Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə73/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   171
partaqlamaq pardaxlamaq. pərdaxlamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. tazalamaq.

pasaq pisgil. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) satır. sağır. batır. bələş. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

paslanır qurumlanır. - boyasız dəmir şehdə qurumlanır.

paslı -başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.

paşa -nə işlər var gəlməzki başa, dönər çoğun yoxsulda paşa. (dönər çoğun: fırlanar fələk. devir çönər) .

pataş padaş. 1. payaş. payğaş. pağaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt. 1. payaş. şabaş. tapaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt.
-ödül, payaş, padaş vermək:saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq.

patıq patığ. patuğ. salaq.

patlaq -nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi: savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). iblağ. ittila'.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

patlatmaq salmaq. odlamaq. - bomb salmaq. - top salmaq.

patov padov. ayaq altı, aralıq işləri görən. salağ. pa dov.

patşah padşah. başdağ. sultan. saltan. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi.

patuq patuğ. 1. patığ. salaq. 1. sancaq. tutac. tutaş. tuşac.

pay aluş. uluş. bölük. bölmə. üləş.
-ağ günüdən yaman günə dos saxla, varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-
ölüyə pay yetişməz. (ölüyə pay düşməz).
-iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-
iyi gəlsin pay alsın, kötü gedsə pay qoymaz.
-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.
- pay güdəməz bir tülküdən qurd olan.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır.
-yardım güdən özgədən, batalıqda can verir, hər gələn pay verən, ac qalıbən can verir.

paya -köprü güdüb dosdundan, köpü güdüb azından, dadlı güdüb qalma paya düşən duzundan.
-
yolçunu pula, qonşunu paya öğrətmə.
- başabaş, paya pay alver edmək: alım verimlə satğaşmaq.

payapay -başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

payaş padaş. 1. payğaş. pağaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt. 1. şabaş. tapaş. payğaş. pağaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt.
-ödül, payaş, padaş vermək:saçatmaq. saçamaq. ödülləmək. ödüllətmək. savrıtlamaq. sovrutlamaq. yağıtamaq. yağıtlamaq.

payı - saç payı: qıl payı. az qaldı.
- quzu payı: arda qalan azacıq qalıntı.

payız güz. güyz.

payızın 1. payızda. güzdə. güyzünə. - güyzünə güllər solar. 1. güzün. güyzün.

payızlıq payzalıq. payzatıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.

payızta payızda. payızın. güzdə. güyzünə. - güyzünə güllər solar.

payqaş payğaş. 1. pağaş. payaş. padaş. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. şabaş. tapaş. yağıt. 1. pağaş. payaş. padaş. şabaş. tapaş. saça (> səza (fars)}. ödül. savrın. sovrun. yağıt.

payla saçıt. yayıt. baçla. balda. balqat. böl. ülət. sər.

paylamaq silkiştirmək. sarsıtmaq. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq.

paylanmaq çor eşitmək. söz eşitmək. paylanmaq. danlanmaq.

paylaşılamaz -sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

paylaşılır -sevinc paylaşılır, mutluluq paylaşılamaz, yaratılır.

paylaşmasan -acı qalsa içində, paylaşmasan kimsələ, dadlı qaçar yadından, yaşın sönər tez çağın.

paylayış silkiştiriş. sarsıtış. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış.

payma -başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

payzalıq payızlıq. payzatıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.

payzatıq payızlıq. payzalıq. güzdək. güzlək. güzəm. güzdük. güzlük. 1. güzdə maldavar saxlanılan yer. 1. güzdə bitən ot gövərənti. 1. güzdə qırxılan yün. 1. güzdə yetişən yemiş. - güzəm armıdı.

peçətə biçətə. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. salcığ. silcik. silgi. silək. seşlik. saçlığ. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.

pehin (malqara pisliyi) kübrə. pox. boğ. saçır. saçır soçur. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə.

pehinlə - pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). yabba.

pencəq pencək. sırtuv. sartuv. sırtov. kot. arxalıq. üstörtü.

peşqel { peşqel (fars)} < pisgil. malqara pisliyi. sapra. sarpa. sağra.

peşman -peşman olmaq: sirsinmək. sırsınmaq.
-keçmişlərə yanma, püşman olma: ötənlərə ütükmə. -ötənlərə ütükmə, gündəligə gecikmə, yarınları unutma.

peşşaş pişkeş. saçış. səçiş. dartış.

pey sınğır. sınır. sinğir.

peysər quysar. qoysar. ənsə. yensə.

pəhləvan -somun pəhləvan: somun batur. pəhləvan pənbə. ləpəçi. lapaçı. göstərişlidə gücsüz kimsə. donjikot.

pəhləvanlan sökmənilən. sökkənil. sökmənil. baturlan. qəhrəmanlan.

pəhləvanlanmaq sökmənilmək. sökkənilmək. sökmənlənmək. baturlanmaq. qəhrəmanlanmaq.

pəq pəx. təxt. təx. yalay. yalat. yapır. yapın. yasır. hamar.

pəncə çəngə.

pəncələmək çəngələmək.

pəncərə 1. (kampiyoter. telə). sərgiçi. sərgic. vindoz. monitor. ekran. 1. bağca. gürvə. güvrə. gözlük. gözlük. gözüklük. gözgülük. tünlük. yelçək. yeçəkər. 1. saran. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer) . ekran.
-dəmir barmaqlı, qəfəs biçimində olan pəncərə: quzquncuq. qazqıncıq.
-soyuq, hava, səs gəlməsin diyə, qapı pəncərə arasına qoyulan tikə, parça: güpür. küpür. kipir. dalqıc. ayrıq. yayqı. yolluq.
-göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə: sıyrım. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması).

pənir -pənir qurdu kimilər, çox incə qurd: sırçığ. sıçığ.
-süt, pənir, islanmış düğünun suyu: sarsu. sürsu.

pərçəm 1. çalağ. çaqqul. çəkgül. qaqgül. kakil. qırxma. kəsmə. zülf. 1. kəsmə. alına düşən saç. kəkil. kakil. 1. qırxma. ucu kəsilib, alna bıraxılan saç. kəsmə. kakil. bürçən. burçan. 1. salbiç. çalbiç. tomlaq. domalqa. kakil.
-təpədə saxlanılan pərçəm: saçağa. keçəğə. saçqıl > kakil.

pərişan sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. aşüfdə. sərasimə.
-pərişan olmaq: ayqanmaq. ayanmaq. uyqanmaq. uyanmaq. saçılmaq. sınğınmaq. dağılmaq. pərişan olmaq.

pərsələmək sərinmək. aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək.

pərtaqlamaq pərdaxlamaq. pardaxlamaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. sığallamaq. sırasıtmaq. cilalamaq. parlatmaq. tazalamaq.

pərti pərdi. salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ). tavan, döşəmənin örtüyü.

pərtiq -sınığ pərtik: sınığ sunuğ. sınığ çırtıq. sınığ bərtik. - sınığ çırtıq idişlər. : qablar.

pərvəri becəri. bəsi. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. - sadış su.

pəsab 1. bulaşıq su. savıt su. pəs ab. 1. sarsu. sürsu. çalba. yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su.

pəsqaravul < basqavul. sırqavıl (< sırt) ardal. artal. ardalın (< arad dal) qoşunun dal qolu. qoşunun dal qolundan gedən qol. əqəbdar.
(#sürqavıl. başqavul: başqavıl: pişdar) .

pətəq pətək. 1. apartman. apartuman. - bir odalı pətək, apartman. apartuman. quşluq . 1. sıx. sığ. dayirə. apartman.

piçaq -böyük piçaq: saldırma. qopatca. kovanca. satur.
-enli, güclü, iti, dayaqlı piçaq çeşiti: satur. çapur.
- piçağ salmaq: piçağ çəkmək.
-böyük, ənli, ucu əğri piçağ: sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma.
-enli iti piçaq çeşiti: saltur. çapqır. satur.
-nərsəni qaşıma, yonma, sürtmə piçağı: kartək. sırtaş. sırtac. sırtax. - boyaçı sırtaşı.
-piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

piçlə -piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

piçlənən -piçlə piçlənən nərsənin ortasına qoyulan, piçin kəlləsindən kiçik deşikli bölüm:quşgözü. qayıq. qaycıq. kiçik möhrə.

piçlərin -burqulu çivilərin (piçlərin) bir başına keçirilən, içi burqulu uzunsov tikə: somun. ivərik. yivərik. yivəlik. çivəlik. uçquruq. möhrə.

pillə səkə. sək. sərə. sər. sır. - üç səkə basac: üç pilləli nərdüvan.

pilov -pilov çeşiti: çəkmə. səpbə.

pinəçiliq -pinəçilik edmək: saplamaq. yırtığ yamaqlamaq. pinəçilik edmək.

pipiq pipik. cıqqa. cıqa. lələk. {jva (təbbət): börk. çikka (sanskirit): kakil}.

pırtıq - yırtığ pırtığ: saltar sultar. cırım cırıq. parıç puruç.
-yırtıq pırtıq: sal sal. salxım saçaq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.

pırtlaş şitil. çitil. çulq buruq. kilkə.

pırtlaşıq sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. - bu sımırtığ işdən qurtul.

pis 1. qay. - arzu sürər yol bitər, xoşluq gələr qay gedər. (qay: pis) . 1. sırt. sərt. sıt. sət. tərs. - sırt hava. - sırt kişi. - sıt oldu hava çıxma dışarı.
-
dönəmiz döndü dönükdən dönüyə, iyilər qaldı geri pis kötülər öndə gedir. (dönəmiz : öğnümüz. zamanamız)
- yaxcı pis, gecə gündüz birbirin qoğalar: seviş ağış, tün gün üzə yürkünər.
-pis iylik: sasıqlıq. sarsıqlıq. qoxuşluq. iygişlik.
- pis duruma qoymaq: aldın verdimə salmaq.
-çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad: sısımsar. sasırma. sısırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar.
-pis etgiləmək : . küymək. qorlamaq. toxunmaq. yandırmaq. - bu söğüşlər onu küydü.

piscənə -piscənə, acınaqlı ölmüş: gəbirmiş. gəbərmiş. - süycü süycü yeyənlər, acı acı gəgirmiş, ağzın açıb deyənlər, sonu bir gəbirmiş. (süycü: dadlı). (gəbirmək: gəbərmək. piscənə, acınaqlı ölmək).

pisətmək -sıvışıq, sızışıq nərsə ilə bulamaq, bələmək, pisətmək, batırmaq: sırımaq. - uşağ özün sırıyıb. - yağ əlimi sırıdı.

pisi -yaxcı pisi ayırmaq: silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.
-arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını: arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}.

pisini -at yoldaşın pisini, işdən qoyar kişini.
-
at arvadın pisini, işdən salar kişini.

pısqa sısqa. çısqa. tısqa. çusqa. çuşqa. püsgə. 1. cürcə. cücə. cürə. 1. əlsiz ayaqsız.

pisqil pisgil. pasaq. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) satır. sağır. batır. bələş. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

pisqil pisgil. {> peşqel (fars)}malqara pisliyi. sapra. sarpa. sağra.

pisqöz pisgöz. sox. soxu. soxağ. soxatay. bədnəzər.

pisliq pislik. silgin > sirgin. dışqı.
-pislik çuxuru: sini. kasa. lavabo. bataq. çalasər.
-aclıq tokluq, gülüv yığlav, eylik pislik dinsiz olub, dilsiz doğub. (gülüv: gülmək). (yığlav: ağlamaq).

pisliyi -malqara pisliyi: pisgil. sapra. sarpa. sağra.

pısmıtmaq qısqıtmaq. qısmaq. qısıtmaq. sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. büzmək.

piş -pişqaravul< başqaravul: salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

pişən -çağından, başqalarından gec yetişən, pişən: sava. sova. - sava yemiş: gec yetişən yemiş. - sava əkin: gec əkilmiş olma. - yağış yağsa sava əkinlərdə yaxşı olur.

pişib -sininə, içinə dək pişib, xasa, quru, qızarmış (kəbabi, birişdə) çörək, yeralma: sınğaq. sındağ. singək. səngək. çağıldaq. - səngək çörək.
-xaşlanmış, pişib açılmış yemək: sallama.

pişiq -pişik quyruğun edməmiş körpü, olursa siçan siçanoğlu siçan.

pişiqin -pişikin əizləmə sözlərindən: arslancıgım! qaplacigim!.

pişirilən -iki saç arasında pişirilən yeməklər: saçarası.
-ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.
-pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq: saç. saçqa < savaç. savca. saçağ.

pişirilmiş -ilk öncə saçda (tavada) tovlatılmış (tov verilmiş, biraz pişirilmiş), sonra təndirdə (ferdə) pişirilən əkmək: saçaltı.

pişirirqən -çörək pişirirkən gələn kimsəyə verilən isti çörək: saçısıcağı.

pişqaravul < başqaravul. salçı. qoşunun önündə gedən qol. devriy. kəşf qolu. (# dalçı: qoşunun dalında (ardında) gedən qol) .

pişqeş pişkeş. peşşaş. saçış. səçiş. dartış.

pişməqtən -çox pişməkdən, əzilməkdən tıncıqmış nərsə: salaq. həlim.

pişmiş -dəmlənmiş, həlim, açıla pişmiş ət: sökələmə. sökləmə. söğləmə. söküş. saçlama. xaşlama. xaş. yəxni.
-yarı pişmiş yumurta: silik. ılığ.
- şişdə pişmiş quzu kababı: quzuçevirməsi.

pişti - saldı pişdi. tez yetişən tərəvəz çeşitləri.

pitiq - gürdək pitik: yekə, böyük kitab. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).

pitiqsaray pitiksaray. kitabxana. (saray:daray. çaray).

pitiyi -yasa, qanun pitiyi, biçiyi: saluq. salıq. yasal. qanun namə.

pıtlaşıq sımırtığ. çımırtıq. çığmırıtq. (çığmırtıq < çığ. çiğ) burşuq. qarışıq. - bu sımırtığ işdən qurtul.

piyala satqın. < sağtın. küp. xumrə. kasa. sağraq. qədəh.

poq pox. boğ. kübrə. pehin (malqara pisliyi) saçır. saçır soçur. seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə.
-sözdə yalan çox olur, işdə yalan pox olur.
- nə pox geridə qoyduq, yoxumuş kimi yox olduq
-pox püsür: saçır. saçır soçur.

poqpüsür. poxpüsür. söggə. sökə. seşmə. saçma.

pota şişqo. çağ.

poz poz!. saç!. dağıt.

poza -unutqanlıq tapanmadı əl dosluğu poza, atdı tulladı yad olanları qoymadı yoza. (tapanmadı əl : bacaranmadı). (yoza: sapıta. münhərif edə). (kişi dünyasında qutsal qalan, ölünməz dönülməz olan nəsnə dosluq olub).

pozaq -açıq saçıq, çalıq, pozaq, cılf, mübtəzəl geyinib dolanan: sərgiçi.

pozan -eli düzən, eli pozan el başçı. (el başçı: yolata. rəhbər)
-arapozan: salğınçı. soğquntu. soyğuntu. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan.

pozanta -kişi başın pozanda ''söz'' düzəndə söz.

pozantan -dosluq bilən, ara güdəndə gördüm, dosda qurban ara pozandan oldum. (ara: fürsət). (ara güdəndə fürsəttələb).

pozar -eldə düzər, el pozar, qulaq duyar göz görməz. (tapmaca). (söz)
-qırx ağızlıq el pozar, ara sözü ev pozar.

pozıqsımaq pozığsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. çürümsümək.

pozqunluq sınlıq. yenilmə. iflas. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

pozqunluqa pozqunluğa. sınlığa. yenilməyə. -sınlığa, məflucdə, yenilməyə, məğlubiyyətə, pozqunluğa uğraşan, iflas olunan yer: sındırğı.

pozmaq silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. qazmaq. qazımaq. əritmək. ərgitmək. batil, məhv, həzf, fəsx, kənsil, ləğv edmək.
- nərsənin olduğu, tutduğu durumun qırmaq, pozmaq: sındırmaq. sınrıtmaq. - topu sındırmaq: topun yelin açmaq, əzmək. - sapı sındırmaq: sapı qırmaq. - qayğısın sındırmaq: sıxıntısın aparmaq. - əlin sındırmaq: əlin kəsmək. - ayağın sındırmaq: ayağın kəsmək.

pozmaqına - baş yazıvı yazmış giləm öz əlin, pozmağına özgə əli gözləmə.

pozuq 1. soğuq. sovuğ. çürük. yeyik. yenik. - sovuğ çiğid: çürük dənə. 1. sapır. çatmaz. kötü. olmasın. - ondan belə sapır iş görünməmişdi. 1. sapsaq > sampaq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun. 1. savarıq. çürük. içi boş. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac. 1. savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. çürük. 1. sıyıq. xərab. - sıyıq saat.
-başı boş ağzı dolu, qarnıda tox könlü pozuq, neylirəm paslı atılmış köşəyə bir yaşamı.
-yapı təməldən pozuq, sıva qayğısına bürünmə.
-pozuq olunca aşıc, nə ar tarnır nə yaşıc. (aşıc: maya). (yaşıc: ut. utanc. həya).

pozuqlartan -dincik kanı, pozuqlardan ıraqlıq, düzüklərə yaxınlıq. (dincik: huzur). (düzüklərə : təmizlərə).

pozulmaq sınmaq.
-durumu pozulmaq: sınmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. hafiflənmək. alçanmaq. qırılmaq. mahvetmək. vazgeçmek. feragat etmek
-durumu pozulmaq: sınğmaq. kötüləşmək. fənalaşmaq. unutulmaq. yalnalmaq.

pozuluş sökülüş. yıxılış. çökülüş. çövülüş.

pozuntuları -silikləri, pozuntuları olan: çil çil. çor çor. kor kor. sildirən. seyrək. sil sil. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

pozuntuları -silikləri, pozuntuları olan: sildirən. seyrək. sil sil. çil çil. çor çor. kor kor. - tuxum pozuqmuş, əkin sildirən çıxıb.

pozuş 1. yozuş. quruş. qudurtma. sapıtma. sapdırma. azıtma. iğva. gümrahlıq. 1. dağışış. təğşiş. ifsad. tağyir. təğyir.

pöhrəsin -gördügün işlər verər öz pöhrəsin, gül əkirsin gül bitimiş, arpa əksən arpa vermiş toprağın.

pörsümüş sötül. soluq. buruşmuş.

puqaq puxaq. sağaq. ğəbğəb.

pul -pul saxlamaz. silgik kişi.
- sapapul: çox para istəyən. bahalı. xəş götürən. tükətgən.
- dövrə vurub pul yığmaq: parsayı toplamq
-dilənçilikdə alınan pul, bölük, yığılan gövət, ehsan, mə'rəkələrdə toplanan pul: parsa. - parsayı toplamq: dövrə vurub pul yığmaq.
- pul savınçılıq: qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq.
-pul sandığı: sağca. sadağ. sandığ. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ.
-bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə: kömək. salma. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır.
-dəmir pul: tingə. dəngə. (< damqa) izli, nişanlı dəmirsi tikə. qara pul.
-yörük, yürkə, yürək, (yerik. rayic) pul: sıxqa. > sikkə. sikgə. çıpqı. məskuk. - sikgə sıxmaq, çırpmaq.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə