Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə83/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   171

salqat 1. salğat. iki qat arasında qoyulan aralıq. - dam salğatında qular yuva qurub. 1. salğat. nişan. - salğat vermək: nişan vermək: . - doğru adresi sizə mən salğat verdim. - siz adresin mənə salğat verin, özüm gedərəm. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) sərxət. ünvan. titr. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) kətibə. lovhə. 1. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) tablo. 1. salbat. üstündən keçiləbiləcək, su üzərində bağlanmış buz qatı. 1. salbat. daş döşənmiş yer. 1. salğat. salat. salaş. neçə nərsənin birbirinə salınıb qarışmasından oluşan nərsə. 1. salğat. salat. salaş. qarışıq. qarma. alaşım. mürəkkəb. 1. salğat. salat. salaş. təkib. 1. salğat. salat. salaş. göy gövərəntidən düzələn soyuğ yemək. 1. salağ. salğa. sürüt. sın. sin. rəmz. simbol. nişan. əlamət. işarət.

salqatınmaq sıyrınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq.

salqatmaq 1. saltatmaq. > şellikləmək. salatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. sallamaq. asmaq. 1. sallamaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq. 1. sallamaq. uzatmaq. usratmaq. artırmaq. 1. sallamaq. saldırmaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək. 1. salğatmaq. salğamaq. salxamaq. salxatmaq. axqırmaq. axıtmaq. yağıtmaq. yağdırmaq. tökmək. (sərazir, cari edmək) 1. salınğlamaq. salqıtmaq. aslatmaq. 1. salxatmaq. solxatmaq. yiprətmək. yıpratmaq. (# sapartmaq: şaxlatmaq)
(sapar qulaq (# yıpar qulaq: salxaq, aslaq, solğaq) .

salqay salğay. sarğay. salğayı. sarğayı. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

salqayı salğayı. sarğayı. salğay. sarğay. (bərnaməriz, bərnaməqozar) .

salqeç salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .

salqeçit salgeçit. salgeç. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .

salqı 1. rədd edmə. dal vurma. 1. tərs təpgi. 1. boşluq. 1. sərt, tün araq, çaxır, içgi. çözəlti. 1. özsu. covhər. üsarə. (meyvə suyu) 1. şərbət. 1. boşaltma. qoğma. təxliyə. 1. dışqı. 1. axma. tərəşşüh. təravüş. 1. atığ. atış. coşu. zovq. şovq. 1. salığ. iz. işarə. əlamət. nişan. - bu salqını tutub gedin. - salqı verilən yerə geddi, heç nə tapammadı. 1. salığ. adres. - salqısız kağaz çatmadı yerinə. 1. salığ. sorağ. cəvab. - bu salqıya dözənmədi. - çalqı salqı: çalış salış: sorqu sovağ. sorsal. sual cəvab. 1. salığ. tanığ. şahid. - salığız kimdir. - salığsız yarqıc: şahidsiz, gizli mahakimə. 1. salığ. qərar. 1. səlqi. səlqə. nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı. 1. təcavüz. basqı. həmlə. zülm. 1. tərəşşüh. - salqılı bezlər. - ağılı salqılar. 1. tərəşşüh. dəf'. 1. selen. səs. sav. sorağ. xəbər. bilgi.

salqıc 1. dirijorluq çubuğu. 1. düsdaq.

salqıç salqaç. > sərkeş. basağan. asav. savuz. (# yasav. yasavan) yağı. bir nərsiyə, çətin çətin uydurub, baş əğən.

salqıq salğıq. salanğ. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). 1. sallaq. 1. düşük. sölpük. gəvşək.

salqıl salğıl. səğgil. sərgil. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

salqılamaq salqılamaq. səğgilləmək. sərgilləmək. 1. sələğləmək. umsuz yumsuz, boşuna gəzişmək. 1. sandıramaq. sayığlamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan söyləmək.

salqılanmaq salanmaq. salğanmaq. sorağlanmaq. sorğalanmaq. xəbər verilmək.

salqılantırılmaq salqılandırılmaq. salğandırılmaq. salandırılmaq. sorağlandırılmaq. sorğalandırılmaq. xəbər verdirilmək.

salqılantırmaq salqılandırmaq. salandırmaq. salğandırmaq. sorağlandırmaq. sorğalandırmaq. xəbər verdirmək.

salqılaşmaq 1. salığlaşmaq. sözləşmək. qərarlaşmaq 1. savlaşmaq. söyləşmək. sorağlaşmaq. sorğalaşmaq. xəbərləşmək.

salqılatmaq sorağlatmaq. sorğalatmaq. salamaq. salatmaq. salğamaq. xəbər vermək.

salqım 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. kəsəlsiz, saqatsız olan. səhhətli. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. ayıbsız. qusursuz. qısrıtsız. qıtsırsız. nüqsansız. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. salımlı. işgilsiz. güvənli. itminanlı. yəmin. mütməin. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. canlı. diri. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. möhkəm. salıt. güclü. qəvi. salğar. mətin. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. xalis. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. təmiz. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. iyi. 1. salğım > sağlam. sağlım. sağdım. salım. salim. sağ. doğru. gerçək. 1. salkım. akasya. 1. salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. salığ) aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə. 1. salğım. yanğım. yalğım. yanğım. qaraltı. sərab. yanıltıcı görüntü. xiyal. vəhm. - salğım olub görünmək: gözə qaraltı kimi gəlmək, bəlirmək. xəyal miyal görünmək - salğım atmaq: qaraltı, xəyal görülmək. - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq. salğımalamaq: yalğım, xəyal görünmək. - onun gülüşü tüm gecə salğımalandı. 1. salxım. salqum.
-
salxım salmaq: salınğlamaq.
-salxım biçimində tikmək: saçaqlamaq.
-salxım saçaq: sal sal. yırtıq pırtıq. - əğnində sal sal köynəyi varıdır.
-salxım saçağ: sallam saçaq. sallam sağçaq. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan.

salqıma - salğıma çarpmaq: salğıma qovalaşmaq: boş yerə düşünmək. boşuna xiyal qurmaq.

salqımaq 1. salğımaq. solğumaq. soluğmaq. silgimək. axsamaq. asğamaq. azalmaq. kəmilmək. - işlərimiz silgiyib. 1. salkımaq. salıkmaq. (> sarkmaq). salanğlamaq. salğanmaq. 1. sallanmaq. 1. aslanmaq.

salqımalamaq salğımalamaq. yalğım, xəyal görünmək.

salqımı - gürdək üzüm salxımı. (gurdak: gürdək: hər nəyin irisi, yekəsi).

salqımqara çiğər kəsəllərindən.

salqımtaş salxımdaş. istalaktik.

salqın salınğın. aslağ. düşük. - salqın buğları salığdan buz qaplamıdı. (salığ: soyuğ). - bu geyim əğnində salınğın qalır: əğnindən tökülür.

salqın 1. sərgin. yatar durumda olan. kəsəl. xəsdə. (# dərgin. dirgin: asağsağlam) . 1. geniş. enli. engin. açıq. - salqın yer: genişlik. açıq yer. yasdanaq. düzəngah. 1. böyük. yekə. 1. salığ. salğun. sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur. 1. sarqın. yoluxucu xəstəlik. yapışqan. yoluğqan. yoluşqan. 1. sakin. huzurlu. - salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. - salqın kişi: aram adam. 1. meydan. - sala salqın :yekə salqın: yekə meydan. - salqın yeriş: dinc sürüş, gediş.
-saya salqın: sala salqın. kölgəli sərin.
-salqın sürün: soyuq soyğun: soyuğ aclıq.

salqınçı salğınçı. 1. soğquntu. soyğuntu. arapozan. aranı birbirinə salan, birbirindən soğudan, açan. 1. yolkəsən. 1. mütəcaviz. 1. ərazili ovbaş. 1. çalğunçu. oğru.

salqınlatmaq 1. toxdatmaq. sinğitmək. sinitmək. sınğıtmaq. sınıtmaq. istirahət vermək. 1. dışarlamaq. boşatmaq. ixrac edmək.

salqınmaq salğınmaq. 1. axınmaq. yağınmaq. əğilmək. 1. səlginmək. seyginmək. aralanmaq. 1. solqunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. 1. toxdanmaq. sinğinmək. sininmək. sınğınmaq. sınınmaq. istirahət edmək. - çox yorqunsuz, bir az salqının. 1. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. 1. sarğınmaq1. salxanmaq. salxmaq. salqmaq. salqanmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) . 1. silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək. 1. saxlanmaq. durmaq. gözləmək. bəkləmək. - gedmə saxlan gözəlim. 1. salğınmaq. salxanmaq. qayqanmaq. şumlamaq. 1. salğınmaq. salınqırmaq. sallanmaq. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1. salğınmaq. salınqırmaq. sallanmaq. atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar salğındı.

salqıntı salğıntı. salxıntı. soyuğluq. sərinlik. - iki istəkli arasında salğıntı salmaq.

salqış salğış. 1. məzəmmət. təqbih. (alqış: yalqış: təhniyət) 1. nərsənin salındığı, töküldüyü, qoyulduğu, taxıldığı qab. - qab salğış. - qaşığ salğış. - ox salğış. qələm salğış. 1. salış. damla. damlama.

salqışlamaq salqamaq. salqanmaq. sallanmaq. boş gəzişmək, dolaşmaq.

salqışmaq solquşmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

salqıt 1. salqız. vergi. - salqıt töləmək: ödəmək. - salqıt salmaq: maliyat qoymaq. 1. salqız. qalın. səp. sap. sapsat. cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar. 1. saltıq. > şellik 1. salğıt. salıt. salğut. salut. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. sarqıt. sırqıt. nərsədən qalan artıq. 1. sarqıt. sırqıt. tikə. parça. luqmə. cürə'.

salqit salkit. səlkit. salqan. çalgit. çəlgit. baş düğün. çadırın tikələrin təpədə yığıb bağlayan düğün.

salqıtış salqıtma. göndərmə. göndəriş. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

salqıtma salqıtış. göndərmə. göndəriş. boşatış. ixrac. təxliyə. tərxis.

salqıtmaq 1. silkələtmək. səlgələtmək. 1. damıtmaq. damlatmaq. 1. saxlamaq. gözləmək. - uzun sürə saxlamadı. 1. salınğlamaq. salqatmaq. aslatmaq. 1. səlgələtmək. silkələtmək. 1. silkələtmək. səlgələtmək. 1. salğıtmaq. sapıtmaq. salpıtmaq. təprətmək. - quyruğun sapıtğan at.

salqıymaq salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq. saltanmaq. şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək.

salqız salqıt. 1. vergi. - salqıt töləmək: ödəmək. - salqıt salmaq: maliyat qoymaq. 1. qalın. səp. sap. sapsat. cehiz. - savçılar qızın salqıtın sorarlar.

salqmaq salxmaq. salxanmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti).

salqon salğon. salon. sal. hal. hol. böyük qanalqa.

salqova salkova. saltava < sərdaba > sərdabə. yeraltı otaq, kovaq.

salquc yataq. təxtxab.

salquc salğuc. saplı nərsənin sap girən bölümü.

salqum salxım.

salqun salğun. salığ. salğın. sınlı. sınığ. sinik. sinli. qanıqlı. gözü tox. qane'. - zənginlərə görə yoxsullar sınığlı olur.

salqunc salğunc. saplığı yerində bərkitmək üçün üzərindən keçrilən dəmir həlqə.

salqut salğut. ağruq. əsasi. bünyadi. (səngin) (giran. vəzin. səqil). - salğut sənaye': səngin sənaye'.

salqut 1. salğut. salut. salğıt. salıt. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam. 1. salmıq. ağırbaş. mətin. səlabətli.

salqutluq salmığlıq. ağırbaşlıq. səlabət.

sallab salvac. salvaz. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal. vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .

sallac salça. salac. salaş. 1. neçə nərsədən yapılmış nərsə. 1. daluq. dalıq. məxlut.
-sallac çallac: sallaş çallaş. çırıl çılpağ.

sallacaq sallacağ. sallancağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. salığ. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).

sallacır salcıra. salsıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

sallacıramaq sallanmaq. salsıramaq. 1. yapığınmaq. hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik edmək. 1. üzün turşatıb durmaq.

sallaq 1. (üz) yumuq. tutuq. burşuq. 1. qayqan, şum yer. 1. üz aşağı. eniş. - arabanı sallağa salmaq. 1. sallağ. subay. evlənməmiş. mücərrəd. - sallağ gəzmək. 1. sallağ. havada. - olum sallağ, durum sallağ, boğum (ölüm) sallağ. 1. sallağ. sallacır. salcıra. salsıra. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan. 1. salanğ. salğıq. salğaq. salıkmış. (> sarkık. sarıkmış). 1. sallağ. salbar. üzü aşağı duran. - salbar buğlu. 1. sallağ. salbar. avara. asalaq. 1. sallağ. sallax. salqar. salqac. ölütçü. qıydağ. qıyac. qırğınçı. qırqıran. qantökən. qəssab. cani. cinayətçi. qatil. 1. salpan. - salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. - salpan baş: uzun, sivri kəllə.
- uzun, sallaq qulaq:salpan qulaq. (salpan:sallaq).
-yaşalanmış kimsənin yaraqının sallağ durumu: salaq.
- sallağ sallağ. salğa salğa. salağ salağ. titrə titrə.
-uzun, sallaq ətək: salça. şəltə. yalbıc. yalbiçək.
-dəridə oluşan sallaq şişlər:salpa.
- turşamış, büzük, sallaq üz, qiyafə: sıxıq üz. (sıxıq: boğuq).
-qulağın sallaq qalan sırqa taxılan alt bölümü: sırqalıq. asqalıq.
-gənəbol, sallağ duran geyim: salvırağan geyim. (salvıramaq: sallanmaq).
-kövüllərdə kirəcli (ahahlı) su damlamasından, dəğişik biçimlərdə oluşan, gənəlliklə kəlləqəndi andıran, çatıdan asalaq, sallaq, qırılqan daş: sarqıt. sarquc. kövürgə. istalakmit. istalaqmit.
-salığ sallağ: salığ sullağ. salığ sulxaq. sövələk. (< soluq. savıq. sovuq. salıq). solğut. solağut. salağut. sölküt. sölkütə. sölpü.

sallaqlıq sallağlıq. salvıraş.

sallam -sallam saçaq: sallam sağçaq: salxım saçağ. hər yanı şırım şırıq, it yırtmış kimi olan.
- sallam saçaq geyim: açığ saçığ geyim.

sallama 1. asalağ, sarğaq bər bəzəkli olan. - sallama don. - sallama toqqa. - sallama qayış. 1. dallama. qabırqaların altına düzülən əğrik atmalar, ağaclar. (qabırqa: dama sərilən saxsı tikələri). - bu evin çatısın örtməyə yüzdən çox sallama gərəkdir. - damın sallamasının biri qırılıb. 1. uzun sopa, dəğənək. - hərsi əlinə bir sallama alıb alma ağaclarının canına düşdülər. 1. incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ. sinəriz. 1. asqı. 1. çıpba. çırpba. 1. salman. salman toxmaq. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) 1. (idman) dəmbil. 1. oyun (rəqs) havası. 1. sırmalı, sırılı geyim, parça. 1. xaş. kəllə paça yeməyi. 1. xaşlanmış, pişib açılmış yemək. 1. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ. 1. sollama. özbaşına. özbaşdağ. 1. sollama. sərgərdan. avara.
-
sallama sapan: rezin, ip, bir haçadan düzəlinən, uşağların daş atma oyuncağı.
- sallama quşaq: ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti.

sallamaq 1. (. saltamaq: nərsəni atmaq) sillə vurmaq, atmaq. siltəmək. 1. bıraxmaq. 1. endirmək. düşürmək. düşlətmək. 1. döşəmək. 1. salğamaq. silkişmək. silkmək. titrəşmək. titrişmək. titrəmək. 1. salğamaq. göz tikmək. əl qoymaq. - niyə buna sallamısan. 1. salğamaq. bədləmək. gir vermək. imalə edmək. tutdurmaq. - məndə olmasaydım bir başqasın tapıb sallayacaq. 1. sallanmaq. oynamaq. rəqs edmək. 1. sallatmaq. sarkıtmaq. sarqıtmaq. sosurtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək. 1. sallatmaq. asmaq. e'dam edmək. 1. salmaq. saşmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək). 1. salqatmaq. asmaq. 1. salqatmaq. salsallamaq. salsatlamaq. salsatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq. 1. salqatmaq. uzatmaq. usratmaq. artırmaq. 1. salqatmaq. saldırmaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək. 1. uzatmaq. dirənmək. israr edmək. 1. uzatmaq. gərəksiz yerə uzatmaq. 1. uzatmaq. yubatmaq. məəttəl, mə’ttəl edmək. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. salvaylamaq. tullamaq. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək. 1. salbamaq. sambamaq. samlamaq. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq. 1. salbantamaq. 1. salmaq. qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək. 1. salğamaq. silkəmək. silkələmək. 1. silkəmək. salqamaq. 1. sirkələmək. salcalamaq. 1. sapmaq. sapımaq. sapıtmaq. vurmaq. atmaq. - qara (böhtan) sapma onun işidir.
-qaş qabağ sallamaq: üzün asmaq. somurtdurmaq. sorutdurmaq. sorutmaq. sortdurmaq. sotdurmaq. - başın aşağ salıb, sortdurub oturmuş.
-üzgöz sallamaq: somutmaq. tomutmaq. sumutmaq. büzütmək. küsgünmək.
- üz sallamaq: hirslənmək. üz turşatmaq. utanıb yerə baxmaq. - ayağ sallayıb gedmək: boşuna, yarasız gedmək. - baş sallamaq: başı tovlamaq.
- əl sallamaq: əl salmaq: əl eləmək.
-quyruq sallamaq: 1. yaltaqlanmaq. 1. quyruq uzatmaq. qəmiş qoymaq. dəxalət edmək.
- əl çəkmək, sallamaq:əl silkəmək. qol silkəmək.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

sallan - ucları açığ qalıb sallan kəmər çeşiti: sallama quşaq.

sallana - sallana sallana: saldır suldur.

sallanaq sallanıq. sallancağ. sallacağ. salma saçağ. salığ. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).

sallanan 1. səkingən. səkgən. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ. 1. sarsaq. salsaq. titrek. əsnək. lərzan.
-bir nədən sallanan nərsələr: sarcıq. saçaq.
-hər bir sallanan nərsə: salxım. salğım. (sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. salığ) aslağ. asılı.
- əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar: sarvan
-sağa sola sallanan: sərgək. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. sallanmaq. salğanmaq).
-sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə: salvac. salvaz. sallab.
-incə mıncıq kimilərdən sapa düzülüb, boyundan sallanan boyun bağ: sallama. sinəriz.
-qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.
-nərsədən sallanan uzun şırıq: salma. - salma don.

sallancaq 1. salıncağ. körpə beşiyin içinə qoyub yırqalanan qutuq, qoyuq. - salıncağ çevirmək, yırqalamaq. 1. kuf. 1. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. salma saçağ. salığ. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).

sallanıb -sallanıb durmaq: salbarmaq. - salbar buğlu.
-sallanıb qalmaq: saxıdamaq. saxıdmaq. səkidmək. səkidəmək. salıdamaq. duraqsamaq. - səkimədən keç sözə. - istəyib istəməyib, saxıdıb səğidib olan qalan yarıları, tutu, larıda əldən verdi.

sallanıq sallanaq. sallancağ. sallacağ. salma saçağ. salığ. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).

sallanmaq 1. (əsrilmək. sərilmək. səkilmək. salğanmaq). sərgək. 1. sərgərdan. avara. 1. sağa sola sallanan. 1. əsrgək. əsrik. kefli. 1. salğanmaq. silkənmək. silkələnmək. 1. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. salığmaq. salnığmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti) . 1. salvanmaq. sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. ağırca, guruna axınmaq. 1. silkinişmək. ırqanmaq. yırqanmaq. çalxanmaq. oynamaq. 1. 1. titrəmək. titrəşmək. saçqınmaq. saçıramaq. sıçqınmaq. - ürəyim saçqındı. 1. asılı durmaq. asılmaq. 1. atılıb düşmək. 1. oynamaq. dans edmək. 1. sallacıramaq. salsıramaq. yapığınmaq. hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik edmək. 1. sallacıramaq. salsıramaq. üzün turşatıb durmaq. 1. sallamaq. oynamaq. rəqs edmək. 1. sınğmaq. 1. aşağı düşmək, enmək, əğilmək. yatmaq. çökmək. 1. dəğərdən, dəğişdən, qiymətdən düşmək. azalmaq. 1. sarğmaq. axmaq. süzmək. - yer altı sallanan sular. 1. titrəmək. - yel altında, yapraqlar sallanırdı. 1. bel vermək. bükülmək. - qala duvarları sallanmadan ayaqda durar. - dağ başında bitən çinar, sallanmadan durur durar. 1. salanğlamaq. salğanmaq. salıkmaq. salkımaq. (> sarkmaq). 1. salınqırmaq. salğınmaq. aşağı əğilmək. - yemli ağac, salınğar: aşağ əğilər. 1. salınqırmaq. salğınmaq. atılmaq. - ırmağın dərinlərinə (dərin yerlərinə) yekə qayalar salğındı. 1. salqamaq. salqanmaq. salqışlamaq. boş gəzişmək, dolaşmaq. 1. sarsınmaq. salsınmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq. 1. asılmaq. sarmaq. sarınmaq. sarılmaq. tapınmaq. bağalı, bağlı, sadiq qalmaq. yapışmaq. bağlanmaq. taxınmaq. ümüdün itirməmək. arayıb bulmağa çalışmaq. sinicləşmək. 1. salğanmaq. səksənmək. silkinmək. silkənmək. titrəmək. 1. salvıramaq. - salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim. 1. sərğildəmək. sərildəmək. səlgildəmək. sənğildəmək. titrəmək. dəbərlcənəmək. sağa sola yollanmaq. - yel vurub yapraqla sərğildəyir.
-aylaq aylaq dolaşmaq, gəzinmək, sallanmaq, üşənmək, bəkləmək: sərinmək. pərsələmək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə