Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə66/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   171

qüstərə küstərə. bilöv daşı. dəğirman daşı.

qüsü küsü. küsgünlük.
- küsü tutmaq: darılmaq. danışmamaq. qonuşmamaq.

qüsüq küsük. 1. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran. sayvan. ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri. abajur. 1. küsülü. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın. gücənik. gücənmiş.
-qasıq qusuq, kəsik küsük qalmış: gürdürkücük. kürdürkücük. yarım yamalaq.
-varın verən utanmaz, küsük yerdən umanmaz.
-
varın verdin utunma, küsük yerdən umunma.

qüsüqlüq küsüklük. küslük. inciklik.

qüsül küsül. kütül. küt. küs. çütül. çüt. 1. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. andağıq. sudarıq (< tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.

qüsüləmək küsüləmək. küsülətmək. küslətmək. köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək. nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.

qüsülətmək küsülətmək. küsüləmək. küslətmək. köçüləmək. köçülətmək. köçlətmək. nərsəni tıxaraq, basaraq doldurmaq.

qüsülü küsülü. küsük. küsmüş. darılqın. darqın. qırqın. gücənik. gücənmiş.
- küsülü durmaq: kimsəylə darılmağı, danışmamağı, qonuşmamağı sürdürmək.

qüsümək küsümək. kösgümək. çökgütmək. küsgütmək. kösgütmək. köşgütmək. ağır nərsəni yerindən təprətmək, oynatmaq.

qüsümək küsümək. küzmək. küsünmək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1. < qıs. kis. 1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

qüsünmək küsünmək. küzmək. küsümək. kürmək. kürümək. kürünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək (1. < qıs. kis. 1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas) 1. gizinmək. gizginmək. keşinmək. keşginmək. çəkinmək. çəkginmək. gücənmək. qırcıqmaq. gücünmək. incimək. incinmək. yançılmaq. qıncımaq. darılmaq. qıncınmaq. qırcımaq. qırcınmaq. qırılmaq. qırınmaq. (# qoşunmaq. qorunmaq. qurunmaq) 1. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. 1. gərəkli gəlişməyi göstərəməmək. tapşırığın yapamamaq. 1. qısmaq. dinmək. çəkinmək. (# qusmaq: dışarı vermək. çıxartmaq) .

qüsür küsür. küsüt. qısıt. kəsit. kəsir. (# qusut: artıq).

qüsüt küsüt. küsür. qısıt. kəsit. kəsir. (# qusut: artıq) .

qüsütüq küskütük. küskötük. korkütük. korkötük. köskütük. köskötük. içib sızmış, əsrük kimsə. zırkefli. dadlanmış.

qüşat küşat. küvşat. köşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.

qüşbərə güşbərə. sarqa. > səllə. sələ. yoğurdan sarılaraq yağda qızardılan bir dadlı.

qüşq küşg. salsar. salsaray. (yekə saray). qəsr.

qüşqüm küşgüm. qurqu. quşqu.

qüt 1. +güd. +çi. +baz. -qızgüd: qızbaz. - quşgüd: quşçu. quşbaz. - qadıngüd: arvadbaz. 1. küt. him, daban, binövrə daşı. 1. küt. küs. çüt. qıt. sivri, kəsgin, uzun, iti, biz olmayan. 1. küt. kütül. küsül. küs. çütül. çüt. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. küt. kütül. küsül. küs. çütül. çüt. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. küt. kütül. küsül. küs. çütül. çüt. andağıq. sudarıq (< tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur. 1. küt. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. sağın. saxın. sakın. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) . 1. küt. sayanı. iti olmayan.
- küt küt: kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. qırç qırç. - küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı.
- küt küt yerimək: kös kös yerimək: küs küs yerimək: basa basa, atıla atıla yerimək.
-küt bulsun: bədbəxt olsun. (#qut bulsun. günüsün. xoşbəxt olsun).

qütaz güdaz. kövdaz. başağrısı. - bu bir yandan bizə güdaz oldu.
güdaza vermək: ələ, lova vermək .

qütbəq kütbəx. küsbəx. küsbəxt. korbaxt. korbəx. qutumsuz. uğursuz. qarov. qur. korba. çorba. koran. çoran. bəxsiz. qutsuz. qutasuz. uğursuz. tutusuz. tutsuz. talehsiz. bədbəx.

qütcə kütcə. 1. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. güdəcə. qısaca. qıssaca. 1. kürtük. kürlük. kərtik. qısa üslük. yelək. çulqa. çuxa. çoxa. xırqa. xirqə.

qütə 1. güdə. iqtisad. ekonimi. 1. kütə. kitə. külə. kündə. ət taxdası. 1. güdə. (> kutah (fars)}. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. qısa. qıssa. 1. {(> kutah (fars)}. güdə. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. qısa. qıssa.
-düşər axşam qaranlıq, güdə gedər kölgələr, qaraldıqca qalanmaz, yoxa çıxar kölgələr.
-xoşluqları vurun başa, qəm çanağı dəysin daşa, ömür güdə arzu uzun , qıssa diləklə yaşa.
- güdə beyinlik: sonu saymazlıq. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.
-quruyub yapışmış nərsəni qaşıma üçün ənli, güdə arac: kartək. kəsgit. sapqal. çapqal.
-arzular uzun ömrümüz güdə, kimləri yetə, kimləri gedə!.

qütəc kütəc. küsəc. çütəc. qıtac. 1. güdə. (> kutah (fars)}. qısa. qıssa. 1. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. güdəcə. qısaca. qıssaca.

qütəcə güdəcə. qısaca. qıssaca. kütcə. küscə. çütcə. qıtca. kütəc. küsəc. çütəc. qıtac.

qütəqcə güdəkcə. ixtisarən. icmalı.

qütələmək kütələmək. kürələmək. kötələmək. kündələmək. kürdələmək. yuvalamaq. yuvalatmaq. tutub fırlatmaq.

qütəlməyə -beyni kütəlməyə başlamaq: qurusamaq. arğıqsamaq. arıqsamaq.

qütən güdən. gödən. gövdən. göpdən. qarın. qursaq. kovsaq. korsaq. mə'də.
-elin güdən eldən önə keçənməz, könlün gəzən vurmuş aşmış dağları. (könlün gəzən: dilək gəzən).
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can verir.
-açı, fürsət güdən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

qütənmək kütənmək. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səyinləmək. seyinləmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

qütəntə -ara güdəndə fürsəttələb . -dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara: fürsət).

qütər güdər. (> qodar (fars)}. 1. güdü. 1. umac. amac. qayğı. qayğu. qayuq. sürək. ərək. hədəf. - güdərsız suya basma. 1. umur. diqqət.
-dil sevgisi coşmuş olur könüldən, batsan içə dalsan sözə görərsən, dil yoxdusa söz anlamı tapılmaz, söz yoxdusa heç bir qavram yapılmaz, başlar kütər, beyin küsər, heç bir kimlik arınmaz, nə bir duyqu, nə bir savsal, nə bir kimlik yarınmaz. (savsal: fəlsəfə). (yarınmaz: yaranmaz).

qütərsizliq güdərsizlik. güdürsüzlük. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. umursuzluq. umursamazlıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

qütəsi -üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).

qütəşmək kütəşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. sərinləşmək. sərənləşmək. sağınlaşmaq. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. şitabsızlaşmaq.

qütqən kütgən. küskən. köskən. çöşgən. üstünə oturulan kütük.

qütqür kütgür. gürküt. 1. un umacında, əzilməmiş un, nişasta toparları. 1. iri dolu dənəsi. 1. iri oğutulmuş nərsə.

qütlə kütlə. gürtük. kürtük. kirtik. yığın. çoğa. - yaz gələndə dərə bucaqlarında yığılan qar gürtüklərinin altında su axar.
-kütlə, toplumla bağlı olan nərsə: kütləvi. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq.

qütləliq kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq. kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə.

qütləmək kütləmək. kütdəmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq. topalamaq. qalaqlamaq.

qütləşiq kütləşik. cütləşik. kitləşik. çitləşik. yığışıq. küməşik. komaşıq. topluşuq.

qütləvi kütləvi. kütlə, toplumla bağlı olan nərsə. kütləlik. cütləlik. kitləlik. çitləlik. yığşılıq. küməlik. komalıq. topluluq.

qütmə -yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).

qütmək güdmək. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

qütöy kütöy. oyma. buruq (dad) gəs. mor. - kütöy alma.

qütrəmətiyin - gütrəmədiyin daşı öpdə yerində dursun.

qüttəmək kütdəmək. kütləmək. küpdəmək. küpləmək. yığmaq. dərləmək. toplamaq. topalamaq. qalaqlamaq.

qütü 1. güdü yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. dürtü. nədən. yarar. səbəb. motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais. 1. küdü. küydü. yandı. -şişdə küdü, kababda. (küdü: küydü. yandı)1. güdü. güdər. (> qodar (fars)}.

qütüb -güdüb böyütmək, yügürtmək, yetişdirmək: sırıtmaq.
-köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən duzundan.

qütüq 1. güdük. yarıtmaz. sonucsuz. törəksiz. tökənsiz. sığınsız. nəticəsiz. 1. güdük. yersiz danışan, qılınan. 1. güdük. kütük. küçük. çükük. çökən. it balası. 1. kütük. kötük. oturqa. kəsilən ağacdan yerdə qalan bölüm. 1. kütük. kötük. kimlik. sicill. 1. kütük. kötük. oturğaq. ana oturağ, dəfdər. saltıq. səbt, əsnad dəfdəri. 1. kütük. kötük. qalın, yoğun olan nərsə. 1. kütük. çötük. tutanaq. bəlgə. vəsiqə. sicil. 1. güdük. sokak. soxaq. sovaq. savağ. (1. < soxmaq. suxmaq. 1. < sökmək. 1. < sovmaq. savmaq). suvağ. eşilib, dəlinərək açılan su yolu.
-üstünə oturulan kütük: küskən. kütgən. köskən. çöşgən.

qütüqciq kütükcik. kürtmək. kürtmik.

qütüqlüq kütüklük. kötüklük. 1. kimlik, sicill işlərinə yetişilən yer. 1. kötük. saltıq. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. çökütlük. fişənglik. fişəhlik.

qütül 1. güdül. qulpsız gürüm. səhəng. 1. güdül. həvəh. həvəng. dibək. dibəh. dibcək. 1. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. hər nəyin kiçik tikəsi, parçası, bölümü. - bir kütül çörək əsiri, ayaqda qalıb əsiri. 1. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. kiçik kağaz. kağaz tikəsi. - oy kütülü: səs vermədə işlənən kağaz tikəsi. 1. kütül. küt. küsül. küs. çütül. çüt. andağıq. sudarıq (< tutarıq) oylaq, not, yaddaş kağazı. fiş. - cibində küsül əlindən təprəşmək olmur.

tümək tümək. kürüşmək. kürüləmək. kürələmək. rümək. kürəmək. qar, topraq kimiləri sıyırayaq atmaq.

qütün kütün. 1. yemişin çəkirdəkli, yeyilməyən bölümü. 1. köşşək. çözzək. köçəl. qıca. götür. qarqıdalı kötüyü.

qütünmək güdünmək. sanağanmaq. sananmaq. gözlənmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.

qütür güdür. (suğarmaq üçün) kərdilərin aralasında açılan ilişik arxlar. mürtəbit araxlar. kəriz. kəhriz. - güdürün dəngərin yarçıq aç. - güdür açmaq: kərdilər, quylar, neçə su qaynağı arasında su yolu açmaq.

qütürsüzlüq güdürsüzlük. güdərsizlik. güdüsüzlük. çalaqaylıq. yalaqaylıq. umursuzluq. umursamazlıq. səhlənkarlıq. diqqətsizlik.

qütürün güdürün. gizlicə. saxlıca.

qütüsü güdüsü. idarəsi. -səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. kütüklük. kötüklük. kötük. saltıq. oturqaq. dəfdəri kolli səbt.

qütüsüz güdüsüz. qaravsız. başına. baxımsız. bəksiz. - qaravsız ev. - qaravsız xəsdə.

qütüy kütüy. küçüy. küçük. it balası.

qütüyü -üstündə ət, odun baltalama, doğrama kütəsi, kütüyü, kötüyü: sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).

qüv güv. yağış suyu yığışan çuxur. -fırlanır tərsəsinə bax devranımız, su götürmək yerinə suv tökülür güv quyuya.

qüvbə küvbə. kövbə. çömlək çeşiti.

qüvbəz güvbəz. gövbəz. govbaz. kövsək. içdən yuvarlaq oyuq olan. (#gümbəz. gömbəz. gombaz. tümsək. dışardan üstü yuvarlaq olan) .

qüveyə güveyə. kürəkənə . - əməyi yengə çəkər, daduğu güveyə düşər. (yengə: muşata). (daduğu: ləzzəti).

qüvə 1. küvə. küfə. çubuqdan toxunmuş yekə səbət, sələ. 1. güvə. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvəli. güvək. güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.

qüvəc güvəc. 1. güvəş. guvac. guvaş. boş, yumşaq topraq. 1. güvəc. guvac. guvaş. boş, yumşaq topraq. 1. güvək. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.

qüvəcin güvəcin. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvək. güvəc. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.

qüvəq güvək. güvəc. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvəli. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.

qüvəqən güvəgən. dovşan.

qüvəl kövəl. küvlə. həlim. suda xaşlanmış, açılmış nərsə.

qüvələmək güvələmək. gəvələmək. hövülgən, tələsik çeğnəyib udmaq.

qüvəli güvəli. gürə. gürəli. gürək. gürəc. gürəvin. gürəcin. güvə. güvək. güvəc. güvəcin. dinc. axlat. yağlat. dinli. dinəli. rahat. toxdayın. toxdanlıq. asayişli. rifahlı.

qüvən 1. güvən. güvənc. güvəş. gürən. gürənc. gürəş. qurunc. quruc. quruş. böyüklənmə. böyükləniş. ulanma. ulanış. ulanıc. bulanma. bulanış. bulanıc. bolanma. bolanış. bolanıc. bəğəniş. bəğənic. 1. güvən. güvənc. güvəş. gürən. gürənc. gürəş. kürəklənmə. kürək, arxa vermə. arxalanma. dayanma. dayınma. dayanış. dayaqlanma. dayaqlanış. 1. güvən. güvənc. güvəş. gürən. gürənc. gürəş. bitəklik. bitirmə, yetişdirmə gücü. 1. qursaq. qorsaq. qeyrət. 1. güvən. küvən. güpən. güpər. (> kuhan (fars)}. hörgüc. örgüc. - iki güvənli dəvə. 1. güvən. küvən. güpən. güpər. köstək. küstək. yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar. irtıq. sürətgir. 1. güvən. küvən. güpən. güpər. onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. onqura. qonqura. tiriz. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.
- bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol)
-könül sırça qırıldısa yapışmaz, güvən gedsə birdə geri qayıtmaz. (sırça: şişə. şüşə)
-əlində yüyən, kəndivə güvən. (yüyən: cilov. noxda).

qüvənc güvənc. 1. güvəncə. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar. 1. güvən. güvəş. qorqusuzluq. qorxusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. duranc. əmniyyət. təhlükəsizlik.
-umut edsən özgəyə, güvənc itər özüvə, güvənc itsə özüvə, oxdu batar gözüvə. (oxdu batar gözüvə: kor olarsan).

qüvəncə güvəncə. güvənc. övünc. sıylanc. sığlanc. saylanc. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

qüvənci güvənci. qıvancı. övüncü. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. fəxr duyan. faxir. pərəstişkar.

qüvənən -güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki : özüvəki).

qüvənilir güvənilir. 1. sağday. sayaq. sıyaq. yəmin. əmin. 1. sağdıyan. sözünün əri. tuturuqlu. tutruqlu. sözün, qovlun tutan.

qüvənilməz güvənilməz. sarsaq. salsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. lax. qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız.

qüvənin -güvənən özgüyə çox tez sınacaq, güvənin olsun özənki ölənə dək duracaq. (özənki : özüvəki).

qüvənli güvənli. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz. itminanlı. yəmin. mütməin.

qüvənliq güvənlik. sinis. sinislik. toxdayın. toxdanlıq. asayiş. rahatlıq.
-dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları: əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

qüvənmək güvənmək. 1. qıvanmaq. sevinmək. kovzamaq. 1. qıvanmaq. özənmək. 1. qıvanmaq. övünmək. öğünmək. öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. 1. gönənmək. sığınmaq. arxalanmaq. küsənmək. gücənmək. qırcıqmaq. - onun səndən başqa küsənməli kimi var ki.

qüvənmək güvənmək. 1. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. 1. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

qüvənsiz güvənsiz. sıvıq. subatsız. iradəsiz. mütəzəlzil. naustuvar.

qüvəntirmək güvəndirmək. qıvandırmaq. 1. sevindirmək. 1. özəndirmək. 1. övündürmək. öğündürmək.

qüvəş güvəş. güvən. güvənc. qorqusuzluq. qorxusuzluq. korxusuzluq. korusuzluq. koruqsuzluq. duranc. əmniyyət. təhlükəsizlik.

qüvətal küvədal. kovdal. kordal. yapraqsız dal.

qüvəz güvəz. gövəz. gürəz. görəz. könəz. çönəz. böyüklənmə. ulanma. bəğəniş. bəğənic.

qüvlə küvlə. kövəl. həlim. suda xaşlanmış, açılmış nərsə.

qüvləq güvlək. gürüm. su kovası, qabı.

qüvləmək 1. güvləmək. çox yemək. tıxmaq. 1. küvləmək. huylamaq. hoylamaq. haylamaq. qağlamaq. qağırmaq. bağırmaq. nə'rə çəkmək.

qüvlüq güvlük. mutluluq. qutluluq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik.

qüvrə güvrə. gürvə. 1. qaradam. daxma. qorab. qorav. külbə. kövlə. kövəl. gümə. gömə. goma. cümə. cuma. 1. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük. yelçək. yeçəkər. baxca. pəncərə.

qüvşat küvşat. küşat. köşat. 1. ağzı gen qab. 1. dolça.

qüvtəçi küvdəçi. küfdəçi. köfdəçi. gəvikçi. gəvinçi. gəvicçi. gəvişçi. qırvıtçı. qırtıqçı. kirtikçi. rüşvəçi. rüşvətçi. rüşvəçi. rüşvətxor.

qüvtüq güvtük. gürdüc. ovruqlara, ovurlara, çuxurlara quynıqlara, toplanan qar. - güvtüklər daha əriməmiş.

qüvtün güvtün. palan. yəhər. səmər. köpən. qapan. çul.

qüvül küvül. küfül. əsgi. əsgimiş, yırtıq geyim.

qüy -səs küy: səs üyn. səs səda. səs sələm.
-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na şükürlük edər)
-hay küy:tinğ cinğ. qovğa.

qüycaq küycaq. küydaq. kuydaq. kuycaq. alışdırmağa, tutuşdurma, yaxmağa, sınaşdırmağa yarar nərsə.

qüycənmək küycənmək. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küydürünmək. 1. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. odlanmaq. odanmaq. qızışınmaq. 1. ara qızışdırılıb qarışdırılmaq.

qüycətmək küycətmək. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küydürmək. 1. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. odlamaq. odamaq. 1. ara, meydan qızışdırmaq.

qüyçü küyçü. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küydürücü. 1. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. 1. tulambarçı. tüntab. külxanbəyi.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə