Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə120/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   171

sıyqınsımaq sıyğınsımaq. sığınsımaq. sırınsımaq. sıyrınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.

sıyqırıb - sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıyqırıq sıyğırıq. sızırıq. sızğırıq. 1. axıtntı. 1. çəkinik (> çəkidə (fars)}. süzmə. sızma. yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. özül. üsarə. 1. lığ. leh. 1. səyyal.

sıyqırlıq siygirlik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq.

sıyqırmaq 1. sıyğırmaq. sığırmaq. ısğırmaq. çığırmaq. incə ün, səs çıxartmaq. (sutlamaq. səfir çəkmək) 1. sıyırmaq. sidirmək. siyirmək. silmək. tıraşlamaq. taraşlamaq. (təraşlamaq (fars)} < sıyaşlamaq. nərsəni qaşıyıb qazıb, silib sürtüb, sığallamaqla yarıtlamaq, safaltmaq.
- sıyqırıb salmaq: öcətlə (nifrətlə) silib, itələyib atmaq.

sıyramaq sırlamaq. sarlamaq. 1. örtmək. 1. bəzəmək. təzyin edmək. 1. sır, luğab yaxmaq.

sıyran süryən. soran. sürən. minarə. minarə kimi uzuna olan hər nə.

sıyranmaq sırpınmaq. sırpanmaq. sıyrınmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq.

sıyraşmaq sıyğaşmaq. sıtğaşmaq. sıyvanışmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq. çımırışmaq. - hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı. - .

sıyrıc səriməc. sərcək. səricək. yalançı. dələduz.

sıyrılan -hər nədən siyrilən, sıyrılan, iğrənən: sirgəv. sırqav. sırqov. iğrəngən.

sıyrılmaq 1. sıdrılmaq. siyrilmək. sidrilmək. silinmək. yox olmaq. qeyb olmaq. 1. sıvrılmaq. savrılmaq. itmək. itinmək. təpinmək. yoxalmaq. savılmaq. qeyb olmaq. 1. sıvrılmaq. savrılmaq. yaxasın, kəndini nərsədən qurtarmaq, uzaqlatmaq, ayırmaq. 1. çəkilib ayrılmaq. dalqınmaq. 1. savrılmaq. sovrılmaq. soyulmaq. çəkilmək. çıxarılmaq. lütlənmək. 1. sırğalmaq. sırğılmaq. sürğülmək. süvmək. - ayağım sırğadı. - dağdan sırğılan daşlar. 1. sırpanmaq. sırğanmaq. sürüb, süzüb qurtulmaq. 1. sıvışmaq. qaçışmaq. yavaşca axıb aradan çıxmaq. 1. sıypamaq. sıpamaq. sırbamaq. sırpınmaq. savrunmaq. nərsədən qaçıb qurtulmaq. - bu sarqığın (muzahim) əlindən gücün billah sıpadım.

sıyrılmış sıtğar. çırmanmış. - qol qıçın sıtğar tutub keçəni suda ayaqladılar.
- sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).
-nərsənin siyrilib sıyrılmış içi, anlamı, amacı, məqsədi, məzmunu: siriy. sirəy. siliy. siləy. - sözüvün siləyi nə.

sıyrım 1. sıtrım. dəvamlı. qırıtmadan. bıraxmadan. - sıyrım danışır. 1. sıtrım. püştkarlı. - işlərində çox sıyrım kişidi. 1. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). göz, pəncərə düz, doğrusuna ala bilən görüntü, çevrə, mənzərə. 1. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). göz önündə, düz cızqıda bulunan, gözün alabiləcəyi. düz cızqı doğrultusuna, gözün alabiləcəyi sınır içindəki sərik, mənzərə, yer, toprağ. 1. sıyırım. sıyırdım. (nərsənin uzunlaması). bir yerin, toprağın bir ucundan ötə ucuna dək uzanan bölümü. 1. sırım. şırım. dar, uzun olan nərsə.

sıyrınma sıyğınma. (> sir olma). qanığma. qanığınma. doyuğunma. doluğunma. tıxnığma. dartqalanma. qatqalanma. çatqalanma. satqalanma. saturasion. işba' olma. (ərəbcədə istar. sətərə: örtmə. qapatma. istitar edmək. nərsəni görünməzin edmək) .

sıyrınmaq 1. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. sıyrışmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. tovbə edmək. 1. salqatınmaq. səqqətinmək. bıqqınmaq. tənginmək. yorulmaq. 1. sırpınmaq. sırpanmaq. sıyranmaq. sıypınmaq. sirpənmək. sürpünmək. bir yerdən bir yerə, bir üzdən başqa üzə dəğişmək, köçünmək. yerindən oynamaq. 1. sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıymaq. (sızrınmaq. sızmaq. zivmək. zivrinmək) qaymaq. - əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm.

sıyrınsımaq sırınsımaq. sıyğınsımaq. sığınsımaq. 1. (əsnək olaraq) güclənmək. dayqanmaq. qayımlanmaq. bərkinmək. 1. alışınmaq. alışqanmaq.

sıyrıntı sırğıntı. sıyzıntı. sızıntı. siyrinti. 1. sonbeşik. 1. nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.

sıyrıntılartan -zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma. sıyırt. sıyrıt. sırıt.

sıyrıq sıyrığ. 1. (> sir) doyqun. bıqqın. işba' olmuş. 1. sırsıq. sarsıq. satsıq. bıqrıdıcı. azarlayıb azdıran. - sarsıq söz: qaba. saba söz. 1. sıyırıq. istiriptiz. 1. sıyma. sıma. simə. səmə. sıyırt. sıyrıt. sırıt. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis. 1. sıyrığ. sığrığ. iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülməyindən çıxan incə, cığıq səs. 1. sıyrığ. sıyığ. tovbə. tobə. 1. tökülmüş. töküntü. 1. sırığ. yamağ. bəxyə. 1. sıyrığ. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.

sıyrıqlı sıyrığlı. sırığlı. yamağlı. bəxyəli.

sıyrıqmaq sıyrığmaq. 1. sığrımaq. iki dəmirin, nərsənin birbirinə sürtülüb səs çıxarmaq. - qaşığı qazanın dibinə sürtmə, sığrır canım çimçəşir. 1. sıyığmaq. sıqmaq. sımaq. tovbə, tobə edmək.

sıyrırmaq sıyırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək. (# sızrırmaq. sızırırmaq) .

sıyrışmaq 1. sıyrınmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. arınmaq. təmizlənmək. saylanmaq. paklanmaq. 1. sıyrınmaq. sıvrınmaq. sıvrışmaq. sıfrınmaq. sıfrışmaq. siyinmək. siyişmək. tovbə edmək. 1. siyrişmək. təsviyələşmək. - o hələ verimin sırışmazıb: verdi. - dünən alımın sırışdı: aldı. - il başı sırış sürüşü (alış ötüşü) sıyrışacağıq.

sıyrıt sıyırt. sırıt. 1. sıyırma. sıyırtma. zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti. 1. sıyrıq. sıyma. sıma. simə. səmə. arın. təmiz. mə'sum. teyxa. xalis.

sıyrıtış siyritiş. silkiştiriş. sarsıtış. sıxışdırış. üzütüş. azarış. azarlayış. paylayış.

sıyrıtmaq 1. sırsıtmaq. sarsıtmaq. satsıtmaq. bıqdırmaq. kişini daşıtmaq, çaşıtmaq, özündən çıxarmaq. azarlayıb azdırmaq. 1. . sıyıtmaq. sıqıtmaq. sıtmaq. tovbə, tobə verdirmək. tovbələtmək. 1. . siyritmək. silkiştirmək. sarsıtmaq. sıxışdırmaq. üzütmək. azarlamaq. paylamaq. 1. sırıtmaq. nərsənin iç üzün açıb tökmək. 1. sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). siyirmək. sıvqarmaq. sıvqarlamaq. çıpqarmaq. çıpqarlamaq. nərsəni işlədib qurtarmaq. - pulu sıvqarıb geddi. 1. sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). sıvqarmaq. çıpqarmaq. süzmək. - son damlasına dək çıpqarıb. - qoy suyu sıvqarsın. 1. sıyıtmaq. sırqıtmaq. sızqıtmaq. tükətmək. (tökətmək). neçə tikəni, bölümü birbirinə sırıyıb, qatıb birikitmək. 1. sıypatmaq. sıpatmaq. sırbatmaq. sırpıtmaq. savrutmaq. nərsəni başında açmaq, atmaq, savmaq. - əlindən qolay sıpadın. 1. sağırdırmaq. süzdürmək. uzatmaq. - pəncərədən sırdırdı tutammadım yerə düşdü.

sıysan sıysan!. səysən!. istə!. (issəmək: isləmək. istəkmək. səmək. səymək. sələmək. sımaq. sılamaq. sıylamaq. sevmək).

sıysaq 1. sıysak. sıyçı. sovğat, töhvə sevən. 1. sıysağ. sıyaz. siyəz. siysək. sıyğaq. sırğaq. sərgək. duyqar. həssas. 1. sıysağ. sıyaz. siyəz. siysək. sıpıvğan. sıpqır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızığır. sızğır. sızıvğan. 1. sıysağ. sıyaz. siyəz. siysək. əris. sınışlı. sınğışlı. sınğışımlı. sınşımlı. sinişli. sinşimli. cana yatan. qanı isti. isti qanlı. söy söhbətli, otur durumlu kişi. elsevər. yovşan. xoşagəlim. sığışlı. sıyışlı. çəkici. duyarlı. sosyal. ictimai. maaşirətli. ünsiyyətli. simpatik. cəzzab. atifəli. rəhim. şəfiq. həssas. ləziz. mulayimül məzac. dilsuz. qəmxar .

sıysaqlıq sıysağlıq. sıyazlıq. siyəzlik. siysəklik. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sızılırlıq. sızqılırlıq. sıpqılırlıq. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik.

sıysınmaq sısınmaq. sesinmək. səsinmək. səvsinmək. sevsinmək. səvsinirmək. sevsinirmək. sansırmaq. sanısırmaq. sınısırmaq. sartınmaq. nərsiyə, bir yana əğinmək, yenilmək, düşnülmək, üz tutmaq, qəsd edmək, meyillənmək, təmayül göstərmək. - bizim yeyib içib yatmağa çox sesinir. - göz könül öğrəşsə qana, əl yuşaqlığa savsıramaz. (yuşaqlığa: yumşaqlığa). - o uşağı vurğalı sesindi. - yavaş yavaş gedməyə sesinir. - havalar soyuğa səvsənimiş artıq. - hirsindən vurmağa, əl açmağa sevsindi. - könlün nəyə sansırır. - oyuna (qumara) haçandan səvsindiz: meyilləndiz. - bu sansırışın (bu təmayülün, meyillənişin) əlindən cana doydum: .

sıysıtmaq sinsitmək. sırsıtmaq. incitmək.

sıysıy sevə sevə. sağnışla. sağışla. sağıcla. səğişlə. sərişlə. yenğişik. qana qana. yana yana. qanğışıq. yanğışıq. iştiyaqla. əlaqə ilə.

sıysız 1. tanıtsız. tanatsız. arxasız. yarqasız. keyfiyyətsiz. tə'rifsiz. tovsifsiz. 1. bəğənilməz. namərğub.
- sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü türsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. (sıy: saya. sayağ. sıya. sıyağ. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz).

sıyşamaq sıyaşmaq. sığaşmaq. sığşamaq. gözəlləşmək. yartışmaq. - nə sığşamısan.

sıyşıq sıyşık. 1. sıyşqı. sivişgi. sıvışqı. sivşik. sıvşık. qeyb ilə bağlı. 1. sivişgi. sıvışqı. sivşik. sıvşık. qeyb ilə bağlı.

sıyta sıyda. 1. sıyıt. sığda. sığıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq. 1. sığda. sığıt. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. düzsalığ, süzük sızık olan. sədiq. sadiq.

sıytal tez tez. ir ir. həmməşə. sağır durna. dəvamlı.

sıytam sıydam. sırdam (sığallı. seyqəlli) sızğan. > sığzan. (> ləğzan (fars)}. sürşün. sürgün. süzşün. süzgün. sızğın.

sıytaq sıydağ. sıyırdağ. sığırdağ. sığırlağ. sığdağ. sığlağ. sığınan yer.

sıytıcı sıyıncı. söyünən. sevingici.

sıytılmaq sırtılmaq. sırtıqlanmaq. sıyıtmaq. sırıtmaq. sırtarmaq. dişlərin ağartmaq. sarnıcmaq. utanmazca qılınmaq. sürbetinmək. sırbitinmək.

sıytınız sıydınız. ehsas, hiss etdiniz. - bunu eşidəndə nə sıydınız.

sıytınmaq 1. sıydınmaq. işəmək. südük (süydük, sıydık) atmaq. 1. sıyınmaq. söyünmək. sevinmək. şad olmaq. öğünmək. öğlənmək.

sıytınqaç sıyınqac. söyüncək. sevincək.

sıytıq -südük (süydük, sıydık) atmaq: sıydınmaq. işəmək.

sıytırıqla sıydırığla. sığdırığla. sığrıtla. sığırtla. sırığla. qapıncla. qapıcla. salışla. sarışla. tapışla. dayaşla. duraşla. qayışla. qatlanma dözüşlə. cıdamla. təhəmmüllə. səbirlə. səbrlə. qərarla.

sıytırıqsız sıydırığsız. sığrıtsız. sığırsız. sırığsız. qapırsız. qapıcsız. qabırqasız. salışsız. sarışsız. tapışsız. dayaşsız. duraşsız. qayışsız. (qatlanma) dözüşsüz. cıdamsız. səbrsiz. səbirsiz. qərarsız. təhəmmülsüz.

sıytırıqsızlıq sıydırığsızlıq. sığrıtsızlıq. sığırsızlıq. sırığsızlıq. qapırsızlıq. qapıcsızlıq. salışsızlıq. sarışsızlıq. tapışsızlıq. dayaşsızlıq. duraşsızlıq. qayışsızlıq. (qatlanma) dözüşsüzlük. cıdamsızlıq. səbrsizlik. səbirsizlik. qərarsızlıq. təhəmmülsüzlük.

sıytırmaq 1. (sıyıt: sızıt: südük) sızıtmaq. işətmək. saçıtmaq. 1. sıydırmaq. sıdırtmaq. sevdirmək. söydürmək. istətmək. məhbub edmək. 1. sıyırmaq. (qoşub göndərmək) qoşmaq. tapşırmaq. - uşağı kimə sıyırdın gəldin.

sıytıtmaq sıyındırmaq. söyündürmək. sevindirmək. şad edmək.

sıyvan sırnaq. sıyağ. sıyaz. sayağ. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.

sıyvanışmaq sıtğaşmaq. sıyğaşmaq. sıyraşmaq. çırmaşmaq. çımaylaşmaq. çımırışmaq. - hamı bilək topuq sıtğaşdı: hammı qıçın qolun çırmaladı. - .

sıyvazlama sıvazlama. sığaş. sıyğaş. sıypaş. (>sipas (fars) sepas (fars)}. oxşama. oyxşama.

sıyvışmaq sıvışmaq. sıpıqmaq. sıypıqmaq. sürvüşmək. gizlicə qaçmaq.

sıyzıntı sızıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. 1. sonbeşik. 1. nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.

sız 1. sez. səs. savış. tavış. çavış. çağış. çağız. - heç kimdən bir sez çıxmadı. 1. sıs. sığsıq. kaşuv. xəsdələrin yanında qoyulan işəklik. qarurə. 1. siz. >sis (< sızmaq. süzmək). çiğ. şeh. 1. siz. >sis (< sızmaq. süzmək). süz (> liz (fars)}. sürük. süzük. sürüntü. (: sürsürə)
-sız küyəz. suz o qodaz.

sıza -sıza sıza: çıra çıra. süzə süzə. qorxa qorxa.

sızacıq sızacığ. cırcır. incə, az axan nərsə. - sızacığ qırnayla yuğunmağ güc olur.

sızamlamaq sərpəmləmək. sərpmək. cücərmək. bala bala boy atıb gəlişmək.

sızan süzən. sıyırqan. sıyırğan. sıyırdan. siyirən. siyirgən. > sırağan. sıradan. tanğıtan. təsfiyə edən.

sızanaq sızğanaq. acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı.

sızanmaq sızınmaq. sızlanmaq. acınmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim sızandı.

sızaq 1. sızağ. ney. -sızdı sızağ, üzdü yarağ. 1. sızağ. rizə. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. sızağ. rizə. sızı. sızığ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam. 1. . sızak. sızık. diləş. iltimas. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. xahiş. 1. sızağ. sazağ. cana süzən, işləyən nərsə. (sərin, soyuğ, ağrı) .

sızat süzət. bir yerdən axan, süzən, çıxan nərsə. - sızat sular küçələri batalağlamış.

sızı 1. (uşaq dilində). sıtı. çiş. işmə. - sızın varmı: çişin varmı. - sızı sıçı (poxu südüyü, pox püsyü) qarışmış birbirinə. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. tav. tavış. tov. tovuş. duyuş. hiss. ehsas. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sınır. əsəb. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. dəryaft. fərasat. oyqurluq. aqahi. dərk. (tanlığ. tanalığ). 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. iste'dad. xəllaqiyyət. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sığış. sıyış. atifə. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. vakoniş. 1. sızu. sızqı. sızış. sezi. sezu. sezgi. seziş. sıpqı. sıpqu. sıpqış. sağış. sağnış. təsəvvür. 1. süzü. süzgəç. süzgə. süzgüc. süzlük. süzək. safi. 1. . xasiyyət. xəsiyət. 1. sızığ. rizə. sızağ. sızağ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-acı sızı, acışıq, cicişik, ağrı: sızanaq. sızğanaq.

sızıc sırvac. sırıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sızıları -duyuların, sızıları, anıların olunduğu, duyulduğu yer: sinə. siynə. dil. (del) .

sızılıq süzlük. sillik. tanğılıq. təsfiyəxana.

sızılır sızqılır. sezilərli. sezilir. sezgilir. sıpqılır. 1. gizli, örtülü olmayan. gözə çarpılır. bəllənir. ehsas olunur durumda. 1. dərəkirli. dərəkli. özənirli. umura, diqqətə dəğər. 1. anlanılır. qanılır. (qabili e'tina). 1. gözlənilir. sanızlanır. sağnılır. sağınılır. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlir.

sızılırlıq sızqılırlıq. sezilərlik. sezilirlik. sezgilirlik. sıpqılırlıq. 1. sıyqırlıq. siygirlik. 1. gizli, örtülü olmamazlıq. gözə çarpılırlıq. bəllənirlik. ehsas olunurluq. 1. dərəkirlilik. dərəklilik. özənirlilik. umura, diqqətə dəğərlik. 1. anlanılırlıq. qanılırlıq. (qabili e'tinalıq). 1. sıyazlıq. siyəzlik. sıysağlıq. siysəklik. həssaslıq. həssasiyət. vakoniş göstərənlik. nərsədən etgilənlik, alqanıllıq. qabili tə'sir pəzirlik. 1. gözlənilirlik. sansarıllıq. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlirlik, olunurluq.

sızılmaq 1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. hiss olunmaq. anlanmaq. qanılmaq. 1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. qaşınmaq. acığlanmaq. acığınmaq. döğəntmək. döğəntmək. təhriklənmək. vakoniş göstərmək. əsəbilənmək. 1. sızqılmaq. sezilmək. sezgilmək. sıpqılmaq. sanılmaq. sanızlanmaq. xiyallanmaq. sağnılmaq. sağınılmaq. fikrə, təsəvvürə gəlinmək. fikr, təsəvvür olmaq. 1. süzülmək. durulmaq. safalmaq.

sızılmaz sızqılmaz. sezilməz. sezgilməz. sıpqılmaz. 1. bir sezi, ehsas oyatmayan. dərəksiz. bəllənməz. hiss olunmaz. 1. özənə, umura, diqqətə dəğməz. dərəksiz. 1. anlanılmaz. qanılmaz. 1. gizli. tutuğ. örtülü. 1. qaşınmaz. acığlanmaz. acığınmaz. dövənməz. döğənməz. təhrik olunmaz. vakoniş göstərməz. əsəbilənməz. münfəil. 1. sanızlanmaz. sağnılmaz. sağınılmaz. xiyala, fikrə, təsəvvürə gəlməz.

sızılmaztan -sızılmazdan sezilməz: süzülməzdən, arınmazdan qanılmaz.

sızımaq sızmaq. (süzmək. süzümək). 1. arıqlamaq. azıqlamaq. zayıflamaq. - sökəl sızdı: ağrıq (xəsdə) arıb azdı. 1. nərsənin izi nişanı görünmək. - dan atıb gün sızdı. - gün çapağı göründü: günün ucu göründü. gün sızdı. 1. ərimək. - qar sızsa, yağ sızar: qar ərisə, bolluq gələr. 1. sızınmaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

sızın sıyın. sırın. uzun. - sırın tarla: uzun tarla.

sızınmaq 1. sızanmaq. sızlanmaq. acınmaq. ağrınmaq. - bu yazığ balanı gördüm ürəyim sızandı. 1. sızmaq. sızımaq. soramaq. sorğamaq. sorağlamaq. sovranmaq. sovğanmaq. savranmaq. soraşmaq. sorayışmaq. soğaşmaq. soğayışmaq. rica, ' iltimas, xahiş edmək. - içəri buyurmazı sorayıq.

sızıntı 1. süzüzütü. axıntı. sırğıntı. sızğıntı. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. sonbeşik. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. nərsənin sonuncu bölmü, damlası. 1. sıyzıntı. sırğıntı. sıyrıntı. siyrinti. sıxıntı. çökələk. çökgək. risub.

sızıq 1. sıyıq. kotun, paltovun, əbanın iki tayından hər biri. 1. sızık. sızak. diləş. iltimas. sorağ. sorat. soraş. sorayış. soğaş. soğayış. xahiş. 1. sızığ. sızı. rizə. sızağ. sızağ. saça. saçağ. səpə. səpək. sivə. sivək (< sava. savağ) xırda. xırdağ. nərsənin oğuntusu, xırdası. - çörək rizəsi. - dəmir rizəsi. - rizəyi uşaq. - rizəyi kişi: sısqan. sısyan. sıza, kiçik, cılız qalmış, cüssəsiz cocuq, adam.
-düzsalığ, süzük sızık olan: sığda. sığıt. sıyda. sıyıt. sağıb. sağba. sağaçıq. saib. sədiq. sadiq.
- sızıq sürmək: şır şır tər axmaq.

sızıqır sızığır. sızğır. sezigir. sezüvğan. sezivgən. sızıvğan. sıpqır. sıpıvğan. 1. sıyaz. siyəz. sıysağ. siysək. 1. tavlı. tavışlı. tovlu. tovuşlu. duyuşlu. hissili. ehsaslı. 1. həssas. 1. sınırlı. əsəbli. 1. iti anlayan, qavayan, tutan. dəryaftlı. fərasatlı. dərkli. 1. sağışlı. sağnışlı. iste'dadlı. xəllaqiyyətli. təsəvvürlü. 1. sığışlı. sıyışlı. atifəli. 1. vakoniş göstərən.

sızıqırlıq sızığırlıq. sızğırlıq. sızıvğanlıq. sezigirlik. sezüvğanlıq. sezivgənlik. sıpqırlıq. sıpıvğanlıq.

sızıqmaq sıpıqmaq. sezmək. sezikmək. 1. hiss, ehsas edmək. anlamaq. qanmaq. 1. qaşınmaq. təhriklənmək. vakonişə göstərmək. əsəbilənmək. 1. sağınılmaq. xiyallanmaq, fikrə, təsəvvürə düşmək.

sızırıq sızğırıq. sıyğırıq. 1. axıtntı. 1. çəkinik (> çəkidə (fars)}. süzmə. sızma. yaxma. yaxım. şirə. şəhd. - yaxma bal. - yaxma tiryək: tiryək şirəsi, yanığı. 1. özül. üsarə. 1. lığ. leh. 1. səyyal.

sızırırmaq sızrırmaq. (#sıyırmaq: sıyrırmaq. siyirmək. sıypırmaq. süypürmək. sürpürmək. səvpürmək. süpürmək. nərsəni üzdən süpürmək, siligirmək) .


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə