Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


saltmaq 1. itmək. itələmək. qoğlamaq. hollamaq. 1. titrətmək. 1. nərsəni iticə kəsmək, qırmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilərYüklə 13,47 Mb.
səhifə86/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   171

saltmaq 1. itmək. itələmək. qoğlamaq. hollamaq. 1. titrətmək. 1. nərsəni iticə kəsmək, qırmaq. - danışmağa qoymadılar, sözün siltədilər. 1. iticə qaytarmaq, cəvab vermək. - elə saltdım ki, birdə o sözə dönə bilməz. 1. atmaq. - bu bulaşıqları silib siltəyin. - geriyə saltamaq: dalı atmaq. yubatmaq. sürütləmək. sütürləmək. tə'xirə salmaq. 1. səltəmək. səltələmək. siltəmək. arıtlamaq. saylatmaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.
- qol saltamaq, sallamaq: 1. əl edəmək, eləmək. 1. əl çəkmək. sərf nəzər edmək.

salto saltav. iti, itiz, didiz, acı, tünd söz, davranış. (xəşin).

saltolab saldolab> sərdaba. yer altı dərin saxlağ, ambar.

saltu saldu. salma. salmıq. salda. mubahisə. münaqişə.

saltuq 1. gəlin geyimi. 1. saltıq. çaltıq. çaltuq. salınmış. atılmış. bıraxılmış. ötrülmüş. (tərk edilmiş) . 1. saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə. 1. saltuğ. salduv. saldığ. (> sandığ) salduvağ. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi.

saltur 1. sağış. möhkəm. müstəhkəm. güclü. 1. sağış. qala. istihkam. 1. satur. saluc. sallama. saldırma. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ. 1. çapqır. dikdator. zorba. müstəbidd. çapaq. çapqı. zalim. 1. çapqır. satur. enli iti piçaq çeşiti.

saltuv salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ) salduvağ. 1. nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə. 1. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi.

saltuvaq salduvağ. salduv. saltuğ. saldığ. (> sandığ) 1. nərsənin üstünə salına duvağ, kiçik örtük. - oturacaqların salduv yırtılıb. 1. puşə. kılasor. 1. iki tikəni birbirinə qoğuşduran tikə. 1. tavan, döşəmənin örtüyü. pərdi. 1. irtibat. ilişgi.

salu salı. (> zilu) döşəmə. qalı. fərş.

saluc saltur. satur. sallama. saldırma. çaçur. salma. böyük, ənli, ucu əğri piçağ.

saluq saluğ. 1. salığ. çalığ. tuka. tuta. qalıb. 1. . salıq. yasal. yasa, qanun pitiyi, biçiyi. qanun namə. 1. ətək. təbən (> damən (fars) .

salur 1. qılıc. qılınc. 1. salqar. sağlar. (> salar (fars)}. 1. saldatların başqanı. 1. ustaca, iyi qılıc salan, çalan.

salut salğut. salğıt. salıt. sağut. sağıt. yekə törənlərin girişində yaylım (dalbadal. gənəbol) atılan, salınan top, patlaq, gurulutu. qoşun səlamı. hərbi, nizami səlam.

saluvan salınan, tuşlanan oyun, duzaq, pırtlaş. macəra.

salva 1. . qarışıq. daluq. dalıq. məxlut. (# sayva: teyxa. xalis) . 1. > sərv. salğar. salvar. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum. 1. salay. salav. ambar. 1. salay. salav. çalva. çalav. bir yer, yapıda, artığına tikilən dam, çatı. burada artığ olan nərsələr yerləşilir. (tövlə. pəyə. ambar. sandıxana. dalda) 1. səlbə. salba. sırba. 1. silov. salov. ambar. sərəndər. aşılqa. aşlıq (taxıl) ambarı.

salvac salvaz. sallab. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal. vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .

salvaq salvağ. saldağ. ağızdan salınan su. tüpürük.

salvamaq saylamaq. sayalamaq. salçamaq. saçalamaq. 1. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

salvan iri. yekə. böyük.

salvanmaq sallanmaq. sellənmək. selvənmək. səllənmək. selvənmək. ağırca, guruna axınmaq.

salvar salğar. 1. salva. > sərv. sorvaz. uca. uzun. - salva boylum. 1. > salar. böyük. yekə. güclü. 1. > salar. başxan. böyük başçı.

salvarış salıveriş. əffv ediş.

salvarlamaq salğarlamaq. sorvazlamaq. - salva (səlv) kimi sorvazlanmış bir qız uşağı.

salvasal başdan başa. tamamilə. - salvasal kərdilər sulandı.

salvaş 1. sarvaş. (servis). dursat. dursut. tə'mir. 1. sarvaş. xidmət. qulluq. 1. sarvaş. nökərlik. 1. sarvaş. iş. tutu. məşquliyyət. 1. sarvaş. görəv. tutu. 1. sarvaş. qab qaşıq seti. 1. sarvaş. bunqah. xədəmati müəssisə, tə'sisat. 1. sarvaş. yardım. kömək. 1. sarvaş. sığıntı. sığınış. ibadət. 1. sarvaş. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat. 1. salış. əzl. 1. salış. əffv. 1. sərsəri. salavarı. sələvəri. boş bekar. avara.

salvaşmaq savlaşmaq. sovlaşmaq. solvaşmaq. səlvişmək. sərvişmək. yingimək. yengimək. singimək. səngimək. sınğımaq. səknimək. səynimək. seyğəşmək. seyrəşmək. sinmək. dinmək. yinmək. yenmək. dingimək. yavaşımaq. sakinmək. sakitləşmək. (# minmək: mingimək. qalxmaq. coşmaq). - bir gün minən, bir gün sinər. - yağış sinmək bilmir.

salvatmaq sallatmaq. üsdən aşağ uzatmaq. - torqunu salvat: pərdəni sal.

salvattırmaq salvatdırmaq. savlatdırmaq. sovlaşdırmaq. solvatdırmaq. səlvişdirmək. sərvişdirmək. sindirmək. (sındırmaq) dindirmək. yindirmək. yendirmək. sınğırtmaq. yavaşıtmaq. sakindirmək. sakitlətmək.

salvatur salvadur. sarvatur. sarbatur. 1. (ətli canlı), boylu boslu olan. 1. sağbatur. sağqurat. sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.

salvaylamaq salbamaq. sambamaq. samlamaq. sallamaq. tullamaq.

salvaz salvac. sallab. 1. sallanan, sərilib bükülən, oynağan, təprənən nərsə. 1. dəllal. vasitə. 1. (gəzəgən) qulluqçu, servisçi, xidmətçi .

salvıraqan -salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim. (salvıramaq: sallanmaq).

salvıramaq sallanmaq. - salvırağan geyim: gənəbol, sallağ duran geyim.

salvıraş sallağlıq.

salya soğurt.

salyaq səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

salyanqa (salyanğa. sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

salyanmaq bayralmaq. sayrılmaq. saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

sam tam. som. tom. bütün. - tamay: tomay: somay: bütün ay.

samaq 1. saymaq. 1. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq) qoşulan işləmlərə '' istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək'' anlamın artırır. - qaçısamaq: qaçmaq istəmək. qaçmağa çabamaq. - çalışsamaq: işiksəmək: çalışmağa, işləməyə can atmaq. 1. səmək. sımaq. (< sınmaq. sınanmaq) sınanışmaq. sınanışıqmaq. bir iş, nərsə yapmağa qalxışmaq. istəmək, çalışmaq, çabalamaq, qoşumaq, can atmaq, qeyrət, cəhd, sə'y edmək - qaçacağ olub sınandı. - salıq bilgisin gizləməyə sınandı. - yaşamında sınıb sınanmış bir iyid. - çox sınanışıqdıq bir sonuc olmadı.

samaqıllamaq salaqıllamaq. sapaqıllamaq. boşuna qonuşmaq. - nəmənə sapaqıllayır. - sapaqıllayıb durmada, barsana: səfeləyib durma çıx ged.

samaqıllıq salaqıllıq. sapaqıllıq. gəvəzəlik. - onun samaqıllığın sayma.

saman 1. . sarman. sarıman. 1. sarı olan. 1. sarı donlu at. 1. < sapan. taxıl saplarının oğuntuları.
-saman altdan su yeridən: sinsi. sintə. sinti. sıntı. siğsi. sığsı. gizlin, altdan, əl altı işləyən. sosur. sorsıq. oğrun. tülkü. kurnaz. şeytan. mızı. - üzü gülməz sosurdan qaçın. - sosurun dili qarnında.
-saman suvağ: dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq.
- pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq: seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). yabba
-təzəklə saman sığmasından, qarışığından yapılan yanacağ: sığıma. yabba. kərmə.
-qar, saman, ot alağ kimi nərsələri yığmaq, toplamaqa işlənən, kürək, şənə, bel biçimli arac: sıyırqa.

samanlı -dama duvara çırpılan, sürülən samanlı palçıq: saman suvağ.

samantan -küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmü papağ: saput. sapıt. saçut. saçıt. savut. savıt.

samantoruq sarmandoruğ. sarımandoruğ. 1. sarımtıl qırmızı olan. 1. sarımtıl qırmızı donlu at.

samartlamaq < salmıtlamaq. sıçıb batırmaq.

samballı -(aşıq oyununda) qurquşum sıxılmış, doldurulmuş ən ağır, samballı aşıq: sıxqa. > sikkə. sikgə. səqqə. - səqqəsi işdən düşmüş: gücdən gedmiş.
-qoylu samballı: yerli samballı: sallısoplu. sallı sartlı.

sambamaq samlamaq. salbamaq. sallamaq. 1. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1. salvaylamaq. tullamaq. 1. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək. 1. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq.

samıq sasıq. saçıq. sapıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin.

samımaq sasımaq. saçımaq. sapımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq.

samır səmur. savsar. sovsar. savsar. dələ.

samıtmaq sasıtmaq. saçıtmaq. sapıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək.

samlamaq sambamaq. salbamaq. sallamaq. 1. oynatmaq. - hər nə dededim salbadı başın. 1. salvaylamaq. tullamaq. 1. əllə götürüb ağır yüngül edib, çəkisin çəkləmək, təxminləmək. 1. bilsənmək. yoxlamaq. sorumaq.

sampaq < sapsaq. 1. pozuq. çözük. əyyaş. hərzə. fasiq. çapqın. sapqın. uçqun. 1. quduz. (sərkeş. ovsarsız. ovsarı qırıq) 1. sarpaq. sovarda. velxəş. saçrıc. saçrac. israfçı. itlafçı. tələf edmə.

samsıq salsıq. sərsik. səfeh. axmaq. - salsıqlama: sərsikləmə. səfehləmək. - diri salsıq: sırtsərsik. çin səfeh.

samsum salsum. səlsüm. qaradinməz. lal kar. səssiz küysüz. - salsum qadınla qalmağ olar, dosla yox.

san 1. şumarə. nümrə. 1. hesab. 1. törə. tutaş. tutaşı. tuşat. rəsm. adət. 1. ək. - kimi. bu ''ək, səs dəğişmələri, səslərin yer dəğişməsi dolayı bu biçimləri alır. {san. şan. can. çan. zan. yan. tan. dan. ğan. man. naç. nas. naş. naz. nağ. nak. naq. nal. nab. nav}. - bağnaz: bağnağ: tıxnağ: mütəəssib. 1. . şan. savır. savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. şöhrət. ün. səs səmir.
-sanağ san: say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.
- saya san: bəsit sayılar. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).
-san savın: san sovun. sezgi.
-eyku danış, eyku yapın, eyku san.

sana 1. hesaba. -nərsədən (nərsə kimi) sana (hesaba) gətirmək, qoymaq: sağınmaq. sayğınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır. 1. sağış. sayış. sayı. neçəlik. 1. sayı. hesab. - ya sayı bilmisən ya götün çubuq görmüyüb.
-say sana: sanağ san. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.
- ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. (saya: sığ. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit).

sanab -yerdən tapsan sanab al, söz bilməsən dinməz.

sanaq sanağ. 1. sanaş. sanarış. şumariş. amar tutma. hesab. 1. salsay. mahasibə. nəticə. hasil.
-sanağ san: say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.

sanaqanlı -sap sanağanlı: olduqca gözləndik.

sanaqanmaq sanağanmaq. sananmaq. güdünmək. gözlənmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.

sanaqanmaz -sap sanağanmaz: əslən (olduqca) gözlənmədik. tamamən qeyri mütəvəqqe' tərzdə.

sanaqı - sanağı yox: sanasız: saysız: hesabsız.

sanaqmaz sanağmaz. sağınmaz. sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. sıpqısız. ehsassız. düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.

sanaqmazın sanağmazın. sanamay. düşünmədən. sağınmazın. ölçüşmədən. - sanamay səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

sanaqsız sanağsız. sağınsız. salqara. çilqara. kora fəhim. ussuz. düşüncəsiz.

sanal sanalı. xətir. xatir. -kimə sanal. kim sanalı: kimə xatir. kimin xətrinə.

sanalatmaq sanartmaq. sanatqarmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.

sanalı 1. sanağay. gözləndik. - sanalı kimi : gözləndik kimi. 1. sanağay. intizar. müntəzir. - sanalı gözlər: intizar gözlər. 1. sanağay. ümidli. umalı. 1. sanağay. bir olayı içində tutan, özündə daşıyan. boylu. - keçmiş sanalı: keçmişi özündə daşıyan. 1. sanal. xətir. xatir. -kimə sanal. kim sanalı: kimə xatir. kimin xətrinə1. şumarəli. -qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük: salqat. salsat > sat. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) pilak. kaşı.

sanallıq sanğallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq. tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars). aqahlıq.

sanalmaq sanışmaq. sanğışmaq. sağışmaq. düşünmək. ağıl edmək .

sanamaq gözləmək. təvəqqüü olmaq. mütəvəqqe' olmaq. mütərəqqib olmaq.

sanamatan sanamadan. gözləmədən.

sanamay düşünmədən. sağınmazın. sanağmazın. ölçüşmədən. - sanamay səggiz demə: düşünmədən, ölçüşmədən danışma.

sananmaq sanağanmaq. güdünmək. gözlənmək. güman edinmək. bəklənmək. intizarda olmaq. müntəzir olmaq. təvəqqü'ü olmaq. mütərəqqib olmaq.

sanarıq sanağ san. say sana. şumarə. nümrə. ədəd. bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı.

sanarış sanağ. sanaş. şumariş. amar tutma. hesab.

sanartmaq sanatqarmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.

sanasın -bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı: sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.

sanasına sayına. qatarına. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına atın, qoyn.

sanasız saysız. sanağı yox. hesabsız.

sanaş 1. amar. şumariş. 1. sanağ. sanarış. şumariş. amar tutma. hesab. 1. sanma. sayaş. sayma. hesablama. 1. sanma. sayaş. sayma. amar tutma. 1. sanma. sayaş. sayma. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə.

sanaşmaq qanaşmaq.

sanaştırtmaq sanaşdırtmaq. xiyala salmaq.

sanatımaq sanımaq. saymaq. sayımaq. sayatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sanatın sanın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sanatqarmaq sanartmaq. sanalatmaq. sanışıtmaq. 1. düşündürmək. fikirləşdirtmək. fikrə salmaq. 1. üzmək. üzütmək. kədərləndirmək. 1. ağıla gətirmək.

sanatmaq saydırmaq.

sanav 1. kəmmiyyət1. sanı. say. sayı.

sanaz ağılsız. başsız. səfeh.

sanbut sanbud. bir şəqqə. - bir heyvan şəqqələnsə iki sanbud olur.

sanca (< sanımaq: hesablamaq). 1. (> səncə (fars)}. 1. hesab maşını. 1. dartıc. ölçək aracları. dartı. tərazı. dartı, tərazı daşı.

sancaq sancağ. 1. sancağ. qancağ. 1. tutac. tutaş. tuşac. qullab. çəngəl. qaymaq. 1. tutac. tutaş. tuşac. cıda. dirgən. dirən. neyzə. 1. tutac. tutaş. tuşac. iki nərsəni birləşdirən ucu iti, qaymaqlı tikə. 1. patuğ. 1. aşıl. rəbt. irtibat. peyvənd. 1. tutac. tutaş. tuşac. sancığ. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri. 1. sancağ. salcağ. salçağ. saçağ. sarıma. salıma. bəzək üçün aslanan nərsə. 1. çəngəl. çanqıl (çanığı, açığı, ağzı olan). - qaşığ sancağ. 1. qancağ. 1. sancığ. girə. 1. vilayət.
-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.

sancaqçı səncər. sancar. bayraqçı.

sancaqlı sandallı. arxadönənli.

sancaqotu sancağotu. ısırğan otu.

sancamaq taxmaq.

sancan -küləkli, sancan soyuq: saçağ. sazağ.

sancar 1. səncər > xəncər. qıssa qəmə. 1. səncər. ovçu. qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş. qartal. 1. səncər. sancaqçı. bayraqçı. 1. səncər. vilayət yarqıcı, hakimi. hakim.

sancı - sancı oxu: sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac) çubuğu.
-sancı çubuğu: sancı kötəyi: sancı kötüyü: 1. sancılanan heyvanın qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ. 1. zəncəfil.

sancıq 1. tə'nə. 1. sancığ. sancaq. tutac. tutaş. tuşac. birləşim çəki, nuxdəsi. qatım, qovşum, ək yeri.

sancıq sancığ. 1. kiçik çivi. ayaqqabı civisi. 1. sancığ. çəngəl. 1. sancağ. girə.

sancıqınmaq saşqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

sancıqur saşqur. 1. tikən. 1. biz.

sancılanan -sancılanan kəsəlin üstündən atıldığında iyiləşdiyinə inanılan əriş (atçılıq, həllac) çubuğu: sancı oxu.
-sancılanan yılığın (heyvanın) qarnına iyiləşdirmək inancıyla vurulan çubuğ: sancı çubuğu. sancı kötəyi. sancı kötüyü.

sancılanıb -sancılanıb soncuğlamaq:sancışıb socuşmaq.

sancılaraq -qıynaqları ilə ovuna sancılaraq avlayan quş: səncər. sancar. ovçu. qartal.

sancılmaq vurulmaq. çırpışmaq.

sancımaq sancmaq. saşmaq. saşımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc.

sancış savaş. cəng. sitiz. setiz.

sancışıb -sancışıb socuşmaq: sancılanıb soncuğlamaq.

sancışmaq soxcuşmaq. birbirinə soxmaq.

sancıtmaq saplamaq. dürtmək.

sanclaşmaq saçlaşmaq. çatlaşmaq. raslaşmaq.

sanclı dərdli.

sancmaq saşmaq. 1. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq. 1. (dalmaq) dəlmək. deşmək. salmaq. 1. sancımaq. saşmaq. saşımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1. sallamaq. salmaq. saşmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək)
-iğnə sancaq sancmaq üçün topcuq: saput. sapıt. saçut. saçıt.

sancuqlamaq soncuqlamaq. saçnaldamaq.

sancurmaq sarşurmaq. sarcurmaq. sərcitmək. gecikdirmək.

sandıra sandıra. səğgil. sərgil. salğıl. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

sanı 1. fərz. 1. sanav. say. sayı. 1. sanu. sanığ. sınğar. singər. qiyas. muqayisə.
-sanı var, salmığı yox. (üzü var, içi yox).

sanıcmaq taxılmaq.

sanıq sanığ. 1. sanı. sanu. sınğar. singər. qiyas. muqayisə. 1. seçik. sezik. sayıq. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir.

sanıqmaq sanığmaq. 1. sanğımaq. sınğatmaq. singətmək. qiyas, muqayisə edmək. 1. sağınmaq. yadanmaq. yada salmaq. 1. sanğınmaq. (səkinmək. çəkinmək. sakınmaq) .

sanılı 1. nadir. 1. önəmli. saylaq.

sanılmaq sanızlanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. sıpqılmaq. xiyallanmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq.

sanılmaz güdünməz. gözlənilməz.

sanım -dəli könlüm talvasma, dincək yerim yurdumda, oxu öğrən çin içdən, adım sanım yurdumda, qış qutarıb gögərbən, coşub yazın, yazlanıban yurdumda.

sanımaq 1. hesablamaq. 1. . sanatımaq. saymaq. sayımaq. sayatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sanın sanatın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sanına -sanına gəlib gəlməyəni ötrüşmək, demək: sandırışmaq.

sanısırmaq sansırmaq. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   82   83   84   85   86   87   88   89   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə