Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qölqəvi -unutma sən kölgəviYüklə 13,47 Mb.
səhifə55/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   171

qölqəvi -unutma sən kölgəvi, sən ölsəndə o qalsın.

qölü -gürtürtü gölü: çağlayan.
-süt gölü: sağab. sağav. sağığ. > sərab.

qölün -kölün iyi tutmaq: iyilik, yaxcı dilək diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək. uyğu (iygi) sağınmaq.

qömbəliq gömbəlik. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. guruş. topluluq. topuçluq.

qömbəz gömbəz. gümbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan (# govbaz: güvbəz. gövbəz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan) .

qömə gömə. gümə. goma. cümə. cuma. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl.

qöməq kömək. 1. bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. salvaş. sarvaş. yardım.

qöməyə -susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.

qömmə -yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq. kovuzluq.

qömmək gömmək. sınğmaq.

qömü gömü. gənc. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq. kisib. kizib. dəfinə. xəznə.

qömülmək gömülmək. 1. sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. salınmaq. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. sağınmaq. sağanmaq. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq.

qömütmək gömütmək. sınğıtmaq.

qön gön. sağur. qabıq. üz. dəri. pust. çərm. - yer sağrısı: yer sağırsı: yer qabığı. - kişi sağrısı üz.
-(göndən sıyrılan, kəsilən) gön sap: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi.

qönçü gönçü. dəriçi. sağrıçı. sağırçı (saqi).

qönəniq gönənik. 1. gönənlik. güvlük. mutluluq. qutluluq. günənik. günənlik. 1. gönənik. güvlük. mutluluq. qutluluq. günənik. günənlik.

qönənmək gönənmək. güvənmək. sığınmaq. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. - onun səndən başqa küsənməli kimi var ki.

qönəz könəz. çönəz. güvəz. gövəz. gürəz. görəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş. bəğənic.

qönlə - kimsə sezməz, qulaq duymaz, ağız dinməz, ayaq gedməz, əl dəğməz, könlə sığmaz.
-könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə: sağqur. sağqır.

qönləmək könləmək. könükləmək. köysəmək. küysəmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qönlü -başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.

qönlüm - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).
-dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

qönlün -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün gəzən: dilək gəzən).
-könlün almaq:sindirmək. yumuşatmaq. ərcitmək. ərçitmək. ərşitmək.
-könlün gəzən: dilək gəzən. -elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları.

qönlüvü -dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.

qönlüzə -əlizə bolluq, könlüzə xoşluq. (alqış).

qöntən köndən. çöndən. yöndən. uysal. yumuşaq başlı. hağız. kavız. kağız. havız. kəkiz. kəviz.

qöntərilmiş göndərilmiş. saç. irsali. mərsulə.
-gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə: salıntı (atıntı).

qöntəriş göndəriş. göndərmə. salqıtış. salqıtma. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

qöntərmə göndərmə. göndəriş. salqıtış. salqıtma. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

qöntərmək göndərmək. 1. sırıtmaq. həvalə edmək. 1. saldamaq. satlamaq. yollamaq. - gedəndən bəri bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar satladır. 1. salğamaq. salağmaq. salmaq. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə) 1. salmaq. - malları hələ salmamışıq. 1. salğamaq. salağmaq. 1. savdarmaq. səvdirmək. sağdırmaq. çağdırmaq. çatdırmaq. sovq edmək. yetirmək. - səni tanrı mənə savratdı.

qönü -günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək). (gönü: məhbub).

qönüq könük. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) munğlu. darqın. kədərli. matəmli. təəssüflü.

qönüqləmək könükləmək. könləmək. köysəmək. küysəmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qönüqlənmək könüklənmək. sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.

qönül -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən)
-
çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz)
-çox yemə qəmdə könül ötüb küçüb keçənlərin
, ki sənə qalmayacaqdur nəyisə çox yediyin qəmdən ötür.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-könül sırça qırıldısa yapışmaz
, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-qırıq könül yiyəsi, dərdi çoxdur deyəsi
, çalış alıb yoğasan, iç keçmişin yuğasan. (yoğasan: toxdadasan. oxşayasan. dərman edəsən)
-yollar uzsa ayrılar, yalnız könül yarılar, qıssa götür yoluvi, canın təndən ayrılar. (uzsa : uzansa)
-gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül
, ki açan gün baxacaqdur açılan göylərizə.
-
kişilik varlığı başilə könül
-
günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar. (ayrığa: ayrılığa)
- sağ könül:sın, çin könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-sın, çin könül
: sağ könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-aşırı istək, yeyiş, iştah, könül: gürəlik. guralıq. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.
-
əl tapılar, ərdə belə qadında, az tapılan ürək, könül sevgidir.
-alçaqkönül: silik. yumşaq başlı. uysal. əsik. sıypa. sıypac. firutən. mütəvaze'. (sıypalığ: sıypaçlığ: firutənlik).

qönüllə -tam könüllə sunulan veri, yarmağ (ərməğan) : sınğıt. sınğut. sığnıt.

qönüllənmək könüllənmək. göyüllənmək. barımsımaq. istəmək. yerinmək. yersinmək.

qönüllərtə -çiçək olsan solarsan, budaq olsan qoparsan, sözlər sözü söz olsan, könüllərdə yaşarsan.

qönüllü -tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək:salınmaq. - bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir.

qönülsüz -istəksiz, könülsüz sıçramaq, atılmaq: səksənmək. sisginmək. disginmək. diksinmək. səkinmək.

qönültəqin -könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu).

qönültən -dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz)
-sağ könüldən: səmimi qəlbdən.

qönültəti -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qönüyə -günü günüyə gün verməz, gönü gönüyə nə verməz. (könükmək. könmək: sevmək). (gönü: məhbub).

qöp köp. çox . - köp bilən ged, öz başnla yürə. (yürə: davran. rəfdar ed)
-köp bilən get, özbaşınla yür. (yür: qıl). (köp : çox). (çoxuyla danış, öz bilənin ed).

qöpçiliq köpçilik yığva. məclis.

qöpəq - izləməkdə köpək bıraxmaq: qopay salbamaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək. (salmaq: salbamaq: bıraxmaq. sərbəs ötürmək).

qöpən köpən. qapan. güvtün. palan. yəhər. səmər. çul.

qöpəyin -köpəyin, bir yılxının (heyvanın) qapmaması üçün vurulan ağızlığ: saçqı. ağızduruq. ağızlıq.

qöplü -yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.
-qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.

qöpmək köpmək. quzulamaq. qopaqlamaq. qarınlamaq. qarın vermək. - duvarın suvağı şehdən quzulayıb töküldü.

qöprü -köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən duzundan.

qöptəli -qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qöptən 1. göpdən. gövdən. güdən. gödən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də. 1. köpdən. kürcə. kürtək. kürdə. kürdü. kürdən. qıssa kürk. çəkət. kot.

qöpü -köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən duzundan.
-eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq: saçtağ. satağ. nərdə. barmaqlıq. mə'cər. mərcər.

qöpüqlü -şişik, yelli, köpüklü nərsə: solumba < qopulqa. bərcəstə.

qöpülü -qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.
-yüklü, göpdəli, göpülü, göplü, boylu qoyun, keçi: quzlacı.

qöpürcüyü -su köpürcüyü: su götürüş. su qabarcığı. püsgə > fisgə.

qöpürmək -ağzı köpürmək: azmaq. qazmaq. qızmaq. kükrəmək. kükürtmək. gügürtmək. gürgəmək. küprəmək. köprəmək.

qöpürüb -çayın köpürüb, dalqalanıb axması: savruğmaq. - yaz ayları ırmaq çaylar savruğar.

qör -bir də dənə gör: sına baxsana.

qörcələr nuqtə nəzərlər.

qörə görə. sıra - istəyi sıra: istəyinə görə: diləyi sıra: diləyinə görə: kefinə sıra: kefinə görə: nəcür, nətür, nasıl istərsə.
-kəndivə görə düşün, çevrənə baxıb biçin. (biçin: tədbir qıl. səyasət götür)
-nərsənin içinə görə yanı, qırağı: sapa. sopa. sava. sova. kənar. - şəhərdən sava keçən yol: kəndin içindən keçməyən yol. - konudan sava: movzudan kənar.

qörəmək görəmək. görmək. sayımaq. sayınmaq. sayınamaq. mütəvəccih olmaq.

qörəməmək görəməmək. görməmək. sayımamaq. sayınmamaq. say eləmək. mütəvəccih olmamaq.

qörən görən. saçıcı. seçici. saçan. seçən. saçman. seçmən. tanığan. dalqan. dalıqan. ayıran. fərq edən. intixab edən.
-götün görən baş gözünü qurtlamaz.
-ölüm yaxın görən yox, umut qıssa bilən yok, yollar uzun gedən yok, gedənlərdən dönən yok.
-siz aytan dallar, dirəklik olub, siz görən dağlar düzəlik olub . (siz aytan: söylədiyiz). (dallar: 1. söğütlər. 1. budaqlar)
-ayaq altı, aralıq işləri görən: padov. salağ. pa dov.

qörənməz -düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

qörər -göz yolu uzaq görər ayaq yaxın.
-
kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
- səyil olsada görər. (səyil: səğil. səhil. az. bir az. qısa).

qörərsən -dəğirmanlar fırlanar, evrən çönər sırlanar, sıra düşər bizədə, tələsmə sən görərsən. (sırlanar: sır, boya, don dəğişər).
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qörərsin -yaşın aşsa altmışı, tez görərsin yetmişi, bassan ayaq yetmişə, qatılmışlar keçmişə.

qörəsitmək görəsitmək. satsanmaq. : yapsanmaq. dartsıtmaq. təzahür, vanəmud edmək.

qörəv görəv. 1. iş. qulluq. tutu. servis . 1. salvaş. sarvaş. tutu.
-gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi: . saxlo. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu iki ildir.

qörəvçi -kimsəni izləyən görəvçi: quyruq. qoyuq.

qörəvə -bir görəvə, işə alınmaq, istixdam edilmək: salınmaq.

qörəvli görəvli. quyruq. qoyuq. tutuğlu. mə'mur.

qörəz görəz. gürəz. güvəz. gövəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş. bəğənic.

qörqəmli görkəmli. gözəl. siyinli. sinliş. boylu. əndamlı.

qörqlü -gözəl, görklü ördək çeşiti: sona. soyna. söynə. sevnə.

qörqü görgü. görkü. 1. görüş. seçik. sezik. sayıq. sanığ. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. yaraşığı. gözəlliyi . -kişi görkü söz, ocaq görkü köz.
-dağ görkü daş, ər görkü baş. (görkü: gözəlligi)
-üz
görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi).

qörqüt körküt. kürküt. çürçüt. çörçüt. tiftih. (darax dibində qalan) incə, qıssa qıllar. toxuma araclarından tökülən qırıntılar.

qörmə -özün kiçik görmə:yasanış. xod kəm bini. (#sayanış: özün böyük görmə. xod büzürgbini). (#sayanış: özün böyük görmə. xod büzürgbini).
-özün böyük görmə: sayanış. xod büzürgbini. (# yasanış: özün kiçik görmə. xodkəmbini).

qörmək görmək. 1. görəmək. sayımaq. sayınmaq. sayınamaq. mütəvəccih olmaq. 1. anıqlamaq. müşahidə edmək. 1. saçımaq. seçmək. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. qolay bəğənməmək. 1. say eləmək. - gözüm sizi say eləmədi. - gözüm uaqları say eləmir.
-özün kiçik görmək: yasanmaq. (#sayanmaq: özün böyük görmək)
- özün böyük görmək
: sayanmaq. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).
-sizi görmək istəmək, könlü istəmək: sizsəmək. - sizidən bu kötülük, qabalıqları gördükdən son, artıq sizsəmərəm.
-səni görmək istəmək: sənsəmək. - əzizim çox sənsəmişəm: sənsizləmişəm.
-soğuq görmək: nərsədən soğumaq. xoş görməmək.
- soğuq sıray: soğuq çıray: soğuq burun: soğuq tumsuğ: açığ, xoş üzlü, səmimi olmayan.
- şişi çat görmək: biri iki görmək.
-bir işi ilkin kərə görmək: bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. saçınmaq. saçdamaq. süfdə edmək.
-savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

qörməqəli -tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq: sayqat. yortu. yorut. ziyafət.

qörməmək görməmək. görəməmək. sayımamaq. sayınmamaq. say eləmək. mütəvəccih olmamaq.
- xoş görməmək. soğuq görmək. nərsədən soğumaq.

qörməməyə - özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. (salmaq: vurmaq).

qörməyə -kölgəni görməyə ışıq gərəkir, ışıqı görməyə kölgə gərəkməz.

qörməyən -gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.
-günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.
-keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

qörməyinə - kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək:bir yerə çox gedib gəlmək. nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq. siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan).

qörməz -gözü əllərdə qalan, könül toxluğu görməz.
-alçaq görməz ucalmaz, endirilmədən ər olmaz, duzlu sudan buz olmaz.
-unutmasan keçəni, dönüm görməz yaşamın. (dönüm: dəğişiklik. təhəvvül)
-yaşam böylə, biri görməz tüstüsün, cana alar istisin
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz).

qörməzqə - görməzgə salmaq: görməzlikdən gəlmək. (salmaq: vurmaq).

qörməzliqtən - görməzlikdən gəlmək: görməzgə salmaq: (salmaq: vurmaq).

qörmür - salınanı görmür: qoyulananı, qılınanı, yapılanı görmür.

qörnüş -dış görnüş: siyn. siyin. duruğ. durğ. zahir. surət.

qörnüşlü -sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü: sartısqa.

qörpə -körpə, yeni cücərmiş bitgi: sitil. şitil. (< sütül).
-sixə, şişə soxulmalı, çəkilməli gəvrək, yumşaq, körpə ət, nərsə: soğuş. soxluq. ox qabı. (siklik. sixlik) şişlik. kabablıq olan.
-körpə, yeni cücərmiş, baş vermiş bitgi, nərsə: sivrik.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq.
-kiçik körpə: göyüt. göysüt. göysüq. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

qörpü -pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.

qörpütür - ata ana körpüdür, sevgi yara çatınca.

qörsə -qaykişilərlər gizlər özün görsə qonaq uzaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-qucaq açar ər yerdən , görsə qonaq qıraq yerdən uzaqdan, bir qapını qırx qapar, qaykişilər uzaq olsun qonaqdan. (qaykişilər: (qay: pis). namədlər)
-
daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

qörsən -düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

qörsətmək -bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.

qörtüqün -gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş toprağın.

qörtüm -çətin gördüm güclü olan dinc ola.
-dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara: fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

qörtün -kötü gördün üz vermə, yaman gördün yol vermə, iyi tapsan qolun dola boynuna, yala yolun ipək döşə yoluna.

qörtüyün -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

qörtüyünün -çox tez düşər gördüyünün izinə, arın könül aldanırmış tezinə. (arın: aras. təmiz).

qörübtə -bir gün utan, günü gəlmiş utuzmuş, çox görübdə bilənlər, çağı varmış unutmuş.

qörüq körük. sındı. hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu.

qörüqlü körüklü. qat qat olub açılıb yığılan. -üstü gən, ağı körüklü (qat qat olub açılıb yığılan) dizdən dar şalvar çeşiti: sıxma.

qörünəcəq -biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq: saltaxlamaq. şaltaxlamaq.

qörünən -az tapılan, bulunan, görünən: seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

qörünən -kəsilmiş nərsədən görünən üz: silət. yalıt.
-uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.

qörünqə mənzərə. -uzaqlığdan gözü saran, su kimi ağ, süt kimi görünən aldatıcı görüngə, mənzərə: sarap. sarab. sarqağuc.

qörünqən görüngən. seçilgən. sezilgən. sayılqan.

qörünmək görünmək. 1. sırıtmaq. sırtarmaq. soycatmaq. dışa vurmaq. - onu ələk qəlbir eləyib için sırtardıla, sıyrıtdılar. 1. saçılmaq. seçilmək. dalqınmaq. fərq edilmək. ayırd edilmək. 1. seçilmək. sezilmək. sayılmaq. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında bir ağac siçilirdi.
- salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək
-gedən kimi görünmək: barımsımaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.
-tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək: sıyıtmaq. sırıtmaq. gözə çarpmaq. yamaq olmaq. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində sarı sırıtır.
-yapar, istəkli kimi görünmək: satmaq.
- bir yerdə görünmək: bir yerə gəlmək. qara salmaq.

qörünməsinə -olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol. kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

qörünsünmək görünsünmək. görünən kimi olmaq. -{sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə