Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə68/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   171

məqiq məkik. sarqac. tuğqac. fırqac. topara. qərqərə. mağara. bobin.

məməsi -qulağ məməsi: salcaq. salancaq.

mən -mən kiçiyəm : mən nökərizəm. (təbriz sayağı deyim)
-hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.
-quş dənilə, mən sənilə yaşar.
-mən çıxan çay sandığı çindən gəlir, yuğru çındır, çörəgi daş, dadı yox undan gəlir. (yuğru: xəmiri)
-sən gedirkən mən gəlirdim: sən eşələdiyivi mən eşmişəm. (eşələdiyivi: düşündüyüvü)
-mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-dəğişə bilməyirəm mən səni bil heç nəyilə, gedisən ged qalısan qal bu açıq yol sən üçün.
- sən mən edmə: deyinmə.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.

məncənaq məncənağ. sapan. qaldırac.

mənə -yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

mənə -mənə bax düz oturub düz deginən, tökdüyün hər nə aşan ol çıxacaqdur qaşığan.

mənəm -hey döşən döyüb mən mənəm demə, ölüm çatsa qırqınından qurtulam demə, hər işin var qıl ayaqdasan, köç çağı qaçar gücün qılaram demə.

məni -bulnar məni solas göz, qara bəniz, qızıl üz. (bulnar: əsir edər). ( xumar gözlər əsir edər məni). (solas: (< solmaq: axmaq) məst. xumar. məxmur) .

məni -mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.
-sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.
-satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

məni -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

məniqliq məniklik. qurumluluq. məniyyət. şəxsiyyət.

mənim - mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı: sürdü mənim qutumnu
- sürdü mənim qutumnu: mənim bəxdimi dəğişdi, batırdı.

mənimsənmiş -alışılmış, mənimsənmiş yer, nərsə: salaq.

məniz bəniz. -sarməniz: sarbəniz. sarı üzlü, dərili.

mənqəfə məngəfə. silik. alkolsuz içgi. çalıq. qafasız.

mənqi -mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

mənlə -yad yaddi mənə yoxdu belə ilgisi mənlə, hər nə gələ başım əzilə dosduma bağlı.

mənliqimi -mən mənligimi məni atanlardan öğrəndim.

məntə -artıq məndə dözüm yox, uzun yaşa gözüm yox, gedir gedsin, qalır qalsın sözüm yox.
-mənki yaşamadım, səni yaşatdım, götürə bilmədim bu çatmazlığı, mən səndə özümə inam yaratdım, sən məndə özünə inamsızlığı.

məntən -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

mətələq mətələk. səriməc. sərcək. səricək. məsqərə. rişqənd.

mətələqçi mətələkçi. sərcən. səricən. səriyən. sırıcı.

mətirət sağan. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar.

mil - incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.

mil şiş. milə. - şiş baş: iti uclu. - şiş təpə: setiğ. qullə.

milə şiş. mil. - şiş baş: iti uclu. - şiş təpə: setiğ. qullə.

milə - incə çubuğ, mil, milə: tingə. təngə. singə. qınqa.

min -bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif)
-alışmağa min qapı , bıraxmağa bir qapı.
-
bir ürək var min dilək, bir sevinci min çilək, çilək sevinc qarışıq, qoşalıqda birligində yaşırıq. (çilək: çilə. dərd).
-bir dağ cumar, min dərə yarar, min dərə dolar, bir dağ olar
-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.
-bir iyidən min eşit, min kötüdən birin yox.
-hər yuxunun bir sonu , min ağrının bir donu.
-
varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.
-qonşu vardır min qohumdan yaxşıdır, yas gününə kitir qussə oxşama, toyğa verən bəzək düzək baxşıdır.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-qulaq vermək kötüyə, min yaxcını azdırar, min yaxcının öğüdü, min kötüyə vız gələr.
-sən bir eyi, min kötü, qaç önündən, qor kökü, bir sarmaşıq güllükdə, qurutmuşdur min kökü. (qor: qoru). (sarmaşıq: asalaq. əngəl)
-usluya bir söz yetər, ussuza min söz itər.
-bir yaxşını yoxlasan, min bir kötü qarşıdar, min kötüyə qarşınaq, çalış sürsün iyi yol. (yoxlasan: yaxınlaşsan). (qarşıdar: əngəllər. mane’ olar). (qarşınaq: tərsinə. muxalif)
-daşlar ağır çəkiylə, kişi ağır söziylə, min duymaqdan yeğ basar, kişi görsə göziylə
- baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən). (bolası: olası. olmuşsa)
-min illikdə öğrənmiş, bir anlıqda itinmiş.

mıncıq -incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama. sinəriz.

minəntən -enəndən 'hoş' minəndən 'hin' eşitdim.

mingit mingit. minnət. (< minmək). yük. ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun mingitindən necə çıxa bilirim.

minqə mingə. tingə. tınqa. tınağ. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. mox. məğz. us. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.

minqimək mingimək. minmək. qalxmaq. coşmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).

minqitli mingitli. minnətli. minnətdar. (< minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

minmək mingimək. qalxmaq. coşmaq. - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir. (# sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. sovlaşmaq. solvaşmaq. salvaşmaq. savlaşmaq. səlvişmək. sərvişmək).
-dalına, kürəyinə minmək: sırıtmaq. - yükü azdırsa, bunuda sırıtla.

minnət mingit. (< minmək). yük. ağırlıq. - bunun bizə mingiti yox. - bunun mingitindən necə çıxa bilirim.

minnətli mingitli. minnətdar. (< minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

minnəttar minnətdar. mingitli. minnətli. (< minmək). yükünlük. - sizə mingitli qaldıq.

mınta -sında mında: xırda mırda.

mintirmək mindirmək. (# indirmək). yükləmək (# yıxlamaq. yoxlamaq: boşaltmaq). ( - mindir: yüklə. - mindirən: yükləyən. - mindiriş: yükləyiş.

mırıltayıb -mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək: saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. - mənə bax, sən nə sattırsın.

mırta -xırda mırda: sında mında.

miyəssəh silkmə. silkəm. (nimru) .

miz sərit. masa. ustol.

mızı sinsi.

moq mox. tingə. tınqa. tınağ. mingə. beyin (brain (ingilis). tumağ. tüməğ (kəllə içində yumulu qalan yuvar bölüm) damağ. dəmağ. kəllə. qavrayış. məğz. us. fəhm. fəhim. zəka'. zəkavət. huş. ağıl. dərrakə.

mor (dad) gəs. kütöy. oyma. buruq. - kütöy alma.
-didsil, ısırac, acımtıl, mor dad: sirkəy. sırqoy.

möqqəm mökgəm. sərt. sət. bət. bərt. bək. bərk. möhgəm.

möv 1. asma. tingə. təngə. singə. qınqa. 1. sağa. asma. üzüm ağacı. -asma, möv çardağı: saldal. sərən.

mum sıvcın. sıvcın. şəm.
-mum kimi yumuşaq olan: sıvcın. sıvcın. uysal.

munqlanmaq munğlanmaq. sıtqamaq. için çəkmək. büksələnmək. tuxsalanmaq. tıxsalanmaq. tüstələnmək. tütsələnmək (< düd: tüstü) oysalanmaq. qussələnmək. könüklənmək. mütəəssir olmaq. kədərlənmək. kitirlənmək. darılmaq.

munqlu munğlu. sıtqalı. oysalı. qussəli. büksəli. tuxsalı. tıxsalı. tüstəli. tütsəli (< düd: tüstü) darqın. könük. kədərli. matəmli. təəssüflü.

munqsız munğsız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

munqsuz munğsuz. munğsız. səvigil. səpigil. tasasız. qaysız. büksəsiz. tuxsasız. tıxsasız. tüstəsiz. tütsəsiz (< düd: tüstü) oysasız. qussəsiz. qeydsiz. laqeyd. fikirsiz. (səbük bar) .

munta -əmgəksizin durqu yox, munda tamu. (qayğısız yaşam yoxdu, bu dünya cəhənnəmdi).

muştuluq müjdəlik. sıyınc. söyünc. sövünc. yarınc. bəşarət.

muştuluqçu müjdəçi. sıyınçı. söyünçü. sövünçü. süyünçü. yarınçı. bəşarətçi.

mutlu -erkək üçün mutlu seviş birinci, qadın üçün mutlu seviş sonuncu.

mutluluq 1. səriş. sürüş. kef. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. sevələ. səvələ. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq. 1. güvlük. qutluluq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik.
-sevinc üzdə, mutluq içdə olur.
-mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.
-sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

mutluluqa - mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun sözüdür.

mutluluqta - mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun sözüdür.

mutluluqu -mutluluq bacardığı mutluluğu yaşamaqdır.

mutluluqun - mutluluğda gedən yollar mutluluğun özüdür, mutluluğa gedən yollar mutluluğun sözüdür.

mutsama mutsayış. qutsama. qutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

mutsayış mutsama. qutsama. qutsayış. butsama. butsayış. təqdis.

müjtəçi müjdəçi. muştuluqçu sıyınçı. söyünçü. sövünçü. süyünçü. yarınçı. bəşarətçi.

müjtəliq müjdəlik. muştuluq. sıyınc. söyünc. sövünc. yarınc. bəşarət.

mürqüləmə mürgüləmə. mürgüş. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

mürqülənmək mürgülənmək. ötdəklənmək. quşqulanmaq. bir kiçik sürə göz yumub, yüngülcə yuxusun almaq. yüngülcə yatmaq.

mürqüş mürgüş. mürgüləmə. (''quc. qoc. qoş'': ək olaraq ''ma. mə'' anlamın verir).

nab ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nacaq nacağ. sapqa. çıpqa. dəhrə.

naç ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naxış nəqşə. savat. çalat.

naq nağ. nak. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naqış naxış. nəqşə. savat. çalat.
-nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış:silmə. silim. salma. salım. (korniş).
-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.

naqışlamaq naxışlamaq. -nəqşə, naxış salmaq: savatlamaq. çalatlamaq.

nal ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nalə -nalə edmək: sızlamaq. zırlamaq. zarımaq.

narın yarıcın. sağday. sayaq. sıyaq. tetiz. dəqiq.
-narın dənəli yemişlər, nərsələr: sındın.

narınıntan -oğuq, oğulmuş, döğülmüş nərsənin irisin narınından ayıran, incə tellərdən toxunub, qasnağa çəkilmiş ayqıt: sıvalağ. sıvalqaq. (sıvdıran, süzdürən asac). ələk.

nas ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nasıl -nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

naş ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

nav ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

navarqi -qanmaq işi iş istir, qanmamağa navarki. ( : zor. çalışma).

naz ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib.

naziq nazik 1. < yasik. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. ilkəl. əsil. təməl. 1. sıpda. çıpda. incə. işgə. - çıpda boylu. 1. silik. sulu. sıvık. ağkönül. ərik. ərim. ərip. əriç. əris. yalxı. yalxoy. lətif. kibar. mehriban. məhəbbətli. nərm. mulayim.
-çox incə, yazıq (nazik) olan: sırğı. sirgi. sızğı. sizgi. - əriyib sızğıya dönmüş bir gənc.

naziqlət naziklət. seyrət!. sızğat!. süzgət!. incət!. yencət!. yengət!. yüngət!. (# yünüt: yüklət) seyrəşdir. yüngüllət. - işlərivi seyrət.

nazın -nazın çəkmək: sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. sığamaq. oxşamaq.

nazlamaq 1. siləmək. siyləmək. sıylamaq. oxşamaq. 1. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. oxşamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. siyəmək. sığamaq. siləmək. oxşamaq. - üz gözün siyədi. 1. sıyamaq. sıyğamaq. sığamaq. oxşamaq. təltif edmək.

nazlanmaq sıyanmaq. sıyğanmaq. sığanmaq. oxşanmaq. qırcanmaq.
-yeriyərək nazlanmaq, qırcanmaq: silkinmək. özün oynatmaq.

nazlaş sıyaş. sıyğaş. sığaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. təltif ediş.

nazlayıb -nazlayıb duzlayıb: silib sıyıb. yaxşayıb yoxşuyub. - uşağı silib sıyıb oxuya (dərsə) göndərdi.

nazlı satanğ. yosma. işvəli.
-boynuvu çox uzadıb ördəyikən qaz olma, nazlı qıza göz süzütüb kişilərə ar olma.

necə qalay. - sordum içi qalay (necədir), söylədi - üzü alay (bəzək), içi halay (boş).

necəqi -yaşamda başarı ən gözəl yaraq, necəki səni sevməyən kimisin üzər.

neçə -neçə yolun qovşağı: sındağ. (meydan. çatrağ. iskuer)
-neçə nərsədən yapılmış nərsə: salça. salac. salaş. sallac.
-neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə: salat. salğat. salaş.

neçəliq neçəlik. sağış. sayış. sayı. sana.

neşələnmək sərtimək. əsrimək.

neşəli 1. səğrik. səğrək. səğrə. səyrə. əsrik. kefli. sərxoş. 1. səpik. səvik. sevincli. şən. şad. səid. 1. sevincli. sevişli. sövüncülü. sövüşlü. söyüncülü. söyüşlü. söğüncülü. söğüşlü.

neten -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

ney 1. sıbığu. 1. sızağ. -sızdı sızağ, üzdü yarağ. 1. sırğın. qamış. sıbızğa. sıbızğu. sıbıza. sıbız. sıbzığ. sıbzı.
-ağızla çalınan ney: sırğın. sızğın.
-ney çalan: sırğınçı. sıbızğaçı. sıbızğuçu. sıbızçı. sıbzığçı.

neylirəm -başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.

neysan yağdar. ağdar. leysan.

nəcür nətür . -nəcür, nətür, nasıl istərsə: kefinə sıra. kefinə görə.

nəxşə - nəxşə salmaq. (salmaq: çəkmək. rəsm edmək).
-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.

nəqşə 1. naxış. savat. çalat. 1. nəxşə. sarav. xiyal.
-nərsiyə nəqşə salmaq: sıramaq. sırımaq. nəqqaşlıq edmək.
- nəxşə salmaq. (salmaq: çəkmək. rəsm edmək).
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.

nəqşəlı nəxşəli. salmalı. bəzəkli. yarağlı. rəsmli. tərhli.

nəqşəli nəxşəli. 1. salmalı. bəzəkli. yarağlı. rəsmli. tərhli. 1. salatlı. çalatlı.

nəqşəsiz nəxşəsiz. 1. sıyırqa. sırqav. sıdırqa. tək rəng. boydaş. sadə. yazı oyasız. - sırqa gəzləmə, parça. 1. saya. sadə. - saya parça.

nələr -bir gün gəldik, bir gün getdik, bilib bilməz nələr etdik.

nəmli sıvışıq. sıvşıq. suvşuq. şeh. ıslaq. ritubətli.
-gün görməyən, şeh, nəmli, soğuq yer: quz. quy. quzey. quyaz.

nənq nəng. saçıtıq. saçıtqı. saçratıq. saçratqı. sıçıtıq. sıçıtqı. sıçratıq. sıçratıq. eyb. əğib. azərm. ar.

nərətəysə nərədəysə. haradaysa. çox ehtimalla.

nərsə -gərəksiz nərsə: savağ. sovağ.

nərsələr -seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. tullantı.

nərsətən -neçə nərsədən yapılmış nərsə: salça. salac. salaş. sallac.

nərtələri -qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.

nərtüban nərdüban. satağ. çatağ.

nərtüvan nərdüban. satağ. çatağ.
-qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri: saçtağ. satağ.

nəsim 1. (nəsim (fars) ( əsim < əsmək) 1. əsim. yumuşaq yel, əsinti. səp. səpik. səba yeli. şumal yeli.

nətən nədən. yenğiş. yenğiz. yenğizik. > əngizə. güdü. dürtü. yarar. səbəb. motiv. ğərəz. izin. mühərrik. bais.
-başı başına olan yox, nədən yoxsa ölən yox. (sevmək öğrəşilir)
-artıq keçmir çağım, kəsib soluq boğuluram mən, nədən belə dönüb evrən, tüm tanışlara yadaldım mən.
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-bir nədən sallanan nərsələr: sarcıq. saçaq.
-qaldıq yaman günə biz, bilməm nədən qınamız. -qanmır deyir qanıram, kordur deyir görürəm, laldır deyir ötürəm, kardır deyir duyuram, bilməm nədən qınamız. (qınamız: 1. əzabımız. 1. günahımız).
-yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən).


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə