Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


salpanmaq 1. olduğu dəngəni, təaadülü itirmək. 1. salpalanmaqYüklə 13,47 Mb.
səhifə85/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   171

salpanmaq 1. olduğu dəngəni, təaadülü itirmək. 1. salpalanmaq. yalpalanmaq.

salpı aslaq. sarxıq. - salpı qulaq. - salpı dodağ.

salpıq 1. salpığ. səlpik. əsə əsə, yalpalanıb yeriyən, duran. 1. salpığ. səlpik. şələxdə (< sələxdə. salağda) götün işə verməyən.

salpımaq sapımaq. uzanıb, incəlmək, işgəlmək.

salpınmaq silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salqınmaq. 1. nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq. 1. (sağa sola, alta üsdə) titrənmək. çalxanmaq. oynanmaq. təprənmək.

salpıtmaq sapıtmaq. salğıtmaq. təprətmək. - quyruğun sapıtğan at.

salpıvermək saypıvermək. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

salramaq sarlamaq. hazırlamaq. amadə edmək. - işə sarlanın.

salraşmaq sallaşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. 1. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq. 1. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. singirlətmək. muzahimət vermək.

salrıq salrığ. sitrik. sıtrığ. sığtırığ. sınğın. singin. tumruş. (turşru. əxmu) .

salrınmaq sarlınmaq. düz duranmayıb dəbərcələnmək. təlvənmək. təlbənmək. səndələnmək.

salrışmaq sarlışmaq. sallaşmaq. salraşmaq. 1. nərsə ilə, salına salına, uzun uzadıya uğraşmaq. 1. sarsıtmaq. sataşmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. singirlətmək. muzahimət vermək.

salsaq salsağ. 1. sarsağ. sərək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm sərsərəm. sərəsərpə. avara. dəngəsiz, olçüsüz, dalğaq, dağınağ kimsə. əsrik, kefilyə tay davranan. 1. sarsağ. sərək. sərpəm. sərpik. sərləm. sərcəm. sərgəm. sərgək. > sərsəm dolma. sərik. alan. meydan. - bu sərik, bu sapıq: bu ala bu ara: bu meydan bu şeytan. 1. sarsaq. titrek. ürkək. ürkük. 1. sarsaq. titrek. sallanan. əsnək. lərzan. 1. sarsaq. titrek. dəngəsiz. dəğişgən. oynaq. lax. güvənilməz. qərarsız. istiqrarsız. mütəzəlzil. sübatsız. 1. sarsaq. titrek. qayqın. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. həyəcanlı. coşqun. alqın. mütəhəyyir. heyran.

salsaqlamaq salsağlamaq. sarsamlamaq. sarsağlamaq. savsağlamaq. 1. sərsəmləmək. avmağlamaq. axmağlamaq. səfehləmək. 1. sürülüb səriklənmək. boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək.

salsal salasal. hammı. tamam. bütün. - salasal el ora toplanmışdı. - birin bıraxmadan, kitanların salsalın yığıb götürdülər.

salsala sırasır. sırsıra. silsilə. 1. dəğərinə görə sıralanmış, sıranmış olan. 1. şəcərə. xanidan. 1. ardış (kərvan) birbirin ardından uzanan duru. sap. rişdə. - dağ sırsırası. - sanlar salsalası: ə'dad silsilə. 1. qatın (tikələrin birbirinə qatılmasından oluşan nərsə. catena (ingilis). qolqa. qolbağ. qulbağ. qıyınc. zəncir. (séquence). 1. sıra. seri. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. (məcmuə'. rədə. rədif. səf) .

salsalaman sıyış. sıyaş. sınanış. sınaş. sırvaş. sırvat. çaba. tutu. ciddi cəhd. qeyrət. sə'y.

salsalan salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən .

salsalış sərsiriş. saçrış. israf.

salsallamaq salsatlamaq. salsatmaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq.

salsalmaq salsanmaq. asçanmaq. asçalmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək. özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

salsam 1. çalsam. saçın. saçğın. pərişan. şuridə. 1. səlsəm. sərsəm. salavır. salağı. abdal. sapdal.

salsamaq salcamaq. səlcəmək. səlsəmək. silkişmək. titrəmək.

salsanan salsalan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən .

salsanmaq salsalmaq. asçanmaq. asçalmaq. sınsınmaq. sinsinmək. özütmək. ötüzmək. özün öldürmək. xodkoşluq edmək. intihar edmək. (salsalan: salsanan. asçanan. sınsınan. sinsinən. özütən. özün öldürən) .

salsap sərsəp. salsar. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

salsar 1. qartat. qarsat. qarşat. muqavim. istadə. 1. salsaray. (yekə saray) küşg. qəsr. 1. salsaray. (yekə saray) mehman saray. mehman səra. 1. salsaray. (yekə saray) kərvansara. 1. sərsəp. salsap. açıq. qate'. dürt. dürüt. sərik. sərih. rok.

salsaray salsar. (yekə saray) 1. küşg. qəsr. 1. mehman saray. mehman səra. 1. kərvansara.

salsat salqat. > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) 1. sərxət. ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. kətibə. lovhə. 1. tablo.

salsataş sarsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş oldu.

salsatlamaq salsallamaq. salsatmaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq.

salsatmaq 1. salcatmaq. səlcətmək. səlsətmək. silkitmək. titrətmək. 1. salsallamaq. salsatlamaq. sallamaq. salqatmaq. asılı, məəttəl qoymaq. yubatmaq. damıtmaq.

salsay sanağ. mahasibə. nəticə. hasil.

salsıq 1. . samsıq. sərsik. səfeh. axmaq. - salsıqlama: sərsikləmə. səfehləmək. - diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh. 1. sarsıq. çalsıq. sarsımba. sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) 1. sarsıq. çalsıq. oynağ. çağlağ. mütəhərrik. 1. sarsıq. çalsıq. əl ayağı titrəyən kimsə. 1. sarsıq. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1. sarsıq. çalsıq. dövənmiş. döğənmiş. təhrik olunmuş.

salsıqlama sərsikləmə. səfehləmək.

salsımaq sərsimək. yalpalamaq.

salsın -kölgə salsın ağac kəndi dibinə, qaykişini odun yığma ipinə. (qay: pis).

salsınavıq səndələvik. səğdələvik. saldıravıq. sarsıravıq. titrəvik. titrək.

salsınmaq 1. . səndələmək. səğdələmək. saldıramaq. sarsılmaq. titrəmək. 1. sarsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq.

salsıra sallacır. salcıra. sallağ. hövsələsiz. heç bir nəsədə dirəmiyən, dayamıyan.

salsıramaq sallanmaq. sallacıramaq. 1. yapığınmaq. hövsələsizlik, təmbəllik, gəvşəklik edmək. 1. üzün turşatıb durmaq.

salsırı sürsat. başdansovdu. yaxma bulamac. tez, kötü yapılan iş. - yaxma bulamac otağı boyamış.

salsıtmaq sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

salstırtmaq salsdırtmaq. sarsdırmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

salsuq sarsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.

salsum samsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox.

salsür rutin.

salsürünə sarsürünə. -boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.

salt 1. ancaq. böylə ki. bu dəğər ki. bu dədər ki. 1. yalnız. yalın. tək. - salt başıma sürdüm yaşadım, umurdum aldım, umumlmazı alamadım. 1. təkin. sırf. bilxassə. 1. butlaq. batlaq. mütləq. 1. fərd. 1. lazim. - salt ediş: lazim fe'l. 1. salta. yüksüz at. 1. salta. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə. 1. salta. yuçut. sərbəst. azad. 1. səlt. çalt. tamamiylə. tamamən. durşuna. tutşuna. - çalt daşlıq yer. - suya düşüb səlt su olduğ.
-salt suvay: sat subay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.

salta > səltə. şəltə. {> səlitə (fars)}. 1. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. savığ. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. saldırat. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin. 1. gözü bərk. utmaz. ötməz. həyasız. 1. 1. dam. qəfəs. - quşların hamsı salta salındı. 1. müfrəd. 1. salt. yüksüz at. 1. salt. salt suvay. sat subay. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə. 1. salt. yuçut. sərbəst. azad. 1. salda. sağalı. boy boslu. uzun boylu. qamətli. 1. salda. dalla. dalda. saxlı. gizli. sirr. sekret. 1. salda. salba. saban. sapan. pulluq. xış. 1. salda. salma. salmıq. səlbi. nəfy. mənfi. təfriqi. rədd. 1. salda. salma. salmıq. iki nərsə arasında qalan boş yer. 1. salda. salma. salmıq. gəlir gedirin arasında olan ayrım, tanal, fərq. 1. salda. salma. salmıq. saldu. mubahisə. münaqişə.

saltabaş saltabaş. salabaş. salma. salman. səlman. salmata. salaxanta. suyuğ. qeyd şərtsiz. laqeyd.

saltaq 1. > şıltaq. saldıran. çapıtan. mütəcaviz. 1. salanc. saltağan. dirsənc. basanc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı istək ibram, təqaza. 1. saldağ. yəxdən. çəmədan. - geyimlərin saldağa salıb, bağlayıb çıxıb geddi. (salmaq: içinə qoymaq) 1. . saltax. sartax. üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt. 1. saltax. şaltax. çaltax. şoltax. boltax. uzun, geniş geyim. 1. saltax. şaltax. biçimsiz iri, şişman. 1. şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. daltaq. çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi. 1. saldağ. salvağ. ağızdan salınan su. tüpürük.

saltaqan saltağan. saltaq. salanc. dirsənc. basanc. istəyində çox daynaqlı olan. aşırı istək ibram, təqaza.

saltaqlama -çaltaqlama, saltaqlama, şıllaqlama işi: şıltaq. şıllaq. şaltaq. çaltaq. saltaq. daltaq.

saltaqlamaq 1. . saltaxlamaq. şaltaxlamaq. biçimsizcə, çirkin görünəcək dək şişmanlamaq. 1. şıltaqlamaq. şıllaqlamaq. şaltaqlamaq. çaltaqlamaq. daltaqlamaq. çallaq, şıllaq atmaq.

saltal 1. . sattal. saytal. sağtal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər. 1. saldal. qələmə. 1. saldal. çiraqqaz. 1. saldal. baxca kimi yerlərin çevrəsinə salınan, taxılan incə, uzun, düz dirək, sırıq. 1. saldal. sərən. asma, möv çardağı.

saltalamaq saçmalamaq. səfehləmək.

saltamaq 1. (sallamaq. : nərsəni atmaq) sillə vurmaq, atmaq. siltəmək. 1. saldamaq. salqamaq. yalqamaq. qalqamaq. nərsəni qoğzayıb titrətmək. - əlivi salqa. 1. saldamaq. satlamaq. nərsəni im olaraq göstərmək, təprətmək. imləmək. işarə edmək. - barmağıyla saldadı. 1. saldamaq. satlamaq. yollamaq. göndərmək. - gedəndən bəri bir xət yazıda saldamamış. - özəl qaravullar satladır. 1. saldamaq. satlamaq. yıxmaq. - sel basıb ağacları saldamış. 1. saldamaq. satlamaq. salınğlamaq. yoldan götürmək. təmizləyib, dəf edmək. - acımadan qarşına çıxdığın saldadı. 1. . sayğımaq. saymaq. sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. satqamaq. savramaq. aşramaq. aşmaq.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

saltan 1. el içində seçgin, güclü, bilgin kişi. başdağ. padşah. sultan. 1. yalına. tək başına. - ətacı saltan gəlmiş saltan gedmiş. 1. saltay. salbay. subay. evlənməmiş. mücərrəd. 1. yalnız. tək. 1. tanrı adlarından. - güvəndiyim o saltandır. 1. saldan. çəngəl. qaynaq. iki nərsəni qovuşduran tikə. 1. sultan. (su kimi) duru. arın. təmiz. sav. saf. 1. saldan. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı).

saltanmaq 1. . satlanmaq. (özünü salmaq) bir işə, nərsiyə ürək bulub girişmək. cürət, cəsarət göstərmək. - bu işə necə satlandın. 1. . şollaşmaq. salqınmaq. solqunmaq. salqışmaq. solquşmaq. sovlaşmaq. soğlaşmaq. suslaşmaq. sustalmaq. astınmaq. yastınmaq. düşgünmək. salqıymaq. salığmaq. salınmaq. salğınmaq. solquymaq. soluğmaq. solunmaq. solğunmaq.

saltap saltay. 1. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. rağib.

saltar saltər. (< salmaq) ürəkli, qorxmaz iyid. səfdər.
- saltar sultar: yırtığ pırtığ. cırım cırıq. parıç puruç.

saltarış saldarış. (sallayıb ağırlığına baxma) ağır yüngül edmə. yoxlayış. ölçəyiş. dartış. tutuş. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

saltarlamaq saldarlamaq. sallayıb ağırlığın yoxlamaq, ölçmək, dartmaq. ağır yüngül edmək. - danışdığın sözü saldarla sonra öt (ötür, de). - çuvalı saldarlamaq.

saltaş sardaş. sərdəş. 1. düz, yalağ daş, qaya. 1. düz ova, çöl. səhra. (> sərdəşt (fars)}.

saltaşmaq saldaşmaq. satlaşmaq. 1. imləşmək. birbirinə işarə edmək. 1. əlbəyaxa olmaq. birbirinə düşüşmək.

saltatların -saldatların başqanı: salqar. sağlar. salur (> salar (fars)}.

saltatmaq 1. . salqatmaq. > şellikləmək. salatmaq. atlatmaq. atşamaq. 1. qanıtlamaq. salıtmaq. saldıtmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır. 1. salıtmaq. sarmaq. sarqıtmaq. sarvalamaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

saltav 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qatar biçimində, toplum durumda birbirinə bağlanmış, bir yerə yığılmış nərsələr. məcmuə. müctəme'. totalitə. toplam. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. kompozisyon. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. sırvıc. uğdə. təəssüb. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. koleksiyon. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. toplanmış ea'nə, ianə. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. qarmaşıq. hər hankı bir nəyin qarışığı, biləşiyi. kompilikə. kompileks. biləşik. muğləq. mö'zəl. (zıplatın) mürəkkəb. - alçağlığ, üstünlük salçavı: aşağılığ, süperyorluğ duyqusu. 1. salçav. toxçal. qapçal. çitçal. bılok. sitə. -salçav sayı: kompileks sana. 1. salto. iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış. (xəşin) 1. . salıq. salçav. quruluş. qur. bina. ocağ. qoşma. bitit. tərkib. təşgilat. bonyad. bünyad. nəhad.
- kompilekslik: salçavlıq. güclük. soxsuluğ. müşgülat.

saltava 1. . salçava. > sərdaba. 1. < sərdaba > sərdabə. salkova. saltava. yeraltı otaq, kovaq.

saltay 1. . sələnğ. sərənğ. sərənğ. sərinğ. sərin. bol. açıq. geniş. yazın. fərax. - sələnğ yer. - sələnğ çıxmaq: eşiyə, açığ alana çıxmaq. 1. salbay. subay. saltan. evlənməmiş. mücərrəd. 1. saltap. sevik. sevril. savil. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub. 1. saltap. rağib.

saltər saltar. (< salmaq) ürəkli, qorxmaz iyid. səfdər.

saltı - paltosun çıxarıb asamıya saldı. (asama: rəxt aviz). (salmaq:asmaq).
-ikisin yel aldı, üçün yolda saldı. (salmaq: itirmək).

saltıq 1. kütük. kötük. oturğaq. ana oturağ, dəfdər. səbt, əsnad dəfdəri. 1. kütüklük. kötüklük. kötük. oturqaq. səbt, əsnad güdüsü, idarəsi. dəfdəri kolli səbt. 1. saldığ. araba, faytun otağı. 1. saldığ. kabin. 1. saldığ. otağ. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. puşə. kılasor. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. saldığ. salduv. saltuğ. (> sandığ) salduvağ. irtibat. ilişgi. 1. saltığ. salmığ. salbat. tək. yalın. yalnız. - dar gündə saltığ qaldıq. - saltığ kişidir, əlindən gəlsə yardım ed. 1. saltığ. salmığ. salbat. mətanət. ağırlıq. səqillilik. ustuvarlıq. bağdallılıq. e'tibarlılıq. mö'təbərlik. səlabətlilik. e’tibarlılıq. məhabətlilik. ustuvarlılıq. 1. saltığ. salmığ. salbat. boyluluq. boyqallıq. heykəllilik. 1. saltığ. salmığ. salbat. dəğərlilik. ərzişlilik. 1. saltığ. salmığ. salbat. yüklülük. barlılıq. hasıllılıq. 1. saltığ. salmığ. salbat. etginlik. müəssirlik. tə'sirlilik. 1. saltuq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş) 1. sandığ. 1. salqıt. > şellik. -saltığ saltığ: salmığ salmığ. salmığlı. saltığlı. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın.
-dərin saldığ, ambar:sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı.

saltıqı -selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.
-birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar: salgeç. salgeçit. savgeç. savgeçit. (sərquzəşt).

saltıqları -qadınların üzlərinə saldıqları, çənənin altından saqqal kimi sallanan saçağ bəzəkli üzlük: saqqal düzlük.

saltıqlı 1. . saltığlı. salmığlı. salmığ salmığ. saltığ saltığ. salığ. tək tək. təkin təkin. dənə dənə. dənər dənər. bir bir. (şomordə şomordə). - qonaqlar saltığı gəldilər. - saltığı ye boğularsın. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. mətin. ağır. bağdallı. səqil. ustuvar. e’tibarlı. səlabətli. heybətli. məhabətli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. boylu. boyqalı. heykəlli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. dəğərli. ərzişli. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. yüklü. barlı. hasıllı. - saltığlı bağlar. 1. saltığlı. salmıqlı. salmığlı. salbatlı. etgin. müəssir. tə'sirli.

saltıqsız saltığsız. salmığsız. əsərsiz.

saltımal qaltımal. nərsəni olduğ yerdə, bir az qoğzamaq, yuxarı saxlamaq üçün, altına tikə.

saltınmaq 1. . özün asmaq. asmaqla özün öldürmək, xudkoşluq edmək. 1. saldınmaq. salınmaq. sartınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki.

saltınsa - saldınsa bul, qoydunsa götür, qaçırdınsa tut.

saltıpişti saldı pişdi. tez yetişən tərəvəz çeşitləri.

saltır - saldır suldur: sallana sallana.

saltıramaq 1. . saldıramaq. səndirəmək. büdrəmək. 1. . saltıranmaq. yırtılmaq. parçalanmaq. 1. saldıramaq. salsınmaq. səndələmək. səğdələmək. sarsılmaq. titrəmək.

saltıran saldıran. saltaq. > şıltaq. çapıtan. mütəcaviz.
-güclə gələn, saldıran nərsəni sındıran, qaytaran: səric. sərci. sarıc. sarcı. salıc. salıcı.

saltırat saldırat. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. ətacı. acğıl. bədxasiyyət. - bu səltədən kimdi ki çəkinməsin.

saltıratmaq yırtmaq. parçalamaq.

saltıravıq saldıravıq. sarsıravıq. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. titrəvik. titrək.

saltırım saldırım. sıldırım. sıldır. sildir. dik, qayaq, uçar qaya.

saltırqan saldırqan. salaq. atılqan.

saltırqanlıq saldırqanlıq. hicum. təpiş. qotay. qotaş. təcavüz.

saltırma 1. . saldırma. qopatca. kovanca. böyük piçaq. satur. 1. saldırma. sallama. saltur. satur. saluc. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

saltırmaq saldırmaq. 1. uçur kimi cummaq, fırlanmaq. 1. nərsəni uçurur kimi uzağa fırlatıb atmaq. 1. yerləşdirmək. - qonaqları hotelə saldırmayın evə götürün. 1. yapdırtmaq. qurdurtmaq. 1. yügürmək. bir nərsənin üstünə süprülmək. 1. atılmaq. sıçramaq. 1. nərsəni nərsiyə yerləşdirmək. bir birinin ucraşdırmaq, tutuşdurmaq. 1. yügürmək. 1. salmaq. bərpa, dayir edmək. 1. sərmək. açmaq. 1. yubatmaq. müəvvəq, müəlləq edmək. 1. sallamaq. salqatmaq. qoturmaq. qotarmaq. təcavüz edmək. 1. çaldırmaq. sapdırmaq. çapdırmaq. vurub öldürmək.
-aman, ara vermədən nərsiyə saldırmaq:quyul düşmək. quyulu düşmək. quylu düşmək.

saltıtmaq saldıtmaq. salıtmaq. qanıtlamaq. saltatmaq. sabitləmək -sevgi qanıtılır.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə