Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


sallantı 1. eniş çıxış. 1. salğantı. uzantı. quyruq. sallantırtmaqYüklə 13,47 Mb.
səhifə84/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   171

sallantı 1. eniş çıxış. 1. salğantı. uzantı. quyruq.

sallantırtmaq sallandırtmaq. sallatmaq. səksəndirtmək. səksətmək. önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq.

sallar salar. salğar. 1. (saldıran) iyid. şüca'. 1. uca boy.

sallaş -sallaş çallaş: sallac çallac. çırıl çılpağ.

sallaşınmaq salışınmaq. salışıqda qalmaq. gecikmək. sürüncəmədə qalmaq.

sallaşmaq 1. arası dəğmək. düz gəlməmək. - niyə dosdunla sallaşdın. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. çağırlanmaq. gövdələnmək. yapılanmaq. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. çəkirlənmək. dartınmaq. ağırlanmaq. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. gərginləşmək. 1. çağlanmaq. çağlınmaq. çallanmaq. yellənmək. 1. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq. 1. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. singirlətmək. muzahimət vermək.

sallatmaq 1. sallandırtmaq. səksəndirtmək. səksətmək. önəmli atılımlar, iqdamlar qaldırtmaq, qıldırtmaq. 1. oynatmaq. rəqs etdirtmək. 1. sallamaq. sarkıtmaq. sarqıtmaq. sosurtmaq. təhdid edmək. müşrif edmək. 1. sallamaq. asmaq. e'dam edmək. 1. salvatmaq. üsdən aşağ uzatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.

sallayan -üzgöz sallayan: somutqan. tomutqan. sumutqan. büzütgən. küsəgən.

sallayı salayan. salağanda. salıvər. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd.

sallayıb -sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq: saldarlamaq. ağır yüngül edmək. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

sallı 1. çağlı. çağıl. çağır. (iri) yapılı. 1. çağlı. çağıl. çəkirli. çəkili. dartılı. ağramlı. ağır. 1. çağlı. çağıl. gərgin. 1. çağlı. çağıl. çallı. yelli. 1. silli. sikkəli. çapalı. sınlı. bitimli. əndamlı. - sikkəli toprağ. 1. sinli. sinğli. sillik. silgik. silli. silik. boy buxunlu. xoş əndamlı.
-sallı sartlı:sallısoplu: 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1. dosdoğru. gərəyi kimi.

sallıq 1. savlıq. sovluq. sobluğ. uzunluq. boyluq. 1. yallıq. yalnızlıq. təklik. 1. şölənğ. şölən. şöləngə. qurama. yeyib içməkli qonağlıq. tutşuq. tuştuq. rəsmi, təşrifatlı çağrış.

sallısoplu sallısoplu. sallı sartlı. 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1. dosdoğru. gərəyi kimi.

salma 1. səllə. səlmə. sərmə. çalla. çəlmə. çalma. sarıq (əmmamə). - kəlləsinə səllə hörmüş. 1. silmə. silim. salım. nərdəysə (bir yerdə) süs olaraq, oyuq qabarıq işlənmiş naxış. (korniş). 1. silmə. silim. salım. kətibə. lovhə. 1. silmə. silim. salım. gəc bori. 1. fəri' qol, yol, soru. 1. firuat. 1. vijə. 1. zəmimə. 1. sallama. saldırma. saltur. satur. saluc. çaçur. böyük, ənli, ucu əğri piçağ. 1. kərdi. evlək. 1. bölünmüş toprağın, nərsənin hər bir bölümü. 1. çevrəsi, üstü qapalı yer, dam. 1. həlim. dişlik. lahana. 1. çatıda işlənən, yük altına qoyulan, iri, yoğun, dayamlı dirək. 1. dəğişik tikələrin yapışdırılmasından oluşan nərsə. muzaik. 1. nərsədən sallanan uzun şırıq. - salma don. 1. ətək. 1. örtük. yazma. 1. kanal. çəkilən arx. 1. ağır. səngin. 1. döşəmə. 1. yasma. yasama. məsnoi'. 1. gətirmə. başqa yerdən gətirilmiş. - salma görənək. - salma din (: başqa yerdən gətirilmiş rəsm, dəb, din). -salma su: çəkilmiş arx. 1. iki ağızlı balta kəsər. 1. sağma. səpmə. (salman. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan) bir yerə, verilən, atılan, bağışlanan, bir yerdən, kimsədən alınan, gələn, yığılan pay, pul, nərsə. kömək. yardım. eanə. - bu kəndin çox işləri salmalıq parası ilə yollanır. 1. salman. səlman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd. 1. salmıq. salda. səlbi. nəfy. mənfi. təfriqi. rədd. 1. salmıq. salda. iki nərsə arasında qalan boş yer. 1. salmıq. salda. gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq. 1. salmıq. salda. saldu. mubahisə. münaqişə. 1. salmıq. tikmə. tikmik. ağac qələməsi, fidanı. 1. salqa. səlmə.
- aslama salmaq: ribhə, faizə yatırmaq.
- salma çay: şirin çay.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
- yola salma: ötürmə.
- özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. (salmaq: vurmaq).
-salma saçağ: salığ. sallancağ. sallacağ. sallanaq. sallanıq. ( salxım. salğım. aslağ. asılı. hər bir sallanan nərsə).
-yada salma keçəni keçdi ömür durmazsan, gələcək gözləyəyiri olki gülər üzləri var. (durmazsan: qalmazsan. fanisən) .

salmaq 1. səritmək. açmaq. (# sərimək. sarımaq: sırımaq. burmaq. bükmək. toğlamaq. tovlamaq. dəngitmək (> tənidən (fars)}. 1. səkritmək. səkirtmək. qaçırtmaq. atlatmaq. rədd olmaq. - tam sayıları birbir, səkirtmədən oxudu. 1. sərmək. sərimək. yerdə bıraxmaq. atlamaq. unutmaq. üzərində durmamaq. dışında tutmaq. qarışdırmamaq. velləmək. sərf nəzər edmək. - heç bir incəliyi sərmədən işi bitirdilər. 1. sərpmək. sərmək. sarçıtmaq. saçrıtmaq. yaymaq. dağıtmaq. 1. yerləşdirmək. tutdurmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. sancmaq. saşmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. . 1. atmaq. sıyırmaq. ayırmaq. soymaq. - əğnivi salda dinc yat. - o moda çoxdandı salınmış. 1. uzatmaq. - sal salmaq: sudan keçmək üçün uzatılan tuluğ, təxdə, dirək. - əl salmaq: qol salmaq: əl uzatmaq. - ayaq salmaq: ayaq uzatmaq. - ip salmaq: ip uzatmaq. - sim salmaq: sim uzatmaq. 1. nərsəni bir yönə doğrultmaq, fırlatmaq, atmaq, qoymaq. - suya daş salmaq. - işə salmaq. yada salmaq. 1. atmaq. tullamaq. - pəncəriyə daşı kim saldı. 1. itirmək. düşürmək. - bala bax gör hara saldın. 1. solmaq. - bu parça gün qabağında boyasın salır. 1. çalmaq. çıpmaq. çırpmaq. çarpmaq. çapmaq. vurmaq. - ənsəsinə elə saldı ki iki qədd oldu. 1. səpmək. sərpmək. saçmaq. - tuxum salmaq. 1. göz, əl qoymaq. 1. atmaq. ayırmaq. saxlamaq. - heç nə salmadan bir bir söylədi. 1. tə'yin edmək. - görüşü yarına salmaq. 1. açmaq. sökmək. - gün saldı. - dan saldı. 1. yazmaq. - qol salmaq: imza qoymaq. 1. atmaq. almaq. aşırmaq. (yemək. içmək). - üç istəkan salıb başın atıb yatmış. 1. tökmək. çıxarmaq. - su salmaq. tər salmaq. - pul salmaq. 1. uçurmaq. yıxmaq. - sel bir gündə bu duvarı saldı. 1. əsmək. - yel iticə salır. 1. patlatmaq. odlamaq. - bomb salmaq. - top salmaq. 1. tikmək. dikmək. əkmək. 1. çalmaq. çıxartmaq. istixrac edmək. - altın salmaq. 1. ağızmaq. devirmək. - yel ağacları salmış. 1. (uzaqdan əl) eləmək. yeləmək. silkəmək. təprətmək. bulğatmaq. burğatmaq. işarə edmək. - əl salmaq: əl sallamaq: əl eləmək. 1. çıpmaq. çırpmaq. 1. qoymaq. taxmaq. - sap salmaq: yamağ salmaq. - küp salmaq. 1. salğamaq. salağmaq. göndərmək. - elçi, carçı salmaq. - pulu kim üsdə salğadın. (kim üsdə: kim ilə. kim aralı. kimin təriqiylə) 1. (dalmaq) dəlmək. deşmək. sancmaq. 1. (nərsiyə) ötürmək, almaq. daxil edmək. 1. içinə qoymaq. - buları hələlik sandığa sal baxalım. (sandağ: pul qoyulan qutu). - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (saldağ: yəxdən. çəmədan). - götürüb çüntüyənə saldı: cibinə qoydu. - biriynən qonuşanda əllərivi çüntüyüvə salma: cibivə qoyma. 1. sərmək. döşəmək. - orun salmaq: (1. yer, yatağ salmaq. 1. yerin bərkitmək. yerləşmək) 1. qoymaq. təyərləmək. təhiyyə, amadə edmək. - çaxır, turşu salmaq. 1. soxmaq. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. zorlamaq. - səni kimsə bu duruma salmamış ki, özün özüvü saldın. - quş salmaq: quş uçurtmaq. - ova quş salmaq: ov üçün quş uçurtmaq. 1. nərsəni gərəkdiyi yerinə, durumuna qoymaq, yerinə gətirmək. - yadından çıxmasın, qapının dalın sal. - qabına salmaq: gərəkdiyi qarşıtı vermək. - bunu ona salanmadım. 1. vurmaq. çırpmaq. - yumruq salmaq. - qılıc salmaq. 1. çəkmək. rəsm edmək. - nəxşə salmaq. 1. örtmək. - üstüvə bir nərsə sal. 1. bağlamaq. tuddurmaq. - ucuna ip salıb çəkdilər. 1. (bir nərsədən nərsə) çıxmaq. - bu il ağaclar gül salmadılar: çiçəklənmək. başaqlanmaq. barlanmaq. 1. bina edmək. - yud alına, ev salına, çox keçər. 1. aşağı düşürmək. - başıvı sal ged işivə. 1. soxmaq. dəxil edmək. dəxalət vermək. - bu soruya onu salmayın. - hər işə burnu salma. 1. asmaq. - paltosun çıxarıb asamıya saldı. (asama: rəxt aviz) 1. kəndi ilə götürmək. - yanında (üstündə) pıçağ salma. 1. başvurmak. dəğinmək. əl atmaq. - güc salmaq: zorlamaq. 1. çıxarmaq. - paltarı, ötügün salıb oturdu. geyim başmağın çıxartdıb əyləşdi. 1. vurmaq. - özüvü görməməyə salma: özüvü görməməyə vurma. - görməzgə salmaq: görməzlikdən gəlmək. - bilməzliyə salmaq: bilməzgə salmaq: bilməzlikdən gəlmək. 1. çırpmaq. döğmək. - ürəyin salmasın: çırpmasın. 1. düşürmək. - bunu hara salağ. 1. itirmək. - ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. 1. yürütmək. mətrəh edmək. - sözün salmadan kim biləcək nə istirsin. 1. xəbər vermək. - salmadan nəyə gəldin. 1. nərsə ilə işarə edmək. - uzaqdan əl salıb getdi. 1. göndərmək. - malları hələ salmamışıq. 1. yıxmaq. - yel ağacları saldı. 1. ayırmaq. 1. damqalamaq. çap edmək. zərb edmək. soxmaq. - pul salmaq. 1. döğmək. vurmaq. zərbə endirmək, düşürmək. 1. qoymaq. - tör salmaq: dəb, rəsm qoymaq. 1. salamaq. qiyaslamaq. 1. salbamaq. bıraxmaq. sərbəs ötürmək. - cilov salbamaq: ovsar, dizgin bıraxmaq. - qopay salbamaq: izləməkdə köpək bıraxmaq. bir yerə, biri üstünə it ötürmək. 1. salbamaq. itirmək. - harda saldım, bilmədim. 1. salbamaq. boşaltmaq. - içindəkiləri sal qurtul. 1. salbamaq. qurbamaq. qurmaq. döşəmək. yerləşdirmək. yerə bıraqmaq. inşa' edmək. - qapqa salbamaq: düzaq qurmaq. - yol, tikinti salbamaq. 1. salıtmaq. salımaq. sarımaq. sərimək. - ələ salmaq: ələ gətirmək. - ələ sərimək: dolandırmaq. alaylatmaq. alaya qoymaq. baş başa qoymaq. 1. salıtmaq. salımaq. dikətmək. - səs salma. 1. salıtmaq. salımaq. qoymaq. vəz' edmək. (qanun) keçirmək. - yasa salmaq. 1. salıtmaq. salımaq. yazmaq. qeyd edmək. - bunuda dəfdərivə sal. 1. salıtmaq. salımaq. qoymaq. salmaq. sorlatmaq. soratlamaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. savmaq. ötürmək. - suyu tarlaya sav. 1. sorlatmaq. soratlamaq. salmaq. salıtmaq. salımaq. qoymaq. açatmaq. açatımaq. icazə, musaidə, ruxsət vermək. - keçən öğündə salıtmadız. - mən belə bir oyuna salınamam. 1. sallamaq. qılmaq. döşəmək. uyqulamaq. başarmaq. icra edmək. 1. saldırmaq. bərpa, dayir edmək. 1. sallamaq. saşmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək).
-birbirin yada salmaq, xatırlamaq. sağınışmaq. səğinişmək. umursuşmaq. anırışmaq. yadanışmaq.
- ağram salmaq: yüklənmək. - ağız salmaq: dişləmək. - aldava salmaq: aldatmaq. - aldın verdimə salmaq: pis duruma qoymaq. - başın ətəyinə salmaq: bağış, ötüş istəmək. - qara salmaq: bir yerə gəlmək. bir yerdə görünmək. - qarın salmaq: göbək salmaq. - gözdən salmaq: 1. özənsizlik edmək. 1. gözdən qaçırmaq. 1. baxımsız bıraxmaq. - qulaq, dinğ salmaq: dinləmək. - tin salmaq: soluq alıb vermək. - girə, duzağa salmaq: aldatmaq. - döşək salmaq: yataq sərmək, açmaq. - yol salmaq: yeriyib, dolaşıb durmaq. - dövül salmaq: ürkü salmaq. - ulduza qaş salmaq: kefi yerində olmaq. - oyunluğa salmaq: şuxluğa qoymaq. - sala salmaq: söz salmaq.
-su salmaq: sağınmaq. suğunmaq. işəmək. - çox su içən uşaq yerinə sağınarmış.
-yada salmaq: yadanmaq. sağınmaq. sanığmaq.
-ələ salmaq: quyruğuna tənikə bağlamaq. alaylamaq.
- aslama salmaq: ribhə, faizə yatırmaq.
- ara salmaq: 1. ilişgi qurmaq. 1. ortağ olmaq.
- qaraş salmaq: gözərləmək. nəzər salmaq.
- sap salıb baxmaq: incədən incəyə, araq araq qaramaq.
- yola salmaq: uğurlamaq.
- ox salmaq: oxlamaq.
- dağ salmaq: 1. iz qoymaq. 1. yaxmaq.
- gəpə baxmaq: danışdırmaq. qonuşdurmaq.
- tuxum salmaq: 1. tuxuma düşmək. tuxumlanmaq. 1. tuxum əkmək.
- piçağ salmaq: piçağ çəkmək.
- qulaq salmaq: dinləmək.
- qol salmaq: əl qoymaq.
- çəkiyə sal: tərazıya qoy.
- yer, yatağ salmaq: orun salmaq.
- iy salmaq: bur saçmaq
- saldınsa bul, qoydunsa götür. qaçırdınsa tut.
- salındığı yerdə otlamaq: heç bir ilərləyiş göstərmədən durmaq.
- söz salmaq: 1. sözün edmək. 1. söz atmaq. sözlə sataşmaq.
- salıb gedmək: qoyub gedmək.
- ad salmaq: ad qoymaq.
- çığır salıb ağlamaq: hay küylə ağlamaq.
- çağu salma: uca səslə bağırmaq.
- yola salma: ötürmə.
- soğar (soxar) salma: təmrənli ox atmaq.
-hay küy, hay bıdırıq salmaq: küğrüşmək. küyğüşmək. küyrüşmək. - öz evində küğrüşən, uyuz (quduz) qalır: kəndi yurdunda çığır bağır salan, özünə qudurar (na şükürlük edər)
- gözümçıxdıya salmaq: gürgələmək. bıqdırmaq. beziqdirmək. qoxlatmaq. qoxulatmaq. qoxutmaq. qoxturmaq. - bu iş məni lap gürgələdi.
-ələ salmaq: salamaq. alaylamaq.
-sağmana salmaq: salamanlamaq. sahmanlamaq. sağmanlamaq. sağsıllamaq. çağçıllamaq. nərsəni yoluna qoymaq. hazırlamaq.
-salxım salmaq: salınğlamaq.
-nəqşə, naxış salmaq: naxışlamaq. savatlamaq. çalatlamaq.
- çığır bağır salmaq: səğrəkləmək.
- saya salmaq: say qoymaq. saymaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü hammıya say qoyur.
-içinə salmaq, işləmək: sıxılmaq. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir.
-işdən çıxartmaq, salmaq:səkitmək. salıtmaq. atlatmaq. fələc edmək.
-işdən salmaq: səkətləmək. səktələtmək. səkələtmək. (< səkmək: atılmaq) yana atmaq. yetgisin (tanlığ, səlahiyyət, təsdiq, kart, əhliyyət) almaq. alı qoymaq. fələc, məfluc edmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.
-həlim salmaq: sınmaq. sınımaq. xaşlanmaq.
-içinə salmaq: sinmək. dalqınmaq. içində saxlamaq, gizləmək. - bu olayları sinmişdə, sindirənməmiş.
-nərsiyə nəqşə salmaq: sıramaq. sırımaq. nəqqaşlıq edmək.
-yola salmaq: savsalamaq.
-həlqəyə salmaq: sınclamaq. sincləmək. qurşamaq. dövrələmək.
-suya salmaq: suvutmaq. sulandırmaq. sıvıtmaq. sıvdırmaq. sıvqırmaq. süvdürmək. süvütmək. sıratmaq. sırıtmaq. sızıtmaq. sızdırmaq.
-əldən salmaq: sökmək. açmaq. - bu iş onu sökdü.
-kök salmaq: kökləşmək. sığınmaq.
-bolluqda ağac salmaq: sapralamaq. salğalamaq. tikmək.

salmalaşmaq salımlaşmaq. yaxalaşmaq.

salmalı bəzəkli. nəxşəli. yarağlı. rəsmli. tərhli.

salmalıq xəzan. yaprağ tökümü.

salman 1. salaman. sinci. sincir. sinsar. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi. 1. salaman. sağday. sayaq. sıyaq. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. toxmaq. 1. sağman. səpmən: el içində gəzib bir törk, hünər göstərərək para toplayan 1. sallama. salman toxmaq. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir). 1. salma. səlman. saltabaş. salabaş. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.
-salman toxmaq: sallama. salman. güpsə. güpsük. uzunsov, yoğun, ağır toxmaq çeşiti. (paltar yumaqda, küncüd, cəviz halvası çalmaqda işlənir) .

salmanaşmaq salmanmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq. sırvalaşmaq. ciddiləşmək.

salmanmaq salmanaşmaq. sincirmək. sincirəmək. sinsaramaq. ərginləşmək. sırvallaşmaq. sırvalaşmaq. ciddiləşmək.

salmanta biçin ardı qalan töküntü taxıl.

salmaşıq əngəl. çıpıt. bəla. afət. təhlükə. qarmaşıq.

salmaşmaq çəkişmək. tutuşmaq. (dərgir olmaq) .

salmata salma. salman. səlman. saltabaş. salabaş. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.

salmatan salmadan. xəbər vermədən. - salmadan nəyə gəldin.
- sözün salmadan kim biləcək nə istirsin. (salmaq: mətrəh edmək).

salmatuvaq salmaduvağ. bəzəkli örtük.

salmaya - yıxılırsa biri əldən tutasan sən kişisən, düşənə vurmuyasan taqqa təkə sən kişisən, varasan malla davara yoluvu azmıyasan sən kişisən, əzilib ya əzələr olsana topraq təki bərk sən kişisən, istəyin salmaya əldən ələ, ovsarlıyasan sən kişisən, kar koru kəl keçəli manlamasan sən kişisən (istəyin: həvəsin. nəfsin). (manlamasan: ayıblamayasan).

salmaz - küt küt yeyər yoncanı, yada salmaz daycanı. (küt küt:kürt kürt. xırt xırt. xıt xıt. xırp xırp. xıp xıp. qırç qırç) .

salmıq salmığ. 1. saltığ. salbat. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. saltığ. salbat. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq. bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik. ustuvarlılıq. 1. saltığ. salbat. boyluluq. boyqallıq. heykəllilik. 1. saltığ. salbat. dəğərlilik. ərzişlilik. 1. saltığ. salbat. yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. saltığ. salbat. etginlik. müəssirlik. tə'sirlilik. 1. salma. salda. səlbi. nəfy. mənfi. təfriqi. rədd. 1. salma. salda. iki nərsə arasında qalan boş yer. 1. salma. salda. gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq. 1. salma. salda. saldu. mubahisə. münaqişə. 1. salma. tikmə. tikmik. ağac qələməsi, fidanı. 1. salqut. ağırbaş. mətin. səlabətli.
-salmığ salmığ: saltığ saltığ. salmığlı. saltığlı. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın.

salmıqı -sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).

salmıqlamaq 1. çəkiləmək. çəkəmək. çəkmək. ağırlamaq. dartmaq. 1. saltığlamaq. dənər dənər edmək. sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq. - belə saltığlayan görməmişdim indiyə dək.

salmıqlı 1. çəkili. ağramlı. ağır. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. mətin. ağır. bağdallı. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. boylu. boyqalı. heykəlli. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. dəğərli. ərzişli. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar. 1. salmığlı. saltığlı. salbatlı. etgin. müəssir. tə'sirli. 1. salmığlı. saltığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın.

salmıqlıq salmığlıq. salqutluq. ağırbaşlıq. səlabət.

salmıqsız 1. çəkisiz. ağramsız. yüngül. 1. salmığsız. saltığsız. əsərsiz.

salmış - qocalıqdı kölgə salmış üstümə, odum sönüb kimsə durmaz tüstümə.

salmıt (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə.

salmıtlamaq > samartlamaq. sıçıb batırmaq.

salna uzunluğuna. savına. sovuna.

salnıq xuraman.

salnıqmaq salnığmaq. salığmaq. salxmaq. salxanmaq. salqmaq. salqanmaq. salqınmaq. sallanmaq. - gecə qalxar, günüz salxar. - gecə qalqanar, günüz salqanar. (tapmaca). (gül çeşiti).

salnış salınım. səğriş. səkişim. səkiş. titrəşim. nəvəsan.

salnışmaq salımışmaq. salınışlaşmaq. tutuşmaq. tutşunmaq. (dərgir olmaq). - hər gələnlə salnışma.

salov silov. salva. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

salpa dəridə oluşan sallaq şişlər.

salpaqıran salpaqıran. şəpəqıran. dalqaqıran. şəpəbasan. şəpəsiq. şəpəkəsən. dalqabasan. dalqakəsən. şəpə, dalqa sıyan, sındıran.

salpal səlpəl. 1. çox az. bir az. endək. - salpal yağmır çilədi. - düşün (naharı) çox yedim, axşam səlpəldə yeyəmmədim. 1. ufaq təfək, dəğərsiz olan. - səlpəl nərsə.

salpalanmaq salpanmaq. yalpalanmaq.

salpan 1 . sallaq. - salpan qulaq: uzun, sallaq qulaq. - salpan baş: uzun, sivri kəllə. 1. salığan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı. 1. salığan. siləgən. silpən. sələgən. səlpən. sallanan. səkingən. səkgən. titirən. çalxanan. təprəşən. təpəgən. oynayan. (cünban). - siləgən çənə. - səkgən. saqqal. sələv. sələğ. salağ.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə