Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 04. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Prosesin patogenezinə əsaslanaraq ağ ciyərin ocaqlı vərəmində seçim əməliyyatı hansıdır?Yüklə 0,96 Mb.
səhifə6/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

298) Prosesin patogenezinə əsaslanaraq ağ ciyərin ocaqlı vərəmində seçim əməliyyatı hansıdır?

A) Plevrolobektomiya

B) Ağ ciyərin tipik seqmentar və biseqmentar rezeksiyası

C) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası

D) Lobektomiya

E) Mediastinal limfonodulektomiya ilə aparılan lobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
299) Hansı proses müşahidə olunan xəstəliklər şişönü hesab edilir?

A) Epitelin proliferasiya və metaplaziyası

B) Epitelin displaziyası

C) Epitelial qatın alterasiya prosesləri

D) Atrofiya halları ilə toxumaların trofikasının pozulması

E) Epitelial hüceyrələrin stratifikasiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
300) Hansı orqanların şişlərində ağ ciyər metastazlarına daha çox rast gəlinir?

A) Mədənin, düz və çənbər bağırsağın xərçəngində

B) Süd, qalxanvari və prostat vəzlərinin xərçəngində

C) Qida borusunun xərçəngində, dərinin melanomasında

D) Uşaqlığın, yumurtalıqların xorionepiteliomalarında

E) Böyrəyin, yumurtalığın, sidik kisəsinin xərçəngində


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

301) Traxeyanın fenestrasiyası nədir?

A) Traxeyanın ön divarında dairəvi pəncərənin kəsilib götürülməsindən ibarət olan xroniki traxeostomiya variantı

B) Traxeyanın ön divarının oval kəsilməsindən və fonasiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dəri loskutlarının (klapanların) formalaşmasından ibarət olan daimi (xroniki) traxeostomiya variantı

C) Terminal xroniki traxeostomiya əməliyyatının sinonimii

D) Traxeyanın inkişaf qüsuru – traxeyanın boyun hissəsində qığırdaq yarımdairələri sahəsinin anadan gəlmə olmaması

E) Traxeostoma yaradılması məqsədi ilə üzükvari qığırdağın ön səthinin ləğv edilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
302) Bronxlarda yad cisimlərin olduğu təqdirdə cərrahi əməliyyat hansı həcmdə icra oluna bilər?

A) Bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağciyərin rezeksiyası

B) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağ ciyərin rezeksiyası

C) Bronxotomiya, ağciyərin rezeksiyası

D) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası

E) Bronxotomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
303) Ezofaqoqastroskopiya zamanı qida borusunun perforasiyası baş verdikdə nə gösətərişdir?

A) Yalnız konservativ müalicə

B) Yalnız dinamik müşahidə

C) Nazoqastral zond, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət

D) Qastrostomiya, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət

E) Təcili cərrahi müdaxilə: divararalığının açılması, qida borusu defektinin tikilməsi, divararalığının drenə edilməsi, nazoqastral zondun və ya qastrostomiyanın qoyulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
304) Boyun nahiyəsindəki irinli proseslər plevra boşluğuna necə keçir?

A) Qida borusu boyunca

B) Boyun fassiyaları boyunca

C) Döş sümüyünün arxa səthi boyunca

D) Traxeya boyunca

E) Böyük arterial və venoz damarlar boyunca


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
305) Sol qayıdan sinirin travmasının əməliyyatdan sonrakı ən xarakterik klinik simptomu hansıdır?

A) Klod Bernar-Qorner simptomu

B) Anizokoriya

C) Larinqospazm

D) Bronxospazm

E) Səsin karlaşması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
306) Ağ ciyərdə qan axınının qiymətləndirilməsi üçün hansı müayinə aparılır?

A) Pnevmotaxoqrafiya və perfuzion ssintiqrafiya

B) Pnevmotaxoqrafiya və nüvə-maqnit tomoqrafiyası

C) Angiopulmonqrafiya və ventilyasion radioqrafiya

D) Perfuzion ssintiqrafiya və angiopulmonoqrafiya

E) Ventilyasion radioqrafiya və maqnit-rezonans tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
307) Normada plevral boşluqda hansı təzyiq müşahidə edilir?

A) Mənfi


B) Atmosfer təzyiqdən bir qədər aşağı təzyiq

C) Atmosfer təzyiqdən bir qədər yuxarı təzyiq

D) Atmosfer təzyiqə bərabər

E) 0 – a bərabər


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
308) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin müştərək travmasını göstərir?

A) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

B) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

C) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

D) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Eyni növ mexaniki faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
309) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin kombinəolunmuş travmasını göstərir?

A) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

B) Eyni növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

C) Müxtəlif növ faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

D) Döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin qısa zaman fasiləsində zədələnməsi

E) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
310) Diafraqmanın təsdiqlənmiş cırılması nəyə göstərişdir ?

A) Həyati göstəriş üzrə təcili əməliyyata mütləq göstərişdir

B) Planlı əməliyyata göstərişdir

C) Yalnız ağırlaşma inkişaf edən hallarda əməliyyata göstərişdir

D) Müayinə başa çatdıqdan sonra təcili əməliyyata göstərişdir

E) Dinamik müşahidəyə göstərişdir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
311) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi hansı səbəblərdən inkişaf edir?

A) Ağ ciyərlərin disseminəolunmuş vərəminin ağırlaşmasıdır

B) Vərəmin ağ ciyərdən kənar formasıdır və vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində istənilən yaşda inkişaf edə bilər

C) Tənəffüs orqanları vərəminin müstəqil formasıdır və əsas etibarilə uşaqlarda,yeniyetmələrdə və böyüklərdə (25 yaşa qədər) vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində inkişaf edir

D) Vərəmin ağ ciyər formasına münasibətdə ikincilidir

E) Periferik limfa düyünlərinin vərəminin lokal təzahürüdür


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
312) Ağ ciyərin kavernoz vərəminin cərrahi müalicəsində seçim əməliyyat hansıdır?

A) Kavernoplastika

B) Tipik seqmentar, biseqmentar və ya kombinəolunmuş rezeksiya

C) Atipik seqmentar rezeksiya

D) Kavernotomiya

E) Lobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
313) Anadangəlmə bronxektaziya üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Ikitərəfli pay və ağciyərlərin geniş sahədə zədələnməsi

B) Sol ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

C) Sağ ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

D) Ağ ciyərlərin ikitərəfli seqmentar zədələnməsi

E) Sol ağ ciyərin aşağı payının və dil seqmentinin birtərəfli zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

314) Gərgin residiv spontan pnevmotoraks zamanı nə göstərişdir?

A) Plevral punksiya

B) Plevra boşluğunun aktiv aspirasiyası ilə birgə drenləşdirilməsi

C) Torakotomiya

D) Torakoskopiya

E) Plevra boşluğunun Bulau tipli drenləşdirilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
315) Ağ ciyərin ağırlaşmamış exinokokkozunda hansı üsul ən çox icra olunur?

A) Pulmonektomiya

B) Birmomentli exinokokkektomiya

C) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası

D) İkimomentli exinokokkektomiya

E) Lobektomiya, bilobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
316) Ağ ciyərin xoşxassəli şişləri arasında ən çox rast gəlinəni hansısıdır?

A) Mioma


B) Hamartoma

C) Nevrinoma

D) Fibroma

E) Adenoma


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
317) Ağ ciyər xərçənginin hansı klinik-anatomik formaları ayırd edilir?

A) Ekzofit, endofit, parenximatoz

B) Mərkəzi, periferik, atipik

C) Düyünlü, infiltrativ, qarışıq

D) Kökətrafı, parenximatoz, qarışıq

E) Endobronxial, peribronxial, parenximatoz


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727
318) Ağ ciyərin mərkəzi xərçənginin erkən mərhələsinə hansı aiddir?

A) Gizli xərçəng

B) T1N0M0 mərhələsində olan xərçəng

C) Intraepitelial xərçəng

D) T1-2N0M0 mərhələsində olan xərçəng

E) Rentgen-neqativ xərçəng


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
319) Traxeostomiyanın traxeotomiyadan fərqi nədir?

A) Traxeyanın kəsilmə üsulu

B) Traxeyaya cərrahi yaxınlaşmanın həyata keçirilməsi

C) Traxeya mənfəzinə kanyulanın yeridilməsi

D) Həyata keçirilməsinə göstəriş

E) Həyata keçirilməsinin müddəti


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
320) Mediastinit nədir?

A) Divararalığının birləşdirici toxumasının irinli iltihabıdır

B) Divararalığında şiş və iltihab mənşəli istənilən patoloji prosesdir

C) Divararalığında spesifik və qeyri-spesifik flora tərəfindən törədilən istənilən kəskin iltihabi prosesdir

D) Perikardın və divararalığının birləşdirici toxumalarının vərəm mənşəli iltihabıdır

E) Divararalığının mikrob florası, eləcə də mexaniki travma, kimyəvi maddələrin və fiziki amillərin təririndən törənən kəskin və xroniki iltihabıdır


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
321) Qanhayxırma nədir?

A) Qan qarışığı, o cümlədən mikroskopik qan qarışmış bəlğəmli öskürək simptomu

B) Sutka ərzində 300 ml-ə qədər yeni və /və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

C) Bəlğəmlə təmiz halda 50 ml-ə qədər qanın xaric olması

D) Istənilən miqdarda təmiz və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

E) Bəlğəmdə yalnız yeni eritrositlərin tapılması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
322) Ümumi kombinəolunmuş anesteziyanın əsas komponentləri hansılardır?

A) Relaksasiya və reflekslərin olmaması

B) Analgeziya, relaksasiya, huşun olmaması

C) Huşun və reflekslərin olmaması

D) Analgeziya və relaksasiya

E) Analgeziya və huşun olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
323) Əgər ürək-ağ ciyər reanimasiyasını iki nəfər həyata keçirirsə, onda ventilyasiya ürəyin qapalı masajı nisbəti necə olmalıdır?

A) 1:5


B) 2:15

C) 1:10


D) 3:15

E) 1:15
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


324) Ağ ciyər xərçənginin hormonal aktivliyi ilə əlaqədar olan paraneoplastik sindromlara aşağıdakılardan hansında daha çox rast gəlinir?

A) Karsinoiddə

B) Yastıhüceyrəli xərçəngdə

C) Bədxassəli hamartomada

D) Bronxoalveolyar xərçəngdə

E) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

325) Ağ ciyərin rentgen-neqativ mərkəzi xərçənginin aşkar edilməsi metoduna hansı aiddir?

A) Perfuzion ssintiqrafiya

B) Pozitron emission ssintoqrafiya

C) Ultrasəs exolokasiyası

D) Kompüter tomoqrafiya

E) Bəlğəmin sitoloji müayinəsi


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
326) Cərrah eksudativ plevritli xəstəni müayinə edərkən bəlğəmin hansı növünü aşkarlayır?
A) Üçqatlı

B) Irinli - çürüntülü

C) Köpüklü - qanlı

D) Selikli

E) Qan laxtasını
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
327) Cərrah ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə hansı ağırlaşmanın baş verə biləcəyindən ehtiyat etməlidir?
A) Diafraqmaaltı abses

B) Qanaxma

C) Vərəmin inkişafı

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Ağ ciyərlərdə bullanın inkişafı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
328) Cərrah sağ ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə piopnevmоtoraks aşkarlamışdır. Belə ağırlaşmada nə göstərişdir?
A) Proteolitik fermentlərin endobronxial yeridilməsi

B) Massiv antibiotikoterapiya

C) Plevra boşluğuna fermentlərin yeridilməsi

D) Cərrahi şöbəyə hospitalizasiya

E) Ambulator şəraitdə Byulau üsulu ilə drenj qoyulması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
329) Hansı xəstəlik zamanı daha çox spontan pnevmotoraks baş verir?
A) Bronxoektaziya xəstəliyi

B) Ağ ciyərin bulloz sistində

C) Ağ ciyər atelektazında

D) Plevranın empieması

E) Ağ ciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
330) Xəstə döş qəfəsinin küt travmasından sonra həkimə müraciət etmişdir. Xəstənin aldığı travma nəyə səbəb ola bilməz?
A) Hemоtoraksa

B) Asistoliyaya

C) Ağ ciyər kollapsına

D) Aritmiyaya

E) Ağciyər hematomasına
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
331) Xəstədə artan dərialtı emfizema varsa ilk növbədə hansı patoloji proses haqda düşünmək lazımdır?
A) Qapaqlı pnevmоtoraks

B) Açıq pnevmоtoraks

C) Böyük hemоtoraks

D) Ağciyər hemаtoması

E) Boyun nahiyyəsinin yumşaq toxumalarının yaralanması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
332) Ağ ciyərlərin kəskin absesində təxirəsalınmaz əməliyyata göstəriş nədir?
A) Təkrari qanaxma

B) Ağ ciyərin boşluq formalı xərçənginin inkişafı

C) Sağlam ağ ciyərdə pnevmоniyanın inkişaf etməsi

D) Artan intoksikasiya

E) Kəskin qaraciyər - böyrək çatışmamazlığının inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
333) Plevranın empieması diaqnozunu dəqiqləşdirən metod hansıdır?
A) Torakoskopiya

B) Bronxoskopiya

C) Plevra boşluğunun punksiyası və alınan möhtəviyyatın sitoloji müayinəsi

D) Tomoqrafiya

E) Ağ ciyərlərin iki proyeksiyada rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
334) Ağ ciyərin absesi olan xəstədə piopnevmotoraks inkişaf etmişdir. İlkin olaraq göstərişdir:
A) Rentgenoterapiya

B) Sitostatiklərin yeridilməsi

C) Antibakterial terapiya

D) Proteolitik fermentlərin endobronxial yeridilməsi

E) Plevra boşluğunun drenləşdirilməsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
335) Sadalanlardan hansı spontan pnevmоtoraksa daha çox səbəb olur?
A) Ağ ciyərin bulloz kistası

B) Ağ ciyər xərçəngi

C) Ağ ciyərin atelektazı

D) Ağ ciyər absesi

E) Bronxoektaziya
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
336) Gərgin pnevmotoraks üçün xarakterik deyil:
A) Divararalığının zədələnmiş tərəfə yerdəyişməsi

B) Ürəyə venoz qan axının azalması

C) Sağlam ağ ciyərin sıxılması

D) Zədələnmiş tərəfdə təzyiqin artması

E) Səsli ürəkdöyünmə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
337) Klinikaya müraciət etmiş 47 yaşlı xəstədə ağciyər xərçənginə şübhə var. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün Siz hansı müayinəni seçərsiniz?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

B) Bronxoskopiya biopsiya ilə

C) Ağ ciyərlərin komputer tomoqrafiyası

D) Spirometriya

E) Ştanqe və Saabraze sınaqları
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
338) Avtomobil sürücüsü nəqliyyat qəzası zamanı sükanla döş qəfəsindən güclü zərbə almışdır. Baxış zamanı: xəstənin ümumi vəziyyəti ağırdır, təngnəfəsdir - tənəffüsün dəqiqəlik sayı 32 - yə qədərdir, sianozludur. Nəbz 1 dəqiqədə 120 vurğu, ritmikdir. A / Т 90 / 60 mm. c. süt. Öskürək zamanı qan xaric olur. Boyunda dərialtı emfizema var. Sağ tərəfdə döş qəfəsinin perkussiyası zamanı boş qutu səsi eşidilir, tənəffüs keçiriciliyi yoxdur, perkutor olaraq divararalığının sola meylliliyi qeyd edilir. Bu klinik əlamətlər nə üçün xarakterikdir?
A) Sağ baş bronxun cırılması, gərginlik (qapaqlı) pnevmоtoraksı

B) Ürəyin əzilməsi, ürək çatışmazlığı

C) Ağciyərlərin əzilməsi

D) Döş sümüyünün sınığı, şok

E) Sağ tərəfli hemоtoraks, hemorragik şok
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
339) İrinli mediastinit zamanı hansı müalicə taktikasını seçərsiniz?
A) Boyun mediastinotomiyasının paravertebral torakotomiya ilə kombinasiyası və drenləşdirilməsi

B) Ön mediastinotomiya

C) Mediastinotomiya, aktiv drenajın qoyulması, yüksək dozada antibiotiklərlə müalicə

D) QBB (qulaq, burun, boğaz) şöbəsinə hospitalizasiya və təcili tonzilloektomiya

E) Yüksək dozada antibiotiklərin yeridilməsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
340) Ağ ciyər xərçənginin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kimyəvi müalicə və şüa müalicəsi birgə

B) Şişi və regionar limfa düyünlərini tam çıxarmaqla (pulmonektomiya, lobektomiya) radikal əməliyyat

C) Cərrahi və şüa müalicəsi birgə

D) Kimyəvi terapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
341) Erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə ağciyər çatışmazlığının ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Pnevmotoraks

B) Aspirasiya

C) Pulmonar ödem

D) Bronxospazm

E) Atelektaz
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,150.
342) Bek triadası hansıdır?
A) Arterial təzyiqin qalxması, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi

B) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin enməsi, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi

C) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, pnevmotoraks

D) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin enməsi, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi

E) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 662 .
343) Ürək tamponadası zamanı təcili olaraq nə etmək lazımdır?
A) Antikoaqulyantlar təyin etmək

B) Sidikqovucular təyin etmək

C) Perikardın punksiyası

D) Venadan qan almaq

E) Xəstəyə yüksək dozada antibiotiklər təyin etmək
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 681.
344) Pnevmotoraksın ən təhlükəli forması hansıdır?
A) Qapalı, açıq pnevmotoraks

B) Spontan pnevmotoraks

C) Qapaqlı pnevmotoraks

D) Qapalı pnevmotoraks

E) Açıq pnevmotoraks
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 640
345) Döş qəfəsinin perkusiyası zamanı Damuazo xəttinin aşkarlanması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Pnevmotoraks

B) Eksudativ plevrit

C) Diafraqmaalti abses

D) Hemotoraks

E) Perikardit
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 636.
346) Bariumlu R-qrafiya zamanı qida borusunun aşağı hissəsində “siçan quyruğu” nun olması hansı patologiyaya xasdır?
A) Qida borusunun diafraqma dəliyinin yirtığı

B) Axalaziya

C) Qida borusunun leyomioması

D) Qida borusunun xərçəngi

E) Qida borusunun yanıq strikturası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 566 səh.

Damarların cərrahiyyəsi

347) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası əsasən hansı damarın hesabına olur?

A) Aşağı ətrafın dərin venaları və kiçik çanaq venaları

B) Səthi yuxarı ətraf venaları

C) Yuxarı ətrafın dərin venaları

D) Səthi aşağı ətraf venaları

E) Üz venaları


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.

348) Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı tromboz faktoru deyil?

A) Vena damar tamlığının pozulması

B) Venalarda qan axınının zəifləməsi

C) Səyrici aritmiya

D) Fibrinolitik aktivliyin aşağı düşməsi

E) Varikoz genəlmə


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.

349) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebitində hansı simptom tez-tez rast gəlinir?

A) Ocaqlı ağrı

B) Palpasiyada kəskin ağrı

C) Dərinin hiperemiyası və vena gedişi boyu ödem

D) Distal ödem

E) Hərarətin qalxması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
350) Aşağı ətrafın dərialtı venalarının varikoz genəlməsinə hansılar aiddir?

A) Qıcolmalar

B) Ətrafın trofik dəyişikliyi

C) Distal hissəvi ödem

D) Gözlə görünən böyümüş venalar

E) Fasiləli axsama


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
351) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?

A) Azan sinir

B) Diafraqmal sinir

C) Dilaltı sinir

D) Sadalananların heç biri

E) Dil-udlaq siniri


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
352) Sağ qulaqcığa hansı damar açılmır?

A) V. hemiaziqoz

B) Yuxarı boş vena

C) Aşağı boş vena

D) Ürəyin kiçik venaları

E) Ürək koronar sinusunun venoz damarı


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
353) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklərinin sərhəddini təşkil edən boylama şırımdan nə keçir?

A) Sağ tac arteriyası

B) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi

C) Hamısı düzdür

D) Sağ tac arteriyasının orta şaxəsi

E) Ürəyin böyük venası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə