fəhim: salqara. çilqara. ussuz. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

qorab 1. qorba. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar. 1. qorav. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qoraq -başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.

qoral 1. qorsal. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsox. sovsox. silah. hərbə. cəngəfzar. 1. silək. silah. salaq. yaraq.

qoran koran. çoran. korba. çorba. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qoranti qoruntu. qərənti. siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama. < saxlamaq. qorumaq). bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi xatir. itminan.

qoraşan goraşan. goreşən. sırtlan.

qoratmaq qoratdırmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qorattırmaq qoratdırmaq. qoratmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

qorav qorab. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qorba 1. qorab. gurba. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurab. gürəmbə. guramba. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. qoşral. qoşqal. qucral. qucqal. ambar. 1. korba. çorba. koran. çoran. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qorbaqt korbaxt. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.
-korbaxt olsun:küt bulsun. bədbəxt olsun. (#qut bulsun. günüsün. xoşbəxt olsun) .

qorbəq korbəx. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qorç qoruç. qor. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət.

qoreşən goreşən. goraşan. sırtlan.

qoriqtən (qorixtən (fars)} < ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. kürükmək. küyrükmək. geyrikmək. geyikmək.

qorq -adama oxşar yamandan, yaxşıya oxşar ilandan qorx.

qorqa -qorxa qorxa: sıza sıza. çıra çıra. süzə süzə.

qorqaq qorxaq. ürkən. ürkük. kürgənə. kürəgən. ürəgən. quşürək.
-quş kimi qorxaq, ürkək olan: quşqul. quşqulu. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı. ovhamlı. vəhimli.

qorqaqları -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər: alçaqlar).

qorqat həram. (# burqat: buraq: məkruh). - mal yiyəsinə oxşamazsa, qorqat olur. - islamda nələr burqat, nələr qorqatdılar. -.

qorqay korqay. açıqlıqda kölgəlik yer. günlük. sığvan. sayvan. seyvan. sayban. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

qorqmaq qorxmaq. sıymaq. sımaq. çəkinmək. kürənmək. pərhiz edmək.

qorqmaz qorxmaz. saltal. sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qoçağ. - saltal kişilər.
-ürəkli, qorxmaz iyid: saltar. saltər (< salmaq) səfdər.
-ölümdən qorxmaz ya sınır tanımır, ya danır.

qorqmazları -yaşam qorxmazları yeğənər, qorxaqları yerənər. (yeğənər: bəğənər). (yerənər: alçaqlar).

qorqötüq korkötük. küskütük. küskötük. korkütük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli. dadlanmış.

qorqu qorxu. 1. qorxuş. kürən. ürkü. dehşət. 1. sakınc. ürkü. ürküntü. xovf. dehşət.
- qorxu səğrişi. (səğirmə. səğriş. səğrəmə. titriş. titrəmə).

qorqub -ürküb, qorxub çəkilmək, qaçmaq. (> qorixtən (fars)}. kürükmək. küyrükmək. geyrikmək. geyikmək.

qorqulu -qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorquluq -qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorqulur qorxulur. sakınc. sakıncalı.

qorqunc -tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer: quşuçmaz. quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer.

qorqusuzluq 1. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc. 1. qorxusuzluq. qorqusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. duranc. güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.

qorquş qorxuş. qorxu. kürən. ürkü. dehşət.

qorqutan qorxudan. sindirən. sindirğci. düşündürücü.

qorqutaraq -qorxudaraq bir işi yapmaqdan çəkindirmək: sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. ürkütmək.

qorqutmaq qorxutmaq. sinsitmək. sınsıtmaq. - uşağı elə sinsitib kin, göz açmağada sinsir.

qorqutmaz -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

qorqütüq korkütük. küskütük. küskötük. korkötük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli. dadlanmış.

qorlamaq küymək. toxunmaq. yandırmaq. pis etgiləmək. pis tə'sir edmək. - bu söğüşlər onu küydü.

qorlan qordan. kürdan. kürlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar.

qorlanmaq 1. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qızışmaq. qızqınmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq. 1. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. güclənmək. bərkişmək. qızqınmaq. qızqanmaq. qızışınmaq. qızılmaq. qızışmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. şiddətlənmək. hiddətlənmək. qıstınmaq. gürəclənmək. qolaclanmaq. çapdanmaq. zorlanmaq.

qorlantırmaq qorlandırmaq. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

qorlar korlar. ağılar: zəhərlər. azdırar. -qulaq vermək kötüyə, min yaxcını ağılar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.

qorlı qoğlı. 1. döğlü. qovlı. zorlu. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. 1. qovlı. sarsaq. salsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.

qorluq korluq. çorun. zulum. -yaman çoğun bilənlərə qada çorun dağ verər, biləməzlərə əldən gələn yağ verər. (çoğun: fələk). (çorun: zulum. korluq).

qormaş sağdaş. sağdıc. sirr saxlayan.

qornuşma -yılxılarda (heyvanlarda) köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı: gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq.

qorrə (korrə (fars)} < kürüğ. qurıq. küğə. kürə. at balası. - kürüğ oynağlayar at arxasında, qoduğ isə, qaçar gedər eşşək qabağında.

qors 1. qızmış. qızmıq. qızınıq. azınıq. azınc. qızaqlı. qızınc. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. közmük. köznük. közmüş. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1. qorus. qorsuc. qorsan. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qorsaq 1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1. korsaq. kovsaq. qursaq. güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. mə'də.

qorsal qoral. savsat. sovsat. sovsax. sovsağ. savsox. sovsox. silah. hərbə. cəngəfzar.

qorsalı 1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qorsan qorsuc. qors. qorus. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qorsanmaq 1. qorsunmaq. qorusınmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə. 1. qorsunmaq. qorusınmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

qorsuc 1. qorsan. qors. qorus. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst. 1. qors. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qorsunmaq 1. qorsanmaq. qorusınmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1. qorusınmaq. qorsanmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

qort kort. kortlan. kortıq. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qortaq qordaq. gürdük. gurduq. gürdükmüş. kosdaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qortal kordal. kovdal. küvədal. yapraqsız dal.

qortan qordan. qorlan. kürdan. kürlan. yoldac. kürçək. pərhizkar. rəstqar
-kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik).

qortıq kortıq. kortlan. kort. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qortlan kortlan. kortıq. kort. kortmıq. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qortmıq kortmıq. kortlan. kortıq. kort. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. çuxur. quynıq. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

qortol kortol. kortul. silik. bayağı. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

qortul kortul. kortol. silik. bayağı. qara nərsə. olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

qortur -qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).

qoru qor. . -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
- yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan)
-çağan koru: sabah korunda. alatoranda. çox erkən.

qoruc oruc. oyuc. qoyuc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.

qorucu saxçı. - alançıq saxcısı: alaçıq, çadır qaravulu. - eşik saxcısı: eşik ağası: qapıçı.
-qorucu börk, kasqet: sarkıt. tarqıt.
-qorucu güclər: savaq. mudafiəçi, dafe' güclər.

qoruç 1. qorç. qor. közük. közün. köznü. kösük. kösün. kösnü. ütlük. ütülük. qızınış. azılış. qızaq. ox. oxaq. şəhvət. 1. qors. qorsuc. qorus. qorsaq. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qorus. qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani.

qoruq səkmə. avut. yasaq bölgə.
-bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

qoruqluq -eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə. barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qoruqsuzluq koruqsuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc. güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.

qoruluq sayavan. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.

qorumaq 1. (bəkləmək). savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq. 1. saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. əsirgəmək. qayırmaq. muhafizə eləmək.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu: hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
-başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq: quşgözü.
- can qorumaq: can sakınmaq.

qorumayıb -qorumayıb ələ vermək: satmaq. çatıtmaq. - kişi dosdun satmaz.

qorunar - ördək uçar qaziylə, dil qorunar yaziylə.

qoruncaq sağca. sadağ. saxac. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer.

qorunma -gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə: sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). saçağlıq. kölgəlik.
-qorunma üçün sinilən, sınılan, gizlənilən yer: sənğir < sınğır > səngər. sovqa. sufqa.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları: əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

qorunmaq sakınmaq.
-qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq: sakınduruq. saxlac.

qorunmuş -çevrələnmiş, qorunmuş yer: sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.

qorunta -sabah korunda: çağan koru. alatoranda. çox erkən.

qoruntu qoranti. qərənti. siqorta < saxurta. saxurtuq. saxtuq. (saxurtlama. < saxlamaq. qorumaq). bimə. tə'min. zəmanət. təzmin. vəsiqə. əmniyyət. məsuniyyət. asayişi xatir. itminan.

qoruntuq qorunduq. sakındıq. - sakındıq gözə çöp düşər.

qorus 1. qors. qorsuc. qoruç. qorsaq. qorsalı. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. odşaq. odşıq. odanıq. odnaq. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli. 1. qors. qorsuc. qoruç. qorsaq. qorsalı. qızınıq. qızınc. azınıq. azınc. qızaqlı. közüklük. közünlük. köznülük. kösüklük. kösünlük. kösnülük. ütünlük. ütünc. şəhvətli. şəhəvani. 1. qors. qorsuc. qorsan. qontuq. qoncuq. qansıq. qansuq. ölçüsüzcə, aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli. qızaqçı. qızaqul. oğurqul. oğurçul. oğraçıl. oxqul. oxçul. yanaçuq. şəhvətqulu. şəhvətran. şəhvətpərəst.

qorusınmaq 1. qorsunmaq. qorsanmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1. qorsunmaq. qorsanmaq. qontuqmaq. qoncuqmaq. qansıqmaq. qansuqmaq. qızaqsınmaq. qızaqulsamaq. yancasınmaq. aşırı dərəcədə əşsi, cinsi istəkli olmaq. oğurqulluq. oğurçulluq. oğraçıllıq. oxqulluq. oxçulluq. şəhvətqulluq. şəhvətranlıq, şəhvətpərəstlik edmə.

qorusuzluq korusuzluq. korxusuzluq. koruqsuzluq. qorqusuzluq. qorxusuzluq. duranc. güvən. güvənc. güvəş. əmniyyət. təhlükəsizlik.

qorut sapağ. saxlanc. sağlanc. saxruğ, zəxirə.

qorutmaq saxlamaq. birikdirmək. saxurlamaq. saxralamaq. zəxirə edmək.

qoruyan - ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar): yurd saxıcı .

qoruyub -təməldə olan incəlikləri qoruyub işləmək: sap sağlamaq.

qosa -kosa saqqal: seyrə səqqəlli. soxasəqqəl: soxsəqqəl.

qostaq kosdaq. gürdük. gurduq. gürdükmüş. qordaq. cürdük. kösnük. kösmük. kösnək. kösmük. köznək. qoşnuq. heyvanlarda köznüşmə, qornuşma, qoşnaşma, qınnaşıq, qınlaşıq, cütləşmə istəyi, çağı.

qoş - xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.
-günün xoş keçirmiyən, ilin xoş keçirdənmməz.

qoş 1. xoş. -xoş qalın: eyqalın. {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalın)}. -xoş qalsınlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. -xoş qalsın. eyqalsın {ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalsın)}. 1. quc. qoc. ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir. 1. xoş. sığa. -sığa gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1. sin. sim. tin. ruh. 1. sınır. ruh. rəvan. ruhi, rəvani durum. 1. sins. tin. ruh. sür. ispiri. espiri. 1. xoş. saya. yumuşaq. - saya yatağ: yumuşaq yatağ. 1. xoş. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü. - sevincli car: sövüncülü sav: xoş xəbər. 1. xoş. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. şad. kef. dinək. ləzzət.
- açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan: soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ.
-xoş əndam: salqalı. boy buxunlu. qamətli.
-xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli: . sağraq. sayraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. - sayraq şarkıçı.
- cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş: hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş: burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.
-yox salı, xoş salı. ( salı: xəbər).
-xoş tamlaşmaq: xoş məzələşmək. sucurmaq. sucunmaq. dadlanmaq. tamlaşmaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə