Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə96/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   171

sayqırmaq sayğırmaq. sağınmaq. sayınmaq. səfehləmək. həzyan söyləmək.

sayquşturmaq sayğuşdurmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

saylac saylaçı. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.

saylaçı saylac. sıylac. sıylaçı. sığlaçı. 1. qonağçıl. qonaq sevən. mehman dust. 1. qonağçı. satulçı. pəziralıq edən. alğan (# alğın: qonaq) mizban. 1. hörmət quzar. 1. övüncü. güvənci. qıvancı. fəxr duyan. faxir. pərəstiş kar.

saylaq saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

saylaq saylağ. 1. sanılı. önəmli. 1. sanlağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi. möhtərəm. hörmətli.

saylaqsız sanısız. 1. önəmsiz. 1. adam yerinə qoyulmayan. 1. saysız. sayız. hesabsız. - sanısız gəzək: çox dəfələr. 1. zehniyyətsiz. pişqəzavətsiz.

saylam sıylım. sayıl. sıyıl. 1. saf. düz. 1. dalsız budaqsız ağac. 1. yapır. yapın. yasır. yayvan. hamar.

saylamaq 1. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) . 1. yoxlamaq. əllə incələmək. kovlamaq. kovalamaq. - heç bir nəyin yoxlamadan alıb getdi. 1. sayalmaq. hesablamaq. 1. sayalmaq. hesaba yazmaq. qeyd edmək. 1. silivləmək. silivcələmək. siləvcələmək. arıtmaq. siləvcələmək (seçmək. - qartopunun iri xırdasın siləvcələmək) təmizləmək. paklamaq. paksazlıq edmək. 1. silmək. silirmək. sirmək. siyirmək. paklamaq. təmizləmək. 1. sıyırtlamaq. sıvırtlamaq. sıfırtlamaq. siyirtləmək. arıtlamaq. təmizləmək. paklamaq. 1. sıylamaq. sığlamaq. sovğat, töhvə götürmək. (sıysak: sıyçı: sovğat, töhvə sevən). 1. sıylamaq. sığlamaq. ödülləmək. iftixari bir nərsə vermək. 1. sıylamaq. sığlamaq. övünmək. güvənmək. qıvanmaq. fəxr, iftixar duymaq. 1. sıylamaq. sığlamaq. otarmaq. hörütləmək. hörələmək. kisələmək. yalatmaq. yalamatmaq. sortutmaq. əmitmək. rüşvət, para vermək, düşmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığamaq. sığlamaq. sıypalamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək.

saylanc sıylanc. sığlanc. övünc. güvənc. güvəncə. qıvanc. qıvanca. fəxr. iftixar.

saylanq saylanğ. saylağ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

saylanqa (sayılqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

saylanmaq 1. sıylanmaq. paklanmaq. arınmaq. suçdan, qıtsırdan, günahdan arınmaq. 1. sıyrınmaq. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. arınmaq. təmizlənmək. paklanmaq.

saylar saydar. minnətdar. məmnun.

saylatan sayladan. 1. sapa. sopa. sava. sova. (sapan. savan. sopan. sovan). gidərən. qaytaran. qoğan. silən. aparan. arıdan. arçaqıl. arçıqul. arçaqır. arçıqır. təmizləyən. pakadan. pakladan. - sapagil: bir yerin, nərsənin gilin, palçığın arıdan. - sapaçor: pis gözə, göz dəğmiyə qarşı, üzərlik, göz mıncığı kimi nərsələr. - sapaçqı: gözlük silən. - sapasu: su qoğan. - sapakir: kir qaytaran. sayladan. pakladan. - sapapul: çox para istəyən. bahalı. (xəş götürən. tükətgən) - sapaduz: duz gidərən. 1. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. arıdan. ardan. arçaqıl. arçıqul. təmizləyən. sayladan. pakladan. 1. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. arıdan. ardan. arçaqıl. arçıqul. sayladan. təmizləyən. pakladan.

saylatmaq 1. sakıtmaq. səkitmək. silkətmək. paksazlıq edmək. 1. səltəmək. səltələmək. siltəmək. saltmaq. arıtlamaq. paksazlıq edmək. - doslarıvı siltəsən, ondana yaxcısı qalmaz.

saylav seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş). seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

saylavçı seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. seçmən. (# saçıcı: saçan. dağıdan) .

saylavmaq saybalmaq. sayballamaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək.

saylı 1. sayıl. seçili. tərbiyətli. müəddəb. 1. sayılı. sayılan. sayqın. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.

saylıq siliğlik. siğillik. sıybalıq. sıypalıq. nəzakət. müəddəblik.

saylınış sayrılış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

saylınmaq sayrılmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

sayma 1. sağış. sayış. 1. sanaş. sanma. sayaş. hesablama. 1. sanaş. sanma. sayaş. amar tutma. 1. sanaş. sanma. sayaş. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə. 1. sayğı. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə.
-yaxmasın için özüvü, gülər saxla həmməşəlik üzüvü, yaxsa dışın özgələrin gözünü, sayma kimin yumar saxla gözünü.

saymaq 1. say qoymaq. saya salmaq. hörmət qoymaq, eləmək. - o kiçikli böyüklü hammıya say qoyur. 1. sayımaq. sayatımaq. sanımaq. sanatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn. 1. seyirmək. (> sər edmək) baxmaq. sarmaq. sarpmaq. səyirmək. səğirmək. səkirmək. təvəccüh edmək. - bir dəyqə buna sar. 1. saltamaq. sayğımaq. sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın. 1. samaq. 1. sanmaq. təvəccüh edmək.
- qutqa saymaq, sağmaq: yaxcı fala tutmaq.
-mal saymaq: sığırlamaq. mala oxşatmaq.

saymamaq 1. sındırmaq. qırmaq. e'tina edmək. - yasanı sındırmaq. 1. sərmək. sərimək. salına bıraxmaq. asmaq. oluruna, axışına vermək, ötürmək. boş vermək. boşlamaq. taxmamaq. önəmsəməmək. uğraşmamaq. ilgilənməmək. aldırmamaq. başısoyuğluq, qəflət edmək. boş tutmaq. ötürmək. qısrınmaq. qırsınmaq. ehmal edmək. - işin gücün sərib, gündən günə dalı düşdü. - ev eşiyin sərib, oynaş dalıca gəzir. 1. sırıt atmaq. sırt, dal çevirmək.

saymasan -düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz elində sayğın.

saymayan tutuz utuz piruzluq şikəst tutuz utuz saymayan.

saymaz > saynaz. (# sayağ: hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı) .

saymazlıq - sonu saymazlıq: güdə beyinlik. olayın, nərsənin gerisin düşünməməzlik.

saymıyan -əlindəkin saymıyan, göydəkini alanmaz.

sayna sayı. şə'n. - onun sayına dəğmə.

saynamaq saynımaq. təşəkgür edmək.

saynasız sayınsız. şə'nsiz.

saynaz < saymaz . (# sayağ: hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı) .

saynımaq saynamaq. təşəkgür edmək.

sayov <> şadov (ingilis) kölgə.

saypa öğləti. fəxri. iftixari nərsə.

saypalamaq sıvamaq. sıvlamaq. sılamaq. (sıv!. sıva!. sıla!) (özəlliklə duvarı, nərsənin üzərin kağazla qapalamaq) (kirəcləmək: ağartmaq. gəcləmək) laymanlamaq. boyamaq. (boya, lay, incə qatla) nərsə üzərin örtüksəmək, qaplamaq. -təməldən dağıq yapın sıvayıb, sırıtladılar bizə.

saypamaq 1. sapyamaq. sapmaq. caymaq. 1. sapyamaq. sapmaq. savılamaq. sayılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq. 1. saypatmaq. öğlənmək. fəxr edmək. iftixar edmək. 1. saypatmaq. gözə soxmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

saypatmaq saypamaq. 1. öğlənmək. fəxr edmək. iftixar edmək. 1. gözə soxmaq. - mal davarın (dövlətin) saypamaq.

saypıvermək salpıvermək. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

sayra sağra. səğrə. səyrə. sağır. (sağıq) belin aşağı doğru sarılan bölümü. götlə bud bölümün sağrıq, axışıq, yuvruq, qovsulu biçimi.
-sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) (sayrac: sayırğac. bülbül) .

sayrac sayrac. sayırğac. bülbül . -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) .

sayraçı sağraçı. ötücü.

sayraq 1. sağraq. səyrək. səğrik. sərik. soğraq. soyğaq. söylək. ötrək. oxraq. əzginik. xoş oxuşlu, səsli, nəğməli, ahəngli. - sayraq şarkıçı. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. sayrağ. sayrağı. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. fizul.

sayraqı sayrağı. sayrağ. sayruc. sağraş. sağrac. sağruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

sayramaq 1. {< say. dayaz. seyrək}. səzrəmək. sayırlaşmaq. seyrəlmək. savrılmaq. dayazlaşmaq 1. sağramaq. səyrəmək. səyrəmək. 1. ötmək. oxumaq. avaz, nəğmə söyləmək. 1. çox danışmaq. 1. səfehləmək. - daha bu savlamaq olmadı, sayramaq oldu: səfehləmək oldu. (savlamaq: məsəl çəkmək). 1. sayğamaq. səyrəmək. səğrəmək. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.
- sayramadı umaq quşum: ötmədi baxt quşum.

sayrı 1. < sayız < sayır < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. səyri. sava. sova. savayı. savrı. alahı. ayrı. başqa. sayirə. saerə. qeyri. - sava sözə gərək değil. - ondan savrı kimim var. - savrı qulluq?!.

sayrılış saylınış. səyriniş. səyləniş. seyriliş. seyləniş. salyanış. bayralış. (çöldə bayırda, eşikdə) solaşma. sovlaşma. dolaşma. gəzişmə. gəziş. gəzi. yolğarma. yolğarış. səyahət. gərdiş.

sayrılmaq saylınmaq. səyrilmək. səylənmək. seyrilmək. seylənmək. salyanmaq. bayralmaq. çöldə bayırda, eşikdə dolanmaq, gəzişmək, yolğarmaq.

sayrın yumşaq sərin, səngin, dəngin hava. (mö'tədil) .

sayrışmaq səyrişmək. sayışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.

sayruc sayrağ. sayrağı. sağraş. sağrac. sağruc. 1. ötücü. avazəxan. nəğməçi. 1. dilli. sözlü. qonuşqan. çənəçi. çalçənə. çərənçi. gəvəzə. çənəsi düşük. söz düşüyü. ağzı boş. boşboğaz. çox danışan, söyləyən. çəkəyi (çənəsi) açıq. (vərrac). 1. səsli. sürsar. hayküylü. həyahuylu. 1. fizul.

saysana 1. hesab kitab. durac orac. ölçübiç. qıyrat. qıyrac. qıyran. 1. hesab kitab. -tükandan saysana yapılan satul, miz: kürsü. qursu. qoltuğ. peşxan. gişə.

saysanalı hesab kitablı. durac oraclı. ölçübiçli. qıyratlı. qıyraclı. qıyranlı.

saysanlı -bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan: sayılı. yayılı. - sizin oğluz yayılı yalançıdır. - sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı kişilərindən.

saysıq saysığ. səkə. (səçə) sıva. ayıq. açığgöz. - bu gecə yolun gözləyib səkə yatdım. - saysığ kişi. - saysığ yağdayda: ayığ durumda.

saysız 1. sansız. -sansız yaman tuşlayacaq yaşamın, hünər odur dolayıbən keçəsən, bəs bəllidir yaman basar eyini, sinə gərib döğüşünə girəsən. (sansız :saysız). (dolayıbən: dönük verərək. dövr vuraraq) . 1. (sınırlı. qısıtlı). bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq}. 1. hörmətsiz. 1. sayız. sanısız. saylaqsız. hesabsız. - sanısız gəzək: çox dəfələr. 1. sanasız. sanağı yox. hesabsız.

saysov 1. göründüyü kimi olmayan. - bu dağ saysov, gədiklərinin girintisi qolay, çıxıntısı çoral (güc). 1. ikiüzlü. 1. sərab.

saysöqər saysökər. 1. sınığsalxaq. 1. incikli. narahat.

saysu dayaz.

sayta sayda. sadə. sərdə. törək. yörək. bəsit.
-
bu sayda: bu barədə.
-o sayda: o barədə. - o sayda ilgilənməyib, bilgilənmədim: maraxlanmayıb tanışmadım.

saytaq saytağ. sağday. sayaq. sıyaq. pakdamən.

saytal sağtal. 1. saltal. sattal. iğid. güclü. qoçağ. qorxmaz. - saltal kişilər. 1. sanğal. santal. ustal. sağınal. sağnal. sağmal. sağanal. sağıncalı. sağnalı. sağınalı. ağıllı. düşüncəli. 1. sayseşmə. seçmə.

saytalamaq saydalamaq. çandalamaq. çəndələmək. dənələmək. gilələmək. - üzüm saxımların saydala.

saytalanmaq saydalanmaq. törəklənmək. yörəklənmək. sadələnmək. sərdələnmək. bəsitlənmək.

saytalantırmaq saydalandırmaq . törəkləndirmək. yörəkləndirmək. sadələndirmək. bəsitləndirmək.

saytalaşmaq saydalaşmaq. törəkləşmək. yörəkləşmək. sadələşmək. sərdələtmək. bəsitləşmək.saytalatmaq saydalatmaq. törəklətmək. yörəklətmək. sadələtmək. sərdələtmək. bəsitlətmək.

saytalıq saydalıq. törəklik. yörəklik. sadəlik. sərdəlik. bəsitlik.

saytam -gözün saydam örtüyü: sızgək. süzgək. sürgək.

saytar saydar. saylar. minnətdar. məmnun.

saytatın saydatin. sərdətin. sadədil. ürəyi, içi, nəfsi arın, təmiz, sap, saf.

saytatınliq saydadınlik. saydatinlik. sərdəlik. sadədillik. ürəyi, içi, nəfsi arınlıq, təmizlik, saplıq, saflıq.

saytıc saydıc. sağdıc. sağılı. sayılı. sarılı. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq.

saytırmaq saydırmaq. sanatmaq.

sayu sayı. hərbiri. hərkəs.

sayuzlamaq sayızlamaq. sayazlamaq. seyizləmək. dayazlamaq.

sayuzlamaq seyizləmək. sayızlamaq. sayazlamaq. dayazlamaq.

sayva teyxa. xalis. (# salva: qarışıq. daluq. dalıq. məxlut) .

sayvaq sayvağ. sayağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir.

sayvan qayvan. saçvan. (bir yerdən, bir yerə aşırmaqla, artırmaqa, qayırmaqla əklənən tikə, parça). 1. sarıç. saraç. saçağ. bəzək, qoruq üçün olaraq geyimə, salıya (pərdəyə) artırılan ikinci qat, tor, qıymalıq. 1. gün, yağış, qardan qorunma üçün bir yeri önünə qayrılan, yapılan sərgə. saçağlıq. kölgəlik.

sayvan 1. seyhan. kövşadlıq. savınlıq. savıni. sərinlik. açıqlıq. düz, açıq yer. alan. meydan. 1. savran. küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri. abajur. 1. sığvan. seyvan. sayban. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

saz şeş. (< saç. sanç). 1. qamış. 1. qarğı. neyzə. dirgən. dirən.

saz işlərin gözəl, gəlişgən, iyi yolda olduğun göstərən söz. sıxqa. > sikkə. sikgə . - o niyə sızıldır, onun ki işi siggədir.
-saz saz. dizə dizə. rizə rizə. zolağ zolağ. cubuğ cubuğ. cizə cizə. bizə bizə. sərə sərə. dərə dərə. gərə gərə. gərgə gərgə. çərgə çərgə. yol yol. qol qol. lülə lüə. lola lola. nola nola.

sazaq sazağ. 1. sızağ. cana süzən, işləyən nərsə. (sərin, soyuğ, ağrı) 1. saçağ. küləkli, sancan soyuq.
-güclü, quru, sazağ yel: silyan (< silmək. sırmaq. sıvırmaq) .

sazı 1. sarı. 1. qamışdan yapılmış.

sazıq 1. sarıq. sarı boya. 1. qamışdan yapılmış.

sazıman sazman. < sarman. sarıman (sərmən: bir yerə toplayan) təşgilat.

sazqan sazğan. tazğan. sezğan. sızğan. süzğan. yügrük. ütük. iti. çapığ.

sazman sazıman < sarman. sarıman (sərmən: bir yerə toplayan) təşgilat.

sazov qamış tellərindən əğrilmiş, tovlanmış sicim (möhkəm) ip.

se (+sa. +se) .

seç seçi. seçə. 1. saçı. dalqı. tanqı. fərq. təfavut. 1. rütbə. məqam. 1. yey. imtiyaz. təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. təşxis. 1. təfkik.
-quşqulanıb yolun seç, bulandan son ondan keç.

seçə 1. səçə. < saçay. saçat. səccadə. üzərində tapış (namaz) qılmaq, oturmaq, uzanmaq üçün saçılan, sərilən kiçik saçqı, yayqı. 1. seç. seçi. saçı. dalqı. tanqı. fərq. təfavut. 1. seç. seçi. rütbə. məqam. 1. seç. seçi. yey. imtiyaz. təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. seç. seçi. təşxis. 1. seç. seçi. təfkik.

seçəqən seçəğən. seçəyən. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.

seçəqic seçəgic. arıtlaqıc. çəkdəgic. çəkdəgic. saralaqıc. saraqıc. sağalaqıc. sağaqıc. savalaqıc. savaqıc. soralaqıc. soraqıc. soğalaqıc. soğaqıc. sovalaqıc. sovaqıc. (sərələmək (fars)}. arıtlama, təmizləmə, yaxcı pisi ayırma ayqıtı, qayağı, maşını.

seçən 1. saçan. saçıcı. seçici. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən. 1. seçici. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan. dağıdan) . 1. seçici. seçmən. ayran. ayıran. 1. seçici. təşxis verən. tanıyan. rəsmiyyət verən. 1. seçici. tanatan. tanayan. tanıyan. təsdiq edən. 1. seçici. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan. 1. seçici. tapan. çıxaran. aşgarladan. 1. seçici. sivitən. sivirtən. sayırdan. fərq, təmayüz qoyan. 1. seçici. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. baxavul. 1. seçici. mülahizə kar.

seçənəq seçənək. 1. < saçınaq. altenaniv. çarə. 1. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. sevim. seçmə tanğı, həqqi. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə. 1. doğal ayıqlanma. tənazöi bəqa'. seleksiyon. selekşın. 1. şəqq. çaqq. bölümlərdən, ehtimallardan, yörtələrdən, imkanlardan hər biri.

seçənəqeiz seçənəkeiz < saçınaqsız. altenanivsiz. çarəsiz.

seçənəqeizliq seçənəkeizlik < saçınaqsızlıq. altenanivsizlik. təpirsizlik. çarəsizlik.

seçənəqli seçənəkli < saçınaqlı. altenanivli. təpirli. çarəli.

seçənin -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). ( alqış elə: alqıla. qəbulla. öv. sev) .

seçənməz -düğün salan düğünləri çözənməz, yaman olan yaxşılığı seçənməz, əz başını yaman görsən hər yerdə, yaman olan yaxşıları görənməz.

seçər -keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

seçərəq seçərək. saçımca. seçməcə.

seçərq -seçərək alınan nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma).

seçərlər -dönüklər ölümdən qaçarkən dönüklüyü seçərlər.

seçəyən seçəğən. seçici. seçən. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan.

seçi 1. saçı. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). dalqılı. dalqışlı. tanalı. fərq. fərqli. 1. ədəb. tərbiyət. 1. seçgi. ovləviyyət. rüchan. tərcih. məziyyət. 1. seçgi. təbi'z. 1. seç. seçə. saçı. dalqı. tanqı. fərq. təfavut. 1. seç. seçə. rütbə. məqam. 1. seç. seçə. yey. imtiyaz. təfəvvüq. təmayüz. bərtəri. tərcih. rüchan. 1. seç. seçə. təşxis. 1. seç. seçə. təfkik.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə