Ümumdünya Səhiyyə TəşkilatıYüklə 10,45 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/31
tarix13.04.2017
ölçüsü10,45 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

(C40._, C41._) 
9242/3  Şəffaf hüceyrəli xondrosarkoma 
(C40._, C41._) 
9243/3  Diferensiasiya olunmamış 
xondrosarkoma (C40._, C41._) 
925 Nəhəng hüceyrəli şişləri 
9250/1  Sümüyün nəhəng hüceyrəli şişi, 
ƏGO (C40._, C41._) 
Osteoklastoma, ƏGO 
(C40._, C41._) 
9250/3  Sümüyün bədxassəli nəhəng 
hüceyrəli şişi (C40._, C41._) 
Bədxassəli osteoklastoma 
(C40._, C41._) 
Sümüyün nəhəng hüceyrəli 
sarkoması (C40._, C41._) 
9251/1  Yumşaq toxumaların nəhəng 
hüceyrəli şişi, ƏGO 
9251/3  Yumşaq toxumaların bədxassəli 
nəhəng hüceyrəli şişi 
9252/0  Tenosinovial nəhəng hüceyrəli 
şiş (C49._) 
Vətər yatağının fibroz 
histiositoması (C49._) 
Vətər yatağının nəhəng 
hüceyrəli şişi (C49._) 
9252/3  Bədxassəli tenosinovial nəhəng 
hüceyrəli şiş (C49._) 
Vətər yatağının bədxassəli 
nəhəng hüceyrəli şişi (C49._) 
926 Müxtəlif sümük şişləri 
9260/3  Yuinq sarkoması 
Yuinq şişi 
9261/3  Uzun sümüklərin 
adamantinoması (C40._) 
Qamış sümüyünün 
adamantinoması (C40.2) 
9262/0  Sümükləşən fibroma 
Fibroosteoma 
Osteofibroma 
927-934 Odontogen şişlər 
9270/0  Xoşxassəli odontogen şiş 
9270/1  Odontogen şiş, ƏGO 
9270/3  Bədxassəli odontogen şiş 
Odontogen karsinoma 
Odontogen sarkoma 
Birincili sümükdaxili 
karsinoma 
Ameloblastik karsinoma 
9271/0  Ameloblastik fibrodentinoma 
Dentinoma 
9272/0  Sementoma, ƏGO 
Periapikal sement 
displaziyası 
Periapikal sement-sümük 
displaziyası 
9273/0  Xoşxassəli sementoblastoma 
9274/0  Sementləşdirici fibroma 
Sementləşdirici-sümükləşdirici 
fibroma 
9275/0  Nəhəng sementoma 
Al sümüklü displaziya 
Onkoloji Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, üçüncü nəşr, birinci baxış

95 
9280/0  Odontoma, ƏGO 
9281/0  Mürəkkəb odontoma 
9282/0  Kompleks odontoma 
9290/0  Ameloblastik fibroodontoma 
Fibroameloblastik odontoma 
9290/3  Ameloblastik odontosarkoma 
Ameloblastik 
fibrodentinosarkoma 
Ameloblastik 
fibroodontosarkoma  
9300/0  Adenomatoid odontogen şiş 
Adenoameloblastoma 
9301/0  Kalsifikasiya olunmuş 
odontogen sist 
9302/0
 
Odontogen kölgə hüceyrəli şiş 
9310/0  Ameloblastoma, ƏGO 
Adamantinoma, ƏGO 
9310/3  Bədxassəli ameloblastoma 
Bədxassəli adamantinoma 
9311/0
 
Odontoameloblastoma 
9312/0
 
Yastı hüceyrəli odontogen şiş 
9320/0  Odontogen miksoma 
Odontogen miksofibroma 
9321/0  Mərkəzi odontogen fibroma 
Odontogen fibroma, ƏGO 
9322/0  Periferik odontogen fibroma 
9330/0  Ameloblastik fibroma 
9330/3  Ameloblastik fibrosarkoma 
Ameloblastik sarkoma 
Odontogen fibrosarkoma 
9340/0  Kalsifikasiya olunmuş epitelial 
odontogen şiş 
Pindborq şişi 
9341/1  Şəffaf hüceyrəli odontogen şiş 
9342/3
 
Odontogen karsinosarkoma 
935-937 Müxtəlif şişlər 
9350/1  Kraniofaringioma (C75.2) 
Ratke cibinin şişi (C75.1) 
9351/1  Adamantinomatoz 
kraniofaringioma (C75.2) 
9352/1  Papilyar kraniofaringioma (C75.2) 
9360/1
 
Pinealoma (C75.3) 
9361/1
 
Pineositoma (C75.3) 
9362/3  Pineoblastoma (C75.3) 
Əzgiləbənzər vəzinin qarışıq şişi 
(C75.3) 
Qarışıq pineositoma-
pineoblastoma (C75.3) 
Əzgiləbənzər vəzinin orta 
diferensiasiyalı parenximal şişi (C75.3) 
Əzgiləbənzər vəzinin keçid şişi (C75.3) 
9363/0  Melanotik neyroektodermal şiş 
Melanoameloblastoma 
Melanotik proqonoma 
Gözün torlu qişasının 
melanositar neyroektodermal 
törəməsi 
9364/3  Periferik neyroektodermal şiş 
Neyroektodermal şiş, ƏGO 
Periferik primitive 
neyroektodermal şiş, ƏGO 
PPNEŞ 
9365/3
 
Askin şişi 
9370/3
 
Xordoma, ƏGO 
9371/3
 
Xondroid xordoma 
9372/3
 
Diferensiasiya olunmamış 
xordoma 
9373/0  Paraxordoma 
938-948 Qlioma 
9380/3  Bədxassəli qlioma (C71._) 
Qlioma, ƏGO (C71._) 
9381/3  Beynin qliomatozu (C71._) 
Morfoloji kodlar

96 
9382/3  Qarışıq qlioma (C71._) 
Oliqoastrositoma (C71._) 
Anaplastic oliqoastrositoma 
(C71._) 
9383/1  Subependimoma (C71._) 
Subependimal qlioma (C71._) 
Subependimal astrositoma, 
ƏGO (C71._) 
Qarışıq subependimoma-
ependimoma (C71._) 
9384/1  Subependimal nəhəng hüceyrəli 
astrositoma (C71._) 
9390/0  Damar kələfinin papilloması, 
ƏGO (C71.5) 
9390/1  Damar kələfinin atipik 
papilloması (C71.5) 
9390/3  Damar kələfinin karsinoması 
(C71.5) 
Damar kələfinin anaplastik 
papilloması (C71.5) 
Damar kələfinin bədxassəli 
papilloması (C71.5) 
9391/3  Ependimoma, ƏGO (C71._) 
Epitelial ependimoma (C71._) 
Hüceyrəli ependimoma (C71._) 
Şəffaf hüceyrəli ependimoma (C71._) 
Tanisitar ependimoma (C71._) 
9392/3  Anaplastik ependimoma (C71._) 
Ependimoblastoma (C71._) 
9393/3  Papilyar ependimoma (C71._) 
9394/1
 
Miksopapilyar ependimoma 
(C72.0) 
9400/3  Astrositoma, ƏGO (C71._) 
Astrositar qlioma (C71._) 
Astroqlioma (C71._) 
Diffuz astrositoma (C71._) 
Astrositoma, aşağı dərəcəli 
(C71._) 
Aşağı dərəcəli diffuz astrositoma 
(C71._) 
Sistli astrositoma (C71._) [obs] 
9401/3  Anaplastik astrositoma (C71._) 
9410/3  Protoplazmatik astrositoma 
(C71._) 
9411/3  Gemistositar astrositoma (C71._) 
Gemistositoma (C71._) 
9412/1  İnfantil desmoplastik 
astrositoma (C71._) 
İnfantil desmoplastik 
qanqlioqlioma (C71._) 
9413/0  Dizembrioplastik neyroepitelial 
şiş (C71._) 
9420/3  Fibrilyar astrositoma (C71._) 
Fibroz astrositoma (C71._) 
9421/1  Pilositar astrositoma (C71._) 
Piloid astrositoma (C71._) 
Yuvenil astrositoma (C71._) 
Spongioblastoma, ƏGO 
(C71._) [obs] 
9423/3  Polyar spongioblastoma (C71._) 
Spongioblastoma poları 
(C71._) 
Primitiv polyar 
spongioblastoma 
(C71._) [obs] 
9424/3  Pleomorf ksantoastrositoma 
(C71._) 
9430/3
 
Astroblastoma (C71._) 
9431/1
 
Angiosentrik qlioma 
9432/1
 
Pituisitoma 
9440/3  Qlioblastoma, ƏGO (C71._) 
Poliform qlioblastoma (C71._) 
Poliform spongioblastoma 
(C71._) 
9441/3  Nəhəng hüceyrəli qlioblastoma 
(C71._) 
Monstrosellülyar sarkoma 
(C71._) [obs] 
9442/1
 
Qliofibroma (C71._) 
9442/3  Qliosarkoma  C71._) 
Sarkomatoz komponentli 
qlioblastoma 
Onkoloji Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, üçüncü nəşr, birinci baxış

97 
9444/1  Xordoid qlioma (C71._) 
Üçüncü mədəciyin xordoid 
qlioması (C71.5) 
9450/3  Oliqodendroqlioma, ƏGO 
(C71._) 
9451/3  Anaplastik oliqodendroqlioma 
(C71._) 
9460/3  Oliqodendroblastoma (C71._) 
[obs] 
9470/3  Medulloblastoma, ƏGO (C71.6) 
Melanotik medulloblastoma (C71.6) 
9471/3  Desmoplastik düyünlü 
medulloblastoma (C71.6) 
Məhdudlaşmış araxnoidal 
beyincik sarkoması (C71.6) [obs] 
Desmoplastik medulloblastoma 
(C71.6) 
Geniş düyünlü medulloblastoma 
(C71.6) 
9472/3
 
Medullomioblastoma  (C71.6) 
9473/3  Primitiv neyroektodermal şiş, 
ƏGO (C71.6) 
PNEŞ, ƏGO 
Mərkəzi primitiv 
neyroektodermal şiş, ƏGO 
(C71.6) 
MPNEŞ 
Çadırüstü PNEŞ (C71._) 
9474/3  İrihüceyrəli medulloblastoma 
(C71.6) 
Anaplastik meduloblastoma 
(C71.6) 
9480/3  Beyincik sarkoması, ƏGO 
(C71.6) [obs] 
949-952 Neyroepiteliomatoz 
yenitörəmələr 
9490/0
 
Qanqlioneyroma 
9490/3
 
Qanqlioneyroblastoma 
9491/0
 
Qanqlioneyromatoz 
9492/0
 
Qanqliositoma 
9493/0  Beyinciyin displastik 
qanqliositoması (Lermitt-
Duklos) (C71.6) 
9500/3  Neyroblastoma, ƏGO 
Mərkəzi neyroblastoma (C71._)
Simpatikoblastoma 
9501/0  Xoşxassəli medulloepitelioma 
(C69.4) 
Xoşxassəli diktioma(C69._) 
9501/3  Medulloepitelioma, ƏGO 
Bədxassəli diktioma (C60._) 
9502/0  Xoşxassəli teratoid 
medulloepitelioma (C69.4) 
9502/3
 
Teratoid medulloepitelioma 
9503/3
 
Neyroepitelioma, ƏGO 
9504/3
 
Spongioneyroblastoma 
9505/1  Qanqlioqlioma, ƏGO 
Qlioneyroma [obs]
Neyroastrositoma [obs]
9505/3
 
Qanqlioqlioma, anaplastik 
9506/1  Mərkəzi neyrositoma 
Neyrositoma 
Beyincik liponeyrositoması 
(C71.6) 
Lipomatoz medulloblastoma 
(C71.6) 
Neyrolipositoma (C71.6) 
Medullositoma (C71.6) 
Arxa mədəcik neyrositoması 
9507/0
 
Paçin şişi 
9508/3
 
Atipik teratoid/rabdoid şiş 
(C71._) 
9509/1
 
Papilyar qlioneyronal şiş 
Rozet formalaşdıran 
qlioneyronal şiş 
9510/0
 
Retinositoma (C69.2) 
9510/3
 
Retinoblastoma, ƏGO (C69.2) 
9511/3
 
Diferensiasiya olunmuş 
retinoblastoma (C69.2) 
Morfoloji kodlar

98 
9512/3  Diferensiasiya olunmamış 
retinoblastoma (C69.2) 
9513/3  Diffuz retinoblastoma (C69.2) 
9514/1   Spontan, reqressiya edən 
retinoblastoma (C69.2) 
9520/3
 
Qoxu orqanının neyrogen şişi 
9521/3  Qoxu orqanının neyrositoması 
(C30.0) 
Estezioneyrositoma (C30.0) 
9522/3  Qoxu orqanının neyroblastoması 
(C30.0) 
Estezioneyroblastoma (C30.0) 
9523/3  Qoxu orqanının 
neyroepitelioması (C30.0) 
Estezioneyroepitelioma 
(C30.0) 
953 Meningiomalar 
9530/0  Meningioma, ƏGO 
Mikrosistli meningioma 
Sekretor meningioma 
Limfoplazmasitlərlə zəngin 
meningioma 
Metaplastik meningioma 
9530/1  Meningiomatoz, ƏGO 
Diffuz meningiomatoz 
Çoxsaylı meningiomalar 
9530/3  Bədxassəli meningioma 
Anaplastik meningioma 
Leptomeningeal sarkoma 
Meningeal sarkoma 
Meninqotelial sarkoma 
9531/0  Meninqotelial meningioma 
Endoteliomatoz meningioma 
Sinsitial meningioma 
9532/0  Fibroz meningioma 
Fibroblastik meningioma 
9533/0
 
Psammomatoz meningioma 
9534/0
 
Angiomatoz meningioma 
9535/0  Hemangioblastik meningioma 
Angioblastik meningioma 
9537/0  Keçid meningioma 
Qarışıq meningioma 
9538/1  Şəffaf hüceyrəli meningioma 
Xordoid meningioma 
9538/3  Papilyar meningioma 
Rabdoid meningioma 
9539/1
 
Atipik meningioma 
9539/3
 
Meningeal sarkomatoz 
954-957 Sinir qişalarının şişləri 
9540/0
 
Neyrofibroma, ƏGO 
9540/1  Neyrofibromatoz, ƏGO 
Ço
xsaylı neyrofibromatoz 
Recklinqhauzen xəstəliyi 
Von Reklinhauzen xəstəliyi 
9540/3  Periferik sinir yatağının 
bədxassəli şişi 
PSYBŞ, ƏGO 
Neyrofibrosarkoma [obs] 
Neyrogen sarkoma [obs] 
Neyrosarkoma [obs]
Epitelioid PSYBŞ 
Melanotik PSYBŞ 
Melanotik psammomatoz PSYBŞ 
Vəzili diferensiasiyalı PSYBŞ 
Mezenximal diferensiasiyalı PSYBŞ 
9541/0
 
Melanotik neyrofibroma 
9550/0
 
Kələfəbənzər neyrofibroma 
Kələfəbənzər neyroma 
9560/0  Neyrilemoma, ƏGO 
Şvannoma, ƏGO 
Nevrinoma 
Eşitmə neyroması (C72.4) 
Piqmentli şvannoma 
Melanotik şvannoma 
Kələfəbənzər şvannoma 
Hüceyrəli şvannoma 
Degenerasiya olunmuş şvannoma 
Psammomatoz şvannoma 
9560/1
 
Nevrinomatoz 
9560/3  Neyrilemoma, bədxassəli 
Bədxassəli şvannoma, ƏGO 
Neyrilemosarkoma 
Onkoloji Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, üçüncü nəşr, birinci baxış

99 
9561/3  Periferik sinir yatağının 
rabdomioblastik diferensiasiyalı 
bədxassəli şişi 
Rabdomioblastik 
diferensiasiyalı PSYBŞ  
Rabdomioblastik 
diferensiasiyalı bədxassəli 
şvannoma  
Bədxassəli triton şiş 
9562/0  Neyrotekoma 
Sinir yatağının miksoması 
9570/0  Neyroma, ƏGO 
9571/0  Perinevrioma, ƏGO 
Sinirdaxili perinevrioma 
Yumşaq toxuma perinevrioması 
9571/3  Perinevrioma, bədxassəli 
Perinevral PSYBŞ 
958 Dənəvər hüceyrəli şişlər və 
alveolun yumşaq toxuma sarkomaları 
9580/0  Dənəvər hüceyrəli şiş, ƏGO 
Dənəvər hüceyrəli 
mioblastoma, ƏGO 
9580/3  Bədxassəli dənəvər hüceyrəli şiş  
Dənəvər hüceyrəli 
mioblastoma, bədxassəli 
9581/3  Alveolun yumşaq hissələrinin 
sarkoması 
9582/0  Türk yəhəri nahiyəsinin dənəvər 
hüceyrəli şişi (C75.1) 
959-972 Hockin və qeyri-Hockin 
limfomaları 
959 Bədxassəli limfomalar, ƏGO 
və ya diffuz 
9590/3  Bədxassəli limfoma, ƏGO 
Limfoma, ƏGO 
Mikroqlioma (C71._) [obs] 
9591/3  Bədxassəli qeyri-Hockin 
limfoması, ƏGO 
Qeyri-Hockin limfoması, ƏGO 
B hüceyrəli limfoma, ƏGO  
Limfosarkoma, ƏGO [obs]  
Diffuz limfosarkoma [obs]  
Bədxassəli diffuz limfoma, ƏGO 
Girdə nüvəli hüceyrələrin bədxassəli 
limfoması, ƏGO 
Retikulyar hüceyrəli sarkoma, ƏGO [obs] 
Retikulosarkoma, ƏGO [obs] 
Retikulyar hüceyrəli diffuz 
sarkoma [obs] 
Diffuz retikulosarkoma [obs] 
Tük hüceyrəli leykemiya variant 
Bədxassəli, orta diferensiasiyalı 
düyünlü limfositar limfoma [obs] 
Bədxassəli, aşağı diferensiasiyalı, 
diffuz limfositar limfoma [obs] 
Yarıq hüceyrəli bədxassəli 
limfoma, ƏGO [obs] 
Kiçik yarıq hüceyrəli 
bədxassəli limfoma, ƏGO [obs] 
Girdə nüvəli kiçik hüceyrəli, 
bədxassəli diffuz limfoma [obs] 
Diferensiasiya olunmamış 
hüceyrə tipli bədxassəli 
limfoma, ƏGO [obs] 
Diferensiasiya olunmamış 
hüceyrəli, bədxassəli qeyri- 
Berkitt limfoması [obs] 
Bölünmüş kiçik hüceyrəli diffuz 
bədxassəli limfoma [obs] 
Dalağın B-hüceyrəli 
limfoması/leykemiyası, təsnif 
olunmayan 
Dalağın qırmızı pulpasının kiçik 
hüceyrəli limfoması 
9596/3  Qarışıq Hockin və qeyri-Hockin 
limfoması 
İri B-hüceyrəli limfoma ilə klassik 
Hockin limfoması arasında olan 
orta xüsusiyyətli təsnif 
olunmayan B-hüceyrəli limfoma 
9597/3  Follikul mərkəzinin ilkin dəri 
limfoması  
965-966 Hockin limfoması 
9650/3  Hockin limfoması, ƏGO 
Hockin xəstəliyi, ƏGO 
Bədxassəli Hockin limfoması 
Morfoloji kodlar

100 
9651/3  Hockin limfoması, limfositlərin 
zənginliyi 
Klassik Hockin limfoması, 
limfositlərin zənginliyi 
Limfositlərin üstünlüyü ilə keçən 
Hockin xəstəliyi, ƏGO [obs] 
Limfositlərin-histiositlərin 
üstünlüyü ilə keçən 
Hockin xəstəliyi [obs] 
Limfositlərin üstünlüyü ilə keçən 
diffuz Hockin xəstəliyi [obs] 
9652/3  Hockin limfoması, qarışıq 
hüceyrəli variant, ƏGO 
Qarışıq hüceyrəli klassik 
Hockin limfoması, ƏGO 
9653/3  Hockin limfoması, limfositlərin 
üzülmə variantı, ƏGO 
Limfositlərin üzülməsi ilə 
keçən klassik Hockin 
limfoması, ƏGO 
9654/3  Diffuz fibrozlu Hockin 
limfoması, limfositlərin üzülmə 
variantı 
Limfositlərin üzülməsi ilə 
keçən diffuz fibrozlu klassik 
Hockin limfoması 
9655/3  Retikulyar Hockin limfoması, 
limfositlərin üzülmə variantı 
Limfositlərin tükənməsi ilə 
keçən klassik retikulyar 
Hockin limfoması 
9659/3  Düyünlü Hockin limfoması, 
limfositlərin üzülmə variantı 
Hockin paraqranuloması, 
ƏGO [obs] 
Limfositlərin üstünlüyü ilə 
keçən düyünlü Hockin 
limfoması 
Düyünlü Hockin 
paraqranuloması [obs] 
9661/3
 
Hockin qranuloması [obs] 
 9662/3   Hockin sarkoması [obs] 
9663/3  Hockin limfoması, düyünlü 
skleroz ƏGO 
Düyünlü sklerozla keçən 
klassik Hockin limfoması, ƏGO 
Düyünlü sklerozla keçən 
Hockin xəstəliyi, ƏGO 
9664/3  Hockin limfoması, düyünlü 
skleroz, selulyar variant 
Düyünlü sklerozla keçən 
klassik Hockin limfomasının 
hüceyrəli mərhələsi 
9665/3  Hockin limfoması, düyünlü 
skleroz, I dərəcə 
Düyünlü sklerozla keçən 
klassik Hockin limfoması, I dərəcə 
Düyünlü skleroz və 
limfositlərin üstünlüyü ilə 
keçən Hockin xəstəliyi 
Düyünlü sklerozla keçən 
qarışıq hüceyrəli Hockin xəstəliyi 
9667/3  Hockin limfoması, düyünlü 
skleroz, II dərəcə 
Düyünlü sklerozla keçən 
klassik Hockin limfoması, II dərəcə 
Düyünlü skleroz və 
limfositlərin tükənməsi ilə 
keçən Hockin xəstəliyi  
Düyünlü sklerozla keçən 
Hockin xəstəliyini sinsitial 
variantı 
967-972 Qeyri-Hockin limfomaları 
967-969 Yetkin B-heceyrəli 
limfomalar 
9670/3  Kiçik B limfositli bədxassəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli limfositar limfoma, ƏGO 
Bədxassəli diffuz limfositar 
limfoma, ƏGO  
Bədxassəli kiçik hüceyrəli limfoma, 
ƏGO 
Kiçik limfositar bədxassəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli, limfositar  yüksək 
diferensiasiyalı diffuz limfoma 
Bədxassəli kiçik hüceyrəli diffuz 
limfoma 
Bədxassəli kiçik limfositar diffuz 
limfoma 
Onkoloji Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, üçüncü nəşr, birinci baxış

101 
9671/3  Bədxassəli limfoplazmasitar 
limfoma 
Bədxassəli limfoplazmasitoid 
limfoma
İmmunositoma [obs] 
Bədxassəli plazmasitoid limfoma [obs] 
Plazmasitar limfoma [obs]
9673/3   Mantiya hüceyrəli limfoma (bütün 
variantlar daxil olmaqla: blastik, 
pleomorf, kiçik hüceyrəli)
 
Bədxassəli sentrositar limfoma [obs] 
Bədxassəli, orta diferensiasiyalı diffuz 
limfositar limfoma [obs]
Mantiya zonasının limfoması 
Bədxassəli limfomatozlu  polipoz [obs]
9675/3  Bədxassəli qarışıq kiçik və iri 
hüceyrəli diffuz limfoma [obs] 
Bədxassəli sentroblastik-sentrositar 
limfoma, ƏGO [obs] 
Bədxassəli sentroblastik-sentrositar diffuz 
limfoma [obs] 
Bədxassəli qarışıq hüceyrə tipli diffuz 
limfoma [obs]
Bədxassəli qarışıq limfositar-histiositar 
diffuz limfoma [obs]
9678/3  Birincili süzülmüş limfoma 
9679/3  Divararalığının iri B-hüceyrəli 
limfoması (C38.3) 
Timusun iri B-hüceyrəli 
limfoması (C37.9) 
9680/3  Diffuz iri B-hüceyrəli bədxassəli 
limfoma ƏGO 
Diffuz iri B-hüceyrəli limfoma, ƏGO  
Bədxassəli histiositar 
limfoma, ƏGO [obs] 
Bədxassəli iri B-hüceyrəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli iri B-hüceyrəli diffuz 
sentroblastik limfoma, ƏGO 
Bədxassəli iri hüceyrəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli iri hüceyrəli bölünmüş 
limfoma, ƏGO [obs] 
Bədxassəli iri hüceyrəli diffuz 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli iri hüceyrəli girdə nüvəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli iri yarıq hüceyrəli 
limfoma, ƏGO [obs] 
Bədxassəli girdə nüvəli 
limfoma, ƏGO 
Bədxassəli girdə nüvəli diffuz 
limfoma, ƏGO [obs] 
Bədxassəli histiositar diffuz limfoma 
Bədxassəli bölünmüş və girdə nüvəli 
iri hüceyrəli limfoma [obs] 
Bədxassəli iri hüceyrəli, bölünmüş 
diffuz limfoma 
Bədxassəli, iri hüceyrəli girdə nüvəli 
diffuz limfoma 
Bədxassəli sentroblastik limfoma, ƏGO 
Bədxassəli sentroblastik diffuz limfoma 
Anaplastik iri B-hüceyrəli limfoma 
Təsnif olunmayan B-hüceyrəli limfoma 
ilə orta xüsusiyyətli diffuz iri 
B-hüceyrəli limfoma arasında olan 
Berkit limfoması  
Xronok iltihab ilə assosiasiya olunmuş 
diffuz iri B-hüceyrəli limfoma 
Ahıllarda EBV müsbət olan diffuz iri 
B-hüceyrəli limfoma  
Damardaxili iri B-hüceyrəli limfoma 
(C49.9) 
Damardaxili B-hüceyrəli limfoma 
Angioendoteliomatoz 
Angiotropik limfoma 
Birincili dərili DLBHL, ayaq tipi (C44.7) 
Birincili diffuz iri B-hüceyrəli limfoma 
MMS (C70._, C71._, C72._) 
T-hüceyrələrlə zəngin iri B-hüceyrəli 
limfoma 
Histiositlərlə zəngin iri B-hüceyrəli 
limfoma 
Morfoloji kodlar

102 
9684/3  Diffuz iri B-hüceyrəli bədxassəli 
immunoblastik limfoma, ƏGO 
Bədxassəli immunoblastik 
limfoma, ƏGO 
İmmunoblastik sarkoma [obs] 
Bədxassəli iri hüceyrəli 
immunoblastik limfoma 

Yüklə 10,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə