Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə60/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   171

quruluq 1. araba otağı, sığnağı. 1. qurutulmuş yeməklər. qurumut. xoşgbar. 1. evin girişi. koridor. rahro. dəhliz. dalan. 1. qurulayış. xoşgi.

quruluş qur. 1. bina. ocağ. salıq. saltav. salçav. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad. 1. formul.
-yoxsullardan əl tutan quruluş: səpilik.

quruluşa -qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli: qurumsaq.

quruluşçu 1. rejisor. 1. sazıman verən.

qurulutu -yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

qurum 1. qurun. qurumsı. quyum. qoyum. düd, dud qarası. 1. pas. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır. 1. bağda. bafda. hörük. örük. quru. 1. qaya. səxrə. 1. topar. koma. yığıq, toplanmış hər nə. - bu mal davar qurumu nəyivə gərək. - bir qurum mal yığdı. 1. qaya. səng təxdə. 1. siqə. 1. gurum. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. guruv. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

qurumaq 1. (bitgilərdə) ölmək. 1. axmazlaşmaq. 1. quylanıb yox olmaq. 1. tükənmək.
-
yarımçılıq qurumaq: quruşqamaq.
-biraz qurumaq: solğuşdamaq. keşəlmək. - dünəndən bu günə güllər solğuşdamış.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs səmiri kəsilmək.

qurumaqa -quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.

qurumatan qaraçı. qarayaxan. qarasalan. külləyən. kül yaxan. böhtançı. sapqaçı. sapaqçı. iftiraçı.

qurumlanır paslanır. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır.

qurumlanmaq qurunlanmaq. qurumsılanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası tutmaq.

qurumlu qurunlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

qurumluq qayalıq. səxrəlik.

qurumluluq 1. ağırbaşlıq. salğarlıq. 1. qoyaclıq. qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. mətanət. salğarlıq. mətinlik. 1. məniklik. məniyyət. şəxsiyyət.

qurumsaq 1. qaraçılığa, əğriliyə, yalana, kötüyə istəkli, susaq. 1. qurula, qanuna, düzənə, quruluşa, ocağa, təşgilata istəkli, çəkili, əğimli. 1. yola salan. yol uzunluğuna çıxan. 1. yay, kaman qabı. 1. qaltaban. qaldaban. çaldaban. 1. qurucqa. quruş. quruc. kuruş. kuruc.

qurumsaqın -''qurumsağın'' yumuşadılmış biçimidi: qurumqənğ.

qurumsal qurnuqsal. qoynıqsal. qurqasal. qurqatal. qurqusal. qurquncul. qurqucul. qurquşul. qurqutul. qurul. qursal. qursul. hörgütül. ocağıl. orqanik. sazimani. təşgilati.

qurumsamaq nərsə üçün aşırı istək, çəki, əğim duymaq, susmaq. yerikləmək.

qurumsı 1. qurum. qurun. quyum. qoyum. düd, dud qarası. 1. qurumlu. qurunlu. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

qurumsılanmaq qurumlanmaq. qurunlanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası tutmaq.

qurumsıramaq qurumsuramaq. qurumsürəmək. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək.

qurumsuramaq qurumsıramaq. qurumsürəmək. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək.

qurumsürəmək qurumsuramaq. qurumsıramaq. olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək.

qurumtənq qurumqənğ. ''qurumsağın'' yumuşadılmış biçimidi.

qurumuş -qurumuş od: sarğan (< sarı).
-suyu qurumuş: suğur. soğur. arıq. cılız. soluq.

qurumut quruluq. qurutulmuş yeməklər. xoşgbar.

qurumyeli 1. quzey doğudan əsən yel. 1. qarayel.

qurun 1. (sulanmamış) kal. yetişməmiş yemiş. 1. (sulanmamış) qora. yetişməmiş, kal üzüm. 1. qaranlıq, qapalı yer. - qurun qonağlardan (salon) keçdik. 1. oyun. öğün. vax. zaman. - geç qurun: bevax. gec. gey. - quruna vasil olmaq: qocalmaq. ölmək. 1. qurum. qurumsı. quyum. qoyum. düd, dud qarası.
qərn (ərəb): yaş. zaman. yüzlük. xronos (yunan) : karyos (yunan) : zaman. - tarda (ispan): axşam. 1. bucaq. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. kovtan. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

quruna -ağırca, guruna axınmaq: sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq. salvanmaq.

qurunlanmaq qurumlanmaq. qurumsılanmaq. quyumlanmaq. qoyumlanmaq. düd, dud qarası tutmaq.

qurunlu qurumlu. qurumsı. quyumlu. qoyumlu. düdlü. dudlu. - qurumlu gözlük: günəş gözlüyü. tüstülü, tozlu gözlük.

quruntuluq quruntuluğ. nərsənin qurulmasına gərəcli olan qoşular.

qurup gurup. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. guruv. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

qurupara qurupul. anapara. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ quruparamı alammadım belə.

qurupul qurupara. anapara. salamsız (səlamisiz), bəhrəsiz para. -mən səndən hələ quruparamı alammadım belə.

qurur -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl). (qurur: qurudur) .

qururaq quruca. az quru.

qururamaq qurğamaq. quruşqamaq. quruşqa, qurumağa başlamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.

qurus gurus. gurs. gürs. gürüs. küləklə sürüklənən qar yığını.

qurusa -çox yaş olan sıxılmış, çox qurusa qırılmış.

qurusamaq arğıqsamaq. arıqsamaq. beyni kütəlməyə başlamaq.

qurusırıq quruçubuq. ucubınıq.

quruş 1. qudurtma. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq. 1. toxanc. toxac. toxaş. toxuş. toxuc. toxunc. toxnuş. toxnuc. çapınc. çapıc. çapış. çarpınc. çarpıc. çarpış. saxtar. 1. qanun. sağın. salım. salış. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon) 1. quruc. kuruş. kuruc. qurucqa. qurumsaq. 1. sorsal. sual cəvab.
guruş. gursuqluq. gürüşlük. gürüşlülük. şişmanlıq. şişginlik. qıcırlıq. tıqırlıq. tıxırlıq. qocurluq. kotulluq. köküllük. kötüllük. doluluq. kirtillik. kitrillik. kopanlıq. qopanlıq. topluluq. topuçluq. gömbəlik.

quruşan { xuruşan (fars) } guruşmaq. xuruşmaq şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

quruşqa kovuşqa. qulplı, dəmir fincan.
-quruşqa, qurumağa başlamaq: qururamaq. qurğamaq. quruşqamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.

quruşqamaq 1. yarımçılıq qurumaq. 1. qururamaq. qurğamaq. quruşqa, qurumağa başlamaq. - yay gəldikdə hava qurarar.

quruşlantırmaq quruşlandırmaq. quruğun, olduğun təsbit etdirmək.

quruşmaq guruşmaq. xuruşmaq {> xuruşan (fars) }. şağurmaq. - sellər sular quruşdu.

quruştaşı quruşdaşı. 1. binövrə daşı. 1. qazan asma üçün ocağın üstünə qoyulan daş.

quruşturmaq quruşdurmaq. oyaqlatmaq. salışdırtmaq. qoyuşdurmaq. darağlatmaq. daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

quruşut qonuşut. qoyuşut. saxtıman. imarət. bina.

qurut ququt. qaqut. hər niyin qaxı, qurusu.
-qurut əzmək: savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək.
-süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab: sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. tağar. mətirət.

qurutac 1. qurutma aracı. 1. qurutmac. qurudan. quruducu.

qurutal qurudal. qurdal. 1. qursür. 1. quru sür, çöp, çıpıq, dal, səğə. 1. kürdan. diş xilalı. diş çöpü.

qurutan qurudan. 1. sınğıran. sınıran. sınğdıran. sındıran. sinğirən. sinirən. sindirən. (sındırıvcan. sındırıvğan. sindirivcən. sindirivcən). 1. qurutac. qurutmac. quruducu.
- öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

qurutma qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.
- qurutma aracı: qurutac.

qurutmac qurutac. qurudan. quruducu.

qurutmaq 1. suğalıtmaq. suvalıtmaq. subalıtmaq. suyun aldırmaq. 1. suqayramaq. suqaytamaq. suyun qaytamaq. suyun almaq.

qurutmuştur -sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl) .

qurutu - gəlir qaynağı qurudu: sağın sığırı öldü.

qurutucu quruducu. qurutac. qurutmac. qurudan.

qurutulmuş -qurudulmuş təzək: sıxma.
-qurutulmuş yeməklər: quruluq. qurumut. xoşgbar.

qurutur qurudur. qurur. -bağır çağır gələn olmaz dadıva, ölüm gəlsə tutub alar canıvı, keçirməsən boş boşuna yaşamı, günlər keçər sorur qurur qanıvı. (ölüm: əcəl).

quruv guruv. gürəm. gürəv. gürüm. gürüv. gürüp. guram. gurav. gurum. gurup. qurav. quruv. qurup. kürən. gürən. guran. 1. sürəv. sürü. axar. axır. kürək. gürək. gürüv. qurul. quruh. tüməv. kümə. küməv. cuq. cuqa. cuxa. çoxa. kopa. coq. coqa. tuq. tuqa. tox. qafilə. - gürüv gürüv: sürü sürü. axar axır. axır axar. kürək kürək. gürək gürək.

quruya - öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. salıqsız. saqıtsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

quruyub -tıxanıbdır boğazım, dadsız ağız, yox gümanım atmış ola birdə danım, yarı can düşmüşəm əldən quruyub əl ayağım, duvağımda yıxılıb yox dayağım. (qocalıqla yalnızlıq).

quruyub -quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal. çapqal.
-bitginin gec çiçəklənməsi, quruyub yenidən yəşərməsi: güzlükləmək. güzləkləmək.
-bitginin quruyub yenidən yaşarması: güzləkləmək.

qusqa qozqa. 1. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. mətin. 1. qoyac. qoytac. quyac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

qussə -qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.

qussələnmək sıtqamaq. için çəkmək. munğlanmaq. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.
-düşüb qussələnmək: sağınıb qasınmaq. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək işə qasınma.

qussəli 1. sıtqalı. oysalı. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) munğlu. darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü. 1. oysalı. - oysalı (qussəli) ürək. sıxıq ürək: (sıxıq: boğuq).

qussəsiz səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. munğsız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

qusuq -qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.

qusuncuq -quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).

qusursuz salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız.

qusut artıq. (# küsüt: küsür. qısıt. kəsit. kəsir).

quş 1. gözübağlı. tez aldanan. 1. ərkəklik yaraqı. 1. quc. qoc. qoş. ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir. - cürgüş: türgüş. gəlişim. yarğaş. saziş. - çürgüş: çürümə. - kürgüş: şürgüş. dalqat. dalqaş. şuriş. - dürgüş: muqavimət. - dürgüş: bəstəbədlik. -törgüş: tovlid. - hürgüş: hürmə. - kürgüş: qudurma. - gürgüş: gürlənmə. - mürgüş: mürgüləmə. - burquş: burğan. tufan. - qurquş: tovtiə. - vurquş: vurma.
-quş yemi: çox az yemək.
-quş palazı: difdiri. - quş palaz otu: difdiri otu, dərmanı.
-quş quşlamaq:
ovlamaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu. yüngülcə yatma. hər bir səsə oyanma.
-quş
uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq. -quş yuxusu: yüngül yuxu.
- quş əldəykən: açı, fürsət varkən. -quşu əldə: açılı, fürsətli olan. - quşçuq: saçma sapan söz. - quşlamaq: kişləmək. kişələmək. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək. -qoca quş: qoca qurd: sınavlı kimsə. - quşçalı: quşötü: quş ötüşü, oxuşu. - quşluq: quşevi. - quş olub uçmaq: xəsdələnib çox tez ölmək.
- quş qanatlı: çox iti varan.
-quş qanatlı ulaşmaq: çapıcaq varmaq, gedmək.
-quş qondurmaq: çox gözəl biçimdə yapmaq.
-quş sütüylə bəslənmək: az tapılır, tutarlı nərsələr yemək.
-quş uçmaz kərvan keçməz: hər yerdən uzaq, kimsənin gəlib gedmədiyi sapa, ıssız yer.
- quş uçurmamaq: bir nəyin keçməsinə, çıxmasına, qaçmasına yol bıraxmamaq.
-quş yuxusu: yüngül yuxu.
-quş balası qusuncuq, it balası oxşuncuq (oxşuncuq: qolçaq. gözəl). (bular böyüdükdə tərsləşirlər).
-quş tuttu: yıxılan uşağı avutma, oyalama, qıncıqlama üçün söylənən söz.
-
quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq. nişanlamaq.
- bir çeşit quş tələsi: quşmar
-quş qəfəsi: quşluq.
-quş baxışı: quşqözü. itigöz. iti baxış.
-quş üzümü: quşgözü.
-göy üzündən böyük qəfəs bir quş üçün qurulmaz.
-quş kimi qorxaq, ürkək olan: quşqul. quşqulu. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı. ovhamlı. vəhimli.
- quş uçurtmaq:quş salmaq.
- ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.
-bura dustaq içi bir quş qalıb bağlı qanat bağırır, bilməzləri harayına çağırır.
-qamış, quş tükünün zuğu, bitgi səğəsi kimi içi boş nərsə: sarqac.
-qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.
-quş türü: sərçə. səçə. çıpcığ. səğirçə. (> səriçə (fars)}. durmadan cüh cüh səriyən, oxuyan balaca.
-ötücü quş: sandalac. səndələc.
-ötücü quş çeşiti: sındılac. sığdılac. sığac. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə işi değil xərmən döğmək.
-sarı quş: sarğuc. rus əri.

quşa -quşa bənzətmək: quşa döndərmək: nərsəni iyilətməyə çalışaraq, artığına yonub, qırpıb, biçib kəsmib, qabaqkındanda kötüyə gətirmək.

quşaq quşağ. . 1. başqabaşqa konulara ayrılmış hər bölümün biri. qismət. -tilvizyon verdişlərində ''gülməcə quşağların'' qaçırmaram. 1. band. sinəma, filim bandı. -duvarda yer yer kərpiçdə quşaq işlənmiş. dayaq. dəsdək. 1. qoşaq. rabit. 1. bağ. bağıc. 1. qolşaq. qolaş. üzgü. ötgü. asqı. çalama. salama. asqır. asqur. - tüfəng asquru. 1. bellik. belik. (belt (ingilis). sarc. sarıc. sarqıc. 1. bölgə. məntəqə. zon. -sərbəs quşaq: yuçut, açıq, azad bölgə. -od quşağı: od bölgəsi. - quşağı: iş bölgəsi. -ılıman quşaq: ılıman, ılıq, dəngin, mö'tədil bölgə. -don quşağı: buz bölgəsi. - alışveriş quşağı: ticarət bölgəsi. 1. devir. əsr. qərn. 1. qoşaq. qapı arxasına vurulan, nərsənin bərk dayanmasın sağlamaq vurulan dayaq, dəsdək. 1. qurşaq. qırşaq. qırıq qırıq daldala uzanan nərsə. nəsl. 1. belt. kəmər. sarıntıq. yarıntıq. qarıntıq. 1. səbət. çəpət. sərbət. dövərək. dövrək. devərək. devrək. çövərək. çövrək. çevərək. çevrək. şərayit. mühit. 1. sərit. şərit. sərtə. şərayit. məkan. 1. şaqqa. şəqqə. tirə. nəsil.
- sallama quşaq: ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti.

quşaqlamaq 1. qurşaqlamaq. maharlamaq. 1. qurşaqlamaq. biləkləmək. buxovlamaq. dəs bətləmək. 1. quşamlamaq. əhatə, mahasirə edmək.

quşaqlı qısa boğazlı kiçik küp çeşiti.

quşam 1. geyim. bürgək. puşak. əlbisə. - geyim quşam: geyim keçim. 1. quşama. qurşama. quşatma. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.
- geyim quşam: geyim keçim.

quşama quşam. qurşama. quşatma. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşamlamaq quşaqlamaqa. əhatə, mahasirə edmək.

quşanmaq 1. . qurşanmaq. sınğarmaq. singirmək. 1. geyinmək. 1. taxınmaq.

quşantı 1. təfərrüat. 1. tənəqqülat.

quşat 1. qala. istehkam. 1. quşatı. geydəl. xələt. 1. quşatı. girdəl. həlqə. mahasirə.

quşatı 1. bölgəti. bölgələmə. ayırma. zonlama. 1. quşat. geydəl. xələt. 1. quşat. girdəl. həlqə. mahasirə.

quşatış quşam. quşama. qurşama. quşatma. qurşatma. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşatma quşam. quşama. qurşama. qurşatma. quşatış. qurşatış. əhatə. mahasirə.

quşatmaq 1. belləmək. girdələmək. çevrələmək. 1. tutsatmaq. tusqarlamaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. salıtmaq. saltatmaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. qərəntiyə qoymaq. 1. kəfil olmaq. 1. quşutmaq. qurşamaq. köşütmək. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar günün önün quşur, gün düşmür.

quşbalası quşpalazı. difdiri.

quşbaş kiçik baş.

quşbaşı 1. avanaq. axmaq. saya. sadə. 1. yavan. quru. qatıqsız. qatqısız. sadə. - quru çörək. - yala çay, qəhvə: qayıq olmayan (sadə) çay, qəhvə. - yala kek: sadə kek. - yala geyim: sadə geyim. 1. təmiz, açıq, düz, saf kimsə. 1. yalın. yada. yata. çala. çalağ. bəsit. saya. sadə. - yüz işçi. sadə işçi. sıradan işçi. təxəssüssüz işçi.

quşbaz quşgüd. quşçu. (+güd. +çi. +baz).

quşbəyi xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi.

quşburnu - quşburnu: qaqa.

quşca -quşca canı olmaq: arıq, çəlimsiz olmaq.

quşçalı quşötü: quş ötüşü, oxuşu.

quşçu quşgüd. quşbaz. (+güd. +çi. +baz).

quşçuq saçma sapan söz.

quşevi quşluq.

quşə sındı. sınğı. bucaq. burcaq. açı. zaviyə. döngə.

quşəqməyi quşəkməyi. 1. üç qanatlı yoncagillərdən, yeməyi yapılan bir göy. 1. çobandağarcığı.

quşıq kiçik qulaqlı olan.

quşq -quşq olmaq: ötdəklənmək. quşqulanmaq. bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq.

quşqa im, iz olaraq yığılan daş koması.

quşqac quşğac. (? > qoncaşğ) sərçə.

quşqaq sıyğaq. sırğaq. sərgək. səyrək, yüngül yuxulu.

quşqaqlıq sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. səyrək, yüngül yuxululuq.

quşqana quşxana. quşluq.

quşqəsəli -quşkəsəli: bir at kəsəli.

quşqonmaz 1. . dirək, dayaq üzərə yatayına (üfüqi) qoyulan uzun ağaclar. 1. sarıtikan. şortikan. 1. quşuçmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

quşqöçü - quşköçü: topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar.

quşqözü quşgözü. 1. quş baxışı. itigöz. iti baxış. 1. başmaqda bağlıq bacaların, dəliklərin çevrəsin qorumaq, sağlamaq üçün taxılan dəmir qoraq. 1. piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə. 1. quş üzümü. 1. kiçik dəlik. 1. iri dəlikli ələk.
- quşgözü: kiçik deşik.

quşqu qurqu. küşgüm.

quşquc quşquçu. mürəddəd. şəkkak.

quşquçu quşquc. mürəddəd. şəkkak.

quşquq quşqun. quşquluq. vasvasılıq.

quşqul quşqulu. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı. ovhamlı. vəhimli.

quşqulana - quşqulana quşqulana. səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. sağına sağına. sağana sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə