Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə93/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   171

savana sava. savağ. savdal. savsalağ. səfeh. abdal.

savanq savanğ. savan. suvan. (< savamaq: ititmək) su daşı. bilöv daşı. sapanğ. (< sapmaq: çıpmaq).

savanlamaq savlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq. başdan eləmək, atmaq.

savanmaq 1. savlanmaq. savışmaq. sovuşmaq. tükənmək. bitmək. 1. sunanmaq. uzanmaq.

savant savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.

savap sovap. soğaq. supap. sındırqaç. qaçaq yol.

savar sovar. suvar səpər. sərpər. {> separ (fars). sepor (fars)}. verən.

savar saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq) 1. ayrı. dalqıc. başqa. tək başına. müstəqil. 1. ayrıq. dalqıc. fərdi. 1. əlahədə. 1. aydın. səlis. 1. ixtisasi. ayırma simgəsi. 1. uzaq. 1. dalqılı. dalqışlı. tanalı. seçi. saçı. fərq. fərqli. 1. seçik. bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) .

savarçı sapratçı. savratçı. ayıran.

savarıq çürük. pozuq. içi boş. kof. - savaıq yemiş. - savaıq ağac.

savarınmaq savranmaq. sapranmaq. ayırılmaq. ayrılmaq. dalqınmaq.

savarış sıvarış. silkiş. yuvarış. yuvuş. açıtış. arıqış. arıtma. təsviyə. təxlis. təthir. palayiş.

savarmaq savartmaq. savramaq. savratmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq. ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

savartamaq 1. savardamaq. qurdalamaq. 1. savardamaq. çimdikləmək. 1. savarmaq. savramaq. savratmaq. (< savmaq: uzaqlatmaq) sapramaq. saprataq. ayırmaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. bölmək. dağılmaq. parçalamaq. ayırd edmək. ayrıştırmaq. dalqıcıtmaq. qaymağını almaq. ayrılmaq. ayrı yaşamaq. ayrışmaq. qopmaq. çıxmaq. təkləmək. təcrid edmək. (mücəzza, cüda, təfkik, məfruz, münfək edmək) .

savaş 1. savış. çapaş. çapış. nərsə savma, sovma. 1. savış. çapaş. çapış. döğüş. 1. sancış. cəng. sitiz. setiz.
-savış (savaş) döğüş aracı: salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap.
-
təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin : seçgin. quzidə). (təkin kişi: təkcə kişiki).

savaşa -savaşa qurşanmaq, dirsəlmək: sırıtmaq. sırtarmaq.

savaşım dərgirlik.

savaşmaq salışmaq.

savaşmaq söktüğüşmək. söğüşmək. toxuşmaq. vuruşmaq.

savaşsınmaq savaşmağa enimli, əğimli, meyilli olmaq. { -sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq. nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək}.

savat 1. çalat. nəqşə. naxış. 1. savata. sədəqə. qurban. fəda. - başım savat sənə. 1. savıt. səbət. savdıc. səğdic. səğədic. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba. 1. savma, daşıma aracları. 1. savda. savand. savdan. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. 1. bilöv. savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı. 1. qovara. qavara.

savata savat. sədəqə. qurban. fəda. - başım savat sənə.

savatamaq savtamaq. sədəqə, qurban vermək. fəda edmək.

savatçı savıtçı. səbətçi.

savatlamaq çalatlamaq. nəqşə, naxış salmaq. naxışlamaq.

savayaq sapay. səpəy. savba. savğa. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ.

savayı -savayı, sovayı, boşayı, havayı, boşuna iş görmək: qurut əzmək.

savayı savrı. sava. sova. sayrı. səyri. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.

savba sapay. səpəy. savğa. 1. savayaq. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. 1. ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd.

savca 1. iddiaanamə. 1. savaç. saçağ > saçqa. saç. pişirilən nərsə ilə od, alovun arasına qoyulan əngəl, ayrıq, yayıq, yaypaq, dalıc, vərəq.

savçamaq 1. soyunmaq. çıxarmaq. - başmaqların savçama. 1. soymaq. üzmək. - toyuğuğn dərisin savçayıb pişirdi. 1. çalçamaq. çavçamaq. çalçığlamaq. saçma sapan qonuşmaq. saçmalamaq. - bitir çalçavı!. 1. çalçamaq. sıvamaq. bulamaq. bələmək. 1. çalçamaq. savramaq. savırmaq. saçırmaq. boşuna xərcləmək. israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna) savçama.

savçı 1. namərəsan. 1. elçi. 1. savlayan. çıxıldaçı. iddiaçı.

savçılıq salçılıq. tutsuluq. tuşçuluq. elçilik. (xastqari) .

savı uzaq, ucqar, yan, qırağ düşmüş nərsə, yer. - savı qalmaq: ayrı düşmək. dalqınmaq.

savıb -kötülüyü, yamanı, qada bəlanı savıb, gidərmə üçün verilən vergi, qutur, ehsan: savaq. sədəqə.

savıcmaq saçıvmaq. (həşərilənmək. şıllaqlamaq. şıltaqlanmaq) disginmək. (işginmək. işgillənmək) qocunmaq. quşqunmaq. qaçqınmaq.

savıq savığ. 1. çavıq. çağıq. açıq. vazeh. 1. sabiqə. 1. sivik. iti. qalxıq. - savıq qulağ: dik qulağ. 1. savuq. savın. savğın. savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savuq. savın. geçgin. soluq. 1. savuq. savın. qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. pozuq. çürük. 1. . savrığ. soluğ. savul. (met> əfsordə (fars)}. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. savğın. sölpük. 1. sapıq. (> səbok (fars)}. incə, yumşaq, yüngül olan. 1. sapıq. iti. yeyin. yelkən. ilkən. tünd. səri'. - savıq çapar: aşğınçı. it çapar: yelkən. foriyyətli, səriüsseyr peyk, qasid. 1. satıq. salıt. aşrıq. aşıq. 1. savuq. savın. bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. əsgi. qədim. 1. səltə. şəltə. < salta. {> səlitə (fars)}. sələy. sələyən. sallayı. salayan. salağanda. salıvər. səlivər. səllim. işsiz. boşalaq. avara. - salıvar gəzməkdən nə çıxır. - şəltə qulpu: darqaşayırd. 1. silgik. işsiz. gücsüz. götüboş. yapalaq. yasdan. yasdana. təmbəl.
- savıq salıt: soyuq üz.

savıqınsımaq savığınsımaq. savnısınmaq. savınsımaq. savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq.

savıqlamaq söyləmək.

savıqlanmaq savığlanmaq. 1. sapığlanmaq. dinlənmək. sınaşmaq. sınarlanmaq. istirahət edmək. 1. sapığlanmaq. yüngülləşmək. 1. sapığlanmaq. yüngülləşmək.

savıqlıq savığlıq. sapığlıq. sapağlıq. savağlıq. saybırlıq. saybirlik. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

savıl qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə.

savil saltap. saltay. sevik. sevril. sevgil. soyğul. soyğun. suyğul. suyğun. söygül. sevgin. səvgil. sığın. suğun. söyün. süyün. sevin. mə'şuq. məhbub.

savılamaq sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

savılan -el içində, tanış tunuş arasında, sırayla savılan, verilən qonağlıq: gəzəgən, dolambac qonağlıq. soğduc. sovduc.
-nərsədən nərsə azalan, düşən, soğuyan, savılan, atlan: siləgən. silpən. sələgən. səlpən. salığan. salpan. - siləgən yaşam sürü (uzunluğu) siləgən gecə. - gəlir çoxalmır, gedəri silkət. - ged gedə qızqınlığı silkədi. - siləgən para. - siləgən qayğı.
-qabığı qolay savılan, soyulan, ayrılan nərsə:savıl.

savılqın savulcuğ. solcuğ. soluğqın. savğın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. (met> əfsordə (fars)}.

savılmaq 1. batmaq. yoxumaq. sönğmək. engəymək. yengəymək. - keçdi günü, savıldı günü. 1. səvilmək. sevilmək. axmaq. burulmaq. qoyşamaq. qayşamaq. meyillənmək. - iyi qaldı bir yana, ellər yavğa (kötüyə) savıldı. - nədən könlün ona savılar. - aydım ona savılma. 1. sıyrılmaq. sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. qeyb olmaq.

savılmış -ortadan savılmış, qaldırılmış: savıt. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) .

savımaq 1. . sovumaq. soyumaq. bir qızıqlıqdan, istilikdən, istəklikdən düşmək. zayıflamaq. 1. sapımaq. savrımaq. sovımaq. sovrımaq. buramaq. burmaq. bulamaq. - it kimi quyruq sapıma.

savın 1. > son. sonra. sora. bə'd. 1. dalı. izir. geri. əqəb. - savınca: sonunca. sonğıca: dalınca. izincə. 1. savıq. savuq. savğın. savnığ. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savıq. savuq. geçgin. soluq. 1. savıq. savuq. qoxumuş. küflü. sasıq. sasımış. pozuq. çürük. 1. savıq. savuq. bayat. ötmüş, ötə çağdan, qalmış. ötüş. əsgi. qədim. 1. . sağın. iyi, yumşaq, bilgəli, uyumlu söz. nəğz, lətif söz. 1. sağın. səbət. səpət. (səpsəp) (< sapmaq. səpmək. (< sap: tel. çubuğ) incə, yaş çubuqlardan toxunan, çubuğ araları açıq, səpik səpik, aralıqlı qalan qab. - kiçik səbət: sələ. səlpə 1. . savun. sabın. sabun. savmalıq. kiri savan, açan, təmizləyən, gidərən. arçaqıl. arçıqul. açmalıq. 1. savan. (təpici. iti) açıq. parlaq. ışıq. dirəxşan. taban. 1. savan. (təpici. iti) nafiz. dəlici. deşici. 1. savan. (təpici. iti) içə işləyən. 1. savan. (təpici. iti) kəsgin. yarac. yaraclı. yaraşlı. etgili. 1. savan. (təpici. iti) gözü açıq. oxuğan. savadlı. sanğlı. zəki. tiz huş. ayğaq. huşyar. ağıllı. fərasatlı. 1. savan. (təpici. iti) yüksək, iti səs. 1. savan. (təpici. iti) araşçı. araştırıcı. iktişafçı. 1. savan. (təpici. iti) qartal. şahin. 1. savan. qır. istep. fəlat.
-san savın: san sovun. sezgi.

savına sovuna. salna. uzunluğuna.

savınca sonunca. sonğıca: dalınca. izincə.

savıncan savrıncan. soğulcan. soğrulcan. sovulcan. sovrulcan. solucan. sürüncan. sürüngən.

savınçiçəyi savınotu. çoğanotu.

savınçıqarqası sağsağan quşu.

savınçılıq - pul savınçılıq: qara pulu, gizli qazanılan paranı yasalı dona soxmalıq.

savıni savınlıq. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. düz, açıq yer. alan. meydan.

savınlıq savıni. sərinlik. sayvan. seyhan. açıqlıq. kövşadlıq. düz, açıq yer. alan. meydan.

savınmaq -nərsədən nərsəni azalmaq, düşürünmək, soğunmaq, savınmaq, atlanmaq: silkənmək. silpənmək. səlpənmək. səlgənmək. salpınmaq. salqınmaq.

savınmaq 1. sönmək. 1. söz edmək. söhbət edmək. - uyğu (iygi) savınmaq: zikri xeyr edmək. sözü gedirkən birindən taba çıxmaq, difa' edmək.

savınotu savınçiçəyi. çoğanotu.

savınraqı savınrağı. savrağı. sonraki. soraki. axirinci. - son yuxu: sönük. ölüm.

savınsımaq savısımaq. bayatsımaq. bayısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq. solğısımaq. 1. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə üz tutuşmaq.

savır 1. arın. təmiz. 1. nab. xalis. 1. arıtlanmış, tanğınmış, təsfiyə olunmuş nərsə. 1. keçən. gedən. 1. . net. xalis. - savır ağ : teyxa ağ. - savır qara : teyxa qara. 1. sovır. sapır. iradəsiz. ixtiyarsız. qərarsız. sübatsız. 1. sovır. sapır. tutarsız. müsrif. 1. sovır. sapır. sövüz. həvəs, əğləniş, kef əhli. 1. savır!. saç!. yay!. tök!. ək!. səp!. qaç!. aç!. at!. 1. savrıq. ərinmiş. məhv, nabud olmuş. payımal olmuş. bitmiş. qurtulmuş. tamam olmuş. 1. savrıq. son. axir. 1. savrıq. sadir olunmuş. müqərrər, müəyyən olmuş. 1. sipər. çıpır. (1. < çırpmaq. 1. < savmaq). nərsəni başqa nərsəylə çırpışıb yaralanmasını önləyən tikə, bəd. 1. sipər. çıpır. (1. < çırpmaq. 1. < savmaq). önlük.
-qıvır savır: qıvır zıvır. sayağ. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.
- savrıq yol: keçinmiş, teyy olunmuş yol. - savrıq var: payımal olmuş sərvət.
- savır av: sağır av: avları çevrələyib bir ortaya savırıb, qoğub tutma, avlamaq. (sağır: səğir. dağınıq nərsəni sağdırıb, axdırıb bir yerə yığmaq, bir yerdə sarıtmaq, ortalamaq, mahasirə edmək).
- sipər almaq: qalxanlanmaq. gizlənmək.
- kəndinə qalxan edmək. sipər edmək.

savır savrı. çavır. çavrı. çağır. çağrı. (sorağ. sorğa. xəbər) 1. səs. ötüş. sıylav. sılav. də'vət. 1. söz. söy. kəlmə. 1. bilgi. düşüncə. sağınca. sağanca. görüş. qanı. tanı. 1. danışma. öğüt. salıt. tüşrüt. düşrüt. tovsiyə. nəsihət. 1. san. şan. şöhrət. ün. səs səmir. 1. nərsənin gurultulu, çığrıq, patlaq səsi. iblağ. ittila'. 1. bildiri. tandırı. tanırı. oyqurluq. oyquru. huşdar. ixtar. təzəkkür. aqahlıq. {tanğalıq. tanığlıq. tanğallıq. tanallıq. tansalıq. tanşalıq > aşnalıq (> aşinayi (fars)}. sanğallıq. sanallıq. sınğallıq. sınallıq. sınaclıq. sınaşlıq.

savırılmaq sapırılmaq. sovurulmaq. əsinmək. yellənmək. yelcənmək.

savırqamaq savırqatmaq. > {sepəri edmək (fars) .

savırqatmaq savırqamaq > {sepəri edmək (fars) .

savırma -xərmən savırma kürəyi: yapa. səkov (< səkmək: atmaq).

savırmaq 1. sapırmaq. sovurmaq. pəxş edmək. 1. sapırmaq. sovurmaq. uçurmaq. - suda üzən balıq çün, göydə gəzən sığır çün, əldəkini savurma. 1. sovırmaq. sovratmaq. 1. sovırmaq. çevirmək. devdirmək. döndürmək. nərsənin yolun dəğişmək. nərsəni olduğu yoldan, durumdan caydırmaq. - su savırmaq. - sözü savırdı. - daş atılan oxu savırdı. - sağa sav: sağa sov: sağa savır, çevir. devdirmək. 1. (bərquzar edmək). - toy bayram, yığva sürür (cəşn qonaqlıq) savırmaq. 1. sovurmaq. soymaq. soyutmaq. çəkmək. sıyırtmaq. çıxartmaq. lütləmək. 1. xəbərləmək. sorağlatmaq. sorğalatmaq. anlatmaq. tanlatmaq. tanıtmaq. bildirmək. bilgitmək. söyləmək. demək. oxuymaq. çağırmaq. ixbar edmək. rapor vermək. 1. yelə vermək. yellətmək. uçurmaq. tozatmaq. (toza çevirmək. yelləyib tozun almaq). - var yoxun savurdu getdi. 1. savramaq. savçamaq. çalçamaq. saçırmaq. boşuna xərcləmək. israf, velxəşlik edmək. - paravı yoxuna (boşuna) savçama.

savısımaq savınsımaq. bayatsımaq. bayısımaq. 1. savığınsımaq. savnısınmaq. geçginsimək. ötümsümək. dadı çönəsimək, qaçısımaq. 1. solığsımaq. solğısımaq. 1. ötümsümək. ötrümsümək. qoxusımaq. küfsümək. sasısımaq. sasıqsımaq. pozığsımaq. çürümsümək. 1. əsgimsimək. qədimliyə, əntiqəliyə üz tutuşmaq.

savış 1. sonəriş. soğarış. (əlüzüş) əlvida'. 1. tavış. çavış. çağış. çağız. sez. sız. səs. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1. savaş. çapaş. çapış. 1. nərsə savma, sovma. 1. döğüş.
-savış (savaş) döğüş aracı: salac. salağ. silah. çaxma. (əsləhə) savsat. sovcat. sovsavat. sürsat. sapçap. çapasap.

savışmaq sovuşmaq. savanmaq. savlanmaq. tükənmək. bitmək.

savıt 1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) düşmüş. düşüt. 1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) ortadan savılmış, qaldırılmış. 1. (saqit. səqt olmuş, olunmuş) yoxut. yoxalmış. ərinmiş. ərginmiş. (nabud, məhv, nist olmuş) 1. çavıt. çağıt. qovt. səs. 1. satığ. satma. 1. savqa. kiçik daşıt, daşqa. 1. savut. saput. sapıt. saçut. saçıt. küləşdən, samandan, taxıl sapından hörülmü papağ. 1. savat. səbət. savdıc. səğdic. səğədic. ağac səğələrindən, dallarından hörülmüş qab. iri ilməkli, baca baca toxunmuş qab, torba.
-savıt su: bulaşıq su. pəs ab. pəsab.
- savıt börk: savıt qalpaq: həsir börk.

savıtçı savatçı. səbətçi.

savıtlamaq zirehləmək.

savıtlanmaq zirehlənmək.

savıyı yetişməmiş. kal.

savız sacığ. hər çeşit kiri, ləkəni, nərsəni qaldıran arıtlayan, təmizləyən öznə, maddə.

savqa savğa. 1. sovğa. savağa. tərəkə. miras. 1. sovğa. savağa. dərimə. dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma. 1. savıt. kiçik daşıt, daşqa. 1. sapay. səpəy. savba. savayaq. söykə. söyəkə (çarpayaya) asılan qazanın od üsdə havarlı, aralı saxlama üçün qurulan dayağ. saçayağ. 1. sapay. səpəy. savba. ırmağ yatağının qırağlarını, su axıntısı yumamağ üçün çəkilən bənd, sədd.

savqal 1. sayqal. qolay qırılan, ayrılan nərsə. 1. savqal. darğal. satğal. >sarqal. darağ. hər nəyin ən yükəsək yeri. - dağ darağı: dağ doruğu, sivrəsi, zirvəsi. 1. savqal. darğal. satğal. >sarqal. darağ. çatğal. balaxana.

savqamaq 1. savamaq. savmaq. istixrac edmək. - qurut sütdən savılır. 1. savğamaq. savramaq. ağzına gələni, iti sözlər artamaq, söyləmək. (narəva. dürüşt. zişt). - ona nə olub genə belə savrayır.

savqan savğan. savağan. sovğan. 1. tərəkə, mirası bölən. 1. dərimə. dəğirmə. bir topumu, yığımı bölüklərə ayırma.

savqarac gedir. məsrəf. xərc.

savqarılmaq qaçmaq. - iş çətinə düşdü, hammı savqarıldı. - gəlsə işin çətini, savqalar qalmaz biri.

savqarlanmaq savanlamaq. savlamaq. savsaqlamaq. başdan eləmək, atmaq.

savqat savğat. səvgət. səhvət. səpə. çapa. səmə. (çəpələk. səmələk. avara) səvsəx. savsax. axmaq. gic.

savqatlı savğatlı. sovğatlı. səpəli. əlaçıq. ötünclü. ötüşlü. bağışlı. səxavətli. səxi.

savqeç savgeç. savgeçit. salgeç. salgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .

savqeçit savgeçit. savgeç. salgeç. salgeçit. (sərquzəşt) 1. birinin saldığı, savdığı, keçirdiyi olaylar. 1. bu olayların yazışı. 1. yaşlıq. biyoqrafi. (zindəgi naəm) .

savqın savğın. 1. savnığ. savın. savıq. savuq. bayat. çağı ötmüş, dadı çönmüş, qaçmış yemək, nərsə. geçgin. - savın yemək yməkdən bıqdıq. 1. savulcuğ. solcuğ. savılqın. soluğqın. sölpük. savıq. savrığ. soluğ. savul. (met> əfsordə (fars)}.

savqırmaq savqıtmaq. salıtmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək.

savqıtmaq salıtmaq. savqırmaq. ayırmaq. boşamaq. açmaq. çözmək. təcrid edmək. təfkik edmək. yaddan çıxarmaq. unutmaq. münfəsil edmək.

savqurlamaq savqurmaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

savqurmaq savqurlamaq. sarpqırlamaq. sarpqırmaq. sipərləmək. sapıllamaq. (bəkləmək) qorumaq. qalxanlamaq. hörütmək. örütmək. qaplamaq. sığındırmaq. saxındırmaq. bağındırmaq. hifz edmək. səngər, barikad qurmaq.

savlaq savlağ. solağ. solağay. sol əli ilə işləməyə alışqan.

savlaqa savlağa. savağ. sovağ. savacağ. savac. supab. daşan nərsənin aldığı yol.

savlaqla məsəllə - el üçün savlaqla danışıq anlaşıqlı olur. (savlamaq: məsəl çəkmək).

savlama -savlama, suvlama (sulama, sovlama), ititmə aracı: savand. savdan. savda. savat. suvand. suvdan. suvat. züvənd. züvət. bilöv.

savlamaq 1. açıqlamaq. faşlamaq. xəşləmək. (# saxlamaq: gizləmək. örtələmək) 1. sovlamaq. saplamaq. soymaq. qabığın almaq, çıxartmaq. 1. > sulamaq. ititmək. 1. savanlamaq. savsaqlamaq. savqarlanmaq. başdan eləmək, atmaq. 1. söyləmək. danışmaq. 1. məsəl çəkmək. - sözü savla buyur. - el üçün savlaqla danışıq anlaşıqlı olur. - savlamadan sözüvü de. - o qəddər savladın ki, ana sözümü itirdim. - daha bu savlamaq olmadı, sayramaq oldu: səfehləmək oldu. 1. dua edmək. 1. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. şişmək. qabarmaq. - su qızışsa savlayar. - göz yaşı savladı. 1. sovlamaq. savruqmaq. sovruqmaq. dalqalanmaq. daşqınmaq. - yağış belə yağsa, çay suları savlayıb selləyəcək. 1. sovlamaq. soylamaq. sözləmək <> söyləmək. 1. sovlamaq. suvlamaq. (ağzına savağ taxmaq). sarlamaq. yulavlamaq. cilovlamaq. maharlamaq. 1. savlanmaq. savalanmaq. çıxıldanmaq. iddia edmək. 1. savramaq. (səvrəmək). sağramaq. sağalmaq. (xəsdə) düzəlmək. 1. savramaq. (səvrəmək). qutarmaq. bitirmək. - sabacan bu iş savranmaz. - işin səvrə gəl. 1. savramaq. (səvrəmək). saplamaq. saflamaq. sapatmaq. safatmaq. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. - bu oyun yeri savranmalıdır. - bu ağacın pürüzlərin savla. 1. savramaq. (səvrəmək). sovdalamaq. sovda, maamilə edmək. - iki evimdən birini savraycağım.
-atın qapmasın savlamaq, əngəlləmək üçün, ağzına vurulan dəmir: savlıq. sovluğ. suvluğ. gəmlik. dəhənə.

savlamatan savlamadan. məsəl çəkmədən. - savlamadan sözüvü de. (savlamaq: məsəl çəkmək).

savlamur savamır. məsəl. təmsil. nağıl.

savlanmaq 1. savlamaq. savalanmaq. çıxıldanmaq. iddia edmək. 1. savanmaq. savışmaq. sovuşmaq. tükənmək. bitmək.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə