Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


qövərənti -ilk çıxan göy gövərəntiYüklə 13,47 Mb.
səhifə57/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   171
qövərənti -ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.
-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma. sıyırt. sıyrıt. sırıt.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq.

qövərəntitən -göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.

qövərər gövərər. gögər. cücərər . -yağış yağar yer gögər, alqış alar ər gögər.

qövərətinin -göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.

qövərəz kövərəz. kövrəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

qövərəz kövərəz. kövrəz. quytaq. quytu, dərin yer.

qövəri gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.

qövərtəsi -yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi: saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}.

qövət gövət. 1. gövüt. göyüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. gövüt. göyüt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. ehsan.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən, yığılan paranı toplamaq: kisələmək
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul: parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.

qövətli gövətli. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qövəz güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş. bəğənic.

qövlə kövlə. külbə. kövəl. gürvə. güvrə. qaradam. daxma. qorab. qorav. gümə. gömə. goma. cümə. cuma.

qövrəz kövrəz. kövərəz. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

qövrəz kövrəz. kövərəz. quytaq. quytu, dərin yer.

qövsəq kövsək. güvbəz. gövbəz. govbaz. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qövşatlıq kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. düz, açıq yer. alan. meydan.

qövtaz kövdaz. güdaz. başağrısı. - bu bir yandan bizə güdaz oldu.
güdaza vermək: ələ, lova vermək .

qövtələnmək gövdələnmək. çağlanmaq. çağlınmaq. sallaşmaq. çağırlanmaq. yapılanmaq.

qövtəli -qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü: təhəmtən < tökmə tən. oldaşlı. boldaşlı.

qövtən gövdən. 1. göpdən. güdən. gödən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də. 1. gövdün. kövdən. kövdün. küspə. köspə. çökbə. yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə.

qövtəsin -idmanda, yarışda gövdəsin idmana qızdırmaq: saçaltı yapmaq.

qövtətə -gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm: sağan. saçan. satan. qıç. bacağ.

qövtəyə -gövdəyə oturan geyim: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. daramdurul. yerinə tam düşən nərsə. tam uyqun, yapışqan.

qövtün gövdün. gövdən. kövdən. kövdün. küspə. köspə. çökbə. yağı, suyu, özü alınıb, artığı qalmış nərsə.

qövüq kövük. köfük. koz. kovuz. qırıq. qoğuq. qovuq. qoyuq. qopuq. yararsız. yaraşsız. bihudə. qoşdurum. - bu iş qırığa çıxdı. - qırığ işlərindən əl çək, varın yoxuva olsun dəh. - başdan qırığ, dibdən cırığ. - qırığa çıxmamış inanmır yaqığın.

qövül gövül. göyül. ürək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qövüllərtə -kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit.

qövüt gövüt. 1. gövət. göyüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. gövət. göyüt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. ehsan.

qöy -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (köyə: bala yer). (kor : qanmaz)
-göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.
-göy kükü: göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək. sıxma.
-həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma. sıyırt. sıyrıt. sırıt.
- sav göy: bulutsuz göy. {sav: (çav) say. sap. saf. aya}.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.
-göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək: salat. salğat. salaş.
-göy gurultusu: gürdürbaba. gürdürdəvə. gürdürək.
-ilk çıxan göy gövərənti: saçva. saçav. sağav. sağva.
- göy qatı: kürsü. kürsi. qursı.
-üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy: quşəkməyi.

qöycəqay göycəğay. göyçağay. həmməşə bahar. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

qöyçaqay göyçağay. göycəğay. həmməşə bahar. həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.

qöyə köyə. bala yer . -köyə gedmə kim, köy əri kor edər. (kor : qanmaz)
- yerə vursan göyə səkrəy: çox qımıldağan, şuluğ uşaq.
- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.
- göyə sağuran üzündə yığar. (sağuran: tüpürən) .

qöyərən göyərən. gövəri. göğəri. göğərən. gövərən. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. səbzə.

qöyərmək göyərmək. göysərmək. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

qöyqövərənti -göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək: kükü. göygü. göykü.
- solmuş göygövərənti: solşuq yaşıl. (soluşmaq. solşumaq. solaşmaq. solşamaq).

qöyqü göygü. göykü. kükü. göygövərənti ilə yumurta qarışığından qızardılıb yapılan yemək.

qöylaq göylağ. gürtək. gurtax. göytək. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə.

qöylərizə -hər nə oldu keçəcək, qalma geri gündə könül, ki açan gün baxacaqdur açılan göylərizə.

qöylüq göylük. gürtək. gurtax. göytək. göylağ. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə.

qöynəq -sarıköynək: sarısərçə. sarduvac. sağduvac. sərduvac. bülbül. qənarə.

qöynəyi -adam vardı adamlığın örnəyi, adamda var geymiş adam köynəyi, adam vardı adamlığı qaldırar , adamda var adamlığı batırar.

qöysəqçi köysəkçi. yerikləyən. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qöysəmək köysəmək. küysəmək. 1. könləmək. könükləmək. istəmək. - boylu qadın yeməyə köysəkçi olur: ürəyindən keçənə iştahlı olur.

qöysərmək göysərmək. göyərmək. sərilmək. sərpilmək. gəlişmək. ösüşmək. dallanıb budaqlanmaq. yetişmək. daraqlanmaq. diriklənmək. (əfzayiş. urçalış. dirçəliş. rüşd. rovnəq. nəmovv. müvəffəq. pişrəft. kamyab. tərəqqi). - daraq bazar: dərik bazar: rovnəqli bazar. dirik işli: işləri yolunda, gəlişmədə. - kefi dirik: kefi kök). - gündən günə işlərimiz daraqlanır. - işlərimiz daraqlandı, dərikləndi: cürləndi.

qöysüq göysüq. göyüt. göysüt. kiçik körpə. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

qöysüt göysüt. göyüt. göysüq. kiçik körpə. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər.

qöytə - sevincindən yerdə göydə duramamaq: qutruşmaq.

qöytəq göytək. gürtək. gurtax. göylağ. göylük. gögrü. yaşıllıq. gövəri. göğəri. göyərən. göğərən. gövərən. səbzə.

qöytəqini -əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.

qöytələn göydələn. 1. dımığ. dumuğ. (durmuğ). bürc. 1. sırıc. sıroc. sıruc. sığuc. asiman xiraş.

qöytən -arabaların ged gəlin dəngələyib, yolüsdə göydən aslağ, yerə tikilən çırağlar, ışıqlar: sırqa. çırqa. sırqavul. (sıvortqa) çiraği rahnəmayi.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək nərsələr: sırsır. sırsıra.

qöyül göyül. gövül. ürək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. közək. közənək. köznək. buraz. burat. həvəs.

qöyüllənmək göyüllənmək. könüllənmək. barımsımaq. istəmək. yerinmək. yersinmək.

qöyümtül göyümtül. savzavar. sovzavar.

qöyüt göyüt. 1. göysüt. göysüq. kiçik körpə. sağraman. sağran. sağır. səğir. sütəmər. 1. gövət. gövüt. qırma. qırmac. qırmacıq. qutur. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. gövət. gövüt. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. qutur. ehsan.

qöz - üzgöz: sırsüm. sırsım. sırtım. sırsiyim. qaşqabaq. sir sifət. - sırsürümün sallma belə. - bu geyimlə qaraçı sırsiyim tapbısan.
-incə göz ələk: sil.
-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma
-göz yolu uzaq görər
ayaq yaxın.
-kişi görkü söz, ocaq görkü köz. (görkü: yaraşığı. gözəlliyi)
-üz görkü göz, ər görkü söz. (görkü: gözəlligi)
-yaman yoldaş yol üsdə, yanmaz kabab köz üsdə. (yol üsdə tanımazla yoldaşlığın sonu, çoğun pis bitir)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-göz yaşı yaşıtmaq, tökmək: sıxıtmaq. sığıtmaq.
-göz yaşın sıxma: sıxıt. ağlama.
-iç yanmasa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz) .
-iç yanar, göz yaşar. (yaşar: yaşlanar) .
-
iç daşırsa, göz yaşar.
- göz yaşması
iç yanmasın yansısı.
-
ürək daşsa, göz yaşmaz. (yaşmaz: yaşarmaz)
-
iç daşmasa, göz yaşmaz.
-üzgöz sallamaq: somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək.
-üzgöz sallayan: somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən.
- göz yaşının sel kimi axması: seləv yaş. (# seləv: seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın).
- sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış.
-göz vurmaq: gözün qapağı atmaq. səyirmək. sayımaq. sayırmaq.
-göz vuruşmaq: səyrişmək. sayışmaq. sayrışmaq. göz qapağı atmaq.
-göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.
-bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). ( xumar gözlər əsir edər məni). (solas: (< solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur)
-eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-susqunluq dolu söz, danışmağa dillə göz, qulaq gəlir köməyə, beyin varsa kəllədə.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-gözsıxmaq: göz süzmək. göz qısmaq. - gözsıxıb baxa qaldı.
-günə baxan gül olsan, günün sənin bulutlar, könül düşsə ayrığa, dodaq deyər göz ağlar. (ayrığa: ayrılığa).
-bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. mürgülənmək. yüngülcə yatmaq.
-göz olmaq: saxlamaq. baxmaq. - hər nəyi saxlamasan əriyib itib gedər.
-göz yaşı tökmək: sağınmaq. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış (gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil.
-səlivər mala göz tikən, alıvar maldan qalar. (alıvar: almalı) (səlivər: salıvar. səlləminə. yiyəsiz. ıssız).
-göz tikmək: sallamaq. salğamaq. əl qoymaq. - niyə buna sallamısan.
-göz, əl qoymaq: salmaq.
-itigöz: iti baxış. quşqözü. quş baxışı.
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
-acgöz: dargöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. acman. acaman. tamahkar. həris.
-acgöz: sox. soxu. susuq. süsük. süyük. - sox ər. (# tox: göztox).
-göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi: düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).
-göz yaşın sıxmaq: sıxıtmaq. sıxlamaq. (gözsıxıtmaq) ığlamaq. ağlamaq. - ağlabsıxlab: ığlabsıxlab: acı acı ağlayaraq.
-açığgöz: . səkə. (səçə) sıva. saysığ. ayıq. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. - saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.
-üzgöz: üzüş. üsbaş. bürgək. duruğ. durğ. sıva. sarığ. sarqı. üslük. üzlük. nərsənin dış qaplaması, örtüyü. qaplağ. qapağ. yayıq. yayqı. duvağ (> doğab (fars)}. sürək. sürük. yalca. yalcı. yaxı. boya. üz (üs) qat, təbəqə. geyim. geyiz. taxım. paltar. libas. qiyafə. rukeş. puşeş. sətr. kisvət.
-pisgöz: sox. soxu. soxağ. soxatay. bədnəzər.

qözçaqartan gözçaxardan. sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. tərs. öcət. inad. -səqqəlik eləmə.

qözə -doğru dosluq oxşarı var sağlığa, gözə gəlməz biri əldə, biri təndə varikən.
-gözə gəlmiyən, çarpmayan: silik. cüzi'. önəmsiz.
- gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək:salğım olub görünmək. xəyal miyal görünmək
-gözə çarpılır: sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gizli, örtülü olmayan. bəllənir. ehsas olunur durumda.
-gözə çarpılırlıq: sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. gizli, örtülü olmamazlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq.
-gözə soxmaq, dürtmək: satmaq.
-çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə: sırboyaq. sığboyağ. sığbodağ. orijinal.
-gözə çarpmaq: sıyıtmaq. sırıtmaq. yamaq olmaq. tutmamazlığı, yaraşmazlığı, uyqunsuzluğu açıqca görünmək. - burda sıyıtan bir nə görülmədi. - bu boya üzərində sarı sırıtır.
-gözə soxmaq: saypamaq. saypatmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

qözəq közək. közənək. köznək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.

qözəl gözəl. 1. görkəmli. siyinli. sinliş. boylu. əndamlı. 1. qəzal. gəvəzn. söğün. maral. 1. satanğ. qəşəng. 1. saya. sayağı. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq. 1. oxşuncuq. qolçaq. -quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).
- gözəl bol: salqın sayqın. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
-gözəl geynişli: satanğ. alaçam. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif.
- nə gözəl ki: yaxşıdır ki.
-yumşaq, gözəl qılıqlı, çinəli, xuylu: söğüt. söyüt. söyümlü. sevimli.
-ən gözəl bəzək gözəldə gərək.
-gözəl, görklü ördək çeşiti: sona. soyna. söynə. sevnə.
-işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz: sıxqa. > sikkə. sikgə. saz. - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
- çox gözəl: sözü yox. yoğlaz. heç kəsirsiz. mükəmməl.
- gözəl qonuşmaq: dür saçmaq. sür saçmaq.
-ən gözəl üstün seçim güclülük: sağbəğəni.
- içməli, gözəl su: sağ su.
-yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.
-çox gözəl. başqa. ə'la.
-gözəl yaşam sürmək: sağırmaq. sağurmaq. kef, ləzzət, hal aparmaq.

qözələmək -incələyib çözələmək, gözələmək: sınğılamaq. sınqalamaq. sınalamaq. sınıtmaq. sınlamaq. sınamaq. diqqət yetirib düşünmək. - işin ilkin sonun sınğıla.

qözəlin -yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.

qözəlləmək gözəlləmək. sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.

qözəlləşmək gözəlləşmək. sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. yartışmaq. - nə sığşamısan.

qözəlləştirmək gözəlləşdirmək. sığlaşdırmaq. sığqaşdırmaq. sıylaşdırmaq. yartalatmaq. tovsifləndirmək.

qözəllətmək gözəllətmək. sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

qözəlliqlər -sevgilinin qadasını alası, sevgi ocaq gözəlliklər balası.

qözəlliyi gözəlliyi. görkü. yaraşığı. -kişi görkü söz, ocaq görkü köz.

qözəltə -ən gözəl bəzək gözəldə gərək.

qözəmək közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

qözənəq közənək. közək. köznək. gürəlik. guralıq. aşırı istək, yeyiş, iştah, könül. gövül. göyül. ürək. qılınc. qıyım. qıyın. qıynış. qıynıc. uçuş. uçuç. buraz. burat. həvəs.

qözənmək közənmək. közəmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. odanmaq. odalmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

qözərləmək gözərləmək. qaraş salmaq. nəzər salmaq.

qözətçiliq -gözətçilik, görəv, mə'muriyyət sürəsi: . saxlo. - bir para ölkələrdə əsgərlik saxloğu iki ildir.

qözətən -gözədən, süzgəcdən keçirmək: sinciləmək. incələmək. incədən incəyə, özənlə, umurla, araq araq, diqqətlə araşdırmaq. tədqiq edmək.

qözətləmək gözətləmək. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. sanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.
-özənib üzənərək gözətləmək, baxmaq: sezinmək. seyinmək. > sinmək. - o geddi, dönən değil, ardınca seyinmə.

qöziylə -daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə.

qözqü közgü. küsgü. kösgü. çökgü. küsgüc. kösgüc. çökgüc. köşgüc. odu, külü, közü qarışdırmaqda işlənən dəmir, yoğun dəğənək.

qözqülüq gözgülük. gözüklük. gözlük. gözlük. gürvə. güvrə. tünlük. yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə.

qözləmə gözləmə. sayğı. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama.
-könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu)
- baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

qözləmək gözləmək. 1. sanamaq. təvəqqüü olmaq. mütəvəqqe' olmaq. mütərəqqib olmaq. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. saxlamaq. salqıtmaq. - uzun sürə saxlamadı. 1. sağlamaq. saxlamaq. riayət edmək. - qonşunun sayqısın saxla. 1. saxlanmaq. salqınmaq. durmaq. bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. dözmək. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr.
-incədən incəyə, iti iti gözdən keçirmək, baxmaq, gözləmək: sezinmək. seyinmək. (> sinmək. sinləmək) sınaclamaq. sınacımaq. nəzər edmək. - əsgi pitiklər ara sezinmək.
-nərsə gözləmək:gözü olmaq. qarqışmaq. qaraqışmaq. (çəşm daştən). - mən heç nə heç kimdən qarqışmıram.

qözləmətən gözləmədən. sanamadan.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə