Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə70/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   171

oquymaq oxuymaq. çağırmaq. savırmaq. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. ixbar edmək. rapor vermək.

ol - sən öl: sən öləsən. kəsinliklə. əslən. heçin. heç vax.
- sən sən ol: sən olsan (> sən öləsən) kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun. heçin.

ola -sevmək bəlki ola bir sözdü, sevildiyin bilənlərə çox sözdü.

olacaqına olacağına. oluna . - axar axarda gedər, barıb oluna yetər.

olaqın -bir gərçəyin, olağın, vaqeiyyətin tərsinə tanıqlıq üçün qoyulan para, nərsə: dilbasan. boğazbasan. rüşvət.

olamaz -könüldəkin gözləmə sən ağızdan, bəsib toxla dosd olamaz yavuzdan. (yavuzdan: əğri. yağu)
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

olana -olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

olaraq siyə. sıya. üzrə. - maq üçün. - kəsəsiyə: kəsmiş olaraq. - öləsiyə: ölmüş olaraq. - gedəsiyə: gedəsi olaraq. gedmək üzrə. - gələsiyə: gələsi olaraq. - tutasıya: tutmuş olaraq. - çıxasıya: çıxmış olaraq.
-gedəsi olaraq: gedəsiyə. gedmək üzrə.

olartan -əti acı daş yesə, gedməz üzdən üzü çox, uzaq durqıl olardan, asdarı yox üzü yox.

olası bolası. olmuşsa . - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən).

olasıtı olasıdı. mümkündür. -(yaşam boyu biriylə daha üzləşmək çox olasıdı) . -yol uzunsa kəsişər. (kəsişər: üz üzə gələr).

olayın - olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik: sonu saymazlıq. güdə beyinlik.

olayların -bu olayların yazışı: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) .

olaytan -nərsədən, bir olaydan bitinmək, qurtulmaq: savmaq. sovmaq. - bu sağaman savdığ. (sağaman: sağ salamat. sağ aman) .

olçüsüz -dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə: əsrik, kefilyə tay davranan. sərsəm < sərpəm. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. sərpik. salsağ. sarsağ. sərək. sərsərəm. sərəsərpə. avara.

olqamır 1. onqamır. qut. qutca. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur. 1. onqamır. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. - sağlam qanıt.

olqi -yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən).

olqunmaq sığınmaq. bərkinmək.

olquşluq oluşluq. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

olmaq -keçmşləri daşıyan, çətin çata yarına, olmaq içrə ölməyini görməyən, çox zor çəkər anlam verə yaşına.

olmaqın -acı çəkmək ölməyin, dadın almaq olmağın.

olmasaytı -hər gələn sevməz, hər gedən qırmaz, ölüm ayrılıq olmasaydı, dolu yazda çiçək vurmaz.

olmasın sapır. çatmaz. kötü. pozuq. - ondan belə sapır iş görünməmişdi.

olmazlıq uymazlıq. puşluq. boşluq. bihudəlik.

olmaztı -olana yox demək olmazdı gülüm, nə bileydim çiçək açmaz solacaqdırdı gülüm.

olmuşsa bolası. olası. - baryan qapın min bolası, yatyan qapın bir bolsın. (baryan: gedən. keçən).

olmuyasi - yoxdu işgil danışıqla çözülə olmuyasi.

olsan - sən olsan (> sən öləsən). sən sən ol. kəsinliklə. dibindən. heç bir çağın. heççağun. heçin.

olsayti -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydi ana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

olsun -sirnəşibsin dolmaya, olsun bir gün olmaya. (sirnəşibsin: dadanıbsın).

olsunlar -xoşbax olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}.

olsunlar -sağ olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. səlamət olsunlar.

olta -köçər oba keçər kərvan, atlu olda azu yayvan, mal davardan nə vardan, sözdən başqa heç bir neden iz qalmaz. (azu : yaxud). (yayvan: yaya. piyada).

oltaşlı oldaşlı. boldaşlı. təhəmtən < tökmə tən. qavamlı, iri gövdəli, göpdəli, göpülü, göplü.

oltuqan -tuğ, top biçimli olduğan bu adı almış: soğan. toğan. tuğan. (< tuğ: düğmə. girdə).

oltuqca olduqca. əslən. -əslən gözlənmədik. sap sanağanmaz. tamamən qeyri mütəvəqqe' tərzdə.
-olduqca gözləndik:sap sanağanlı.

oltuqu -nərsəni olduğu yerdən dışar çıxartmaq, çəkdirmək: savurtmaq. - arxa dişlərin hamısın savurtmuş.
-nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq: savırmaq. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək.
-olduğu amaca tutuşmamaq: savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq.
-olduğu dəngəni, təaadülü itirmək: salpanmaq.
-olduğu yerdə cummaq, qurumaq, donmaq: sırqaymaq. sınqaymaq. sıntaymaq. səs səmiri kəsilmək.
-olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq: üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qırcıqmaq. sıxılmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.
-olduğu, tapdığı ilə qanıqmayıb, artığın istəmək: qurumsuramaq. qurumsıramaq. qurumsürəmək.

oltuqun -həmməşə göy, canlı, olduğun, yeniliyin itirmədən qalan, duran: həmməşə bahar. göyçağay. göycəğay. solmaz. solsamaz. sönməz. sönsəməz. cavidan.
-kölə olduğun qanamayan, ərklik nədir qanmaz.
-quruğun, olduğun təsbit etdirmək: quruşlandırmaq.

oltum -dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara: fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

oluq sırt. sırıt. iv. yarıq.

olum yaşam . -ölümdən qoxsan, istəyin kimi olum yap. (olum : yaşam)
-kündə yansa tüstələr, ölüm olum üstələr
-olum ağ boya, ölüm qarası
, bir evrəndir ekiz arası
-ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş)
- qaytış yolu qapalı, irdə gələn birdə geri dönəməz, olum budur başqa yolda olamaz. (irdə gələn: qabaqda olan. qarışıya çıxan).

oluma -ölüm bitmir oluma, olum bitmiş ölümə. (bitmiş : təslim olmuş).

olumlu sevik. sevşik. çəkşik. simpatik. səmpatik.

oluna oluna. olacağına . - axar axarda gedər, barıb oluna yetər.

olunmasına -olunmasına, görünməsinə qolayca alınmış, öğrənilmiş nərsə: silik. bayağı. kortol. kortul. qara nərsə. doğma. adi. mə'muli. - silik kişi. - silik öğrətmən.

oluntuqu -duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

oluruna -oluruna, axışına vermək, ötürmək: sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. saymamaq. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir.

oluş diriş. yaşam. həyat. -qay qadası uzaq olsun, gülüş diriş durağ olsun. (durağ: duraqlı. dəvamlı. həmməşəlik). (qız oğlan köçürəndə, birisin yola salanda iyi diləkdə bulunma sözü).

oluşan -oluşan nərsədən keçən gələn seyrək, azacıq təpgi, iz, tə'sir: sərpinti. (zərrə).

oluşlu oyuşlu. oyluşlu. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

oluşluq olquşluq. sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

omqurqa onqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.

omuzlamaq - quyruğu omuzlamaq: quyruğun qısmaq: quyruq çevirmək: ürküb qaçmaq, çəkilmək.

ona - nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.
-
yaxşılığı edisən yum gözünü ona sən, qarşı güdmə heç nədən, geri dönməz ır gedən. (ır: ıraq). (ır gedən: ölən)
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
-yox dəğəri sevginin, duysa qulaq söz ilə, yox gözəlin dəğəri , baxsan ona göz ilə, könüldədi sevgi seviş kişidə, ona yiyə yaxcı gedər işində.
- nərsəni sürürb çoxmaqdan (çoxatmaqdan), ona alışmaq:siyrə yapmaq. sirə yapmaq: (siyrə: sirə. uzun. uzanan). bir yerə çox gedib gəlmək. kimsənin, bir yerin görməyinə sürəli gedmək.
-yuxuya batan qalxdı, ona dalsınan batdı! (yuxuya dalsınmaq: özün yuxuya vurmaq).

onaqi -sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-
varı dünyanın, olur buyruğuna üzlülərin, vay onaki baxaraq özgələrə min utana.

onarmaq sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. önləmək. saltamaq. sayğımaq. saymaq. sıylamaq. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

onat 1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. gərçək. gerçək. 1. onğat. oğat. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. onğat. oğat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.

onatlı sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.

onatlıq sağılıq. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik.

onaylamaq sırıtmaq. güclətmək. doyrutmaq. doyurutmaq. təqviyətləmək. - sınıq duvarı sırıtlamaq gərək.
-olan nərsəni onaylamaq, təsdiqləmək, tə'yidləmək: sırıtmaq. tanımaq. tanaymaq.

onq onğ. önğ. sağ. sağlam. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal.

onqamır 1. olqamır. qut. qutca. orta böyüklükdə, sağlam olan. - hər nəyin qutcası iyi olur. 1. olqamır. sağlam. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. - sağlam qanıt.

onqat onğat. 1. oğat. onat. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. oğat. onat. sağlam. doğru. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt.

onqay qolay. -onğay olsun : qolay olsun. uğurlu.

onqura qonqura. onqurqa. omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.

onqurqa omqurqa. bel gəmiyi. bel tirəsi. bel üstünü. beli üstün, dik, bərk tutduran gəmik. onqura. qonqura. tiriz. güvən. küvən. güpən. güpər. sütuni fəqərat. - güpənin qırılsın.

ontan -quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

ontan -yalan olmuş yamanların yamanı, ondan betər yalanlığı dananı.

onun - onun bəxt ulduzu söndü: onun qutu ötündü, uçundu.
- onun qutu ötündü, uçundu: onun bəxt ulduzu söndü.

ora -malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.

orac -durac orac: saysana. hesab kitab. ölçübiç. qıyrat. qıyrac. qıyran.

oraclı -durac oraclı: saysanalı. hesab kitablı. ölçübiçli. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.

oraq -böyük oraq: tırpan. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq).

oran 1. orantı. sarqış. təqarun. şəbahət. (qiyas) nisbət. tənasüb. 1. orun. nisbət. yüzdə dər səd. reyt. - doğuş orun: başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti.

oranı nisbəti. - başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti: doğuş orun. (oran: orun. nisbət. yüzdə dər səd. reyt).

oranlamatan - işə uydurmadan, oranlamadan, qatmadan yalnızca söyləmək: sözünü edmək.

orantan -bir orandan, mərkəzdən yaymaq: saçmaq. saçımaq. (sprinkle (ingilis).

orantı oran. sarqış. təqarun. şəbahət. (qiyas) nisbət. tənasüb.

oratın örətin: dikə duran. ayağ üsdü. - ərincək örətin uyur, yatıp işsər. : təmbəl ayağda yuxlar, yataqda işləmək duyğusunda olur.

orçın -orçın toyran (toğran) özəl yer, durum: bağral. sektör (< sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. band. zon. rejyon.

orənq orəng (fars). < orunğ. səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt.

orqınmaq urqınmaq. vurqınmaq. şişinmək. qurqınmaq.

ornuntan -yerindən, ornundan, gücündən olmuş, yıxılmış: . küsgün. çökgün. çöşgün. -gənclik küsgünü.

orta -burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq. (sağumaq: sağımaq. yaşamaq. durmaq. gün keçirmək).
-orta böyüklükdə, sağlam olan: qut. qutca. olqamır. onqamır. - hər nəyin qutcası iyi olur.

ortaq -bilim insanlığın ortaq değeridir. (bayram özdemir)
-əş dediyin dərdə sevincə ortaq, yaman günündə yartaq
-ortağ olmaq: ara salmaq.

ortaqçı - sıraçı ortaqçı: sıraçı qatılan. nobətçi iştiraqçı. (sıraçı: nobətçi. girvəc. girəvçi. novbətçi).

ortaqlı -ortaqlı yük dəh düşməz. (dəh : dəngəli. miyzanlı).

ortaqlıqta -birbiriylə ortağlıqda, barışda, qonşuluqda yaşamaq: sığışmaq.

ortalamaq sarıtmaq. mahasirə edmək. -dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək: . sağır. səğir. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq.

ortalatmaq sərgiləmək. sərgəmək. göstərmək. sunmaq. tutuzmaq. təşhir edmək. göstəriş yapmaq. numayişə, səhnəyə qoymaq. sunuşlamaq. tutuzmaq. tutuzlamaq. düşrütmək. təqdim edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək. çıxartmaq.

ortası - çillənin ortası: sap çillə. (sap: lap) .

ortasına -qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

ortasınta -çatı ortasında boş qoyulan qat: sərə qət. (sərəqət). sala qat. (salaqat). sərəqət. - salaqatda quş yuva qurub.
-çatı ortasında boş qoyulan qat: salaqat (sala qat). sərə qət. - salaqatda quş yuva qurub.

ortatan -ortadan savılmış, qaldırılmış: savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) .

ortaya -birdən birə ortaya çıxan: sapşınan
-birdən birə ortaya çıxış: sapşınış.
-birdən birə ortaya çıxmaq: sapşınmaq. sapşınışmaq.

oruc qoruc. oyuc. qoyuc. yasaq. keşik < çəkik. çəkit. çəkiniş. kürcək. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc. pərhiz. ictinab.

orun oran. nisbət. yüzdə dər səd. reyt. - doğuş orun: başlığa (cəmiyyətə) görə doğum oranı, nisbəti.
- orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək).

orunq orunğ > orəng səkir > sərik. kürsü. sərir. təxt.

ot -qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel biçimli arac: sıyırqa.
-şişə (sixə) çəkib (soxub) od üsdə soğurmaq, qızartmaq: sikləmək. sixləmək. şişləmək. soğurmaq. soxurmaq. kabablamaq.
- bu ot onu sağdurar. (sağdurmaq. sağatmaq. düzəltmək. iyilətmək. yarqıtmaq. yarqutmaq. şəfa vermək).
-çaxmağ daşından od almağ üçün çəlik tikəsi: savul.
-söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ: söykə. saçayağ. sapay. səpəy. savba. savğa. savayaq.
-güzdə bitən ot gövərənti: güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. payızlıq. payzalıq. payzatıq.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.
-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.
-od quşağı: od bölgəsi. (quşaq: bölgə. məntəqə. zon).
-od, köz, kül kürəyi: kürəğiş.
-qurumuş od: sarğan (< sarı).

otaq otağ. saldığ.
-yeraltı otaq, kovaq: salkova. saltava < sərdaba > sərdabə.

otaqı -araba otağı, sığnağı: quruluq.
-araba, faytun otağı. saldığ.

otaqın -evin, otağın bir yanında qurulan yarım qat: kürsü. kürsi. qursı. altı boş səggi.

otalama otama. sağaltı. sağaltım. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi.

otalı - bir odalı pətək, apartman. apartuman. quşluq.

otalıcmaq odalıcmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.

otalışmaq odalışmaq. odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. qızışmaq. qızqınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.

otalmaq odalmaq. odanmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək.

otalucmaq odalucmaq. odaluqmaq. odalıcmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.

otaluqmaq odaluqmaq. odalucmaq. odalıcmaq. odalışmaq. qızışmaq. qızqınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. gürdükmək. gürcükmək. gürdümək. gürcümək. gürdəğə, gurtuğa gəlmək. gurcuqmaq. gurcuqmaq. gurcumaq.

otama otalama. sağaltı. sağaltım. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi.

otamaq odamaq. odlamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq.

otanıq odanıq. odşaq. odşıq. odnaq. közmük. köznük. közmüş. qızmış. qızmıq. qors. qorsuc. qoruç. qorus. qorsaq. qorsalı. yanğışıq. yanışıq. yanşıq. yaxışıq. yaxşıq. yaxqış. qızaqlı. oğurlu. oğralı. oxlu. şəhvətli.

otanmaq odanmaq. 1. odalmaq. közəmək. közənmək. közmək. yaxsımaq. yaxsınmaq. ütünmək. ütlünmək. qızmaq. yanmaq. qorsunmaq. qorsanmaq. qorusınmaq. qızaqsınmaq. oğrunmaq. oğranmaq. oxlanmaq. oxçunmaq. şəhvətlənmək. 1. odlanmaq. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

otarı sıy. sığ. yalam. yalama. hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət.

otarıçı sıyçı. sığçı. yalamçı. yalamaçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi. rüşvətxor.

otarmaq hörütləmək. hörələmək. kisələmək. sıylamaq. sığlamaq. saylamaq. yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək.

otçu odçu. odlayan. acıdan. acıtğan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

otlamaq odlamaq. 1. odamaq. kuyqaçlamaq. kuycətmək. küyqaçlamaq. küycətmək. küydürmək. alışdırmaq. sınaşdırmaq. yalbırqlamaq. yanbırqlamaq. tutuşdurmaq. yaxmaq. 1. salmaq. patlatmaq. - bomb salmaq. - top salmaq.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.

otlanmaq odlanmaq. odanmaq. alışınmaq. sınanmaq. sınaşmaq. tutuşunmaq. yaxışmaq. qızışınmaq. kuyqaçlanmaq. kuycənmək. küyqaçlanmaq. küycənmək. küydürünmək.

otlayan odlayan. odçu. acıdan. acıtğan. alışdırıcı. sınaşdırıcı. alışdıran. tutuşdurucu. tutuşduran. yaxıcı. yaxan. kuyqaç. kuyçu. kuydurucu. küyqaç. küyçü. küydürücü.

otlu - odlu salac: çaxma.
-yol üsdə odlu aracların irtin, sürətin almaq üçün (azaltmaq üçün) qoyulan eninə uzanan, sarğan şırıq çıxıntılar: köstək. küstək. güvən. küvən. güpən. güpər. irtıq. sürətgir.
-odlu, ot püsgürən, volkanik topraq: küyrəz. küyvəz. küysəv.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə