Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə76/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   171

saçtamaq saçdamaq. saçınmaq. bir nəyə başlamağın ilkin atdımın götürmək. bir işi ilkin kərə görmək. süfdə edmək.

saçtan -saçdan tutuşmaq: saçlamaq. - yaxalayıb saçlayıb sürüdü.

saçtıl seçtil. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

saçtıra - saçdıra saçdıra: səpdirə səpdirə. sapdıra sapdıra. səkdirə səkdirə. tutdura tutdura.

saçtırıcı -saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq: azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. sasıqmaq. sarsıqmaq.

saçtırmaq saçdırmaq. səpgüzmək. səpgütmək. sərptirmək.

saçturmaq (aşturmaq) açturmaq. - düğün saçturmaq.

saçu > sakı. səki. xərmən savuran arac. yaba.

saçur çatal. yazma üçün qələm.

saçut saçıt. saput. sapıt. 1. iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq. 1. savut. savıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmü papağ.

saçüstü saçüsdü. at üsdü. ayağ üsdü. tələsik.

saçva saçav. sağav. sağva. 1. ilk çıxan göy gövərənti. 1. təbərzə yemiş. 1. yep yeni.

saçvan sayvan. qayvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.

saf 1. düz. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. . sillik. silgik. silli. silik. yapır. yapın. yasır. hamar. müsəttəh. 1. doğal. silik. iddasız. təkəllüfsüz. sadə. 1. sağ. kəvrək. dadlı. - sağ kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su. 1. sağ. teyxa. qatqısız. - sağ kişi. - sağ yağ. 1. sal. say. salıt. düz. - sal yer. 1. sar. - sarayaq: sağayaq: ayağı saf. 1. sav. saltan. sultan. (su kimi) duru. arın. təmiz. 1. sap. düz. sıyıp. sıyap. sığap. 1. sapıl. səyil. yassı. düz. 1. sav. (çav) say. sap. aya. - sav gün: bulutdan sıyıq, arıq gün. - sav göy: bulutsuz göy. - sav söz: açığ söz. - sav su: damıt, süzmə, tanğış, (təsfiyələnmiş) muqəttər su. 1. sayıl. sıyıl. saylam. sıylım. düz. 1. seçik. arı. 1. sav. say. saya. riyasız.
- saf tük: sıyın saç. (sıyın: sıyıq. düz. cansız. sadə).
-ayağı saf: sarayaq sağayaq.
-ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf: saydatin. sərdətin. sadədil.
-sıymal, şumal, yapır, yapın, hamar, saf olan üz, yer: silət.

safalmaq sızılmaq. süzülmək. durulmaq.
-sürtülüb aşınaraq süzəlmək, safalmaq: sırmalmaq. sürməlmək. yoğşalmaq.

safaltan safaldan. safadan. sapadan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc.

safaltmaq 1. . ağartmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. nərsənin pürüzün, dalaşın, artığın almaq. 1. sapaltmaq. saplatmaq. sərsavlamaq. 1. sırmamaq. sırmalamaq. (nərsəni nərsədən ayırmaq). süzürmək. - yağı tortasından sırmadıq.
-nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq: tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

safaşmaq saflaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq.

safatan safadan. 1. safaldan. sapadan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. safladan. siliğləyən. siləvçi. silici. yapırladan. hamarladan.

safatmaq 1. saflatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. yapırlatmaq. hamarlatmaq. 1. sapatmaq. saplamaq. saflamaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla.

saflamaq saplamaq. sapatmaq. safatmaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla.

saflaşmaq safaşmaq. silikləşmək. siləkləşmək. yapırlaşmaq. yasırlaşmaq. hamarlaşmaq.

saflatan safladan. safadan. siliğləyən. siləvçi. silici. yapırladan. hamarladan.

saflatmaq safatmaq. silikləşdirmək. siləkləşdirmək. yapırlatmaq. hamarlatmaq.

saflıq saflığ. saplıq. 1. sağınlıq. sayınlıq. düzlük. 1. sıypalıq. sığpalıq. sıyqalıq. sürütlük.
(> sayidən (fars)}.
-ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq: saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik. sadədillik.

safvey yazılım.

sah sağ. səhih.

sahalanmaq sahalmaq. sayalanmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək.

sahalmaq sahalanmaq. sayalanmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək.

sahanlıq sağanlıq. saxanlıq. sayanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik. səhn.

sahmanlamaq salamanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. sağmana salmaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.

saxt o paxt < saxın bağın: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.

saq 1. sağ. sağlıq. səlamətlik. əsənlik. 1. sağ. arın. təmiz. duru. - sağ su: içməli, gözəl su. 1. sağ. sanğ. ağıl. baş. xirəd. 1. sağ. sayığ. huşlu. huşyar. zirək. - çox sağ bir cocuq. 1. sağ. səlamət. salim. - yenğ (tənğ. tən) sağmı: 1. sağ. saf. kəvrək. dadlı. - sağ kişi: xoş əxlaq. - sağ su: güvara su. 1. sağ. sah. səhih. 1. sağ. keçərli. mö'təbər. 1. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. sağ. səfa. - sağlı devran: səfalı dövrə. 1. sağul. (# savul. sol. çəp) 1. sağdın. iyi. 1. sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. sağ. teyxa. qatqısız. saf. - sağ kişi. - sağ yağ. 1. sak. oyanıq. öznə. özənli. diqqətli. - sak ol: gözlə. diqqət ed. - örən sak kimsə: çox özənli, diqqətli olan. 1. sağ. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun. 1. sağ. sağat. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. düz. - sağqoy söz. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. canlı. diri. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. xalis. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. təmiz. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. iyi. 1. sağ. salım. salim. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. doğru. gerçək. 1. sak. sakınqan. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.
-sağ olan: sağat. sağlı. sağın. səlamət. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi.
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira)
- sağ göstərib sol vurmaq: aldatmaq.
(zaq (sumer) saadhu (sanskirit) səhih (ərəb)
- sağ əli ilə sol qulağın göstərmək.
- sağ könül:sın, çin könül. tutşı. tutşu. tuştu. səmimi qəlbli.
-sağ könüldən: səmimi qəlbdən.
-sağ aşıq: sağaz. sağaş. sağas.
-sağ əsən: sağaman. sağasan. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat (sağlam)
-sağ əsənlik: sağamanlıq. sağasanlıq. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq.
-sağ salamatlıq: sağamanlıq. sağasanlıq. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq.
- sağ olsun, yaşasın: başın sağusun.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
-sağ aman: sağaman. sağ salamat.
-sər sağ: sağ dinc. sağ diş. sağ səlamət. əsən sərin. sərin sağın. tutuğ duruq. sakin sağın.
-sağ olsunlar: eyqalalar{ey (eyi. iyi. yaxcı+ qalalar)}. səlamət olsunlar.

saqa sağa. 1. sığa. sıya. sıyğa. səfa. - sığa gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1. {(> sərə (fars)}. 1. yaxcı. eyi. mansız. ayıbsız. 1. cirgə. tıyıq. sıx. sıxın. üsarə. 1. yumurta döğüşündə kəlləsi bütün qalan yumurta. 1. asma. möv. üzüm ağacı.
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq).
-sağa özgü, məxsus: sağız. sağla, sağ yanla ilgili. (rastgira. rastgera. rasgira)
-sağa sola əsişmək, silkəşmək: salışmaq. çalğaşmaq. tovlaşmaq. - qolların salışa salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi tutuşub salışdılar.
-sağa sapa: sara sapa. əsl bədəl. əslnən təqəllübi.
- yaşa yaşa: sağa sağa.
-sağa sola yollanmaq: sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. sallanmaq. titrəmək. dəbərlcənəmək. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.

saqab sağab. sağav. sağığ. > sərab. süt gölü.

saqac 1. sağac. sağat. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. götrə. götrü. bəstək. bəstik. təqviyət. 1. sağac. sağac. <> saçağ . kökün qolları. rişə. 1. sağac. sağac. <> saçağ . başdan çevrəyə (alna, üzə, yana, dala) çıxan, düşən, sarğan saç. 1. sağac. sağac. <> saçağ . saçar <> sağar. sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər. 1. sağac. sığqaç. sıyıc. saçar. saçavan. sayavan. (> çadorvan (fars)}. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. 1. sağac. sarac. yumşaq, sərin əsən yel. (səhər yeli). 1. sağac. sayac. saat. sayat. çağat. çağac. çağ, zaman ölçəyi. 1. saxac. sağca. sadağ. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer.

saqacaq - sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqacıq sağacıq. 1. sağatıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti. 1. sağıb. sağba. sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.

saqaq 1. saxaq (divan). soxuq. fars. tat. - bu soxaq nə deyir. 1. sağaq. puxaq. ğəbğəb. 1. sağaq. sağlaq. sağulağ (# solağ. solaxər). 1. sağaq. savağ. sapağ. səğə. sıvğın. sırğın. sıvqa. < sürgə.

saqaqça sağ akçə. əğri çürükü olmayıb bütün, teyxa olan kimsə, nərsə.

saqaqi sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. sağız. sağaz. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqaqıc sağaqıc. sağalaqıc. saralaqıc. saraqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

saqaqöz sağagöz. sağuz. sağçı. (# solagöz: soğuz: solçu) .

saqal sağal. 1. sağlı. sağqal. acar. çağal. çağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. sağlı. sağqal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar. quvvətli. 1. sağlı. sağqal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar.

saqalaqıc sağalaqıc. sağaqıc. saralaqıc. saraqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlaqıc. seçəgic. çəkdəgic. çəkdəgic. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

saqalamaq sağalamaq. saralamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. 1. (> sarancamlamaq. sırıncamlamaq) bəzəyib düzəltmək. pirayiş edmək. 1. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq. 1. iyilətmək. yaxcılatmaq. islah edmək. 1. sıralamaq. mürəttəb, münəzzəm edmək.

saqalanmaq sağalanmaq. sağalmaq. sayalanmaq. sahalanmaq. sahalmaq. iyiləşmək.

saqalay sağalay. sağanay. sağız. sağaz. sağaki. sağçı. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqalı sağalı. salda. boy boslu. uzun boylu. qamətli.

saqalıq sağalıq. 1. dursuluğ. durusluğ. tə'mirqah. 1. xəsədəxana. bimaristan.

saqalmaq sağalmaq. 1. sağılmaq. bitmək. tükənmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1. sağılmaq. yuxardan aşağı yağmaq, enmək. 1. sağılmaq. doğrulmaq. - qartal toyuğu imləyib, göydən üstünə sağaldı. 1. sağılmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. sağılmaq. üzülmək. ərimək. arığlamaq. 1. sağalanmaq. sayalanmaq. sahalanmaq. sahalmaq. iyiləşmək. 1. sağramaq. savramaq. (səvrəmək) savlamaq. (xəsdə) düzəlmək.

saqaltı sağaltı. 1. sağılan nərsə. süt. 1. sağaltım. otama. otalama. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi. 1. sağaldı. sağa buldu. səfa buldu. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) (sığa: sıya. sıyğa. sağa. səfa).

saqaltım sağaltım. sağaltı. otama. otalama. dərmanlama. çatırtma. dərman, əlac edmə. tədavi.

saqaltmaq sağaltmaq. 1. dursutmaq. duruslatmaq. tə'mir edmək. 1. bərpa edmək. -doğruluğun sağaltmaq
-sağaltmaq, düzənlətmək, quruqlatmaq üçün qoyulan, götürülən, yapılan düzən: sağun. saun. yasa. qanun.
-istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək: sağınmaq. - oğlun yolun salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı.

saqaman sağaman. 1. sağasan. sağ əsən. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat (sağlam) 1. sağ salamat. sağ aman.

saqamanlıq sağamanlıq. sağasanlıq. 1. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq. 1. bolluq. sulluq. sulumluq. bərəkət.

saqan sağan. 1. böyük sandığ. 1. böyük ambar. 1. saxan. taxıl, mağaşar kimiləri saxlanılan yer, qab. 1. saxan. sağana. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət. 1. sağançı. sağıçı. 1. sağat. sağlam. sağlıqlı. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın. 1. > sehin. (süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa. 1. saçan. satan. qıç. bacağ. gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm. 1. sortuğ. istismarçı. 1. sadaş. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. qavsənduq. kofr for. 1. açan. - sap sağan: sap açan. 1. somuran. sömürən. əmci. əmici.
-sağ sağan: sağ çağan. sağ sağat. sağ. (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun.
-içigi sağan, süzən: saqi < sağır.
- ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqana sağana. sağan. saxan. sehin. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət.
- sağana sağana: sağına sağına: sağna sağna: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqanaq sağanaq. 1. sağnaq. iti iti, iplik iplik uzanan, şıdırğı düşən, enən, yağan yağmur, nərsə. 1. sıryağın. sığyağın. gur yağış.

saqanal sağanal. sağınal. sağnal. sağmal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqanan sağanan. sağınan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

saqanay sağanay. sağalay. sağız. sağaz. sağaki. sağçı. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu) .

saqanca sağanca. sağınca. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. görüş. qanı. tanı.

saqançı sağançı. sağan. sağıçı.

saqanış sağanış. sağınış. sağınma. sağanma. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

saqanışmaq sağanışmaq. sağatınmaq. sağlamlaşmaq. güclənmək. möhgəmlənmək.

saqanıt sağanıt. bağanıt. darayi. tənə'üm.

saqanlıq sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. sayanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik. səhn.

saqanma sağanma. sağınma. sağınış. sağanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

saqanmaq sağanmaq. 1. sağınmaq. dursunmaq. duruslanmaq. tə'mir olmaq. 1. sağınmaq. səğinmək. sərinmək. xiyal, təsəvvür edmək. 1. sağınmaq. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. quşqulanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. sanmaq. sağınmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq.

saqar sağar. 1. sağər. (> saqi (fars)}. içgi süzən, dağıdan. 1. <> saçar. saçağ <> sağac. sığıc. sığır. nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər.
-sağar kimi edmək: sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. oğsalamaq.

saqarcasına -göz yaşın sağarcasına tökmək: seləmək. sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq.

saqarlamaq sağarlamaq. sığarmaq. sığarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

saqarmaq sağarmaq. 1. sağqarmaq. yalvarmaq. diləşmək. iltimas, irtica' edmək. 1. sağnamaq. sarnamaq. söyləmək.

saqas sağas. sağaz. sağaş. sağ aşıq.

saqasan sağasan. sağaman. sağ əsən. sağurun. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat (sağlam) .

saqasanlıq sağasanlıq. sağamanlıq. 1. sağ əsənlik. sağurunluq. sağlıq. sağlıqlıq. sağ salamatlıq. 1. bolluq. sulluq. sulumluq. bərəkət.

saqaş sağaş. 1. sağış. sağma. 1. sağaz. sağas. sağ aşıq.

saqat 1. sağat. sağlı. sağın. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağat. küs. çüt. qıt. götürüm. çotur. çolaq. çalaq. nərsənin bir yeri, bir qolu işləməz, kəsik, naqis olmalıq. 1. sağat. sağac. gücrə. gürdə. gurda. gücrə. gücrü. götrə. götrü. bəstək. bəstik. təqviyət. 1. sağat. sağdın. doğru. sapsağ. səhih. - sağatına varmaq. 1. sağat. həq. 1. sağat. sağlam. sağan. sağlıqlı. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın. 1. sağat. sat. həd. 1. sağat. sat. doğru. 1. sağat. sat. tanığ. tanğı. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. 1. saxat. saxatal. gözlənmək. 1. sağat. sağ. sağday. sayaq. sıyaq. doğru. düz. - sağqoy söz. 1. <kəsit. səkit. naqis. şil. çolağ. kərtü. kərüt. bir yanı işləməyən, çalışmayan kimsə, nərsə. 1. saxat. sapat. çatat. çaşat. çapat. çalat. sap. dəsdə. bütət. bükət. bülət. (büktə > müştə)
-sağ sağat: sağ sağan. sağ çağan. sağ. (sağlam). sağlı. sağ salamat. sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə