Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə78/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   171

saqınmatan sakınmadan. düşünmədən.

saqınmaz sağınmaz. sanağmaz. sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.

saqınmazın sağınmazın. sanamay. düşünmədən. sanağmazın. ölçüşmədən. - sanamay səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

saqınsan sağınsan. saxınsan. sakınsan. səkincən. səğincən. sərincən. sağıncan. saxıncan. sakıncan. səkinsən. səğinsən. sərinsən. duraqsayan. quşqulanan. sağınan. sağanan. düşünən. tərətdüd, şəgg edən. ehtiatlı. möhtat. səhlənkar olmayan. yavaş davranan.

saqınsıramaq sağınsıramaq. saxınsıramaq. sakınsıramaq. sərinsirəmək. səkinmək. səğinmək. sərinmək. sağınmaq. saxınmaq. sakınmaq. səkinsirəmək. səğinsirəmək. 1. duraqsamaq. quşqulanmaq. sağınmaq. sağanmaq. düşünmək. tərətdüd, şəgg edmək. - sərinmədən işə girdi. - burda səkinməli bir nə yox. 1. düşünə düşünə, duraqsayaraq davranmaq.

saqınsız sağınsız. 1. sanağsız. salqara. çilqara. kora fəhim. ussuz. düşüncəsiz. 1. sağısız. dərdə dəğməyən. istifadəsiz.

saqınsızlıq sağnasızlıq. 1. ehtiyatsızlıq. 1. tapdağsızlıq. tədbirsizlik.

saqıntı sakıntı. sakınca. 1. singinlik. narahatlıq. niyərançılıq. niyəranlıq. 1. pərhiz. ictinab. 1. əngəl. mane'.
-alnında sağıntı, axıntı izi olan at, yılxı (heyvan): sağqar. qaşqay. qaşqa.

saqıntıq sakındıq. qorunduq. - sakındıq gözə çöp düşər.

saqıntırılmaq sağındırılmaq. sanızdırılmaq. sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək. sıpqınmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq.

saqıntırmaq 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. oyarımaq. təzəkkür, ixtar, hüşdarlıq vermək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. yetirimək. tapdatmaq. tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. e'lami xətər edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. agəhi vermək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. ibrət vermək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. ehtiyata çağırmaq. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. umursutmaq. umursatmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. yağtışlamaq. təşviq, tovsiyə, movi'zə edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. yol göstərmək. rahnamalıq edmək. 1. sağındırmaq. sağışdırmaq. anestezi, bihuş edmək. 1. sağındırmaq: sağındırtmaq. səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək). 1. saxındırmaq. sığındırmaq. savqurmaq. savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

saqıntırtmaq sağındırtmaq. sağındırmaq: səğindirtmək. sərindirtmək. yumşatmaq. məhəbbət, iltaf, itifat edmək. (#səkindirmək: səksindirmək. siksindirmək. diksindirmək. disgindirmək).

saqınturuq sakınduruq. 1. saxlac. qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq. 1. saxlayıb sağlamaq istənilən bir düzəni qorumaq üçün qurulan sakın, gizli qurluşu. hərasət, ittilat, əmniyyət qurluşu, basmanı, sazmanı (sazımanı) .

saqır sağır. 1. > saqi. içigi sağan, süzən. 1. suçu. su verən. (abdar) 1. > sağər (< sağmaq) süci. süyçi. söyçi. (dadlı, şirin olan) çaxır, boza, şərab verən. 1. sağrınğ. sehin. sehing. səhəng. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab. 1. səğir. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək. - sağır av: savır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. 1. səkir. 1. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. sağra. sayra. səğrə. səyrə. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi. 1. sağmal. bol sütlü, sağılı olan(<sağmaq)1. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq) içigilik. içgi qabı. 1. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq) sızdırmayan, süzdürməyən qab. 1. saxır. sağur. saxur. (< sağlamaq. saxlamaq) qapalı qulaq. kar. 1. səğir. sağraman. sağran. kiçik körpə. göyüt. göysüt. göysüq. sütəmər. səğir. 1. səğir. sağraq. səğrəq. sürəgi. sürahi. su, çaxır kimiləri sağınlara, bardaqlara sağmaq üçün, uzun lülüşlü, əmzikli tüng. 1. kağır. kar. (soğur: koğur. kor) salın. durna. dəvamlı. 1. sarığın, ipin açır. - biri yükün sarır, biri yükün sağır . 1. >sığır. inək. 1. satır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.
-sağır soğur: kar kor.
- sağır çağır: sürəkli, dəvamlı, yüksək səslə səslənmək.
-sağır durna: sıytal. tez tez. ir ir. həmməşə. dəvamlı.

saqırçı sağırçı. sağrıçı. (saqi) 1. gönçü. dəriçi. 1. aşıçı. səpiçi. dəbbağ.

saqırısı - yer sağırsı: yer sağrısı: yer qabığı. (sağur: qabıq. üz. gön. dəri).

saqırqa sağırqa. sağırtqa. kənə. qan sorucu əngəl. qansoran.

saqırlıq sağırlıq. 1. sığırlıq. dampərvəri. 1. sağlıq. sərqıfl.

saqırmaq 1. sakırmaq. gözü yol çəkmək. ılqın yalqına düşmək. sәrab görmək. xəyala qapılmaq, tutsuğmaq. 1. sağırmaq. sağramaq. sağmaq. axıtmaq. süzmək. tökmək. 1. sağırmaq. sağurmaq. gözəl yaşam sürmək. kef, ləzzət, hal aparmaq. 1. sağırmaq. sağmaq. sağığmaq. (sıxmaq. sıxıtmaq). - göz yaşın sıxmaq: göz yaşın sağırmaq.

saqırtamaq sağırdamaq. sağırdatmaq. iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq.

saqırtatmaq sağırdamaq. sağırdatmaq. iti iti, uca uca yüğürtmək, qonuşmaq.

saqırtırmaq sağırdırmaq. sıyrıtmaq süzdürmək. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım yerə düşdü.

saqırtqa sağırtqa. 1. kənə. qan sorucu əngəl. 1. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqu.

saqırtqı sağırtqı. sağırtlaq. sağırtqa. sağırtqu.

saqırtqu sağırtqu. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa.

saqırtlaq sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa. sağırtqu.

saqısız sağısız. sağınsız. dərdə dəğməyən. istifadəsiz.

saqış sağış. 1. oyarı. təzəkkür. hüşdar. ixtar. 1. yeti. tapdağ. tədbir. 1. ajir. e'lami xətər. 1. agəhi. ibrət. 1. ehtiyat. 1. təvəccüh. 1. movi'zə. rahnamalıq. 1. yağtış. təşviq. tovsiyə. 1. anestezi. bihuşluq darısı, otu. 1. leysan. 1. sanğış. sanış. sayım. 1. sayış. sayı. sana. neçəlik. 1. sayış. sayma. 1. sayış. nümrə. rəqəm. ədəd. 1. sağnış. sanu. sanğ (sağ). təsəvvür. fikr. 1. sağaş. sağma. 1. saltur. möhkəm. müstəhkəm. güclü. 1. saltur. qala. istihkam. 1. sayış. hesab. şumarə. 1. şumarə. hesab. 1. sağnış. sağınc. sağiş. səriş. soğuş. xiyal. təsəvvür. 1. sağnış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. sıpqı. sıpqu. sıpqış. təsəvvür. 1. sığış. sayğı. sayı. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta.

saqışla 1. sakışla. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə. 1. sağışla. sağnışla. sağıcla. səğişlə. sıysıy. sevə sevə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

saqışlı sağışlı. sağnışlı. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü.

saqışmaq 1. sağrışmaq. birbirinin baş beynin aparmaq. 1. sakışmaq. saxışmaq. saxlamaq. gizləmək. 1. sağışmaq. sağımaq. sağınmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. sağışmaq. sağımaq. sağınmaq. salımaq. salınmaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sağışmaq. sanğışmaq. sanalmaq. sanışmaq. düşünmək. ağıl edmək .

saqıştırmaq sağışdırmaq. sağındırmaq. 1. oyarımaq. təzəkkür, ixtar, hüşdarlıq vermək. 1. yetirimək. tapdatmaq. tapdağıtmaq. tapdağ, tədbir vermək. (tapdağıtan: tapdağan. tapdağçı. tədbirçi. tədbir verən) 1. e'lami xətər edmək. 1. agəhi vermək. 1. ibrət vermək. 1. ehtiyata çağırmaq. 1. umursutmaq. umursatmaq. təvəccühü, diqqəti çəkmək. 1. yağtışlamaq. təşviq, tovsiyə, movi'zə edmək. 1. yol göstərmək. rahnamalıq edmək. 1. anestezi, bihuş edmək.

saqıt sağıt. 1. mirrix. 1. sağlıt. behdaşt. 1. sağut. salıt. salğıt. salğut. salut. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

saqıtamaq saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

saqıtar sağdar. sağıdar. sağlar. yağdar. yağlar. 1. saxçı. xəsdə baxıcısı. ardıc. (ardında olan. muğayat, muraqib olan. muvazibət edən) pərəstar. (həmşirə) (saxçılıq: pərəstarlıq) 1. sanitar. behdaşt. behdari.

saqıtaraq sakıtaraq. saklın. sakınaraq. saktıl. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. sakıtla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqıtla sakıtla. saklın. sakınaraq. saktıl. sakıtaraq. sakcın. sakcınaraq. sakşın. sakşınaraq. sakıcla. sakışla. ehtiyadla. ehtiyatla. möhtatanə.

saqitlətmək sakitlətmək. 1. sakindirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. 1. sakindirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. salvatdırmaq. savlatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək.

saqıtmaq 1. sakıtmaq. səkitmək. silkətmək. saylatmaq. paksazlıq edmək. 1. sakıtmaq. burutmaq. təfrə geditmək. 1. sakıtmaq. önləmək. sağqurtmaq. sağurtmaq. mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik edmək. 1. sakıtmaq. qədəğən, məmnu', movquf edmək. 1. sakıtmaq. batil, ilğa edmək. 1. saxıdmaq. saxıdamaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi. 1. sağıtmaq. sağdaşlamaq. islah edmək. behbudluğ vermək. 1. sağıtmaq. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. sağıtmaq. salıtmaq. sanıtmaq. sarıtmaq. səritmək. düşündürmək. fikirlətmək. 1. sağutmaq. sığıtmaq. hıncqırmaq. için çəkib ağlamaq.

saqıtsız salıqsız. öğsüz. kötəlsiz. qanıtsız. tanıtsız. yararsız. yaraşsız. dəlilsiz. ötrüsüz. ötürsüz. cəhətsiz. qoşdurum.

saqıyanlıq sağıyanlıq. sağın. gəlir qaynağı.

saqıylamaq 1. saxıylamaq. saxılqamaq (saxlamaq). qorumaq. əsirgəmək. qayırmaq. muhafizə eləmək. 1. saxıylamaq. hərasət edmək. nigəhdari edmək. poştibani edmək. mahafizət edmək. hifz edmək. himayət edmək. təşviq edmək. payidən. mahafizət edmək. pasdari edmək. ibqa' edmək. muraqibət edmək. muvazibət edmək. muraat edmək. muraat edmək edmək edmək.

saqız sağız 1. > sayız > sayır > sayrı. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. sağızan. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə. - sağız topraq: ət palçığı. 1. sağa özgü, məxsus. sağla, sağ yanla ilgili. (rastgira. rastgera. rasgira) 1. {nəğiz (qırqız) }. çəkiz > çəkidə. cirgə. şirə. nərsənin özüyü, əsli. - sağız anlam: kök anlam, mə'ni. 1. bir yerdən, duvardan, geyimdən sırqanan, aslan nərsə. - sağızlı don, börk. - sağız ışıq: luster. 1. avizə. 1. sağaz. sağdaki. 1. sağaz. sağaki. sağçı. sağalay. sağanay. (# soluz: solaz: 1. solda ki. 1. solaki. solağay. solanay. solçu) 1. sağaz. yağız. sarğız. sıvışqan, yapışqan, əsnək öznə, maddə. 1. yağız. axız. şəhab.

saqızan sağızan. sağız. axız. axızan. şirə kimi yapışqan, suvaşıb asılan hər nə. - sağız topraq: ət palçığı.

saqqa 1. səkgə. birdən. anidən. - göz qıpımında hər səggə durdu. - araba səkgə durdu. 1. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. birdən. tax deyə. - saqqa əlin çəkdi. - taqqa durdu. - taqqa tormuza basdı. 1. səkgə. taqqa. dikgə. düggə. səkə səkə. daşlana daşlana. - səkgə danışma. - çox diggə düggə uşağdı.

saqqal 1. qarqıdalı saçağı. - qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu. 1. sağqal. ana qoldan ayrılan qollar. (ana qoldan savaqla ayrılan qolar). 1. < saçqal. 1. çəkgəl. - geçi saqqal: seyrək saqqal. - saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: qadın, ərkəyin gücün ələ alması. 1. sağqal. sağlı. sağal. çağal. çağqal. gürdürümlü. gurdurumlu. güclü. acar. quvvətli. 1. sağqal. sağlı. sağal. çağal. çağqal. sağ. sağlam. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. 1. sağqal. sağlı. sağal. acar. çağal. çağqal. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
- qarqıdalı qoğruldu, saqqal göyə sovruldu: saqqal. qarqıdalı saçağı.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-saqqal düzlük: qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ bəzəkli üzlük.
-kosa saqqal: seyrə səqqəlli. soxasəqqəl: soxsəqqəl.
-ağsaqqal: sayağ. sayğa. mö'təməd.

saqqalaq saqqallı.

saqqalınta - saqqalında kuf uçmaq, qurmaq: 1. qadın, ərkəyin gücün ələ alması. 1. birini etgisi altına, ələ almaq.

saqqallı 1. yaşlı. 1. saqqalaq.
-uzun saqqallı: saqqar.

saqqalsız yaş. gənc. cəvan. - saqqalsızın sözün gücün keçər.

saqqaltaş saqqaldaş. yaşıt. yaşdaş.

saqqamaq sağqamaq. seləmək. sığlamaq. sığqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək.

saqqan (rasgira). - saan solğan: rasgira çəp gira.

saqqar 1. sağqar. qaşqay. qaşqa. alnında sağıntı, axıntı izi olan at, heyvan. 1. uzun saqqallı.

saqqarmaq sağqarmaq. sağarmaq. yalvarmaq. diləşmək. iltimas, irtica' edmək.

saqqat saxqat. sıxqat. sıqqat. səqqət. 1. sıqt. sıxt. sıxıt. sət. sərt. - saqqat soyuğ dam çatını çatdatıb. 1. çimri. xəsis. - sıxqatın malın özgələr yeyər.

saqqıç 1. saqqız. sağıç. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından düşürməmək. 1. sağqıç. sağquç. silgir. siliv. qəlbir. - iri gözlü silgir.

saqqın sakqın. sakın. səkin. qoşuğ, rəvani, ruhi, pisik kəsəl, xəsdə.

saqqınmaq sakğınmaq > sayxınmaq. yayğınmaq. gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək.

saqqır sağqur. sağqır. könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə.

saqqız saqqıç. sağıç. - saqqız qılıb çeynəmək: durmadan təkərləmək. ağzından düşürməmək.

saqqoy sağqoy. sağsov. sağday. sayaq. sıyaq. dimdik. dosdoğru.

saqquç sağquç. sağqıç. silgir. siliv. qəlbir. - iri gözlü silgir.

saqqur sağqur. sağqır. 1. könlə yatqın, uyqun, asılı faydalı nərsə.

saqqurat sağqurat. sağbatur. salvadur. sarvatur. sarbatur. sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.

saqqurtmaq sağqurtmaq. sağurtmaq. sakıtmaq. önləmək. mumaniət, cilovgirlik, pişgirlik edmək.

saqla -dedi çalış duru saxla gönlüvü, keçən sönmüş, doğan günə güllü ol.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü
, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.
-
yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü
-sağla, sağ yanla ilgili: sağız. sağa özgü, məxsus. (rastgira. rastgera. rasgira)
-ağ günüdən yaman günə dos saxla,
varlı çağdan , yoxsulluğa pay saxla.
-
səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

saqlac 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. dingic. dingəc. dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. vəsiqə. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. girov. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. rəhn. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. təzmin. zamin. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. asayişi xatir tə'minatı. 1. sağlac. saxlac. sağlaqıc. saxlaqıc. tutluğ. əmniyyəti iqdamlar. 1. saxlac. sakınduruq. qorxulu yerlərdə, nərsədən çəkinmək, qorunmaq üçün qoyulan, çəkilən sınır, qorxuluq.

saqlaq sağlaq. sağaq. sağulağ (# solağ. solaxər).
-yer altı dərin saxlağ, ambar: saldolab> sərdaba.

saqlaqa saxlağa. ambar.

saqlaqıc sağlaqıc. 1. arıtlama. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. dingic. dingəc. dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, əmanlıq, qorunma, əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, atağsızlıq, təhlükəsizlik quramları, aracları, boyuğları, vəsayilləri. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. vəsiqə. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. girov. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. rəhn. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. təzmin. zamin. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. asayişi xatir tə'minatı. 1. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ. əmniyyəti iqdamlar.

saqlaqlıq -dinclik, sağlaqlıq, güvənlik, qorunma atağsızlıq quramları, aracları, boyuğları: əmniyyət, itminan, imənlik, yəminlik, tə'minat, təhlükəsizlik vəsayilləri. dingic. dingəc. sağlaqıc. saxlaqıc. sağlac. saxlac. tutluğ.

saqlam sağlam. 1. doğru. onğat. oğat. onat. keçərli. olqamır. onqamır. - sağlam qanıt. 1. sağ. onğ. önğ. doğru. dorut. doruc. durut. duruc. onğat. oğat. onat. iyi. güclü. daynaq. dayqan. dadnaq. dadqan. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. canlı. diri. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. xalis. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. təmiz. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. iyi. 1. > salğım. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. doğru. gerçək. 1. sağ. sağlı. sağ salamat. sağ sağan. sağ çağan. sağ sağat . sağaman. sağasan. sağ əsən. sağurun. 1. kürsülü. oturaqlı. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. 1. sağat. sağan. sağlıqlı. - sağat iş. - sağat baş, ertən bas: ey başı yerində olan, işə erkən başla. -sağat uşaq. - sağat olun. sağ olun. - sağat qalın. 1. sağı. səhih. doğru. gün. iyi. uyqun. onat. gərçək. gerçək. 1. sağın. ağla yatqın. ağıllı. ağıllıca. mə'qul. insaflı. normal. huşlu başlı. fərsatlı. idraklı. əqli səlimli. mötədil. məntiqli. anlamlı. mə'nalı. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu.
(zaq (sumer) saadhu (sanskirit) səhih (ərəb)
-orta böyüklükdə, sağlam olan: qut. qutca. olqamır. onqamır. - hər nəyin qutcası iyi olur.
- sap sağlam: sağçillə. sağçikdə. lap sağlam. (sap: lap) . - sap uzun: lap uzun. (sap: lap) .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə