Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə111/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   171

sıpqılmaq sezilmək. sezgilmək. sızılmaq. sızqılmaq. 1. hiss olunmaq. anlanmaq. qanılmaq. 1. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sanılmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq.

sıpqılmaz sezilməz. sezgilməz. sızılmaz. sızqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan. dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz. dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz. acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.

sıpqın 1. < çıpqın. nərsə çırpmağ üçün çubuğ, ayqıt. 1. siyirgin. sirgin. sırqın. bezgin. bıqqın. yartmaz. yarşımaz. narazı. - öz yaşamından sırqın biri. 1. çıpqın. sapqın. çapqın. dəlisi. bunaq.

sıpqınlamaq sapqınlamaq. sıpqıtmaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. oğurlamaq.

sıpqınmaq sızınmaq. sızqınmaq. sezinmək. sezginmək. 1. hiss etdirinmək. anlatınmaq. qandırılmaq. 1. qaşındırılmaq. acığladırılmaq. acığıtınmaq. dövətinmək. döğətinmək. təhriklətinmək. vakonişə güclətilmək. əsəbiləndirilmək. 1. sanızdırılmaq. sağındırılmaq. xiyallandırılmaq. fikrə, təsəvvürə salınılmaq.

sıpqır sıpıvğan. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1. həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı. atifəli. 1. vakoniş göstərən.

sıpqırlıq sıpıvğanlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq.

sıpqırmaq çıpqırmaq. bir işi bir kərədə, yerli dibli eləmək.

sıpqısız sezisiz. sezgisiz. sızısız. sızqısız. ehsassız. sağınmaz. sanağmaz. düşünməz. nərsədən etgilənməyən, alqanmayan. vakoniş göstərməyən.

sıpqış sıpqı. sıpqu. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1. sağış. sağnış. təsəvvür.

sıpqıtmaq 1. sapqınlamaq. sıpqınlamaq. çıpqınlamaq. çıpqtmaq. oğurlamaq. 1 . sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. (bir sezini, ehsası oyatmaq) hiss etdirmək. anlatmaq. qandırmaq. 1. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. qaşındırmaq. acığlatmaq. acığıtmaq. döğətmək. döğətmək. təhriklətmək. vakonişə gücləmək. əsəbilətmək. 1. sızıtmaq. sızqıtmək. sezdirmək. sezitmək. sezgitmək. sanızdırtmaq. sağnışdırmaq. xiyala, fikrə, təsəvvürə saldırmaq.

sıpqu sıpqı. sıpqış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sızı. sızu. sızqı. sızış. 1. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sınır. əsəb. 1. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sığış. sıyış. atifə. 1. vakoniş. 1. sağış. sağnış. təsəvvür.

sıprıl sıprıl!. süprül!. sikdir!. rədd ol!.

sıpsamaq sırpsamaq. yırpsamaq. yıpsamaq. yapsamaq. azalmaq. düşmək. - yağın çapsını sıpsadı: yağış şiddəti düşdü.

sıpta sıpda. çıpda. incə. işgə. nazik. - çıpda boylu.

sıq sığ. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sığ. sığız. sıxız. tığ. özsu. çiğ. cirg. qısıq. usarə. 1. sığ. sığız. sıxız. tığ. sıx. dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sığ. yer ölçüsü. 1. sıx. sığ. (> sex). bölüm. qismət. otaq. - üç sıxlı ev. 1. sıx. sığ. (> sex). şö'bə. - ana sıxdan ayrılan kiçik sıxlar. 1. sıx. sığ. (> sex). dal. səğə. şaxə. sap. rişdə. 1. sıx. sığ. (> sex). dayirə. apartman. 1. sıx. sığ. (> sex). qısım. hovzə. 1. bölük. nahiyə. məhəllə. 1. sıx. sığ. (> sex). bağ. bağa. çiğ. fəsl. movsim. - hər sıx üç aydan oluşur. 1. sıx. sığ. sığız. sıxız. tığ. dar. - sığ çağımız qaldı. 1. sıx. az aralıqlı. birbirinə yaxın. 1. sıx. bol. 1. sıx. tıx. tıxı. qalınca. qoyuca. sıxıt > sift. qəliz. külüft. zəxim. (# seyrək). 1. sığ. sıy. ödül. öğlətiş. iftixari verilən nərsə. 1. sığ. sıy. yalam. yalama. yeməcə. gəvik. gəvinc. gəvic. gəviş. qırvıt. qırtıq. kirtik. rüşvə. rüşvət. kisə. 1. sığ. sıy. sıyğın. törək. yörək. bəsit. qolay. yalın. saf. düz. süssüz. açıq. incə. yalxı. yalxoy. nazik. ilkəl. əsil. təməl. 1. sıx. sox. sağı. > suq. müsibət. matəm. əza. qəm. sıxın. sınığ. ənduh. dərd. 1. sığ < sıy. sıyız dayaz. sayaz. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) 1. sığ < sıyığ. dayaz. 1. sığ. sığa. sıy. sıya. siyirt. siğirt. sivirt. sifirt. teyxa. xalis. - suyun siyirt üzü yağdır. 1. sıx. üsarə. covhər. zat. 1. sığ. sıv. qıssa. - sığ görüşlü: qıssa görüşlü. 1. sığ < sıv < sıy. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sığ. otarı. sıy. yalam. yalama. hörüş. hörünc. örüş. örünc. rüşvət. 1. siy. sıqqa. 1. siy. heyvanı, çadırı bağlamaq üçün yerə çaxılan qazığ, uzun, yoğun çivi. 1. siy. ağac, odun yarmada çatıq arasına sığdırılıb, qoyulub güpsənən dilim. - dəmir siğ. - ağac siğ. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz). 1. sığ. say. dayaz. - bəxdi yatan sayda boğulur. 1. sığ. saya. sadə. silik. ucuz. yenil. törək. yörək. bəsit. - ucuz sana: yüngül, sadə düşüncə. - saya düşünlü. - saya sav: sadə söz. - saya bəzək. - saya san: bəsit sayılar. - saya tümlə: sadə sözləm, cümlə. 1. sığ. saya. yüzsül. üzsov. üstür. dərin olmayan. yüngül. çatlığ. yalpaq. suvağı. sıvağı. səthi. (sərsəri). - əlim saya yaralanmış. - saya bir baxış. - saya başlı. 1. sıx. sif. dar. - çox sıxdır. - sıx toxunuş.
-sıx dəğiş töküş: sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sırçalqaş. sıxçalqaş.
-sıx səğə: sırşax. sırbudağ. sırsıx. sıxsıx. sığsox. (sox: səğə). çox qol budağlı.
-soluq sölük, sıx sıx solumaq, nəfəs almaq: soluğ soluğa, nəfəs nəfəsə düşmək. solcamaq.
-sıx sıx atlamaq: səknəmək. səğnəmək.
-sıx sıx, sımsıxı sarımaq: sarsarlamaq. sarsamlamaq. sarsarmalamaq.
-sıx sıx: bolarğan. bol bol. sulumlu. bərəkətli. tovarğan. toğarğan. doğarğan. saysız (sınırlı. qısıtlı). {# kovarğan (moğol) seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. sayğan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir. nadir halda. nadirən. ziyq}.

sıqa sığa. 1. xoş. -sığa gördük: xoş gördük. - sığa gördük siz hara bura hara. 1. sığ. sıy. sıya. sevinc. yoğuşq. xoş. şad. kef. dinək. ləzzət. 1. sıya. sıyğa. sağa. səfa. - sığa gətirdiz. - sizi gördükdə sıya taparız. - gəlib çatdım könlüm sağaldı (sağa buldu) 1. sığım. sıxqa. > sikkə. sikgə. qabiliyyət. zərfiyyət. -sikkəsiz: çıxarsız. -sikkəli: çıxarlı. - sikkəli toprağ. 1. sığım. soğa. sovğa. yetənək. qabiliyyət. ərəmik. irəmik. vergi. (don) .

sıqac sığac. 1. tumar > timar. 1. sındılac. sığdılac. ötücü quş çeşiti. - sığac işi irməz, ortun təpmək: sərçə işi değil xərmən döğmək.

sıqaçın sıxaçın. sıraçın. (sıxıq açıq) sırburma. sığburma. çox əzik büzük. çox çin çüllü. çox əğri büğrü.

sıqalamaq sığalamaq. nərsəni bir başqa nərsiyə sürtmək.

sıqalı sığalı. sığlı. sıylı. sıyalı. sevindirən. yoğşadan. yoğşayan. yoğuşluq. xoşalladan. şadladan. suladan. sulum, kef, ləzzət, huzur, səfa verici. əğləndirici.

sıqalıq sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. 1. (sığamaq: oxşamaq) dəlixana. timaristan. 1. sayılıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq. 1. əğləncə. 1. dinək. huzur. rahatlıq. 1. yoğşuluq. yoğuşluq. xoşluğ. şadlığ. xurrəmlik. inanılmaz ''xoşluğu, sevinci'' göstərən söz. - çox sıya gəldiniz. - sığa gördük siz hara bura hara. - biz çox sığaldığ: şad olduğ. - sıya göz: arıt, təmiz, ilahi baxış. - sığayla: sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə. 1. sevinc. seviş. sulum. səfa. - çox sıyağ gətirdiniz.

sıqalış sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. sığaş. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. rica, xahiş.

sıqallamaq sığallamaq. 1. cilalamaq. {silikləmək. silgirləmək. silivləmək. saralamaq. sağalamaq. savalamaq. soralamaq. soğalamaq. sovalamaq. arıtlamaq. seçib çəkitmək, çəkdələmək. ağartdamaq. çallamaq. arçamaq. arçılamaq. təmizləmək. pahlamaq. yaxcı pisi ayırmaq. - başağı (> mağaşar. düğü, ləpə kimi burcəklər) ağartdamaq. - çigit, xarman savalamaq}. 1. oğmaq. 1. sırasıtmaq. silgəmək. silgələmək. silgətmək. siləmək. silmək. cilalamaq. parlatmaq. pərdaxlamaq. tazalamaq. 1. silmək. siləmək. siğmək. siğəmək. sıvazlamaq. parıldatmaq. tərbiyət, ədəb edmək.

sıqallamaqla -nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq: tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. sıyırmaq. sıyqırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıqallanmaq sığallanmaq. 1. siliklənmək. siğillənmək. parıldanmaq. 1. sırlanmaq. sirlənmək. boyanmaq. rəhlənmək. bəzənmək. cilalanmaq.

sıqallayan sığallayan. sıylayan. siliğləyən. siləvçi. silici. qayşatan. seyqəlləyən.

sıqallı sığallı. 1. seyqəlli. {sıydam. sırdam sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sürşün. sürgün. süzşün. süzgün. sızğın}. 1. sırlağ. sırlı. sirli. boyalı. rəhli. bəzəkli. cilalı. 1. sıyğal. sayqal. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. cilalı. 1. silik. düz. pürüzsüz. arın. təmiz. - silik daranmış saç. - silik sevgi: arın sevgi.

sıqalmaq sığalmaq. sığmaq. sıymaq. sıyalmaq. sevinmək. yoğşunmaq. xoşallanmaq. şadlalanmaq. əğlənmək. keflənmək. ləzzətlənmək.

sıqaltıq sığaldığ. şad olduğ - biz çox sığaldığ: şad olduğ.

sıqamaq 1. sığmaq. sığımaq. yığılmaq. yerləşmək. - iki qılınc bir qına sığmaz. 1. sıxamaq. sıxlaşdırmaq. qalınlaşdırmaq. 1. sıxamaq. sıxatmaq. sıxıb əğmək. 1. sığamaq. oxşamaq.

sıqamaq sığamaq. 1. sıyamaq. oğub, sürərək yağlamaq, oxşamaq1. sıyamaq. sıyğamaq. oxşamaq. nazlamaq. təltif edmək. 1. sıylamaq. sıyğamaq. sılamaq. sığlamaq. sıypalamaq. saylamaq. sevləmək. oxşamaq. sıypamaq. ərikləmək. ərişləmək. əriçləmək. ərisləmək. məhəbət, mehribanlığ, mulayimət edmək. 1. sıymaq. sıyımaq. sıtmaq. sıtımaq. söymək. söyümək. sevmək. sevimək. sevəmək. oxşamaq. nazın çəkmək. 1. siləmək. sələmək. sayamaq. əl sürmək. 1. siyəmək. siləmək. oxşamaq. nazlamaq. - üz gözün siyədi.

sıqan sığan. qonduğ. qunduğ. sifon. suyu birdən, iti axıtma üçün arac.
-içi üzü (ruhu cismi) sıxan basıc, azar, ağırlıq, fişar: . sıxıv. - onun bu yaramaz işləri çox sıxıvlıdır.

sıqancıq sığancıq. sığaq. (sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək).

sıqanmaq sığanmaq. sıyanmaq. sıyğanmaq. oxşanmaq. nazlanmaq. qırcanmaq.

sıqap sığap. sıyıp. sıyap. sap. saf. düz.

sıqaq sığaq. sığancıq. (sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan. patinaj.
- sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək).

sıqar sığar. 1. sığım. həcm. qoncalış > quncayiş (fars) zərfiyyət. - nə sığarda olsun. - dərin sığar qab. - oğul sığımın çatan işə giriş. - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab. 1. sığım. təvanayi
- gəminin su sığımı: gəminin suya batma ölçüsü.

sıqarıq - sığarıq idiş: sığarlı idiş: oyumlu qab. zərfiyyətli qab.

sıqarlı sığarlı. zərfiyyətli. həcmli
- sığarlı idiş: sığarıq idiş: oyumlu qab. zərfiyyətli qab.

sıqarmaq sığarmaq. sığarlamaq. sağarlamaq. sağar kimi edmək. oğsalamaq.

sıqarsız sığarsız. zərfiyyətsiz. həcmsiz.

sıqasızlıq sığasızlıq. sığımsızlıq. sakınc. bir çözüm önündə acizlik. gücsüzlük. yetisizlik. qabiliyyətsizlik.

sıqaş sığaş. 1. sıyğaş. sıypaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. sıvazlama. sıyvazlama. oxşama. oyxşama. 1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimasi dua. 1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. iltimas. 1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sığalış. sığlış. (səqliş (fars)}. sorağ. sorat. rica, xahiş. 1. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. diləş. diləyiş. sipas. minnətdalıq. həmd. şükr. lütf. mərhəmət. şəfqət.

sıqaş sığaş. sıyaş. sıyğaş. siyləş. sıylaş. oxşaş. nazlaş. təltif ediş.

sıqaşmaq sığaşmaq. sığşamaq. sıyaşmaq. sıyşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə sığşamısan.

sıqat sığat. şikayət.
- sıy sığat: üz iç. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıqatlamaq sığatlamaq. sığazlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sıqatmaq sıxatmaq. sıxamaq. sıxıb əğmək.

sıqav sığav. sırav. sıyav. 1. bol. fıravan. fərax. 1. bərxurdar. 1. arxa. yarqa. keyfiyyət. (sanav: kəmmiyyət)
-iki nərsənin arasında sığav, şikaf, yarıq, aralıq: sığra. dərə.

sıqavlıq sığavlıq. sıravlıq. sıyavlıq. 1. bolluq. fıravanlıq. fəraxlıq. 1. arxallıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik.

sıqayla sığayla. sevinərək. sulumuqla. məmnuniyyətlə. səfayi xatirlə.

sıqazlamaq sığazlamaq. sığatlamaq. sığəçləmək. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sıqbodaq sığbodağ. sırboyaq. sığboyağ. 1. tünd boya, rəng. 1. çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə. orijinal.

sıqboqaz - sıxboğaz edmək: boğaza yığmaq. bıqdırmaq. dartıtmaq.

sıqboyaq sığboyağ. sırboyaq. sığbodağ. 1. tünd boya, rəng. 1. çevrəyə görə gözə çarpan dək dəğişik, marağlı olan nərsə. orijinal.

sıqburma sığburma. sırburma. sıraçın. sıxaçın. (sıxıq açıq) çox əzik büzük. çox çin çüllü. çox əğri büğrü.

sıqca sıkca. sıkıc. sükəc. bardağ. istəkan.

sıqcınmaq sıxcınmaq. sıxışmaq. sifcinmək. sifişmək. 1. yığışmaq. çəkilmək. -bala biraz oyana sifcin, məndə oturum. 1. sıxınmaq. sifinmək. çəkinmək. utanmaq. tutqunmaq. durqunmaq. -sənə nə olub belə sifinirsin. - sıxın:sifin: çəkin. utan.

sıqçalqaş sıxçalqaş. sırçalqaş. sırqatnav. sıxqatnav. (sır. sıx. tıx). sıx dəğiş töküş.

sıqçı sığçı. sıyçı. otarıçı. yalamçı. yalamaçı. hörüşçü. hörünçü. örüşçü. rüşvətçi. rüşvətxor.

sıqçıqım sıxçıxım. sırçıxım. çıxımlı. gedərli. 1. xərcli. 1. məsrəfli.

sıqəc sığəc. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sıqəçləmək sığəçləmək. sığazlamaq. sığatlamaq. sıvazlamaq. sıvatlamaq. sıyazlamaq. sıyatlamaq. sıvazlamaq. sivəzləmək. sivətləmək. siğəzləmək. siğətləmək. 1. oxşamaq. nazlamaq. sımarlamaq. şımarlamaq. tımarlamaq. tumarlamaq. 1. düzənləmək. yapırlamaq. yasırlamaq. hamarlamaq. 1. avutmaq. ovutmaq. təsəlli vermək. 1. nərsəni qayğırmaq. nərsiyə baxmaq.

sıqı 1. sıxı. sıxığ. tıxız. tıkız. öz. özlü. yoğun. toxun. mütərakim. -qazların sıxılcan 1. sıxı. sıxılma. darıxma. (diltəngi) 1. sıxı. çıpı. tənbih. cəza. 1. sıxı. həya. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. oyuşlu. oyluşlu. oluşlu. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjlü. onatlı. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. bərk. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qızqın. qızışıq. gürdürümlü. gurdurumlu. güpdürümlü. gupdurumlu. acar. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. laçın. yalçın. sürən. sırın. soxun. şiddətli. sovlı. hovlı. tovalı. tovlı. döğlü. qovlı. qoğlı. qorlı. zorlu. 1. sıxı. qızlac. qıslac. qıylac. qəvi. qıyınqır. qınqır. qıvraq. dayanıqlı. qurt. gürt. sağlam. möhkəm. qatı. ağır. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. salğar. mətin. 1. sıxı. səki. sədd. bağac. çatı. (çatı çatmaq: sədd qurmaq) 1. sığı. sıyı. sıyıl. sahil. yar (suyun yuğub apardığığ yer) qıyı. yalı.
-gur, sıxı çalılı, sulaq yer: gürləvi. gürləği. gurlavı. gurlağı.

sıqıb -göy gövərətinin sıxıb artığ suyun alıb, yumurta çalınıb, qızartılarağ düzəldilən yemək: sıxma. göy kükü.
-sıxıb əğmək: sıxamaq. sıxatmaq.
-göz yaşın sıxıb tökmək: sığdamaq. sıxdamaq.
-sıxıb suyun, cirgəsin, şirəsin çıxartmaq: sağılamaq. - üzüm sağılamaq.

sıqıc 1. sığıc. sığır. saçar <> sağar. saçağ <> sağac. nərsədə oluşan sınır (əsəb) damarlarına oxşar iz, izlər. 1. . sıkıc. sıkca. sükəc. bardağ. istəkan.

sıqıcı -sıxıcı, dişsiz edici nərsə: sınır. sinsir.

sıqıç sığıç. (sığ, sıx + ) sırıç. ağır, dərin iç, anlam, möhtəva, məfhum.

sıqıçlı sığıçlı. sırıçlı. ağır, dərin içli, anlamlı, möhtəvalı, məfhumlu.

sıqıl sığıl. sığın. sıyıl. saya. sayağı. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq.

sıqılamaq sığılamaq. sığlamaq. sığqamaq. sıyılamaq. sıylamaq. sıyqamaq. gözəlləmək. yartalamaq. tanğıtmaq. tanıtmaq. tanatmaq. tə'rifləmək.

sıqılan sıxılan. sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). darıxan. (diltəng) .

sıqılar -çox aylanan yıxılar, ağrıq könül sıxılar. (aylanan: fırlanan). (ağrıq: sinsik. sinsiyən).

sıqılatmaq sığılatmaq. sığlatmaq. sığqatmaq. sıyılatmaq. sıylatmaq. sıyqatmaq. gözəllətmək. yartalatmaq. tanığdıtmaq. tanıtdırmaq. tanatdırmaq. tə'riflətmək.

sıqılcaq sıxılcağ. boğaz. utuc. yutuc. dərbət. dərbənd.

sıqılcaqlıq sıxılcağlığ. boğaza yığılış. bıqqınlıq.

sıqılçılıq 1. sıxılçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılıvcanlıq. sıxılıvçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik. 1. sıxılçılıq. sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq. sıxlıvçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik.

sıqılı 1. sıxılı. həyalı. 1. sığılı. süslü - daş sığılı üzük.

sıqılıq 1. sığılıq. ısqırıq. ıslığ. fışqa. 1. sıxılıq. sərtlik. bərklik. kəsinlik. 1. sığılıq. sıyqılıq. sevimli. sevgilik. dosdallı.

sıqılıvcan sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). 1. yoğuluvcan. yoğluvcan. sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm. 1. darıxan. sıxılan (diltəng) .

sıqılıvcanlıq sıxılıvcanlıq. 1. sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik. 1. sıxılıvçılıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik.

sıqılıvçılıq sıxılıvçılıq. sıxılıvcanlıq. sıxlıvçılıq. sıxılçılıq. basıc, azar, ağırlıq altda sıxılmaqlıq, mütərakimlik.

sıqılma 1. sıxılma. sıxı. darıxma. (diltəngi) 1. sıxılma. sıxın. darıxma. darılma.

sıqılma -sıxılma, tıxızma, mütərakimlik nitəliyi: . sıxılıvcan. sıxlıvcan. (lıvcan: qabil. - lıvcanlıq: qabiliyyət). yoğuluvcan. yoğluvcan. - qazların sıxılcanlığıv: qabiliyyəti təraküm.

sıqılmaq 1. sıxılmaq. içinə salmaq, işləmək. - hər gördüyünə ya sıxılır, ya sıyılır: sevinir. 1. sıxılmaq. darıxmaq. yapsırmaq. yıpsırmaq (> əfsordən (fars)}. - evdə qalmaqdan sıxıldıq. 1. sıxılmaq. əzilmək 1. sıxılmaq. həya edmək. 1. sıkılmaq < sık. (s <> ç - k <> ğ) çiğrəmək. sıkramaq. bərkimək. döyülüb bərkimək. 1. . sığılmaq. sığzalmaq. sığdalmaq. sığışdırılmaq. yerləşdirmək. - bunu ona, onu buna sığzala. 1. sıxılmaq. sığınmaq. büzülmək. 1. sıxılmaq. üz çevirmək. nərsədən darılıb qayğınmaq. tutulmaq. olduğu durumu bəğənməmək, xoşlamamaq. qırılmaq. üzülmək. gücənmək. qırcıqmaq. qısılmaq. kürmək. kürümək. kürünmək. küzmək. küsümək. küsünmək. çözünmək. çözgünmək. büzünmək. büzgünmək. üzünmək. üzgünmək. küsmək {(1. < qıs. kis. {1. < qız. köz. qoz. qos. qoş. 1. < qaz. qas)}.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   107   108   109   110   111   112   113   114   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə