Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə61/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   171

quşqulanan səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

quşqulanıb -quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

quşqulanış quşqulanma. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

quşqulanma quşqulanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

quşqulanmaq 1. ötdəklənmək. quşq olmaq. bir nədənlə yuxusu qarışıb, yuxudan olmaq, oyanmaq. 1. ötdəklənmək. mürgülənmək. bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq. yüngülcə yatmaq. 1. sağımlanmaq. sarımlanmaq. sapımlanmaq. 1. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. quşqulu olmaq. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. yuxusu qaçmaq.

quşqulu 1. quşqun. bulalı. bulanı. asılı. məşkuk. şübhəli. mütərəddid. 1. quşqumlu. vasvası. 1. quşqul. quş kimi qorxaq, ürkək olan. birəli. işgik. işgilli. bulalı. bulanı. asılı. ovhamlı. vəhimli.
-quşqulu olmaq: quşqulanmaq. sıyqaqlanmaq. sıyğaqlanmaq. sırğaqlanmaq. sərgəklənmək. yuxusu qaçmaq.

quşquluq quşquq. quşqun. vasvasılıq.

quşqumlu quşqulu. vasvası.

quşqumsuz quşqusuz. vasvasılıqsız.

quşqun 1. quşğun. uşğun. 1. quşquq. quşquluq. vasvasılıq. 1. quşqulu. bulalı. bulanı. asılı. məşkuk. şübhəli. mütərəddid.

quşqunmaq qocunmaq. qaçqınmaq. saçıvmaq. savıcmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) .

quşqunsuz başboş. dərbədər.

quşqurmaq < coşqurmaq.

quşqusuz 1. quşqumsuz. vasvasılıqsız. 1. təhqiqən. mühəqqiqən.

quşqüt quşgüd. quşçu. quşbaz. (+güd. +çi. +baz).

quşlamaq kişləmək. kişələmək. kimsəyi qoğmaq üçün '' əkil! çəkil! sikdir'' demək.
-
quş quşlamaq: ovlamaq.

quşlar - topluluqda uzaq ölkələrə gedən quşlar: quşköçü.

quşların -quşların ən alıcısı, ovcusu, itisi: sivingir > süyüngür. sunğur. şunqar.

quşlarının -xan quşlarının baxıcısı, bəkçisi: quşbəyi.

quşluq 1. gün sökəndən (çıxandan) sonrakı çağ. 1. quş qəfəsi. 1. quşxana. 1. toyluq. 1. tuşluq. ağızalma. sübhanə. çaşt. 1. danla (səhərlə) öğlə arası.
- quşluq: bir odalı pətək, apartman. apartuman.
- quşluq: quşevi.
-quşluq qəfəs: kiçik gözəl yapı.

quşmar bir çeşit quş tələsi.

quşötü quşötü. quşçalı. quş ötüşü, oxuşu.

quşpalazı quşbalası. difdiri.

quşsəqməz quşsəkməz. quşuçmaz. quşqonmaz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

quştarısı quşdarısı. ərzən.

quştili quşdili. qaraçı, zərgəri dili.
-quşdili: aldatıcı qonuşuq.

quşu -quşu ötmək: sevişmə, cütləşmə gücü yerində olmaq.
-quşu əldə: açılı, fürsətli olan.
-quşu qonmaq: ilgilənmək. ürəyinə yatmaq. ürək bağlamaq. əlaqəmənd olmaq.
-yerdə gizlətilmiş, saçılaraq qonan quşu tutan tələ çeşiti: saçratqu. saçratuq.
-sağsağan quşu: savınçıqarqası.
-çəkirgə quşu: sığırcığ.

quşuçar təkəvər. təkətez. qırqı kimi.

quşuçmaz quşqonmaz. quşsəkməz. çıpıt gəzməz. ins cin ayağı çatmamış yer. tanınmamış, açılmamış, itgin, yumuq, əlçatmaz, qorxunc yer.

quşutlu : köşütlü. keşikli. kölgəli. örtülü. (açıq olmayan) .

quşutmaq quşatmaq. qurşamaq. köşütmək. örtmək. tutmaq. - bulut göyü quşatdı. - duvar günün önün quşur, gün düşmür.

quşürəq quşürək. ürkən. ürkük. kürgənə. kürəgən. ürəgən. qorxaq.

quşüzümü qaraqat. qırına.

qut 1. qutsluq. mubarəklik. 1. xeyir. 1. ne'mət. - tanrı qutun bilməyən. 1. qutca. olqamır. onqamır. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur.
- küt çevirmək: hər nəyi qartıb qarışdırmaq. sabalamaq. 1. neşə. - bunu eşitcək onun qutu uçdu. (kefi qaçdı). - kefi, neşəsi pozulmaq:qutu uçmaq.
- küt yarması: boluş. boloş. çox iri yarı, dağlıq olan.
-baltanın kut, düz, yuvarlaq yanı: küpü. güpü. güpünün toppuz başı.
- ərdəmsizdən qut çərtilir. (qut: şans). (çərtilir: cayır. qaçır)
-qut bulsun: günüsün. xoşbəxt olsun. (#küt bulsun: bədbəxt olsun) .

quta quda. qata. qohum. xişavənd. qovm. xiş.

qutanmaq qutlanmaq. sağınmaq. təbrik olunmaq.

qutarıb -dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

qutarmaq 1. ehsan vermək. 1. maya qoymaq. ehsan, lütf edmək. 1. saçmaq. saçımaq. səçmək. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. - onun əlayağından ipi səç. 1. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl.

qutarmaqına -hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü: çitil. sitil. önson. ətək (# sonöt: sonötə: nərsənin qutarmasından son sürə) .

qutarmasıntan -nərsənin qutarmasından son sürə: sonöt. sonötə. (#çitil: sitil. hər nəyin qutarmağına, sonuna yaxın bölümü. önson. ətək) .

qutarmaz -baş yetməsə qırxında, baş qutarmaz qırğında.

qutasuz qutsuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qutavul qutqul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qutqa - qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.

qutqul qutavul. qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. quturlu. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

qutquşluqun - qutquşluğun uçmadan: qutun əldən uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

qutlanmaq qutanmaq. sağınmaq. təbrik olunmaq.

qutltuq qutlduq. dinilib. -yağmırdan dinilib, damcıya ilindik.

qutlu 1. . fərxundə. mubarək. 1. neşəli. - köül açan qutlu sözlər.

qutluq xoşluq. xoşbəxlik . -qutluq, içində yatır, çölün arama. (çölün: çöldə. bayır. bayırda) .
-ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

qutluluq güvlük. mutluluq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik.

qutluyuq -ən qutluyuq deyəndə, sınar qutluq aynası.

qutruq qudruq. quduruq. gür. gur. hirsli. dəli.

qutruşmaq sevincindən yerdə göydə duramamaq.

qutsaq salba. çalpa. muqəddəs. təbərrük. mütəbərrik.

qutsal -qutsal tapşırıq, əmanət: sarığa.

qutsama qutsayış. mutsama. mutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

qutsamaq (mutsamaq. mutaslamaq) butsamaq. butaslamaq. təqdis edmək.

qutsayış qutsama. mutsama. mutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

qutsluq qut. mubarəklik.

qutsuz 1. qutasuz. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx. 1. > qutuz. dul. əri ölmüş qadın.
-qutsuz quyuya girsə qum yağar.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.

qutu 1. singir. sınğır. sinğıc. 1. . sağca. sadağ. saxac. qoruncaq. hər çeşit ağızlı qab, yer.
-alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ: sağca. sadağ. sandığ. pul sandığı. kes.
- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.
-qapağı üstündə qətlənərək qapanıb açılan qutu çeşiti: sındığ. sandığ.
-hər çeşit nərsə, iş aracları qoyulub, içi qat qat olan, daşınmağa əlverişli qutu: sındı. körük.
-təxdədən yasanmış qapaqlı qutu: sarnıc. sandıq.

qutuq saçıq. səçik. açıq. çözük. yuçut. sərbəst. azad. bağsız olan hərnə.
- keçmiş qutuğ irtəmə: keçmiş xoşbəxtlik ardında olma.
-körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq: sallancaq. salıncağ. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

qutulmaq saçılmaq. səçilmək. açılmaq. çözülmək. yuçunmaq. yuçğınmaq. sərbəsinmək. sərbəst, azad olmaq. - onun əlayağından ipi səç.

qutumnu - sürdü mənim qutumnu: mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı.

qutumsuz uğursuz. qarov. qur. küsbəx. küsbəxt. kütbəx. korbaxt. korbəx. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qutun - qutun əldən uçmadan: qutquşluğun uçmadan: bəxdin, şansın çönmədən.

qutunmuş -qurtarıcı bəkləyən, gözlər qalmış bitinmiş, özün yapan qurtaran, bəkləmədən qutunmuş.

qutur 1. qırma. qırmac. qırmacıq. gövət. gövüt. göyüt. ehsan. kisə. parsa. pursa. bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan sədəqə kimi) verilən, yığılan para. 1. saçı. saçış. atağ. adağ. sərpiş. səpiş. qıy. qıyıt. gövət. gövüt. göyüt. ehsan.
-bir yerdə (covqada batırlara, dərvişlərə, qutur, gövət, ehsan, sədəqə kimi) verilən, yığılan paranı toplamaq: kisələmək
-kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan: savaq. sədəqə.

qutura - yoğa, qutura gedmək: ehsan yeməyə gedmək.

quturqan qudurqan. quduruq. 1. sərməst. 1. har.

quturlu qıyımsız. əsrikli. əsikli. yaslı. yasıq. yufa, yuvaş ürəkli. gövətli. yaxımlı. yaxışlı. verəsili. saçılı. sərpili. eyqul. eyiqul. iyqul. iyiqul. edqul. ediqul. idqul. qutqul. qutavul. ehsanlı. mərhəmətli. kəramətli. kərim. lütflü. iltaflı. iltifatlı.

quturma qudurma. kürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

quturmaq qudurmaq. 1. azıtmaq. azınmaq. sapıtmaq. sapdırtmaq. 1. bir nəyin çəkin, sınırın aşmaq. 1. quduzmaq. qurçanmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq. azmaq.

quturtma qudurtma. quruş. yozuş. pozuş. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq.

quturtucu qudurducu. quduzducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

quturuq quduruq. 1. qudruq. gür. gur. hirsli. dəli. 1. qudurqan. sərməst. 1. qudurqan. har.

quturuş quduruş. harlıq. qubalıq. qobalıq. qopalıq. azığlıq. vəhşilik.

qutuz 1. < qutsuz. dul. əri ölmüş qadın. 1. quduz. azmış. 1. quduz. sapsaq > sampaq. (sərkeş. ovsarsız. ovsarı qırıq)
-quduz kəsəlinə tutulmaq: quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. azmaq.

qutuzmaq quduzmaq. qudurmaq. qurçanmaq. quduz kəsəlinə tutulmaq. azmaq.

qutuztucu quduzducu. qudurducu. qurçatçı. yügürtücü. azdırıcı. daşıtıcı. daşqıtıcı.

quvac guvac. güvəc. güvəş. guvaş. boş, yumşaq topraq.

quvara silik.

quvaş guvaş. güvəc. güvəş. guvac. boş, yumşaq topraq.

quvu quyu. çayın ən dərin yeri.

quvvətləntirmək quvvətləndirmək. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. qoyacışmaq. qoytacışmaq. quyacışmaq. quytacışmaq. mətinləşmək.

quy quz. quzey. quyaz. gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer.
-qaraquy: qaraqu. qaraquyu. (qu: quy: quyu). qaraoyuq. siyahçal.

quyac 1. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quytac. qatı. ağır. salğar. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. mətin. 1. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quytac. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

quyacışmaq qoyacışmaq. qoytacışmaq. quytacışmaq. sıxlışmaq. qızlaşmaq. qıslaşmaq. qıylaşmaq. qızlacmaq. qıslacmaq. qıylacmaq. qəviləşmək. dayanıqlanmaq. sağlamlaşmaq. qoratmaq. qoratdırmaq. gücləndirmək. quvvətləndirmək. sağdınlaşdırmaq. möhkəmləşmək. ağırlaşmaq. mətinləşmək.

quyaclıq quytaclıq. qoyaclıq. qoytaclıq. qurumluluq. mətanət. salğarlıq. mətinlik.

quyaq quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

quyalmaq quyulmaq. tökülmək. - çaylar dənizə quyalır.

quyamaq quymaq. quyqoymaq. quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy.

quyaş küyəş. güyəş. günəş. gün.

quyaz quz. quy. quzey. gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer.

quycaq kuycaq. kuydaq. küydaq. küycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə.

quycan qoycan. sırtıq. cıvık. sıvıq. sürbet. sırbit. qırnac. qırcanıq. qırnaşıq. sırnaşıq. sürnaşıq. çırnaşıq. qıynaşıq. yılışıq. bayıq. qaşqa. güctax. güstax. qoçtax. qurtax. gürtax. üzə girən. dürtük. sulu, boş, yüngül şakalar yapan kimsə. qapıdan. üzü bərk. qıycıva. qıcıva. çındırqayış. sürtük. tərs. qatuvaz. qatavuz. qatvaz. qısıq. qısıqçı. qısqaç. qısnaş. qıtnaş. girtiş. kitriş. inad. simic. < sinic. sinicən. sinitən. simitən. əl çəkməyən. əl üzməyən. - qırnacın biridir yenilməz, qarşındakın caydırır.

quycənmək kuycənmək. kuyqaçlanmaq. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək. 1. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.

quycətmək kuycətmək. kuyqaçlamaq. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. 1. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.

quyçu kuyçu. kuyqaç. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.

quyey quyaq. quysaq. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz. 1. quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quynıq. 1. kovtan. bucaq. qurun. qopcaq. qapcaq. künci. qoncı. qoncıq. qoncuq. küncik. küncük. 1. günəş görməyən quytu, quyluq yer. 1. dağlıq yerlərdə otu çox, bol olan yer. 1. bir başı dağa bağlı dərə, boğaz, utuc, yutuc.

quyqaç kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.

quyqaçlamaq kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. 1. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.

quyqaçlanmaq kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək. 1. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.

quyqaymaq quymaq. quyqoymaq. quyamaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy.

quyqoymaq quymaq. quyamaq. quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy.

quyla -yanan ilə kül olma, hər tikana gül olma, qaçsa əlindən bəxdin, bırax bəxdin qoy qaça, qaçan bəxdə qul olma, bəx dediyin əlində, biri öldü biri doğar, quyla itsin öləni, əlində tut doğanı.

quylaq -yamaq, nərsə qoymaq üçün duvar içinə quylaq, gömmə yapılan yer: kovzuluq. kovuzluq.

quylama -quylama törəni:sıntış. singiş. təşyii' cənazə.

quylamaq 1. quymaq. örtbaslamaq. saxlamaq. gizləmək. 1. quyulamaq. 1. sıntıtmaq. singitmək.

quylanıb -quylanıb yox olmaq:qurumaq.

quylanma sülgü silgi. hovlə. -sülgü (quylanma) hamam taxımı.

quylanmaq quyulanmaq.

quylar - kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq:güdür açmaq. { güdür:(suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar. kəriz. kəhriz}.

quylatmaq quyulatmaq.

quylu -quylu düşmək: quyul düşmək. quyulu düşmək: aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq.

quyluq -günəş görməyən quytu, quyluq yer: quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

quymaq 1. quylamaq. örtbaslamaq. saxlamaq. gizləmək. 1. quyqoymaq. quyamaq. quyqaymaq. tökmək. - quyub qoymaq: töküb qoymaq. - üstünə soyuğ su quy.

quynıq quytaq. qoytaq. qoltaq. qoltuq. kortlan. kortıq. kort. kortmıq. çuxur. quyaq. quysaq. quyey. quzey. quzay. kovzay. kovzey. kövrəz. kövərəz.

quynıqlara -ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar: . güvtük. gürdüc. - güvtüklər daha əriməmiş.

quyruq 1. uzantı. sallantı. salğantı. 1. yandaş. yançı. sağdaş. sağdıc. qolçu. tamada. tərəfdar. həvadar. 1. qoyuq. görəvli. tutuğlu. mə'mur. 1. qatar. qafilə. 1. düzü. dizi. sapığ. sırıq. sırı. səğir. silsilə. zəncir. 1. taxıntı. taxım. dəsd. -bir quyruq qab qaşıq. 1. qıç. geri. dal. arxa. - quyruq ışığı: arabanın arxasında olan tormuz ışığı. 1. ətək. 1. qoyuq. kimsəni izləyən görəvçi. 1. son bölüm. 1. ard. arxa. 1. sırıc. səf. - çörək quyruğu. - ev quyruğu.
-quyruq acısı: 1. öc, intiqam cicişməsi. 1. keçmiş bir acıdan qalan üzüntü. 1. bir kəsgiyə, zərərə üzləşmədən doğan qızqınlıq, hirslilik.
-quyruq uzatmaq: quyruq sallamaq. qəmiş qoymaq. dəxalət edmək.
- quyruq gəmiyi: üç gən sümük.
- quyruq qısmaq: 1. quyruğun yığmaq. əl ayağın yığışdırmaq. öz yerinə çəkilmək. 1. küsmək. qısmaq.
-quyruq, quş qoymaq: quyruqlamaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq. nişanlamaq.
-quyruq olmaq: 1. uzanmaq. 1. dalıcan düşmək. 1. mürid olmaq. 1. müzahim olmaq. 1. sıraya girmək.
-quyruq sallamaq: 1. yaltaqlanmaq. 1. quyruq uzatmaq. qəmiş qoymaq. dəxalət edmək.
- quyruq çevirmək: quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: ürküb qaçmaq, çəkilmək.
- sovuq quyruq: 1. qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan. 1. az yapraqlı ağac, bitgi. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək}.
-quyruq qoymaq, uzatmaq: sırıtmaq. - ona hər nə desən qurtar, sırıtacaq.

quyruqa -quyruğa, sıraya, səfə girmək: quyruqalmaq. quyruqlanmaq.
-quyruğa, sıraya, səfə, xəddə girmək: quyruqlamaq.

quyruqalmaq 1. quyruqlanmaq. quyruğa, sıraya, səfə girmək. 1. quyruğa, sıraya, səfə, xəddə girmək. 1. quyruq, quş qoymaq. ataqlamaq. salağlamaq. salğalamaq. nişanlamaq.

quyruqlamaq götünə girmək.

quyruqlanar -heç bir yalan doğrucana doğrulmaz, yalan doğar quyruqlanar qırılmaz. (doğrulmaz: tovcih olmaz).

quyruqlanmaq quyruqalmaq. quyruğa, sıraya, səfə girmək.

quyruqlu çayan. əğərəb. əğrəb.
-quyruqlu yalan: yekə yalan.
- quyruqlu ulduz: saçlı ulduz.
-yalançının sözü quyruqlu, yetim cocuq buyruqlu.

quyruqn -quyruğn düğünləmək: işinə son vermək. ilgisin kəsmək.

quyruqoqlu quyruqoğlu. çayana (əğrəbə) oxşar böcək.

quyruqta quyruqda. sırada. novbədə.

quyruqu -qatır quyruğu kimi uzun az tüklü olan: sovuq quyruq. {(savuq. sovuq. soyuq) (suyuq). seyik. seyrək}.
-yad itin quyruğu yamızında. (yamız: iki qıçın arası)
- quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: ürküb qaçmaq, çəkilmək.
- quyruğu qapı arasında qalmaq: quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq. gərgin, dar düğünə düşmək.
- quyruğu qapana qısılmaq, sıxışmaq: quyruğu qapı arasında qalmaq. gərgin, dar düğünə düşmək.
-quyruğu titrmək: canı çıxmaq. ölmək. gəbərmək.
-hər malanın sapı var, hər yalanın quyruğu
-quyruğu tava sapına dönmək: uslanmaq. durulmaq. qoyalmaq. qoyulmaq. başa düşmək. ağıllanmaq.
-qonun, keçi kimi heyvanların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.
-qonun, keçi kimi yılxıların kiçik quyruğu: sınğırığ. büzdüm.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə