Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


sarsamlıq sərsəmlik. savsağ. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik. sarsanqYüklə 13,47 Mb.
səhifə91/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   171

sarsamlıq sərsəmlik. savsağ. avmağlıq. axmağlıq. səfehlik.

sarsanq sarsanğ. sarsağ. sarsıq. sarsınğ. 1. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. ağzına gələni danışan. başısoyuq.

sarsar malixulyalı. melankolik.

sarsarı ərik.

sarsarlamaq sarsamlamaq. sarsarmalamaq. sıx sıx, sımsıxı sarımaq.

sarsarmalamaq sarsarlamaq. sarsamlamaq. sıx sıx, sımsıxı sarımaq.

sarsataş salsataş. sırsataş. sırnaşıq. başbəlası. əlayağa dolaşan. - buda bizə sarsataş oldu.

sarsıq 1. sarsağ. sarsanğ. sarsınğ. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. sarsağ. sarsanğ. sarsınğ. ağzına gələni danışan. başısoyuq. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) 1. sarsık. salsık. çalsıq. oynağ. çağlağ. mütəhərrik. 1. sarsık. salsık. çalsıq. əl ayağı titrəyən kimsə. 1. sarsık. salsık. çalsıq. sarsuq. salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə. 1. sarsık. salsık. çalsıq. dövənmiş. döğənmiş. təhrik olunmuş. 1. . sırsıq. sıyrıq. satsıq. bıqrıdıcı. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz. 1. . sarsığ. sarsağ. sasığ. çorsağ. çürük. qoxumuş. (fəna) .

sarsıqlıq sasıqlıq. qoxuşluq. iygişlik. pis iylik.

sarsıqmaq 1. sasıqmaq. azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq. 1. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sarsılma sarsqın. sarsıntı. - güclü sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarsılmaq salsınmaq. səndələmək. səğdələmək. saldıramaq. titrəmək.

sarsımaq sarsalamaq.

sarsıman sarsımaz. təprəşməz.

sarsımaz 1. saçmaz. çaşmaz. yanılmaz. tükənməz. sağrış. dəvamlı. paydar. pabərca. 1. sarsıman. təprəşməz.

sarsımba sarsık. salsık. çalsıq. sarsın. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) .

sarsın sarsık. salsık. çalsıq. sarsımba. silkiniş. silikiş. zəlzələ. təprəm. (lərzə. lərziş. təkan) .

sarsınq sarsınğ. sarsağ. sarsanğ. sarsıq. 1. sarsıntı. titrəyiş. silkinti. 1. ağzına gələni danışan. başısoyuq.

sarsınmaq salsınmaq. sallanmaq. yorulmaq. bıqqınmaq. sovlanmaq. soğlanmaq. sustalmaq.

sarsıntı 1. . sarsağ. sarsanğ. sarsıq. sarsınğ. titrəyiş. silkinti. 1. sarsqın. sarsılma. - güclü sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarsıraq saçrayaq. sıçrayaq. saçsıraq. saçrab. sıçrab. birdən. anidən. nagəhani.

sarsıravıq saldıravıq. salsınavıq. səndələvik. səğdələvik. titrəvik. titrək.

sarsıtan sarsıdan. saratan. yoran.

sarsıtış silkiştiriş. sıyrıtış. siyritiş. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sarsıtmaq 1. . sırsıtmaq. sıyrıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq. 1. dilləndirtmək. diləndirtmək. söyləndirtmək. söylətmək. deyindirtmək. deynitmək. 1. sataşmaq. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq. 1. titrətmək. ürkütmək. - ürəyimi sarsıtan salıq: xəbər. 1. sarsdırmaq. salsdırtmaq. salsıtmaq. titrətmək. 1. sarsdırmaq. salsdırtmaq. salsıtmaq. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq. 1. silkiştirmək. sıyrıtmaq. siyritmək. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq. paylamaq. 1. sökləmək. azarlamaq. xaşlamaq.

sarsqın sarsıntı. sarsılma. - güclü sarsqın. - beyin sarsıntı: beyin çalqanması.

sarstırmaq sarsdırmaq. salsdırtmaq. sarsıtmaq. salsıtmaq. 1. titrətmək. 1. qayqıtmaq. sovlandırmaq. hovlandırmaq. tovlandırmaq. tovalandırmaq. döğləndirmək. qovlandırmaq. qoğlandırmaq. qorlandırmaq. həyəcandırmaq. coşdurtmaq. alqıtmaq. mütəhəyyir, heyran bıraxmaq.

sarsu sürsu. 1. süt, pənir, islanmış düğünun suyu. 1. sütün suyu. 1. çalba. yuğuntudan sürən, arda qalan kirli su. pəsab. 1. rumatizm. 1. serom.

sarsuq salsuq. çalsuq. sarasunğ. salasunğ. çalasunğ. sarsık. salsık. çalsıq. (gic. məng) dağınıq. əl ayağın itirmiş. pərişan. aşüfdə. sərasimə.

sarsür sasur. böyük, bütün, bir tikə daş.

sarsürünə salsürünə. -boş boşuna, sarsürünə (salsürünə) durmaq, oyalanmaq, keçinmək: sarsamlamaq. sarsağlamaq. salsağlamaq. savsağlamaq. sürülüb səriklənmək.

sarşurmaq sarcurmaq. sancurmaq. sərcitmək. gecikdirmək.

sart 1. hörümcək. toratan. 1. sarıt. malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi.

sartaq sartax. saltax. üzərinə ölü sərilib yuğunan taxt.

sartal savdal. sovdal > sovda. 1. satçılıq. satqıl. sartqıl. sartalıq. 1. satal. ticarət. 1. satallıq. ticarətxana. furuşqah.

sartalamaq savdalamaq. sovdalamaq. satmaq. satırmaq. ticarət, tacirlik edmək.

sartalaşmaq savtalaşmaq. savdalaşmaq. sovdalaşmaq. alver, alış veriş edmək.

sartalıq satçılıq. satqıl. sartqıl. sartal. savdal. sovdal > sovda.

sartar savdar. sovdar. satar. sartər. sovdagər. tacir. ticarət edən.

sartıq sardığ. 1. sarduvağ. quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ. 1. sürgəl. girdov.

sartıqın - ey sardığın sağan evrən (dünya). (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).
- sən sardığın sar, o sağdığın sağacağ. (sağmaq: açmaq. boşaltmaq. çözmək). ( sarmaq: 1. dolamaq. 1. doldurmaq).

sartınmaq 1. salınmaq. saldınmaq. sırtınmaq. sırıtlanmaq. istəmiyərək alınmaq, yüklənmək. təhmil olunmaq. - qızımız sizə salınmayıb ki. 1. sınısırmaq. sısınmaq. sesinmək. səsinmək. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum . 1. sinmək. girinmək. yaltaqlanmaq. daltaxlanmaq. yalağlıq, talağlıq edmək. yenginişmək. (yalağçılıq. yorğa ağızlıq. yorğazlıq. çaplusluq. təməllük. təzəlzül) .

sartısqa sorumtul, rəhrufsuz, sağlıqsız görnüşlü.

sartqıl satqıl. satçılıq. sartalıq. sartal. savdal. sovdal > sovda.

sartlı -sallı sartlı:sallısoplu: 1. yerli samballı. qoylu samballı. 1. qollu budaqlı. 1. dosdoğru. gərəyi kimi.

sarttamaq sartdamaq. saddamaq. sadğamaq. sayramaq. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.

sartuv sırtuv. sırtov. pencək. kot. arxalıq. üstörtü.

sartuvac sarduvac. sağduvac. sərduvac. sarısərçə. sarıköynək. bülbül. qənarə.

sartuvaq sarduvağ. sardığ. quyu, qazan ağzına qoyulan sərik, düz qapağ.

saruc 1. . sarıc. saxun. 1. . sarımsı. açıq sarı.

saruq saruğ. 1. sarı su. səfra. 1. savruğ. savrığ. mələfə. nərsənin ağı (döşəkağı. yorqanağı. balışağı. yastıqağı) .

sarur hərəm. ziyarətgah.

sarus sasuq. (sarı su) 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı.

sarut surat. sarı su.

sarva sarba < sarqa. (kərvan).

sarval (saravul) .

sarvalamaq sarmaq. sarqıtmaq. salıtmaq. saltatmaq. quşatmaq. tutsatmaq. tusqarlamaq. ayırmaq. ayıtmaq. ayrı tutmaq. dalqutlamaq. soyutlamaq. yalıtmaq. təcrit edmək. sıva, izolə, mücəzza, münfərid, cüdda, tənha edmək.

sarvan 1. əğindən çiğindən, ətəkdən asılıb sallanan qırmalar. 1. sərvən. geniş. bol. 1. sərvən. uzanıb gedən. karvan. kərvən. kərvan. 1. sarbanağ. (< sarmaq) sərpənə < yumuşaq, əğimli olan dalların, budaqların sarılmağı üçün işlədilən sap, ip, dirək.

sarvaş salvaş. 1. (servis). dursat. dursut. tə'mir. 1. xidmət. qulluq. 1. nökərlik. 1. iş. tutu. məşquliyyət. 1. görəv. tutu. 1. qab qaşıq seti. 1. bunqah. xədəmati müəssisə, tə'sisat. 1. yardım. kömək. 1. sığıntı. sığınış. ibadət. 1. tutuzuq. tutşuq. tuştuq. təşrifat.

sarvatur salvadur. sarbatur. 1. (ətli canlı), boylu boslu olan. 1. sağbatur. sağqurat. sapasağlam, qıyıq qıvraq bağadur, iyid.

saryaq saryağ (s <> z) zaryağ. sarıyağ. səriyəğ. zarıyağ. zəriyəğ. kəryağ. kər yağı. kərə yağı.

saryaqız saryağız. sarıyağız (s <> z) zarıyağız. sarıbet. sarı bəniz, surat. - saryağız göy gözlü.

sasaq sısık. sısımsar. sasırma. sısırma. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad.

sasıq 1. . saçıq. sapıq. samıq. salıq. qoxut. qoxumuş. mütəəffin. 1. . sasımış. savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. pozuq. çürük. 1. . sasığ. sarsağ. sarsığ. çorsağ. çürük. qoxumuş. (fəna) .

sasıqlıq sarsıqlıq. qoxuşluq. iygişlik. pis iylik.

sasıqmaq 1. . sarsıqmaq. azarlayan, incitici sözlər, işlər yapmaq. saçdırıcı, iğrəndirici, kötü davranmaq. 1. sasımaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sasıqsımaq sasısımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. pozığsımaq. çürümsümək.

sasımaq 1. . qoxumaq 1. 1. saçımaq. sapımaq. samımaq. salımaq. qoxumaq. mütəəffin olmaq. 1. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sasımış sasıq. savın. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. pozuq. çürük.

sasıntıq sarıntıq. zəlzələyə bağlı nərsə.

sasırma sısımsar. sısırma. sasaq. sısık. saçamsar. saçımsar. çox iti, pis qoxan nərsələrə veilən ad.

sasısımaq sasıqsımaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. pozığsımaq. çürümsümək.

sasıtmaq saçıtmaq. sapıtmaq. samıtmaq. salıtmaq. qoxutmaq. mütəəffin edmək.

sasrıqmaq sasımaq. sasıqmaq. sarsıqmaq. sesikmək. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sassıq - püf! sassıq əkən: bu nədir?. dilənib, əl çatmaza qarşı söylənir.

sasuq sarus. (sarı su) 1. yaradan axan sarı su. 1. irin. çirk. - yarası sasuqladı.

sasun sarımsaq.

sasur sarsür. böyük, bütün, bir tikə daş.

saşa səçə (< saçımaq) sərə. səkə. səmə. səpə. sələ. səfə. səvə. sərsəm. səlsəm. bekara. axmaq. budala. alıq. bacarıqsız.

saşımaq saşmaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc.

saşqaçı salıcı. daşıyıcı. hambal.

saşqınmaq sancıqınmaq. kəsginləşmək. itiləşmək. dəlicinmək. dəlici olmaq.

saşqur sancıqur. 1. tikən. 1. biz.

saşlıq < saçlıq. komaçı. peruk. qoyma başlıq, saç.

saşmaq 1. saşımaq. sancmaq. sancımaq. soxmaq. taxmaq. - ətəklərin belivə sanc. 1. sallamaq. salmaq. sancmaq. qoşmaq. bədləmək. yanşatmaq. vəsl, nəsb edmək. (sürgücütmək. sürükcütmək. həmrah edmək) 1. sancmaq. saplamaq. sapıtmaq. çaplamaq. çapıtmaq. sapdırtmaq. çapdırtmaq. taxmaq. çaqmaq. tikmək. keçirmək. ilişdirmək. tutdurmaq. yerləşdirmək. salmaq.

saşumaq (< saç). saçmaq. açılmaq. gəvşəmək. boşalmaq .

sat 1. yat. qat. lay. - üç sat əninə iki sat boyuna. 1. 1. (sal: tək) (tək, yalın, qabartılmış, gözə çarpan, çevrə ayırdılmış durumda qoyulmuş nərsə) < salqat. salsat. 1. sərxət. ünvan. titr. 1. qapıların üzərinə sanalı (şumarəli) bölük. pilak. kaşı. 1. kətibə. lovhə. 1. tablo. 1. sağat. həd. 1. sağat. doğru. 1. sağat. tanığ. tanğı. həqq. həq. - sizcə sağat kimlərdir. - sağat qazandırmaq: həq qazandırmaq. - satlı çıxmaq: sağatlı çıxmaq: həqli olmaq.
-sat subay: salt suvay. salt. salta. arvad uşaqsız. yükümsü, sıxıntısız kimsə.
-sat tav: sat tov: satığ. maamilə. alver. (satıb dəğişmə) .

sata -səs sada: səs üyn. səs küy. səs sələm.

sataç sadaç. sədəf.

sataçlı sadaçlı. sədəfli.

sataq satağ. 1. çatağ. darağ. birbirinə çatılmış, yapışmış, bağlanmış nərsələr. 1. çatağ. yamağ. 1. çatağ. nərdüban. 1. üz. (rukeş). 1. sıtağ. səkin. çıxaq. süröv. sürüv. süv. eyvan. balkon. 1. furuşqah. -bizim satağ, çatağdan açıqdı. 1. sadağ. sağca. saxac. qoruncaq. qutu. hər çeşit ağızlı qab, yer. 1. sadağ. sağca. sandığ. pul sandığı. kes. alver keçən bir yerdə pulu saxlamaq, qoymaq üçün işlənən qutu, sandığ. 1. sadağ. sağca. sadaş. sadış. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadağ. sağdaq. sadaş. sadış. sağca. sadağ. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadağ. saçtağ. nərdə. eyvan, köpü, avlu kimilərin qıraqlarına taxılan qoruqluq. barmaqlıq. mə'cər. mərcər. 1. sadağ. saçtağ. qırac (nərdüvan) səkələri, nərdələri.

sataqlama satağlama. satğalama. saturlama. səfehləmə.

satal 1. sartal. savdal. sovdal > sovda. ticarət. 1. saval. səqf.

satallıq sartal. savdal. sovdal > sovda. ticarətxana. furuşqah.

satamaztın -satamazdın məni sən heç yabana, küymüş olsaydiana, alca dilin. {(anadilin danan danalara (analara)}. (alca: qırmız). (yanar olseydi ana alca dilin: ay anam yanmış olseydi ağzındaki qırmız dilin).

satan 1. fahiş. 1. açan. ifşa edən. (# çatan: çatran: örtən. qapayan. gizlədən. buran. bürügən. sater) 1. sağan. saçan. qıç. bacağ. gövdədə butdan ayağa dək olan bölüm.
-malları ötə bəridən alıb ora bura satan böyük alverçi: sart. sarıt.
-əldə, küçə bazar qırağında sərib satan kimsə: sərgiçi. çərçi. əlsatıcı. dəsdfiruş.
- dögül kişi bu: sözünü yel kimi tutan, özünü çox ucuz satan.

satanq satanğ. 1. yosma. nazlı. işvəli. 1. gözəl. qəşəng. 1. gözəl geynişli. alaçam. arsat. yanıq. süslü. darat. daraş. şik. nəzif. 1. usta. yetbə. yetbək. mahir. 1. zirək. çalanğ. zəki. məkkar. 1. şuluğ. çevik. enerjik.

satanta -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

satarqən -mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq: satılamaq. bəğnitmək.

satasal sadasal. dalbadal. durmadan. sıdırqasığa. sıtrasığa. sırqav. sıdırqa. sıyırqa. (şıdırqı) mudavim. tutaşa. tutaşı. tuşatı. (peyvəsdə). - işləri sıdırqa gözdə tutmaq.

sataş sadaş. 1. sadış. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for.

sataşmaq 1. çataşmaq. qarşılaşmaq. ucraşmaq. raslaşmaq. - tanışına sataşmaq. - istədiyinə sataşmaq. 1. sarsıtmaq. sallaşmaq. salraşmaq. salrışmaq. sarlışmaq. icəşmək. incitmək. söz atmaq. əl itişmək, ataşmaq.
-sözlə sataşmaq: söz salmaq. söz atmaq.
- sözlə sarkıtmaq, müzahimət edmək: söz atmaq. sataşmaq.

satav satıv. 1. tez. ir. 1. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.

satçılıq satqıl. sartqıl. sartalıq. sartal. savdal. sovdal > sovda.

satı 1. sağı. (sığı) tutqun, yasıq, qəmli ötüş. 1. satuv. satuğ. satul. satış. firuş. - satula qoy. - satıdan çək.

satıb -hər nəyini satıb bitirmək, təsfiyə edmək, əldən çıxarmaq: satsavmaq. satsapmaq.
-satıb dəğişmə: satığ. maamilə. alver. sat tav. sat tov.

satıcı satuvçı. satuğçı. satuçı. firuşəndə. - əli düz satuğcı tapmaq qolay değil. - satıcı satıcını sevməz.

satıcmaq səkicmək. 1. ayağı nərsiyə ilişib səndələmək, düşə yazmaq. 1. nərsiyə ilişmək, dəğmək.

satıç sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. sağdac. sağdıc. sağduş. sadış. kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı.

satıq satığ. 1. salıt. savıq. aşrıq. aşıq. 1. satığ. satış. maamilə. 1. maamilə. alver. sat tav. sat tov (satıb dəğişmə) 1. üstük. ən öndə, yuxarda olan. (# sapığ. astığ. çapığ. ən aşağda, altda olan. ətək. damənə) . 1. savıt. satma.
-satığ çatığ edmək: satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

satıqlamaq satığlamaq. satığlaşmaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

satıqlanmaq satığlanmaq. canın qurtarmaq. başından eləmək. qurtulmaq. xilas olmaq. - güclə ondan satığlandım.

satıqlaşmaq satığlaşmaq. satığlamaq. çatığlamaq. çatığlaşmaq. satığ çatığ edmək. əl ələ sürtmək. maamilə, alver edmək. - onla satığlanma.

satıqlıq satığlıq. savtıq. satlıq. satdığ. satışlıq. (firuşi).

satıl salıt. çatıl. çalıt. çəlit. sağut. 1. sav. kəsər aracların ağzından pürüzlərin, qılovun çalıb salaraq, alıb götürərək itildən çəlik tikəsi. 1. çaxmağ daşına çalınaraq, qığocılğım salan, çaxan, çəlik tikəsi.

satılamaq 1. hərraclamaq. 1. mal satarkən malın öğüb, alıcılar çığırmaq. bəğnitmək. 1. çox şişirib, hədərə vədərə söyləmək. qozalamaq. (gəzaf. bihudə) 1. əslətmək. əsilətmək. uçlutmaq. çox tə'rifləmək. 1. sayağlamaq.

satılan -satılan malın parasın girət (nəğdən) alıbda, malı sonra (iləridə) vermək: satsürmək. pişfiruş edmək.
-qolay satılan, alınıb mal, nərsə: sıvıq.

satılıq para ilə hər nəyi yapan kimsə.

satıllı satuvlı. satuğlu. satullı. satışlı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı yemiş.

satılmaq 1. . çatılmaq. çartılmaq. ayırılmaq. cırılmaq. yırtılmaq. - köynəyim çakı satılmış. 1. sırılmaq.

satılmaz -kimlik başarığa satılmaz.

satılmış -yaman yılxı satılmış, yaman qardaş qaçılmış, yaman arvad atılmış. (yılxı: heyvan).

satımta - keçmişdə alım satımda, başınacan doldurulduqda bir dartı, ölçü qabı: qırqılım sağı. (qırqılım: qıpqılım: başınacan) .

satın -satın alsan qulağdan, satın satsan ağızdan. (alanda qulağıva inanma, gözüvə inan, satanda gördüyün önəmli deyir, danışdın iş alır).

satınmaq maamilə olmaq.

satıp -borclu borclunun malın satıp parasın əldə edmək: satdırmaq. - borcumu ödəyəmmədim, evimi sattırdı.

satır sağır. batır. bələş. (saçılan, sağılan, axınan, sürtülən nərsədən qalan iz) pisgil. pasaq. şaqqıldağ. kir. ləkə. - bu satır suynan yumaqla gedməz.

satırımaq satrımaq. satırlamaq. tacirlik, alverçilik edmək.

satırışmaq satrışmaq. satırlaşmaq. birbiri ilə ticarət, alver edmək.

satırlamaq satrımaq. satırımaq. tacirlik, alverçilik edmək.

satırlaşmaq satrışmaq. satırışmaq. birbiri ilə ticarət, alver edmək.

satırlatmaq tacirlik, alverçilik yapmaq, edmək.

satırmaq satmaq. savdalamaq. sovdalamaq. sartalamaq. ticarət, tacirlik edmək.

satış 1. alışveriş. maamilə. 1. davranış. yöntəm. işləm. iş yolu. sırış. sürüş. təriqə. rəviyyə. ruval. şivə. 1. ilişgi. dərgəniş. 1. yenğ. yenis. yenğiş. 1. sevda. sovda. 1. əncam. 1. təbadül. 1. rəftar. rəfdar. 1. tələqqi. 1. ayin. dəsturuləməl. kullanım. 1. usul. 1. tutaş. tutaşı. tuşat. adət. ürf. rəsm. 1. iste'mal. 1. iqdam. 1. pırosə. 1. də'va. 1. təmayül. meyl. 1. iste'dad. 1. satığ. maamilə. 1. satuv. satuğ. satul. satı. firuş. - satula qoy. - satıdan çək. 1. sadış. sadaş. sağca. sadağ. sağdaq. sadaq. çəlik kasa. sağan. qavsənduq. kofr for. 1. sadış. sağdac. sağdıc. sağduş. sadıç. sığdac. sığdıc. sığdış. sığdaş. sığdəş. kimsə üçün ən sağın, qayın, yaxın, möhkəm olan arxadaşı. 1. sadış. sağdac. sağdıc. sağduş. bəsi. bəsləmə qız, oğlan. evə alınıb bəslənən uşağ. 1. sadış. sağdac. sağdıc. sağduş. bəsi. becəri. pərvəri. - sadış su.
-satış yeri: satlığ. (saçlığ) bazar.
-bir göbəkli, bir mərkəzli, çox qollu satış tükanları: qatamal, qatanal, zəncirli tükanlar. gürdək. gurdak.
- saç satış: nəğd satış. (saç:nəğd).

satışlı satuvlı. satuğlu. satullı. satıllı. firuşlı. por firuş. - satullı yerdə qalmaz. - satıllı yemiş.

satışlıq satlıq. satdığ. savtıq. satığlıq. (firuşi).

satışmaq maamilə edmək.

satıtmaq maamilə editmək.

satıv satav. 1. tez. ir. 1. dartış. dartışma. tutuş. çəkiş. çəkişmə. qavqaş. istək. tutsuq. çıxılda. da'va. iddia.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə