Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə82/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   171

salınaq salınağ. tək bir kişilik, nəfərlik, şəxslik. - salınağ salıq. - salınağ savurta (> siqorta). - sağlıq siqortası: səlamətlik biməsi.

salınan pırofitör. mənfəətçi.
-baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq: saldal.
-döşəmə ilə qalının arasına salınan örtük: təkəlti. təkaltı.
-yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm: salıt. artığ.
-salınan, bıraxılan, atılan nərsə:salındı.
-üzərinə filmi salınan səfə, yer: saran. sarna. (göstəri üçün çevrələnmiş, kadrılanmış yer. bir olayın keçdiyi yer) .
-ağızdan salınan su: salvağ. saldağ. tüpürük.
-malqaranın belinə salınan yüklük örtüyü: palan. səmər. < çəmər. (> kəmər). paltan.
-yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu: sağut. sağıt. salıt. salğıt. salğut. salut. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.
-bayram, şənlik günlərində sapa sıralanıb, göydən salınan, asılan ışıq, bərbəzək nərsələr: sırsır. sırsıra.
-qalı ortasına salınan çəggi, nəxşə: sığdıq.

salınanı - salınanı görmür: qoyulananı, qılınanı, yapılanı görmür.

salınc salış. sarınc. sarış. qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.

salıncaq salıncağ. sallancaq. körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq.

salıncam sərəncam. 1. aqibət. 1. yazı. təqdir. sərnivişt.

salıncasına uzunsovuna. uzuncasına. sürröyünə. sürrəyinə. süllöyünə.

salını qurulu. qərar, bina, tə'biyə olmuş. - qurulu değildirki sizdə gələsiz.

salınıb -neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə: salat. salğat. salaş.

salınım salnış. səğriş. səkişim. səkiş. titrəşim. nəvəsan.

salınış salınma. qurulma. bərpayi. bərqərari.

salınışlaşmaq salnışmaq. salımışmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə salnışma.

salınqın salınğın. salqın. aslağ. düşük. tökülək. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür.

salınqırmaq salğınmaq. sallanmaq. 1. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1. atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar salğındı.

salınqlamaq salınğlamaq. 1. salqıtmaq. salqatmaq. aslatmaq. 1. sapanlamaq. daşlamaq. 1. salxım salmaq. 1. saldamaq. satlamaq. yoldan götürmək. təmizləyib, dəf edmək. - acımadan qarşına çıxdığın saldadı.

salınqu salınğu. süpəng. süpəh. fəlaxən.

salınma salınış. qurulma. bərpayi. bərqərari.

salınmaq 1. düşmək. yıxılmaq. baş göt olmaq. 1. başaşağ, şərməndə olmaq. 1. özü üçün qurmaq. - onlar iki otağlı yapı salındılar. 1. yerləşdirilmək. 1. bir görəvə, işə alınmaq, istixdam edilmək. 1. qoğulmaq. rədd olunmaq. - yarışdan salınan olmadı. 1. başlamaq. - yarın işə salınmadan bir bizə uğra. 1. tutuşlu düşünüklü, diləkli könüllü, iradəli, müsəmməm bir işə girşmək. - bir amacda doğru doğru salınmaq üçün, o işi iyi düşünüb qavranmaq gərəkir. 1. qurulmaq. bərpa olunmaq. - yeni quram qalınmış, əsgiləri atınmış. 1. asılmaq. - qızıl sırqaları qulağından salınmışdı. 1. qırcanmaq. xuramidən. 1. qoyunmaq. alınmaq. uyqulanmaq. bərqərar olunmaq. - sırqa salındı: asıldı. sancıldı. (# bıraxılmaq. atılmaq. - sırqa salındı: açıldı. çıxarıldı). 1. rədd, rifuzə olmaq. 1. saldınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki. 1. salıvanmaq. təzahür edmək. - görməsinliyə salınma. 1. salımaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. salımaq. salışmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. düşünmək. 1. sınğmaq. batmaq. dalmaq. dalınmaq. gömülmək. basınmaq. çökmək. oturmaq (təhnişin) boğulmaq. qərq olmaq. dərinliyinə gedmək. 1. salqıymaq. salığmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

salınmamış -səlqiyə salınmamış. sərsəl. səlsəl. sərbəsəl. səlbəsəl. sərəsür. sürsət. törtöküntülü. yığılıb dərilməmiş. - başacağsız kişinin evi sərəsür gedir, olur.

salınmış saltıq. saltuq. çaltıq. çaltuq. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş)
-yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan:salıntı (atıntı). - salıntı küçələri qapamış.

salıntı 1. (atıntı). gətirilmiş, göndərilmiş, qurulmuş, qoyulmuş olan nərsə. 1. (atıntı). yel, su ilə gətirilmiş, dağılmış, salınmış, atılmış olan. 1. (atıntı). ərkəklik yarağı. (sallaq, asılı olmaqdan bu adı almış) 1. (atıntı). küllük. zibilxana. 1. (atıntı). tör töküntü. ayqaş uyqaş. ayaş uyaş. - salıntı ev eşiyi alıb gedir. 1. abadanlıq. 1. yaşantı, yaşam yolu, biçəmi, tərzi. 1. çalıntı. sıyıntı. hərrac. 1. çalıntı. sıyıntı. çubuğla satma. muzayidə. 1. çalıntı. sıyıntı. bitbazarı. 1. çalıntı. sıyıntı. yağmalıq. qənimət. 1. salındı. selindi. selin gətirdiyi, saldığı nərsə. 1. salındı. salınan, bıraxılan, atılan nərsə. 1. salındı. aslağ duran nərsə.
- salıntı küçələri qapamış.
- salıntı ağac: sel gətirmiş odun. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.

salıntıq salındıq. sığıdıq. düşdük. - çıxılmaz bir ağrıya sığıdıq: düşdük, salındıq.

salıntıqı -nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab: . salğış. - qab salğış. - qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
-axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ:salavan. salıvan. çalavan. çalasal > çalasər.

salıntırma salındırma. çatıda boyuna atılan dirək.

salıntırmaq salındırmaq. sınğıtmaq.

salısal salısar. tam. tüm. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım.

salısan - daş salısan quyuğa, gumbuldamaz iş olmaz (daş salsan quyuya, bulduraman (pılomb səsi kimi səs çıxarmq). (buldurayıb buldura, kəssək düşsə quyuğa).

salısar salısal. tam. tüm. hər yanlı. - salısal yeri aradım, tapmadım.

salısırpı söggə. sökə. sökütüm. çalıçırpı.

salış 1. salqış. damla. damlama. 1. salvaş. əzl. 1. salvaş. əffv. 1. tədaxül. 1. geçikmə. geriyə qalma. yubanma. (əqəb mandəgi). - bu gediş salışa nədən ola bilməzmi. 1. iç içə girmə. - belə salış görməmişdim indiyədək. 1. çağında ödənməmə. - kiranı, borcu salışla verməyin. 1. salım. sağın. quruş. qanun. bünyə. tə'sis. (konstitüsyon) 1. dışarı verilən hava, nəfəs, dəm. (# soluş). (soluş: soluğ < soruq. içəri alınan hava, nəfəs, dəm). 1. salınc. sarınc. sarış. qapınc. qapıc. qabırqa. tapınc. tapış. dayanc. dayaş. duranc. duraş. qayınc. qayış. (qatlanma) dözünc. dözüş. cıdam. təhəmmül. səbr. səbir. qərar.
-salıq salış: vergiləndirmə.

salışacıq salcaşıq. salaşıq. qiyaslı. muqayisəli (muqayiseyi) tətbiqi.

salışıqta -salışıqda qalmaq: sallaşınmaq. salışınmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

salışınmaq sallaşınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

salışqar {> sələhşur (fars)}.

salışla sarışla. qapıncla. qapıcla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.

salışlı sarışlı. qapıclı. qapıçlı. qabırqalı. tapışlı. dayaşlı. duraşlı. qayışlı. (qatlanma) dözüşlü. cıdamlı. təhəmmüllü. səbrli. səbirli. qərarlı.

salışmaq 1. qoyuşmaq. başlamaq. 1. təşəbbüs, iqdam edmək. 1. savaşmaq. 1. titrəşmək. çilkəşmək. təprəşmək. - əl salışmaq: 1. əl eləmək. 1. əl atmaq. barmaq eləmək. 1. bərpa, icad edmək. 1. boğuşmaq. əlbəyaxa olmaq. 1. çalğaşmaq. sağa sola əsişmək, silkəşmək. tovlaşmaq. - qolların salışa salışa çıxıb geddi. - bükülüb, başıvı belə salışma, dünyanın sonu değil ki. - iki gürəşçi tutuşub salışdılar. 1. salımaq. salınmaq. sarımaq. sarınmaq. sarışmaq. sağımaq. sağınmaq. sağışmaq. sərimək. sərinmək. sərişmək. uzamaq. uzanmaq. bəkləmək. gözləmək. dözmək. - onun yolun sarımağa can qalmadı. - sarının indilərə gələr. 1. düşünmək.

salışsız sarışsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

salışsızlıq sarışsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

salıştıran salışdıran. fitnəçi. aşubgər.

salıştırmaq salışdırmaq. ölçütmək. qiyaslamaq.

salıştırtmaq salışdırtmaq. quruşdurmaq. oyaqlatmaq. qoyuşdurmaq. darağlatmaq. daraşdırmaq. dərşitmək. dərişlətmək. pılanlaşdırmaq. qərar vermək. -bu gün axşama dək çalışmamı qurmuşdum.

salıt 1. sağlı. bərk. möhkəm. 1. doğus. rast. dürüst. ustuvar. 1. salut. (< salt: tək. yalın) 1. solist. 1. münzəvi. 1. səlit. söz. sorağ. sorğa. xəbər. - səlit gəzdirmək: söz gəzdirmək. 1. silət. silat. unut. vaz keç. 1. yeməkdən, nərsədən arda salınan, qalan bölüm. artığ. 1. sabağ. savağ. öğüt. tüşrüt. düşrüt. nəsihət. 1. sal. say. saf. düz. - sal yer. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. satıq. savıq. aşrıq. aşıq. 1. satıl. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. satıl. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi. 1. salğıt. salğut. salut. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər). danışma. öğüt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. səbt. çapt.
- savıq salıt: soyuq üz.

salıtamaq salıdamaq. saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. sallanıb qalmaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

salıtılmaq yalıtılmaq. yəlitilmək. sadələşdirilmək.

salıtma -yılxıları (heyvanları) birbirinə qoşnatma, salıtma, cütləştirmə işi: salım. qoşun. qoşnu.

salıtmaq 1. . saldıtmaq. qanıtlamaq. saltatmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır. 1. saltatmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək. 1. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. uzatmaq. uzandırmaq. bəklətmək. gözlətmək. dözətmək. dözdürtmək. süründürmək. sürtündürmək. sütründürmək. - axşamacan sarıtdı bizi. - bir belə sarıtdın bəsdi artıq. 1. sanıtmaq. sarıtmaq. sağıtmaq. səritmək. düşündürmək. fikirlətmək. 1. savqıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək. 1. salımaq. sarımaq. sərimək. salmaq. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salımaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salmaq. salımaq. dikətmək. - səs salma. 1. salmaq. salımaq. qoymaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salmaq. salımaq. yazmaq. qeyd edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. salmaq. salımaq. qoymaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. sasıtmaq. saçıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək. 1. səkitmək. atlatmaq. işdən çıxartmaq, salmaq. fələc edmək.
-bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq. sıyatmaq.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.

salıv (< salmaq: sallamaq: qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək) qulluq. servis. xidmət.

salıva səlivər.

salıvan salavan. çalavan. çalasal > çalasər. 1. axıntı suyun axıtıldığı, salındığı, quyu ağzına yerləşən çanağ. 1. yolun, su yolunun, kanalın ayrılan yeri. 1. bir qolun (çayın. nərsənin) neçə qola ayrıldığı yerində, ayrılan qolların arasında qalan bölüm. delta.

salıvanmaq salınmaq. təzahür edmək. - görməsinliyə salınma.

salıvar 1. . səlivər. səlləminə. yiyəsiz. ıssız. - səlivər mala göz tikən, alıvar (almalı) maldan qalar. 1. . səlivər. qaparuz. çay pulu. rüşvət. yasaq qazanc, yaran, yaranc, yarac. - yedirmədən kəviş bu iş yerin tapmayacaq. - bu ölkədə qısdırmasız iş keçməz.

salıveriş salvarış. əffv ediş.

salıvər 1. . səlivər. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. sallayı. salayan. salağanda. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

salıya pərdəyə. -bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq:sayvan. qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). sarıç. saraç. saçağ.

salız 1. xəbəriz. -ondan salız yox?. 1. salızar. ağır təprəşən. tələsməyən. əcələ edməyən. ehmalkar.

salızar salız. ağır təprəşən. tələsməyən. əcələ edməyən. ehmalkar.

salqa salğa. 1. boy buxun. əndam. qamət. 1. solqa. solqı. şol. boş. gəvşək. - salqa örkən. 1. solqa. solqı. aslaq. düşük. - salqa döşlər. 1. uzunsov. savsov. sürröy. sürrəy. süllöy. soba. 1. salğa. əl qol, başın sallanma, titrəmə kəsəli. 1. salğa. salav. bombardıman. bombarduman. 1. salğa. salav. sağva. alqış. yağtış. təşviq. 1. salğa. salav. odsava. güllələmə. oxlama. tirbaran. 1. salma. səlmə. 1. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. sıra. seri. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. ( məcmuə'. rədə. rədif. səf) 1. salağ. salğat. sürüt. sın. sin. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət.

salqac 1. salqaş. usda. mahir. uzman. 1. salğac. sarağac. salağac. dikinə uzanan, boylanan ağac. qələmə. 1. salqar. sallağ. sallax. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil.

salqaç 1. salqıç > sərkeş. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən. 1. salqaş. sərriştə.

salqaq 1. salğaq. dağlıq. əngəbəli. yoxuş yenişli. daşlı çanqıllı. 1. salğaq. salanğ. salğıq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış) sallaq. 1. salğaq. salanğ. salğıq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış) düşük. sölpük. gəvşək. 1. salğaq. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) 1. salxaq. sav. sov. ayrı. dalqı. münfəsil.
-salxaq, aslaq, solğaq : yıpar qulaq: (# sapar qulaq) .

salqalamaq salğalamaq. 1. salağlamaq. quyruqlamaq. quyruq, quş qoymaq. ataqlamaq. nişanlamaq. 1. sapralamaq. bolluqda ağac salmaq. tikmək. 1. sapralamaq. sapıtmaq. aldatmaq. yahaltmaq. yaydırmaq. yayındırmaq.

salqalı boy buxunlu. xoş əndam. qamətli.

salqallamaq savqallamaq. boşuna çağ keçirtmək. oyalanmaq.

salqam 1. açığ hamam. 1. göl. istəxr.

salqamaq salğamaq. 1. salağmaq. göstərmək. nişan vermək. - yol salğamaq. 1. salağmaq. göndərmək. 1. salğatmaq. salxamaq. salxatmaq. axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq. yağdırmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək). 1. salqanmaq. sallanmaq. salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1. saldamaq. yalqamaq. qalqamaq. nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa. 1. sallamaq. silkişmək. silkmək. titrəşmək. titrişmək. titrəmək. 1. sallamaq. göz tikmək. əl qoymaq. - niyə buna sallamısan. 1. sallamaq. bədləmək. gir vermək. imalə edmək. tutdurmaq. - məndə olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. salağmaq. salmaq. göndərmək. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə). 1. salamaq. salatmaq. salqılatmaq. sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər vermək. 1. silkəmək. sallamaq. 1. sallamaq. silkəmək. silkələmək.

salqan 1. salkit. səlkit. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün. 1. üzü aşağı yol, kimsə, nərsə. 1. salxan. böyük xan. xaqan.

salqanar - gecə qalqanar, günüz salqanar. ( salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

salqancamaq salğancamaq. düzənləmək. toplamaq. bitirmək. sərəncamlamaq.

salqanmaq 1. salxanmaq. salğınmaq. qayqanmaq. şumlamaq. 1. salğanmaq. salanmaq. salqılanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək. 1. salqamaq. sallanmaq. salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1. salğanmaq. salanğlamaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). sallanmaq. 1. salğanmaq. salanğlamaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). aslanmaq.

salqanmaq salğanmaq. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq). sərgək. sərgərdan. avara. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq). sərgək. sağa sola sallanan. 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq). sərgək. əsrgək. əsrik. kefli. 1. sallanmaq. silkənmək. silkələnmək. 1. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) 1. sallanmaq. səksənmək. silkinmək. silkənmək. titrəmək.

salqantı salğantı. sallantı. uzantı. quyruq.

salqantırılmaq salğandırılmaq. salqılandırılmaq. salandırılmaq. sorağlandırılmaq. sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.

salqantırmaq salğandırmaq. salandırmaq. salqılandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. xəbər verdirmək.

salqar sağlar. 1. salur (> salar (fars)}. saldatların başqanı. 1. salur (> salar (fars)}. ustaca, iyi qılıc salan, çalan. 1. ovsar. yüyən. noxda. cilov. qənaət. (qayda. usul. idarə). - özüvə güman, salğarlı dolan. 1. böyük, yüksək çatılı ambar. sarpın. sarpun. hanqar. 1. başdam. çatı qat. balaxana. 1. sallağ. sallax. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil. 1. sarqar (q <> d) sərdar. sərgər. 1. salvar. salva. > sərv. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum. 1. salvar. > salar. böyük. yekə. güclü. 1. salvar. > salar. başxan. böyük başçı. 1. böyük. yekə. güclü. 1. salar. sallar. (saldıran) iyid. şüca'. 1. salar. sallar. uca boy. 1. salım. salim. sağ. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. mətin. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. mətin.
- gecə qalxar, günüz salxar. ( salxmaq: salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq). (tapmaca). (gül çeşiti).

salqara çilqara. kora fəhim. ussuz. sağınsız. sanağsız. düşüncəsiz.

salqarlamaq salğarlamaq. salvarlamaq. sorvazlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız uşağı.

salqarlıq salğarlıq. 1. qurumluluq. qoyaclıq. qoytaclıq. quyaclıq. quytaclıq. mətanət. mətinlik. 1. qurumluluq. ağırbaşlıq.

salqasal salbasal. duranğ. parayapay. tuş. tuşuş. məadil. maadil. musavi.

salqasalmaq salbasalmaq. parayapaylaşmaq. 1. bəsə bəs edmək.

salqaş salğaş. 1. salqaç. sərriştə. 1. salqac. usda. mahir. uzman. 1. işarət. işarə edmə. - salğaşdığım səfədə belə yazılmış. 1. titrəş. təprəm. - iti salğaş keçirmiş. 1. havada olan nərsəni göstərmək. 1. dirijorluq edmə.

salqaşmaq salğaşmaq. səlgişmək. sərgişmək. 1. sərpilmək. seygəşmək. seyrəlmək. ara vermək. dayanmaq. - yağış sərpildisə, ablaquşağı doğar. 1. (gərgin, qızqın nərsə) qoyquşmaq. seyxaşmaq. sikitləşmək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə