Ученые записки Scientific works, №1, 2015 İssn 1815-1779Yüklə 0,51 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2017
ölçüsü0,51 Mb.

Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

131 


UOT 664.83.01 

BĠTKĠ YAĞLARININ QĠDA DƏYƏRĠNĠN QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ VƏ                                                                  

BƏRK HALA GƏTĠRĠLMƏSĠ PROSESĠNĠN ĠġLƏNMƏSĠ    

 

Ə.A.ƏZĠZOV, V.R.NƏSĠROVA 

(Azərbaycan Texniki Universiteti) 

E-mail:Azizaga.Azizov@rambler.ru 

 

Xülasə: Bitki yağları heyvani yağlarla müqaisədə insan orqanizmi üçün daha üstün olduğu əsaslandırılmıĢ və vitamin 

zənginliyi  nəzərə  alınmaqla  yeni  marqarin  reseptləri  iĢlənib  hazırlanmıĢdır.  Tədqiqat  nəticəsi  olaraq  bu  reseptlərin 

votator qurğusunda hidrogenləĢdirməklə bərk hala gətirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Açar sözlər: Bitki yağları, vitaminli yağlar, emulsiya, kristallaşdırma, votator qurğusu. 

 

       Bitki  yağlarının  bircinsli  emulsiyası  tez həzm  olunması,  doymamış  yağ turşularının  çox olması  və zülalların  minimum  olması  ilə  üstün  sayılır  və  insan  orqanizmi  üçün  vacib  qidalardan  hesab  olunur. 

Hazırda  mətbəxdə  istifadə  etdiyimiz  bitki  əsaslı  pambıq,  qarğıdalı,  günəbaxan,  soya,  zeytun  eləcədə 

dekoratv sayılan raps, qanqal, badam,qoz, ərik və s. yağlar yüksək enerji dəyəri ilə orqanizmimizi həyat 

fəaliyyəti üçün əvəz olunmaz qida mənbəyi hesab olunur. Bitki yağlarının tərkibində çoxlu miqdarda A, 

B,  E,  PP  vitaminləri  boldur,  lipotrop  xüsusiyyətlərə  malikdir,  orqanizmdə  aterosklerozun  inkişafını 

ləngidir,  qaraciyəri  zədələnmədən  qoruyur,  böyrəyin  funksiyasını  normallaşdırır.  İnsanı  əhatə  edən  və 

onun həyatı üçün təhlükə  yaradan insult, şəkər diabeti, xərçəng, vərəm kimi xəstəliklərin profilaktikası 

üçün çox əhəmiyyətlidir. Bitki yağları müalicəvi qidalanmanın vacib komponenti hesab edilməklə, çiy 

şəkildə qəbulu daha təsirli olur və tərkibində olan bioloji fəal maddələrin tamamilə saxlanmasıni təmin 

edir.  Heçdə  təəccüblü  deyil  ki,  bu  yağları  salatlara  əlavə  edir,  yaxud  bəzi  məhsulları  qızartdıqda 

işlədirlər.  Əlbəttə,  kərə  yağının  bir  heyvani  yağ  kimi  tərkibi  ilə  müqayisədə  bitki  yağlarında  zülalın 

olması  və  orqanizmdə  xolesterin  yaradan  piy  komponentin  olmaması  onun  üstün  cəhətlərindən  biri 

sayılır. Gün ərzində insanın qida rasionunda olan yağların ümumi miqdarının 30%-ni bitki yağları təşkil 

edir.  Bu  yağlar  qida  əlavəsi  yox,  sadəcə  əvəzolunmayan  qida  məhsuludur.  Bitki  yağları  fövqəladə 

dərəcədə  tərkibində  doymamış  və  yarımdoymamış  yağ  turşuların  olması  cəhətdən  çox  əhəmiyyətlidir. 

Onlar  orqanizmdə  elə  bir  enerji  yaradır  ki,  digər  qidalarla  qəbul  edilən  A,  E,  D  və  K  kimi  vitaminlər 

yaxşı  mənimsənilir.  Elə  qida  məhsulları  vardır  ki,  onların  orqanizmdə  emalı  toksin  maddələri  törədir. 

Qeyd edək ki, bitki yağlarının süfrədə olması həmin maddələrin insana zərər vermədən kənar edilməsinə 

yardım edir. Təmizlənmə  dərəcəsinə görə bitki yağları saflaşdırılmayan və saflaşdırılan (dezodarasiya 

və  rafinasiya  edilmiş)  qruplarına  bölünür  [1,  2].  Hazırda  respublikamızda  Azərsun  Holdinq  şirkəti 

günəbaxan, qarğıdalı, zeytun, soya yağlarının təmizlənməsi və standarta uyğun buraxılmasını təmin edir. 

Digər  yağların  kütləvi  şəkildə  istifadəsi  olmadığından  onlar  təbii,  mexaniki  üsulla  əldə  olunur  və 

işlədilir.  Belə  yağlar  hava  ilə  təmasda  oksidləşir  və  turşuluğu  artır.  Odur  ki,  bitki  yağlarının  aşağı 

temperaturda və qaranlıq yerdə saxlanması vacibdir. Ticarət sistemində kərə  yağı kimi Rusiya istehsalı 

olan  yağlar,  Yeni  Zelandiya  və  Fransa  yağları  rast  gəlir.  Bu  yağların  tərkibinin  hansı  faizlə  kərə 

yağından  ibarət  olması  məlum  deyil.  Heyvani  yağların  tərkibində  bioloji  dəyər  kimi  qiymətləndirilən 

yarımdoymamış  yağ  turşuları,  tokoferollar,  fosfatidlər,  hibrid  birləşmələr  mövcuddur.  Məsələn, 

fosfatidlər ən çox soya yağında olur 3q %-ə, qarğıdalı yağında 1,5q %-ə olur və mühüm ərzaq məhsulu 

kimi  qənnadi  və  çörək  məmulatlarinin  hazırlanmasında,  konservləşdirmədə,  marqarin  istehsalında 

istifadə  olunur.  Bəzi  bitki  yağlarının  həzm  olunmasını  yaxud  mənimsənilməsini  artırmaq  üçün  onlara 

litsitin  əlavə  edilir.  Bitki  yağlarında  təbii  olaraq  litsitinin  olması  onların  hətta  dietik  məqsədlər  üçün 

istifadə edilməsi məsləhət bilinir.  

         Qidaların insanın orqanizminin tələbinə uyğun vitaminlərlə zənginləşdirilməsi xüsusən  C, T və B 

vitaminlər  qrupu  üçün  bitki  mənşəli  maddələrin  seluloza,  fosfatidlə  təmin  edilməsini  tələb  edir.  Asan 

həzm olunan kalium, maqnezium və s. kimi maddələrlə təmin olunması orta hesabla rasionda 90q zülal, 

50-60q  yağ,  bunlardan  30%  bitki  yağı  olmaqla  300-350q  karbohidrat,  300  mq-a  qədər  xolesterin 

olmagla  9000÷11000  kc  enerji  verməlidir.  Əlbəttə    ki  bu  tərkib  hissələri  gözləmək  heyvani  yağlarla 


Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

132 


mümkün deyil, bitki yağlarını isə zənginləşdirməyə ehtiyac vardır. Elə bitki yağı vardır ki, tərkibində A 

vitamini boldur, elə bitki yağı var ki, E vitamini boldur. Bitki yağlarının tərkib hissələri aşağıdakı cədvəl 

1-də təqdim olunmuşdur: 

                                                                                                                                                                       Cədvəl 1. Bitki yağlarının tərkib hissələri                  

Maddə     

vitamin 

 BB

B

PP(P) Xəstəliklərdə 

istifadəsi 

Adi əncir Ürək-damar Paslı üskükotu Yapon soforası 

Sarımsaq 

Meşə 


əməköməcisi Tənəffüs yolları 

Qara batbat 

Üçrəng bənövşə 

Adi dəvədabanı 

İyli kərəvüz 

 

 

  

Sinir sistemi  

 

  

Dərman 


xəşənbülü Adi damotu 

Dərman 


bədrəngi Balqabaq 

Gavalı 
Aptek gücotu 

Acı yovşan 

Dərman 


zəncirotu Qaraciyər və öd yolları 

Quruçiçək 

Şam meyvəsi 

 

İltihab və revmatik 

Qoz meyvəsi 

Qafqaz 


xanımotu Parlaq sırğırquyruğu Dərman gülümbaharı Böyük bağayarpağı Dazı otu 

Qırmızıbaş 

qırxbuğum Qan kəsici dərman 

bitkilər 

Su bibəri Adi quşəppəyi 

Ikievli gicitkən 

Adi boymadərən 

Üçbölümlü 

yatıqqanqal Maddələr mübadiləsinin 

pozulması 

Adi albalı 

Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

133 


Cədvəl 1-in davamı 

Çöl sarmaşığı 

 

Çin çayı 

Günəbaxan 

  + 

 

Ürək və qan 

xəstəlikləri 

Zeytun 

Qarğıdalı 

Kələm 
Kahı 


 

 

Bitki  yağları  komplekslərinin  reseptur  Ģəkildə  iĢlənməsi.  Bu  işlənməni  Meri  Erl  və  Allan 

Anderson  təklifləri  əsasında  yerinə  yetirməyə  çalışaq.  Bu  əməliyyat  aşağıdakı  mərhələlərdən 

ibarətdir:  

1.

 Resepturun işlənməsinin strategiyası; 

2.

 Hazırlanacaq qidanın istehsal texnologiyası; 

3.

 Qidanın satış dəyərinin təyini

4.

 Resepturun işlənməsi və qiymətləndirilməsi ; 

5.

 Qidanın işlənməsi üçün serviz xidməti; 

6.

 Qidanın işlənməsi prosesinin inkişaf istiqamətləri. 

Ümumiyyətlə qida resepturunun işlənməsi üçün hər şeydən vacib bu sahədə lazımi biliklərin əldə 

olunmasıdır. Məlumdur ki, belə biliklər çox zaman qeyri-aşkar olur. Lakin bu biliklərin bu işdə əsas 

fəaliyyəti bu sahədəki nəticələrin formalaşmasıdır. Qeyd edək ki, yağ reseptlərinin işlənməsi üçün 

nəticənin  formalaşması  belədir  ki,  elə  bir  reseptura  işlənməlidir  ki,  o  qida  səmərəsi  cəhətdən 

heyvani yağları əvəz edə bilsin, heyvani yağlardan daha az zərəri olsun və dəyəri etibari ilə heyvani 

yağlardan fərqlənməsin, müalicə əhəmiyyətli olmaqla yuxarıda qeyd olunan təhlükəli xəstəliklərin 

profillaktikasında  iştirak  etsin.  Beləliklə,  işlənəcək  resepturun  aşağıdakı  nəticəvi  parametrləri 

olmalıdır: 

1.

 Enerji yaratma qabiliyyəti- heyvani yağlar qədər; 

2.

 Tərkibində vitaminlərin miqdarına görə - heyvani yağlardan xeyli üstün; 

3.

 Maya dəyərinə görə - heyvani yağlardan fərqlənməyən ; 

4.

 Görünüşü və komersiya əhəmiyyətl - heyvani yağlar kimi; 

5.

 Qida dəyərinə görə - müalicəvi əhəmiyyətli. 

Qida  yağlarının  reseptlərinin  belə  tələblərlə  işlənməsi  arzu  və  istəklərin  inteqrasiyası  bazasında 

olmalıdır.  Burada  birinci  inteqrasiya  orqanoleptik  göstəricilərdən  başlayır.  Yuxarıda  qeyd  olunan 

mərhələlər  istifadəçinin  münasibətlərini  müəyyən  etməyə  imkan  verir.  Əlbəttə  ki,  burada 

işlənmənin  təkmilləşdirilməsi  və  belə  işlənmənin  idarə  olunmasını  da  nəzərə  almaq  lazımdır.  Bu 

layihələndirilmə son nəticəni təmin etmək şərti ilə ilkin istifadə olunan xammalara verilən tələbləri 

müəyyən  edir.  Cədvəl  2-dən  istifadə  edərək  həmin  məhsulların  bazasının  soya,  qarğıdalı,  zeytun, 

günəbaxan  yağı  olmaqla  digər  bitki  yağlarından  süd  (bitki  südləri  nəzərdə  tutulur)  və  melas 

(çuğundur,  tut  və  ya  üzüm  bəhməzi,  bal,  pektin,  nişasta  bazalı  məhsullar,  maltoza  şəkilli  şəkər 

məhlulları,  qarğıdalı  şəkəri,  süd  şəkəri  və  s.)  qarışığının  emulsiyalaşdırılması  və 

hidrogenləşdirilməsi  əsasında  bərk  hala  gətirilməsi  və  onun  uyğun  etiketlə  istehsalını  nəzərdə 

tutulur. Hələlik, insanın orta tələbatına uyğun olan heç bir xronik xəstəliyi olmayan normal inkişafa 

malik  orta  yaşlı  insan  orqanizmin  ürək  çatışmamazlığı  xəstəliyindən  profilaktikası  üçün  məsləhət 

bilinən  reseptur  həmin  cədvəlin  IV  sutununda  göstərilmişdir.  Qeyd  olunan  işlənmənin  birinci 

mərhələsinə  uyğun  qida  strategiyasının  işlədicinin  son  mərhələdə  əldə  ediləcəyi  parametrləri  ona 

uyğunlaşdıran nəhrə yağının göstəricilərindən istifadə edək.  

Orqanoleptik göstəricilərinə görə bu yağ aşağıdakı göstəricilərə malikdir: 

1.

 Tərkibində olan yağlılıq 58%-ə qədər; 

2.

 Kənar qarışıqların miqdarı  42% . 

Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

134 


Bu strategiyanın davamı olaraq qeyd edirik ki, nəhrə yağı tərkibində 58% qədər kərə yağı olmaqla, 

18-21%  qədər  qatıq  süzməsi  qalanı  su  olmaqla  qarışıqdan  ibarətdir,  həzm  olunma  faizi  çox 

yüksəkdir. Tərkibində olan qatıq süzməsinin süd turşusu hesabına yaxşı mənimsənilir, tərkibindəki 

su heyvan orqanizmindən sintez olunduğu üçün çox yumşaq sudur, bu mənada nəhrə yağının səhər 

yeməyi üçün çox münasib olduğunu qəbul etmək olar. Nəhrə yağının enerji yaratma qabiliyyəti çox 

aşağıdır. Karbohidratların miqdarı yox həddindədir.  

Qeyd  olunan  nəhrə  yağının  qida  parametrlərinə  bitki  yağları  reseptinin  uyğunlaşdırılması  bu 

tədqiqin  məqsədidir.  Məlumdur  ki,  sənaye  miqyasında  bitki  yağlarından  bərk  hidratlaşdırılmış 

marqarin istehsalı texnologiyası movcuddur və əməliyyat aşağıdakı mərhələdən ibarətdir: 

1.

 Bitki yağı, süd, melas və s. qarışıq emulsiyasının hazırlanması; 

2.

  Həmin emulsiyaya rəngləyici, ətirləyici və dadverici maddələrin əlavə olunması; 

3.

  Kütlənin bircinsli həddə qədər emulsiyalaşdırılması; 

4.

 Emulsiyanın  +12÷14ºC temperatura qədər soyudulması və mexaniki emalı; 

5.

 Marqarinin yarımbərk halda kristalizatordan kənar edilməsi. 

Emulsiyanın istər bircinsli hala gətirilməsi, istərsədə votatorda kristallaşdırılması üçün resepturadan 

asılı olaraq dəyişdirilə bilər. Hər halda yuxarıda qeyd olunan resepturun həmin texnologiya ilə bərk 

hala  gətirilməsi  məqsədə  uyğun  sayılır.  Texnoloji  sxem  üzrə  soyudulmuş  emulsiya  ikisilindrli 

qarışdırıcıya daxil olur və intensiv qarışdırılmaqla əlavə soyudulmadan marqarinin kristallaşmasına 

gizli  kristallaşma  istiliyinin  ayrılması  ilə  kütlənin  temperaturasının  2÷3ºC  artması  ilə  tamamlanır. 

Xaric  olunan  marqarinin  vacib  olan  parametrlərini  uyğun  qatılıqlarla  alınması  üçün  bu  axın 

sisteminə əl ilə idarəetmə nəzarəti mövcuddur. Son mərhələdə hazır məhsul bükülür, qablaşdırılır və 

son  soyudulmaya  göndərilir.  QOST  240-72  üzrə  bu  məhsulun  temperaturu  10  ºC-dən  yüksək 

olmamalıdır. Son temperaturun alınması üçün əlavə ikisilindirli votator qurğusu tətbiq edilir. Belə 

bir texnoloji sxem yağların resepturun bərk hala gətirilməsi üçün istifadə edilir. 

Yağ emulsiyasının kristallaşdırılması üçün votator qurğusunun texnoloji sxemi aşağıdakı şəkil 1, a-

da göstərilmişdir. Burada yağ emulsiyası aralıq təbəqə olub  42ºC temperaturda daxil olur və 12 ºC-

də kənar olunur. Borularda yubanan məhsulun sonradan temperaturu 3 ºC artır. Vatatorda emulsiya 

ammonyak məhsulu ilə xarici köynəkdən əhatə olunur və bu soyuducu agentin giriş temperaturu  -

18 ºC-dir. Köynək konsentrik çevrə üzrə emulsatoru soyudur və çıxışda temperaturu -11 ºC  olur. 

Bu əməliyyat qurğuda təqribən 13÷14 dəqiqə davam edir və emulsiya üçün kristallaşma 15÷16 ºC-

də optimal sayılır. Yağın vatatorun sancaqlarında bərkiyib, kütlənin sıyrılmasına manə olmaq üçün 

oraya isti su verilir. Onun daxil olma temperaturu 70 ºC olur və çıxışda 30 ºC gözlənilir. İsti su istər 

emulsiya ilə istərsə də ammonyakla əks axın yaradır. Axınların orta temperatur fərqi aşağıdakı kimi 

hesablanır: 

 

  burada   - ən böyük və ən kiçik temperatur fərqləridir. 

     Məsələn emulsiya + isti su ilə bu fərq:  

 

 Ammonyakla isti su arasındakı fərq isə 

 

        

olur.  Bu  asılılıq  şəkil  1,  b-də  göstərilmişdir.  Bu  diaqramdan  istilik  daşıyıcılarının  hərəkət 

istiqamətinə  görə  və  istilik  balans  tənliyindən  istifadə  edərək  soyuducu  və  votatorun  istilik  və 

konstruktiv  hesabatı  aparılmışdır.  Bu  hesabatlardan  məlum  olmuşdur  ki,  soyuducu  üç  gövdədən 

ibarət,  votator isə  iki gövdədən ibarət  L= 1,25 m  olmaqla konstruksiya olunmalıdır. Ammonyakın 

kamerası düz konsentrik əhatə köynəyi şəkilində nəzərdə tutulmuşdur.                  

 


Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

135 


 

 

  

 

                                 a)                                                                       b) 

Şəkil 1. Kristalizatorun texnoloji sxemi (a) və istilik daşıyıcılarının hərəkət istiqamətləri(b) 

Cədvəl 2 

Vitaminlərə 

olan 

gündəlik tələbat (mq) 

Vita-


minlər 

Heyvani kərə 

yağında olan 

miqdar (100q-

da mq-la) 

Bitki yağında olan əlavə vitaminə görə 

miqdarı (qramlarla) 

Qeyd(lazım olan 

kərə yağının 

miqdarı q-la) 

1,0 0,5 Kök-14, kahı-56, göy noxud-100 

200 


12,0 

1,5÷2,5 Zeytun-84, raps-64, soya-11, 

günəbaxan-18, qarğıdalı-12 

480÷800 

0,01 


10 

(2÷5)


10

-3 0,15÷0,2 

 B3

 

  B12 

 0,3÷1,2 

 

Süd -8000 

2÷3,3 


 

 

5-6,7 0,2÷0,3 

1,5÷2,5 Günəbaxan-0,5, qarğıdalı-0,3, soya-159

 

12 15÷25 

PP 


0,17 

Kələm-84, ağşana çuğundur-63, qırmızı 

istiot-7 

14706 


1,8÷3,0 

B0,01 

Qarabaşaq unu, göy noxud, kefir, kəsmik-

1000, göy soğan, şüyüd, şirin bibər-215 

30000 


1,5÷2,6 

B0,01 

Kartof-3714, kələm-5200 

26000 

1,8÷3,0 


B

  Noxud-15385, soya-5000, qarğıdalı-14286 

 

0,2÷0,4 B

 Kələm-1,8; salat-0,84, cəfəri-0,4 

 

70÷100 C

 

 Qara qarağat-33,4; kal qoz-8,4; itburnu-6,7

 

 0,15÷0,2 

3,0 Noxud-1026, yağsız kəsmik-264, yulaf unu-

1000, qarğıdalı-953 

5-6,7 

 

Aşağıdakı cədvəl 3-də  tərəfimizdən işlənmiş və “AzərSun”Holdinqə təklif olunmuş bir neçə reseptin  tərkibi verilmişdir. 

 

  

Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

136 


Cədvəl 3. “AzərSunHoldinqə təklif olunmuş bir neçə resept 

            Reseptura 1: 

 Kök – 14qr  

Zeytun-84qr 

Süd -8 000qr 

Günəbaxan-0,5qr 

Ağşana çuğundur-63qr 

Kəsmik-1kq 

Kələm-5200qr 

Soya-5kq 

Qara qarağat-33,4 qr 

 

  D, B

3

, H, B12

 PP 

B

2 

B

1, B

9

 B

6

              Reseptura 3: 

Göy noxud-100 

Günəbaxan-18 qr  

Süd -8000qr 

Soya-159 qr  

Qırmızı istiot-7 qr  

Göy soğan -215qr 

Kartof-3714 qr  

Qarğıdalı-14286 qr  

Cəfəri-0,4 qr  

İtburnu-6,7 qr 

 

 D, B


3

, B


12

 PP 

B

2 

B

1 

B

6, H 

B

9 

C

 Reseptura 2: 

Kahı-56qr  

Raps-64qr 

Qarğıdalı-0,3qr 

Ağbaş kələm-84qr 

Kefir -1kq 

Kartof-3714qr 

Süd-8 000qr 

Salat -0,84qr 

Kal qoz -8,4qr 

Noxud -1026qr 

 

A  E  

K  


PP  

B

2  

B

1  

D, B


3

, B


12

  

B9

  

C  Reseptura 4: 

Kök-14 qr  

Soya -159 qr 

Kefir -1000 qr 

Kələm-5200 qr 

Süd-8 000qr 

İtburnu -6,7 qr  

 

A  


K, E  

B

2  

B

1, PP, B

9

 D, B

3

,H, B12

  Reseptura 5: 

Kahı -56 qr 

Raps -64 qr 

Süd -8000qr  

Ağşana çuğundur-63 qr 

Kəsmik  - 1000 qr 

Kələm -5200 qr 

Soya -5000 qr 

Qara qarağat-33,4 qr 

Qarğıdalı-953 qr 

A  

E  


D, B

3

, B12

  

PP  B

2

, B9

 

B1

  

B6

 ,K  


C  

  

 

Ədəbiyyat 

 

[1].Журавлев  А.М.,    Гозенпут  Л.Д.  Оборудование  жироперерабатывающих  предприятий, M.,1976. 

[2].Чубунидзе Б.Н. Оборудование предприятий масложировой промышленности. M., 1985. 

[3].Андерсон А., Эрл М., Эрл Р. Разработка пищевых продуктов», «Прогрессия. 2007. 

[4].Чубик  И.А.,  Маслов  А.М.  Справочник  по  теплофизическим  характеристикам  пищевых 

продуктов и полуфабрикатов. M.,1970 . 

[5].Стахеев  И.В.  Основы  проектирования  процессов  и  аппаратов  пищевых  производств. 

Минск, 1972. 

[6].Лунин О.Г., Вельтищев В.Н. Теплообменные аппараты пищевых производств. М.,1987. 

 


Elmi əsərlər -Ученые записки - Scientific works, №1, 2015                              İSSN 1815-1779                 

İqtisadiyyat-Экономика-Еconomics 

Ə.A.Əzizov, V.R.Nəsirova                                      

137 


ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И РАЗРАБОТКА 

ПРОЦЕССА ИХ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ 

 

А.А.АЗИЗОВ, В.Р.НАСИРОВА  

(Азербайджанский Технический Университет) 

E-mail:azizaga.azizov@rambler.ru  

Аннотация:  В  работе  обоснованы  преимущества  растительных  масел  по  сравнению  с 

животными  маслами  для  человеческого  организма  и  с  учетом  витаминного  обогащения 

разработаны  новые  рецепты  маргарина.  Результатом  исследований  предусмотрено 

преобразование массы эмульсии в твердое состояние в  вотаторском установке.  Ключевые  слова:  растительные  масла,  витаминизированные  масла,  эмульсия, 

кристаллизация, вотаторская установка.  

 

EVALUATION OF THE NUTRITIONAL VALUE OF VEGETABLE OILS AND THE 

DEVELOPMENT PROCESS OF HYDROGENATION 

 

A.A. AZIZOV,  V.R.NASIROVA  

(Azerbaijan Technical University) 

E-mail: azizaga.azizov@rambler.ru  

Summary: The advantages of vegetable oils compared to animal oils for the human body and given 

vitamin  enrichments  developed  new  recipes  margarine.  The  result  of  the  transformation  studies 

provided the emulsion mass in the solid state votatorskom installation. 

Keywords: vegetable oils, fortified oil emulsion crystallization of  votatorskaya installation. 

 

Daxil olub: 14.01.2015                                                                                             Rəyçilər: i.e.d., professor R.K. İsgəndərov  

k.e.d., professor M.Ə. Rüstəmov 
Yüklə 0,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə