Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə77/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   171

saqatal saxatal. saxat. gözlənmək.

saqatıq sağatıq. sağacıq. gücrəlik. gürdəlik. gurdalıq. kitlə. çiğlə. gücrəti. gücrütü. gücrüngü. götrəti. götrütü. götrüngü. bəsici. bəstiş. təqviyəti.

saqatın sağdın. sağat. doğru. sapsağ. səhih. - sağatına varmaq.

saqatınmaq sağatınmaq. sağlamlaşmaq. sağanışmaq. güclənmək. möhgəmlənmək.

saqatış sağatış. sağıltı. sağılıt. sağayış. behdari.

saqatlanmaq saxatlanmaq. saxlanmaq. gözlənmək. dayanmaq.

saqatlı sağat. satlı. 1. hədli. 1. doğru. tanığlı. tanğılı. həqqili. həqli.
- satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq. ( sağat: sat. tanığ. tanğı. həqq. həq).

saqatlıq sağatlıq. 1. saatlıq. - sağatlığ olsun: saatlarız olsun: (yunaqdan, hamamdan çıxana iyi, sağ diləkdə bulunan söylər) 1. sağlıq. sağınlıq. səhhət. səlamətlik.

saqatmaq sağatmaq. sağdurmaq. düzəltmək. iyilətmək. yarqıtmaq. yarqutmaq. şəfa vermək. - bu ot onu sağdurar.

saqatmaq sağatmaq. sığtamaq. ağlamaq. yığlamaq.

saqatsız -kəsəlsiz, saqatsız olan: salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. səhhətli.

saqav sağav. 1. sağab. sağığ. > sərab. süt gölü. 1. sağav. sağva. saçva. saçav. ilk çıxan göy gövərənti. 1. sağva. saçva. saçav. təbərzə yemiş. 1. sağav. sağva. saçva. saçav. yep yeni.

saqay sağay. sağda . sağdal. sağlıqla, səlamətlik bağlı olan nərsə. ( hijyen. təmizlik. behdaşti) .

saqayaq sağayaq. sarayaq. ayağı saf.

saqayış sağayış. sağıltı. sağılıt. sağatış. behdari.

saqaz 1. sağaz. sağaş. sağas. sağ aşıq. 1. sağız. sağaz. sağdaki. 1. sağız. sağaz. sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. (# soluz: solaz: 1. sağız. sağaz. solda ki. 1. sağız. sağaz. sağız. sağaz. solaki. solağay. solanay. solçu) 1. sağız. sağaz. yağız. sarğız. sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə.

saqba sağba. sağıb. sağaçıq. sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.

saqbatur sağbatur. sağqurat. salvadur. sarvatur. sarbatur. sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.

saqbəqəni ən gözəl üstün seçim güclülük.

saqca sağca. sadağ. 1. saxac. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1. sandığ. pul sandığı. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ. 1. sadaş. sadış. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for.

saqcın sakcın. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqcınaraq sakcınaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqcısı - alançıq saxcısı: alaçıq, çadır qaravulu. ( saxçı: qorucu). - eşik saxcısı: eşik ağası: qapıçı. ( saxçı: qorucu).

saqçaq -sallam sağçaq: salxım saçağ. sallam saçaq. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan.

saqçı 1. sağçı. qaravul. bəkçi. keşik . -kordan sağçı, laldan carçı olmaz. (sağçı: qaravul. bəkçi. keşik) . 1. sağçı. saxçı. nigəhban. 1. sağçı. sağday. sayaq. sıyaq. 1. sağçı. sağaki. sağalay. sağanay. sağız. sağaz. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu) 1. saxçı. sağıdar. sağdar. sağlar. yağdar. yağlar. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) 1. sağçı. sağuz. sağagöz. (# solagöz: soğuz: solçu) 1. sakçı. qaravul. - kordan sakçı, laldan carçı.

saqçiqtə sağçikdə. sağçillə. sap sağlam. lap sağlam. (sap: lap) . - sap uzun: lap uzun. (sap: lap) .

saqçılıq saxçılıq. pərəstarlıq.

saqçillə sağçillə. sağçikdə. sap sağlam. lap sağlam. (sap: lap) .

saqər sağər 1. (< sağmaq) < sağır. > süci. süyçi. söyçi. (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən. 1. sağar. (> saqi (fars)}. içgi süzən, dağıdan.

saqı 1. sağı. sağlam. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1. sağı. sağu. çağu. çəki. ölçü. dartı. 1. sağı. (sığı) satı. tutqun, yasıq, qəmli ötüş. 1. sakı. səki < saçu. xərmən savuran arac. yaba. 1. sağı > suq. sox. sıx. müsibət. matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd.
-sağı bulut: yağışlı, yağılı bulut.

saqi 1. < sağır. içigi sağan, süzən. 1. ( sağrıçı. sağırçı) gönçü. dəriçi. 1. ( sağrıçı. sağırçı) aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqıb sağıb. 1. açıb. - o qərqərəni sağıb bu birinə sar. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq). 1. sağba. sağaçıq. sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.

saqıc sağıc. 1. ağzı gen qab. 1. süt sağmağa, qaynatmağa əlverişli qab. 1savdıc. səvəl. səbət. sələ. (< savmaq) inc dallardan hörülmüş qab. 1. zamin.

saqıcı - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan qoşlar (ruhlar).

saqıcla 1. sağıcla. sağnışla. sağışla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə. 1. sakıcla. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqıç 1. sağıç. saqqıç. saqqız. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından düşürməmək. 1. sağıç. qır. - sağıçlamaq: qırlamaq. asfalt edmək. 1. saxıc. qoş. ruh. sür. iyi sür, ruh. - yurd saxıcı: ölkəni qoruyan ruhlar.

saqıçı sağıçı. sağançı. sağan.

saqıçlamaq sağıçlamaq. qırlamaq. asfalt edmək.

saqıq sağıq. 1. belin aşağı doğru sarılan bölümü. sağır. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. sağab. sağav. sağığ. > sərab. süt gölü.

saqıqmaq sağığmaq. sağmaq. sağırmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq.

saqıl sağıl. 1. sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı. 1. sağılmağa özgü, məxsus. sağılmaqla ilgili, bağlı. 1. sağlığa, olşuğa, səlamətliyə özgü, məxsus, yararlı, yaraşlı, faydalı. sağlıqla, səlamətliklə ilgili, bağlı.

saqılamaq sağılamaq. 1. sağulamaq. çağulamaq. çəkiləmək. ölçmək. ölçəmək. dartmaq. 1. sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq. - üzüm sağılamaq. 1. somurmaq. istismar edmək. - nərsəni sağılamaq: sıxıb suyun alıb, çökün (çöpün, tilifin) atmaq.

saqılan - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
-sağılan nərsə: sağaltı. süt.
-sağılan yılxı (heyvan), nərsə: sağın.
-sağılan yılxılar (heyvanlar) : sağılıq.

saqılı sağılı. 1. sağdıc. saydıc. sayılı. sarılı. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq. 1. soxlu. sıxlı. suqvar. suqdar. sıxnıq. sınğıq. dərdli.
-bol sütlü, sağılı olan: sağır. sağmal. (<sağmaq).

saqılıq sağılıq. 1. sağlıq. sağlamlıq. oluşluq. olquşluq. səhihlik. səhhət. doğruluq. iyilik. onatlıq. uyqunluq. gərçəklik. gerçəklik. 1. sağılan yılxılar (heyvanlar) 1. sağınlıq. dərdə dəğənlik. istifadəlilik. müfidlik. faydalılıq. 1. soxluq. sıxlıq. suqvarlıq. sıxınlıq. sınığlıq.

saqılır sağılır. soyunur. - biri sarınır biri sağılır. sarınan kim, sağılan kim: yoğunan kim, soyunan kim. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

saqılıt sağılıt. sağıltı. sağatış. sağayış. behdari.

saqılqamaq saxılqamaq (saxlamaq). saxıylamaq. qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. muhafizə eləmək.

saqılmaq sağılmaq. 1. sağalmaq. bitmək. tükənmək. - para qazansın, yara sağalsın. 1. sağalmaq. yuxardan aşağı yağmaq, enmək. 1. sağalmaq. doğrulmaq. - qartal toyuğu imləyib, göydən üstünə sağaldı. 1. sağalmaq. süzülmək. axmaq. uzanmaq. sarğmaq. sağrımaq. 1. sağalmaq. üzülmək. ərimək. arığlamaq. 1. yağılmaq. düşülmək {> duşidən (fars) }.

saqılmaqa -sağılmağa yararlı, əlverişli, salağlı, yararlı, yaraşlı, faydalı: sağıl.
-sağılmağa özgü, məxsus: sağıl. sağılmaqla ilgili, bağlı.

saqılmaqla -sağılmaqla ilgili, bağlı: sağıl. sağılmağa özgü, məxsus.

saqıltı sağıltı. sağılıt. sağatış. sağayış. behdari.

saqıltım sağıltım. 1. dərman. 1. dərmanla bağlı olan. dərmani.

saqım sağım. sağma işi.

saqımaq sağımaq. 1. yağımaq. iti yağmaq. şıdırğamaq. axmaq. tökülmək. - barığa sağır: yağış şıdırır, tökür. 1. sağınmaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sağınmaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sağumaq. yaşamaq. durmaq. gün keçirmək. - böylə sağumaq, kiminə yaramaz. - başın sağusun: sağ olsun, yaşasın. - sağa sağa: yaşa yaşa. - burda orda sağumaq, böylə olmaz yaşamaq.

saqımaqa -gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab: sağır. sağrınğ. sehin. sehing. səhəng.

saqımlanmaq sağımlanmaq. sarımlanmaq. sapımlanmaq. quşqulanmaq.

saqımlı sağımlı. 1. sağın. bəhrəli ( # sağımsız: bəhrəsiz) 1. sağmalı olan. sağmal.

saqımsız sağımsız: bəhrəsiz. ( # sağımlı: sağın. bəhrəli) .

saqın 1. sakın. səkin. sinin. singin. yavaş. ağır. aram. 1. sakın. səkin. bir çözüm önündə aciz, qabiliyyətsiz, gücsüz olan. mə'lul. 1. sakın. səkin. sakqın. qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə. 1. sağımlı. sağın. bəhrəli ( # sağımsız: bəhrəsiz). 1. sağın!. səğin!. düşün!. təsəvvür ed!. fikrivə gətir!. 1. sağın!. səğin!. an!. anıt!. xatırla!. yadın! yada sal!. yadla. 1. sağın. (süt verən) inək. 1. sağın. sağılan heyvan, nərsə. 1. sağın. müstə'mərə. 1. sağın. sənaət. 1. sağın. sənə't. 1. sağın. sənaət. 1. sağın. sənə't. 1. sağın. törətim (tovlid) sağlama, düzətmə, yasatma, fənn işləri. bu işləri uyutma (uytama), başarı, icra yolları. 1. sağın. sağınıl. dərdə dəğən. istifadəli. müfid. faydalı. 1. sağın. sağınıl. sınalğan. inanılan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd. 1. sağın. sağıyanlıq. gəlir qaynağı. 1. sağın. sağlıq. müstəmləkə. 1. sağın. sağlıq. karlı. faydalı. 1. sağın. savın. iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz. nəğz, lətif söz. 1. sağın. sağlam. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı. idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı. 1. sağın. səhhətli. 1. sağın. salım. salış. quruş. qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon) 1. sağın. sağat. sağlı. səlamət. sağ olan. doğru. - sağda kişi. - sağdalığ keşikçisi. 1. sağın. saxın. sakın. səkin. səğin. səngi. sərin. sərən. səyin. seyin. saram. aram. asta. yavaş. nərm. (tədrici) (gücsüz zorsuz) (küt. şitabsız) (ehtiatlı. möhtat) (duraqsıya) 1. sağın. sakin. sillik. silgik. silli. silik. durğun. qarqaşasız. atağsız. təhlükəsiz. - bu silliyi saxlamaq gərək. - sudan silli çıxmaq: bir olaydan sağın, toxunsuz qurtulmaq. 1. sağın. savın. səbət. səpət. (səpsəp) (< sapmaq. səpmək. (< sap: tel. çubuğ) incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab. - kiçik səbət: sələ. səlpə 1. saxın. savan. (< saxlamaq) səbət.
- sağın sığırı öldü: gəlir qaynağı qurudu.
-saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) sakınduruq.
- saxın bağın > saxt o paxt: gizli anlaşma, yarğaş, uyuşma.
-kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı: sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış.
-sərin sağın: əsən sərin: sər sağ: sağ dinc. sağ diş. tutuğ duruq. sakin sağın. sağ səlamət.
-sığın sağın: zar oşivən.

saqin sakin. 1. salqın. huzurlu. - salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. - salqın kişi: aram adam. 1. dinc. -biraz sakin, dinc, huzurlu: salcan.

saqına - sağına sağına: sağana sağana: sağna sağna: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. sağına sağına. saxına saxına. sakına sakına. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.
- sağına sağına: saxına saxına: sakına sakına: səkinə səkinə. səğinə səğinə. sərinə sərinə. duraqsaya duraqsaya. quşqulana quşqulana. sağına sağına. sağana sağana. sağna sağna. düşünə düşünə. şəggili şəggili. şəggilə. məşkuk. ehtiatlı ehtiatlı. möhtat möhtat. yavaş yavaş.

saqınaq sağınaq. hesaba qoyaq. hesablayaq. - sizin bu tavşızı yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq.

saqınal sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqınalı sağınalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli.

saqınan sağınan. sağanan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

saqınaraq sakınaraq. saklın. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqınc 1. sakınc. qayğı. atağ. təhlükə. xətər. 1. sakınc. ürkü. ürküntü. qorxu. xovf. dehşət. 1. sakınc. utanc. utanmalı iş. - sakınc (sakıncalı) iş görənə sakınmaq yaraşır. 1. sakınc. sıxınc. sıxıntı. azğınc. singinc. narahat edici. rahatsız, məhzur edici. döğəşli. zəhmətli. əziyyətli. əsbabi zəhmət. 1. sakınc. azığ. azaş. qəbih. 1. sakınc. asib. 1. sakınc. dövəş. döğəş. dərdsər. nasazqar. cür olmayan. namünasib. 1. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik. sığımsızlıq. sığasızlıq. qabiliyyətsizlik. 1. sakınc. irad. çalqaçlıq. çalqaşlıq. muxalifət. e'tiraz. muarizə. 1. sakınc. ixtar. təzəkkür. 1. sakınc. sakıncalı. qorxulur. 1. sakınc. saxlanc. sağlanc. ehtiyat. 1. sağınc. sağış. sağnış. sağiş. səriş. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağınc. saxınc. sakınc. sağınış. saxınış. sakınış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

saqınca 1. sakınca. sakıntı. singinlik. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq. 1. sakınca. sakıntı. pərhiz. ictinab. 1. sakınca. sakıntı. əngəl. mane'. 1. sağınca. sağanca. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). bilgi. düşüncə. görüş. qanı. tanı.

saqıncalı 1. sağıncalı. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağnalı. sağınalı. sanğal. santal. saytal. sağtal. ustal. ağıllı. düşüncəli. 1. sakıncalı. sakınc. qorxulur.

saqıncan saxıncan. sağıncan. sakıncan. səkincən. səğincən. sərincən. səkinsən. səğinsən. sərinsən. sağınsan. saxınsan. sakınsan. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

saqınçı sağınçı. sənaətçi. sənətkar.

saqınıb - sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
-sağınıb qasınmaq: düşüb qussələnmək. - barmış (gedmiş) vara sağınma, gəlcək işə qasınma.

saqınıl sağınıl. sağın. 1. dərdə dəğən. istifadəli. müfid. faydalı. 1. sınalğan. inanılan. bağdallı. e'tibarlı. mö'təbər. mö'təməd.

saqınılır sağınılır. sağnılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sızılır. sızqılır. sıpqılır. gözlənilir. sanızlanır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

saqınılmaq sağınılmaq. 1. sağnılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq. 1. sezmək. sezikmək. sızıqmaq. sıpıqmaq. xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.

saqınılmaz sağınılmaz. 1. inanılmaz. - sağınılmaz gözəllik. 1. sağnılmaz. sanızlanmaz. sıpqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.

saqınır sağınır. təsəvvür edir. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.

saqınış sağınış. 1. sakınış. saxınış. sakınc. sağınc. saxınc. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. sağınış. sağanış. sağınma. sağanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) 1. sağanış. sağınma. sağanma. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) 1. sağunma. sağunuş. yağunma. yağunuş. yağınış. təğənni. sağu, sarkı, nəğmə söyləmə. məqamla oxuma.

saqınışmaq sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. 1. sarınışmaq. birbirinə ilgi, əlaqə, nəzər, diqqət, təvəccüh göstərmək. 1. sorunuşmaq. kef əhval, hal əhval tutmaq, soruşmaq. 1. anırışmaq. yadanışmaq. birbirin yada salmaq, xatırlamaq.

saqınqan sakınqan. 1. qayğılanan. niyərançıl. 1. sak. çapçağ. ayğaq. huşyar. aqil. həkim. saxlaşlı. sağlaşlı. yetili. tapdağlı. tədbirli. ehtiyatlı. həzərli. mütəbəssir.

saqınlamaq sağınlamaq. saxınlamaq. sakınlamaq. səkinləmək. səğinləmək. səngimək. sərinləmək. sərənləmək. səyinləmək. seyinləmək. kütənmək. saramlamaq. ərimcəmək. aramlamaq. astalamaq. yavaşlamaq. dursunlamaq.

saqınlara -su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng: sağraq. səğrəq. sağır. səğir. sürəgi. sürahi.

saqınlaşmaq 1. sağınlaşmaq. sənə'tiləşmək. 1. saxınlaşmaq. sakınlaşmaq. sərinləşmək. sərənləşmək. səkinləşmək. səğinləşmək. səngişmək. səyinləşmək. seynləşmək. saramlaşmaq. ərimcəşmək. aramlaşmaq. astalaşmaq. yavaşlaşmaq. durusunuşmaq. kütəşmək. şitabsızlaşmaq.

saqınlı sağınlı. salımlı. 1. uyumlu. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. qanuni. rəsmi.

saqınlıq sağınlıq. 1. sağılamağa yara heyvan, nərsə. 1. müstə'mərəlik. 1. sağlıq. sağatlıq. səhhət. səlamətlik. 1. sağılıq. dərdə dəğənlik. istifadəlilik. müfidlik. faydalılıq. 1. sayınlıq. saplıq. saflığ. düzlük. 1. saxınlıq. sakınlıq. səkinlik. səğinlik. səngilik. sərinlik. sərənlik. səyinlik. seynlik. saramlıq. nərmlik. ərinlik. aramlıq. astalıq. yavaşlıq. (tədricilik) (kütlük. şitabsızlıq) (ehtiatlılıq. möhtatlıq) .

saqınma sağınma. sağanma. sağınış. sağanış. səkiniş. səkinc. səğiniş. səğinc. səriniş. sərinc. sağınış. sağınc. saxınış. saxınc. sakınış. sakınc. duraqsayış. duraqsama. quşqulanış. quşqulanma. düşünüş. düşünmə. tərətdüd. şəgg. (tərətdüd, şəgg edmə) .

saqınmaq 1. sağınmaq. muridi məhəbbət, iltaf, itafət qərar tapmaq. 1. saxınmaq. saxsınmaq. sərinmək. duraqsamaq. (məəttəl olmaq). - yolda saxınmaq. - saxsınma, hara gedəcəsin ged. 1. sakınmaq. gizlənmək. örtünmək. çəkinmək. (# sərinmək: özünü vermək) .

saqınmaq 1. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. səkinsirəmək. səğinsirəmək. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq. 1. sakınmaq. səkinmək. çəkinmək. (sanğınmaq. sanığmaq) . 1. sağınmaq (sanğınmaq) əğillənmək. ağıllanmaq. 1. sağınmaq sanığmaq. yadanmaq. yada salmaq. 1. sağınmaq suğunmaq. işəmək. su salmaq. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış. 1. sağınmaq sannamaq. sanğarmaq. dua, zikr oxumaq. bir nərsə arzusunda bulunmaq. 1. sağınmaq sayınmaq. sayğırmaq. səfehləmək. həzyan söyləmək. 1. sağınmaq ürək sözlərin dilə gətirmək. 1. sağınmaq yalvar yaxar, irca' edmək. 1. sağınmaq istənən bir durumu kökətmək, sağaltmaq, bərkitmək, doyrutmaq, təqviyət edmək istəmək, arzulamaq, diləmək, səna dua, edmək. - oğlun yolun salıb, ona sağlıq, iyilik sağındı. 1. sağınmaq munacat edmək. 1. sağınmaq qutanmaq (qutlanmaq) təbrik olunmaq. 1. sakınmaq. qorunmaq. 1. sakınmaq. sınğırmaq. səngər tutmaq. 1. sakınmaq. uzaq durmaq. 1. sakınmaq. burunmaq. təfrə gedmək. 1. sakınmaq. üz çevirmək. qaçınmaq. 1. sağınmaq. göz yaşı tökmək. - bulmuş dəngi saxarsın, ağrın ona sevingil, barmış (gedmiş) dəngə (mala) sağınma, azraq ona öküngil. 1. sağınmaq. sayğınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. nərsədən (nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır. 1. sağınmaq. düşünmək. oyunmaq. - uyğu (iygi) sağınmaq: kölün iyi tutmaq. iyilik, yaxcı niyyət diləmək. iyiyə, yaxcıya düşünmək. xoşbinanə düşünmək. 1. sağınmaq. sağanmaq. dursunmaq. duruslanmaq. tə'mir olmaq. 1. sağınmaq. səğinmək. saçılamaq. imgələmək. gözünə gətirmək. təsəvvür edmək. - yuxuda belə bu günləri saçılayamazdım. 1. sağınmaq. sağımaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sağınmaq. sağımaq. sağışmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sağınmaq. sağanmaq. səğinmək. sərinmək. xiyal, təsəvvür edmək. 1. sağınmaq. sağanmaq. sinmək. (sink (ingilis). batmaq. basınmaq. gömülmək. saplanmaq. qafasına girmək. çökünmək. dalınmaq. içinmək. düşünmək. eninmək. azalmaq. unutulmaq. yerləştirmək. örtbas edmək. yatınmaq. 1. sağınmaq. sağanmaq. sərinsirəmək. sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. duraqsamaq. quşqulanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. sağınmaq. sindirmək. istəmək. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. rəğbət edmək. qanğıramaq. yanğıramaq. iştiyaq, meyl edmək. 1. sağınmaq. sanmaq. sağanmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. qatlanmaq. tutunmaq. ummaq. umursunmaq. umursanmaq. düşünmək. səbr edmək. bəkləmək. gözətləmək. can atmaq. dözmək. dayanmaq. durunmaq. 1. sağınmaq. savulmaq. sevilmək. sevrilmək. sıvılmaq. səğrilmək. sərğilmək. əğrilmək. sevməyə başlamaq. süzmək. üz tutmaq. axmaq. yenğimək. yenimək. yenismək. yensimək. meyl edmək. - gün batmağa savuldu. - könlüm ona savuldu.
- sakınmadan: düşünmədən.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- sağınıb səkinmk: düşünüb çəkinmək.
- can sakınmaq: can qorumaq.
- bəğənmədiğin yerdən kimsədən sakın.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə