Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey Hadi


seçib -seçib çəkitmək, çəkdələməkYüklə 13,47 Mb.
səhifə97/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   171

seçib -seçib çəkitmək, çəkdələmək: saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. silikləmək. silgirləmək. silivləmək. (sığallamaq. cilalamaq) yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq.

seçicən alim. arif.

seçici seçən. 1. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı. seçmən. (# saçıcı: saçan. dağıdan) 1. seçmən. ayran. ayıran. 1. təşxis verən. tanıyan. rəsmiyyət verən. 1. tanatan. tanayan. tanıyan. təsdiq edən. 1. anlayan. başa düşən. dalqan. dalıqan. tanlayan. tanayan. bilgəyən. seçəyən. seçəğən. fərq edən. qavrayan. 1. tapan. çıxaran. aşgarladan. 1. sivitən. sivirtən. sayırdan. fərq, təmayüz qoyan. 1. dadan. çəşikçi. çəkşiçi. çaşnıçı. baxavul. 1. mülahizə kar. 1. saçıcı. saçan. saçman. seçmən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən.

seçiq seçik. 1. açıq. 1. duru. şəffaf. sırac. parlaq. zülal. 1. apaçıq. bəsbəlli. sərih. vazeh. hüveyda. mə'lum. məşhud. məri'. mübəyyən. 1. saf. arı. 1. sürpük. mucaz. yasal. 1. süprük. daşnaq. mübərra. 1. süprük. daşnaq. maaf. (# aşnaq: məşmul. müttəhim). 1. sevgili. mə'şuq. 1. nəzif. 1. əfif. 1. tahir. 1. ağdı. ağar. pak. mə'sum. 1. şərt şürtsüz. 1. incə. nəzif. - seçik söz. 1. sezik. sayıq. sanığ. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. kimlik. sicill. 1. saçıq. açıq. qolaylıqla seçiləbilən. 1. savar. saprat. savrat. (< savmaq: uzaqlatmaq). bəlirli. açıq. durut. dürt. dürüt. aşkar. (mütəməyyiz. mütəfərriq. mücəzza. cüda. məfruz. münfək. mutarikə. infisal. firqət) 1. sayıq. umruq. umurlu. diqqətli.

seçil seçlə. 1. karnamə. 1. tapı. mədrək. sənəd. vəsiqə. 1. sicill. kimlik. 1. bələdçik. im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça. - yol üzəri seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.

seçilə -seçilə bilən nərsə: seçməcə. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma).

seçiləbilən -qolaylıqla seçiləbilən: saçıq. seçik. açıq.

seçili 1. iyi xuylu. xuylu. əxlaqlı. ədəbli. 1. sayıl. saylı. tərbiyətli. müəddəb.

seçilqən seçilgən. sezilgən. görüngən. sayılqan.

seçilmək 1. sezilmək. sayılmaq. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında bir ağac siçilirdi. 1. alınmaq. qanılmaq. sanqılmaq. tanqınmaq. dərk olunmaq. ləms, hiss olunmaq. 1. atalmaq. görvələnmək. mənsub, tə'yin olunmaq.

seçilmiş 1. saçılmış. seçgin. 1. saçılmış. seçilmişdən sonra arda qalan. 1. saçıqın. seçgin. seçmə. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə.
-sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan: sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin.

seçilmiştən -seçilmişdən sonra arda qalan: saçılmış. seçilmiş.

seçim 1. ixtiyar. - öz seçimizə qalıb. - seçim sizdədir. - onu öz seçiminə bıraxma. 1. seçənək. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. seçmə. seçiş. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

seçimlərtə -seçimlərdə gec qalma, karvan sürər dayanmaz, uzun arzu qıt ömür, barğacına çatanmaz. (barğacına : mənzilinə).

seçimli ixtiyari.

seçimliq seçimlik. saçımlıq. tanığlıq. intixabi.

seçimsiz ixtiyarsız. bila ixtiyar.

seçin seçgin. tanğın. tanığın. 1. müntəxəb. 1. ərşəd. mafovq. 1. müşəxxəs. 1. mühüm. 1. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. mümtaz. şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. tutqun. müsəmməm. 1. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1. anlağlı. qanacağlı. huşlu.

seçinmək 1. tutunulmaq. təsmim tutmaq. 1. yeğləmək. üst tutmaq. bəğənmək. istisinmək. istəsinmək. yeyləmək. yeğləmək. tərcih edmək. ərcəhiyyət, ovləviyyət vermək. - bu donların seçimi (çeşiti) çox olduğundan seçinmdə güclük çəkdim. 1. ədəb, tərbiyət götürmək.

seçintən -seçindən arda qalan atılmalı nərsələr: saçma. səçmə. seçmə. seşmə. qırma. tullantı.

seçirmək ayırmaq. açırmaq. - ağ qaranı seçirəmədi.

seçiş 1. ayıqlanma. ayıqlanış. ayqış. seleksiyon 1. seçmə. seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi.

seçit saçıt. çeşit. səciyyə. yaradılış. qılıq. karakter. xuy.

seçitmək 1. açıtmaq. əritmək. əritləmək > irdələmək. təcziyə, təhlil edmək. 1. gözünü açdırmaq. aydınlatmaq. andırmaq. qandırmaq. anlatmaq. 1. arındırmaq. silgitmək. təbrəə edmək.

seçitsiz saçıtsız. çeşitsiz. səciyyəsiz. karaktersiz. xuysuz. qılıqsız .

seçq səkitmək. sakıtmaq. silkətmək. saylatmaq. paksazlıq edmək.

seçqərmək seçgərmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

seçqi seçgi. 1. seçmə. tanğın. gülçin. güldəsdə. dərləmə. müntəxəbat. 1. seçi. ovləviyyət. rüchan. tərcih. məziyyət. 1. seçi. təbi'z.

seçqil seçgil. 1. sevgil. səlgin. səlcin. sevcuq. seçluq. selcuq. səlcuq. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan. 1. səkil. səkkil. səqqəl. ən yaxşı. - səkil tikələrin seçin satdılar.

seçqilmək seçgilmək. sevgilmək. sevgərmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək. sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq .

seçqin seçgin. 1. seçin. tanğın. tanığın. müntəxəb. 1. seçin. tanğın. tanığın. ərşəd. mafovq. 1. seçin. tanğın. tanığın. müşəxxəs. 1. seçin. tanğın. tanığın. mühüm. 1. seçin. tanğın. tanığın. ali rütbə. cənab. həzrət. ekselan. 1. seçin. tanğın. tanığın. mümtaz. şəhir. mütəmayiz. bərcəsdə. 1. seçin. tanğın. tanığın. tutqun. müsəmməm. 1. seçin. tanğın. tanığın. yeğgin. bəğimli. zövqli. zovqulu. 1. seçin. tanğın. tanığın. anlağlı. qanacağlı. huşlu. 1. təkin. quzidə . -təkin kişi sözün tutdu, döğüş keçdi savaş utdu. (təkin kişi: təkcə kişiki). 1. saçıqın. seçmə. seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçılmış. seçilmiş. 1. saya > sərə. ən iyi. taza. 1. saya. (quzidə) mümtaz.
-el içində seçgin, güclü, bilgin kişi: saltan. başdağ. padşah. sultan.
-bir yerdə özəl, seçgin yer: səki. səkə. səkgi. törə.

seçqinin -sevgisin, seçginin, səlgirin ayırmaq: sevgilmək. sevgərmək. seçgilmək. seçgərmək. səlgirmək. səlcərmək.

seçqirəmək seçgirəmək. səlgirəmək. səlcirəmək. ayırd edmək. fərq edmək. bəllətmək. təşxis vermək. - onun kim olduğun səlcirəmədim.

seçlə seçil. 1. karnamə. 1. tapı. mədrək. sənəd. vəsiqə. 1. sicill. kimlik. 1. bələdçik. im, iz, nişan olaraq tikilən, qoyulan, taxılan parça. - yol üzəri seçil ağacları yel yıxmış. - yeni sinlər (qəbirlər) seçilsiz bıraxılsa itər.

seçluq sevcuq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan.

seçmə 1. seçiş. seçənək. seçim. sevim. pəsənd. bəğəniş. qozinə. (qozineş) saylav. tanış. intixab. - saylav tanğı, həqqi. 1. seçgi. tanğın. gülçin. güldəsdə. dərləmə. müntəxəbat. 1. seçməcə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) . 1. saçıqın. seçgin. seçilmiş. ayrılmış. dalqıc. mümtaz. quzidə. 1. saçma. səçmə. seşmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. saçma. səçmə. seşmə. qırma. tullantı. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr. 1. saçma. səçmə. seşmə. qırma. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat.
-seçmə tanğı, həqqi: seçənək. sevim. opsiyon. tərcih. bəğəniş. əğim, meyil göstərmə.

seçməcə 1. seçmə. seşməcə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) 1. saçımca. seçərək.

seçməci seşməci. çətin bəğənən.

seçmək 1. sayalamaq> sərələmək. iyilətmək. tanlamaq. yeniləmək. tazalamaq. 1. çekmək. (# geçmək). 1. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. atamaq. görvələtmək. mənsub edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. almaq. qanmaq. sanğmaq. dərk edmək. ləms, hiss edmək. dərk, mulahizə, muşahidə təmyiz edmək. 1. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. təşxis vermək. 1. saçımaq. tanqamaq. tanlamaq. tanılamaq. oy vermək. dalqıtmaq. fərq edmək. ayırmaq. görmək. qolay bəğənməmək. 1. saçmaq. saçımaq. səçimək. açmaq. açımaq. çözmək. çözümək. qutarmaq. - onun əlayağından ipi səç. 1. savtamaq. sovtamaq. ayırmaq. tanılamaq. tanlamaq. tanqamaq. 1. saylamaq. sayalamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq.
-sınayıb, yaxcısın axtarıb seçmək:sınalamaq. -çox sınalayan nə korun aldı, nə keçəlin.
-sıyıp seçmək: sevib seçmək.

seçmən 1. saçman. saçıcı. seçici. saçan. seçən. tanığan. intixab edən. dalqan. dalıqan. fərq edən. ayıran. görən. 1. seçici. seçən. (ayıraraq) yığan. dərən. dərici. saylavçı. (# saçıcı: saçan. dağıdan) 1. seçici. seçən. ayran. ayıran.

seçsən -keçmişivi sən seçsən, səni seçər gələcək.

seçtil saçtıl. çeştil. səciyyəli. karakterli. xuylu. yaradılışlı. qılıqlı.

seçtiyinte -əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol). bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl.

seçtiyivə - bacardığın tanırsan, seçdiyivə güvən qıl. (əlindən gələni, bacarığıvı bilsən seçdiyinde qeyim ol).

sehin 1. sağan. saxan. sağana. saxsı, enli ağızlı qab. süt sağmağa, qurud əzəməyə yarar qab. tağar. mətirət. 1. sınağ. sinək. sənək. səhəng. çanağ. qab. 1. < sağan. (süt sağmağa yararlı) ağzı gen, dərin kasa. 1. sehing. səhəng. sağır. sağrınğ. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab. 1. sığın. sınğıq. qab.

sehinq sehing. sehin. səhəng. sağır. sağrınğ. gənəlliklə süt sağımağa uyuq, ağzı gen, hər çeşit qab.

seiz sez. tutuğçu. tutğuc. kəfil. zamin. qərant. tə'minat verən. iltizamçı. mütəəhhid. isponsor. hami.

seq 1. sex < sıx. sığ { 1. bölüm. qismət. otaq. - üç sıxlı ev. 1. şö'bə. - ana sıxdan ayrılan kiçik sıxlar. 1. dal. səğə. şaxə. sap. rişdə. 1. pətək. dayirə. apartman. 1. qısım. hovzə. 1. bölük. nahiyə. məhəllə. 1. bağ. bağa. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur}. 1. sek. som. öz. teyxa. xalis. saya. sadə. qatqısız. - som araq.

seqəntəri ( sekəndəri (fars). < səkiniş səğiş. səkiş. büdrüş. tökzüş. süytüş. səhv. xəta. ləğziş.

seqinmək sekinmək. səkinmək. səkirmək. səkənmək. səkələnmək. diksinmək. şeşinmək. sesinmək. şaşınmaq. şaşrınmaq. təəccüblənmək. qəribinə gəlmək. qeyri adi görünmək.

seqoncitə sekoncidə. səkəncidə. < sıxınmış .

seqt sekt. sıxt. sıxıt.

seqtör sektör. (< sekarri (sək <> kəs) kəsmək) bölgə. bəxş. iqlim. yörə. məhəllə. ilçə. elçə. nahiyə. hovzə. dayirə. belt. bölək. bilok. bağral. orçın toyran (toğran) özəl yer, durum. band. zon. rejyon.

sel 1. < savul. sovul. qabarmış su axını. 1. seyl < çal. coşqun. su basqını. 1. səl. sal. seləv. seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması. 1. sill. əriş.
-üstü daş, altı topraq, sel basırsa uçar ev
-sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd: silən. selən. büküt.
-sel suyu: sırnax. sıvax. sırvax. toprağlı, bulanıq daşqın su.
-çıxıb, süzüb sel kimi axmaq:
savruğmaq. - göz yaşı savruğdi. - ürək yanar, yaşı gözdən savruğar.
-dərə daşın sel alsın, ocaq başın sağ olsun. (daşın: dışın)
- sel gətirmiş odun: salıntı ağac. - salıntı salqı: verilmiş sorağ, xəbər.
-qutsuz quyuya girsə sel basar.
-sel daşıqını basmış yer: selloy. selloyı. - selloy əkini güclü olur.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-sel tutan, sel axan yer, dərə: selavat. selağat. selaşat.
-dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel: sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. seldırım.

selab < çalğaq.

selaqat selağat. selavat. selaşat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selaşat selavat. selağat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selavat selağat. selaşat. sel tutan, sel axan yer, dərə.

selcuq səlcuq. sevcuq. seçluq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan.

selen səs. sav. salqı. sorağ. xəbər. bilgi.

seləq seləğ. seləv. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

seləmək sığlamaq. sığqamaq. sağqamaq. göz yaşın sağarcasına tökmək.

selən 1. sələn. sərən. sürən. açıq. fərah. 1. silən. büküt. sel önləmək üçün əkilən bitgi, ağac, bağlanan, qurulan bənd, sədd.

seləv seləğ. sələv. sələğ. salav. salağ. sel. səl. sal. ağır axın. - seləv yaş: göz yaşının sel kimi axması.

seli səli. çəli. yük arabası. taksıbar.

selin -selin açdığı dərə, yarğan: selgəf. selyar. selyan.
-selin açdığı yatağ, oyuq: selqın. selqon.
-selin süpürüb gətirdiyi nərsələr: silinti. sıyıntı.
-selin gətirdiyi, saldığı nərsə: salındı. selindi.

selinti selindi. salındı. selin gətirdiyi, saldığı nərsə.

selqəf selgəf. selyar. selyan. selin açdığı dərə, yarğan.

selqın selqon. selin açdığı yatağ, oyuq.

selqon selqın. selin açdığı yatağ, oyuq.

selləmə - selləmə sollama: boluna suvarma.

sellənmək selvənmək. səllənmək. selvənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna axınmaq.

selloy selloyı. sel daşıqını basmış yer. - selloy əkini güclü olur.

selloyı selloy. sel daşıqını basmış yer. - selloy əkini güclü olur.

seltırım seldırım. sıyıldırım. sıyıldırım. sıldırım. kəsmən. dərədən təpədən aşıb, yol üstü götürən ağır coşqun, sel.

selvənmək sellənmək. selvənmək. səllənmək. sallanmaq. salvanmaq. ağırca, guruna axınmaq.

selyan selyar. selgəf. selin açdığı dərə, yarğan.

selyar selyan. selgəf. selin açdığı dərə, yarğan.

sepah sepah (fars). < sipah. < subəy. qoşun kişisi.

separ separ (fars). sepor (fars) < səpər. sərpər. savar. sovar. suvar. verən.

sepas {sipas (fars) sepas (fars)} < sığaş. sıyğaş. sıypaş. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama. oyxşama.

sepəri -sepəri edmək (fars): < savırqatmaq. savırqamaq.

sepor sepor (fars) separ (fars). < səpər. sərpər. savar. sovar. suvar. verən.

seportə sepordə(fars) (sovruq. savrıq) (tapşın) .

serçə quşğac. (? > qoncaşğ).

seri sıra. sırasır. sırsıra. silsilə. salsala. salqa. burlaq. birlək. dizi. nərsədən bir dövrə. ( məcmuə'. rədə. rədif. səf) .

serqin {sergin (fars)}. < sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. < sıyırmaq. siyirmək.

sesi 1. < çaşı. bir düzə görə əğri duran. 1. bir yanı əğri nərsə.

sesici şeşic. şaşırtıcı. səkincək. səkinəli. səknəli. səkdirici. səkic. səkcət. səkib. səkəli. diksindirici. çalıdan. çaltıc. qəribə. təəccüblü. çalıt. şaşıq. şaçıq. əcib. qeyri adi. - burda səkic nərsə yox. - çalıt çapıt: əcib qərib.

sesiqmək sesikmək. sasımaq. sasıqmaq. sasrıqmaq. sarsıqmaq. qoxuşmaq. iygişmək. iğgişmək.

sesinmək səsinmək. sısınmaq. sıysınmaq. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

seşliq seşlik. salcığ. silcik. silgi. silək. saçlığ. silbiç. saçıq. çapıt. bulaşıq. (silcə: siləc. siləci (dəsmalı) silinti. qab dəsmalı. qırma. qırmac. qırpa. qolluq. əllik. qırım. qurutma. hovlu. biçətə. peçətə. qırpa. qırba. qırım. dəsmal. dəsmal. - qırmanı ver əllərimi quylayım.

seşmə < saçma. saçqı (< saçmaq). 1. yabba. pehinlə saman qarışığından oluşan yanacaq, yaxılacq. 1. saçır. saçır soçur. kübrə. pehin (malqara pisliyi) pox. boğ. salmıt. (salmıtlamaq: > samartlamaq. sıçıb batırmaq) sıyığın. sıyğın. siyrin. siyirgi. sirgin. (> sergin (fars)}. (< sıyırmaq. siyirmək) silki. sürgü. süpür. sapır. söpük. fəzlə.

seşmə 1. saçma. sil. dışqı. 1. saçma. səçmə. seçmə. qırma. qurşun çeşiti. 1. saçma. səçmə. seçmə. qırma. tullantı. seçindən arda qalan atılmalı nərsələr. 1. saçma. səçmə. seçmə. qırma. yanacaq kimi işlənə bilən xırım xırdavat. 1. saçma. söggə. sökə. poxpüsür.

seşməcə seçməcə. seçmə. seçərək alınan nərsə. ürək istəyən. seçilə bilən nərsə. - bu bazarda doldurma satılır, seçmə satı yoxdur. (# doldurma) .

seşməci seçməci. çətin bəğənən.

seşməliq seşməlik. saçmalıq. silik. dışqılıq.

seşmir saçsinir. şahdamar.

sev 1. alqış elə. alqıla. qəbulla. öv. -unut gedsin keçənin , qıvancla alqış elə seçənin. (qıvancla: sevinclə). 1. səv. süy. söy. sür. meyl. işrah.

sevcə sevic. sevda. sevət. sevcət. sevəc. yenğ. yenğiş.

sevcət sevda. sevət. sevcə. sevəc. sevic. yenğ. yenğiş.

sevcit səvcit. söycüt. süycüt. sövcüt. süycüt. sarqın. aşiq mə'şuq. - sarqınsı dolananlar.

sevcuq seçluq. selcuq. səlcuq. sevgil. seçgil. səlgin. səlcin. sevilmiş, seçilmiş, səlginmiş olan.

sevə sevə sevə. sıysıy. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.
-kim bilirki kimi sevə kimini, gözdü görər ürək tutar birini.
-ürək sevə, əl gedmiyə, ayaq dura, ağzın aşa, başın daşa dəğməli.

sevəcəqlərim -sevəcəklərim qorxutmaz məni, açarları içimdə durur, qırırsa bağın sevgili məndən, bir qapı bağlanır, başqasın açır. (bağın: bağa. bəfa).

sevəcən -açıldı qəfəs, girdi içəri, nisgilli biri sevəcən biri.

sevələ səvələ. sevinc. sevginc. seviş. sevgiş. sevginiş. sövünc. sövgünc. sövüş. sövgüş. sövünüş. söyünc. söygünc. söyüş. söyüş. söygüş. söyünüş. ( - oynuyub gülüb, sevələnğni dartıb geddi) səriş. sürüş. kef. mutluluq. eşq. sürün. atığ. atış. coşu. şovq. xoşluq. xoşallıq. çatlıq. şadlıq. şənlik. yarğaşlıq. xursəndlik. sərxoşluq. behcət. neşə. mehr. məhbbət. ibtihac. məsərrət. zovq. eyş. səadət. xoşnudluğ. həzz. fərəh. nişat. bəşşaşlıq.

sevəmək 1. { sağ. sıyağ. sıraq. sik. siyək. (< sımaq) söz ardına gələrək ''istəmək, sivmək, sevmək, sevəmək'' anlamın artırır. } . - susıraq: susağ: su istmə. susama. - suvsaq: susaq: susaq: susuz. təşnə. 1. istəmək. sivmək. sevmək. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sıramaq. simək. siymək. siyəmək. - susıramaq: su istmək. susuzlamaq 1. sevmək. sevimək. söymək. söyümək. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. sığamaq. oxşamaq. nazın çəkmək.

sevən sıycı. aşiq. şiftə.
-qonaq sevən:sıylac. sıylaçı. sığlaçı. saylac. saylaçı. qonağçıl. mehmandust.
-sovğat, töhvə sevən: sıysak. sıyçı.
-dildə sevən çox olar, işə gəlsən yox olar.
-kim biliri könül çəkən dərdimi, hər bir sevən istədiyin dərdimi, sonu yox yoxdur çəkmək çilə, boşuna, hər bir ərən istəyinə ərdimi.
-yaşayıb sevən
, sevib sevinən, düşünən duyan, işənib inanan yalnız olmaz. (işənib: inanıb) .

sevəni -sevgi edər kor sevəni.

sevənin -səni sevməyəni itirmək, dəğməz kitir qayğuya, əldə saxla sevənin, qolaylıqla sevilənlər tapılmaz.

sevənlər -enginlərin dərinligin sevənlər, dənizlərin dalqınlığın öyərlər. (engin: uqyanus).

sevənlərin -sevməyənlərnə dusdaq, sevənlərin bulamazlar.

sevənləriz -çıldırası sevənləriz, dəli qibi atanlar.

sevər sıyır. tamada. tərəfdar. yançı. aşiq. pərəstəndə.
-söğüt sulu yeri sevər, qaba sərt tikən quraqlığı, sərtliyi: ( söğüt sulunğa, qatınğ qasınğa). (söğüt sulunğa, qazanğ qatınğa) (söğüt suluğa, qatığ qatıya çəkilir).

sevərəm -sevərəm mən səni candan içəri, hər nə çəkir məni səndən ötəri.

sevərqəmək sevərgəmək. soyurqama. bağışlamaq. iltaf edmək.

sevərliq sevərlik. söygü. sevgi. sevüm. sevim. sövüm. söyəm. sıylıq. sıyı. sıyqı. sıtıq. sıyım. eşq. mehr. sıyıq. sıyıt. sıyın. məhəbbət.

sevəsin sevsin. ülgülük. ülgü kimi seçilən. qibtə yeyilən. - bu yazarın sevsini.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə