Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə nümunəvi test tapşırıqları 04. 05. 2014-cü il tarixində əlavə edilmişdir. Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Aşağıdakılardan hansı Kalo üçbucağının yaranmasında iştirak edir?Yüklə 0,96 Mb.
səhifə9/16
tarix13.12.2016
ölçüsü0,96 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

465) Aşağıdakılardan hansı Kalo üçbucağının yaranmasında iştirak edir?
A) Vena portae

B) Luşka axacaqları

C) Qaraciyərdaxili öd axarları

D) Duktus cysticus

E) Arteriya hepatica propriya
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 710.
466) Mədənin parietal hüceyrələrindən nə ifraz edilir?
A) Pepsinogen

B) Selik


C) Qastrin

D) İnsulin

E) HCl
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, стр., 719.
467) Conson təsnifatına görə mədə xorasının 2-ci tipinə aiddir?
A) Mədə xorası,12-barmaq bağırsaq xorası ilə birgə

B) Mədə cisminin kiçik əyriliyinin xorası

C) Mədə çıxacağına yaxın yerləşən xoralar

D) Kardioezofaqeal nahiyyənin xoraları

E) Böyük əyriliyin xorası
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 321.

468) Yaşlı xəstədə sarılıq və əllənən öd kisəsi varsa nə düşünərsiniz?
A) Öd kisəsinin empiemasi

B) Şəkərli diabet

C) Pankreas başının xərçəngi

D) Kəskin pankreatit

E) Öd daşı xəstəliyi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 142.
469) Qatı və duru qidaları uda bilməyən, retrosternal yanğısı və requrgitasiyası olan xəstədə ilk öncə nə düşünərsiniz?
A) Sliding tipli yırtıq

B) Skleroderma

C) Axalaziya

D) Qida borusu xərçəngi

E) Paraezofageal yırtıq
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 145.
470) Turşuluğu aşağı olan xəstələrdə H.pilori nəyə səbəb ola bilər?
A) Mədə polipi

B) Mədə limfoması

C) Mədə xorası

D) Qastrit

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 325.
471) Mondor triadası hansıdır?
A) Qusma, bradikardiya, qarında ağrı

B) Qarında ağrı, qaraciyər kütlüyünün itməsi, əzələ gərginliyi

C) Qarında ağrı, əzələ gərginliyi, xora anamnezi

D) Qarında ağrı, bradikardiya

E) Qarında ağrı, əzələ gərginliyi, lateral kanallar üzrə perkutor kütlük
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 298.

472) Qaraciyər exinekokunun ən çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır?
A) Kistanın peritona açılması

B) Kistanın öd yollarına açılması

C) Anaflaksiya

D) Empiema

E) Hepatoplevral fistula
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 69.
473) Kron xəstəliyinin səbəbi nədir?
A) Keçirilmiş əməliyyat

B) Qarının travması

C) səbəbi dəqiq məlum deyil

D) Emosional stress

E) İnfeksiya
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 123.
474) Hansı əlamət peritonitin başlanğıc mərhələsi üçün xarakterik deyil?
A) qarın divarı əzəzlələrinin gərginliyi

B) dərin intoksikasiya əlamətləri

C) dilin quruması

D) ürəkdöyünmənin olması

E) leykositlərin sayının artması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 237 səh.
475) Pankreanekroz zamanı hansı ola bilməz?
A) Aramsız qusma

B) Kollaps

C) Taxikardiya

D) Qarında kəmərvari ağrı

E) Pnevmoperitoneum
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 194 səh.
476) “Kəskin qarın”ın əlaməti hansıdır?
A) İshalın olması

B) Qarın divarı əzələlərinin gərginliyi

C) Sağ qalça çuxurunun palpasiyası zamanı ağrı

D) Profuz qusma

E) Qarının asimmetrik köpməsi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 36 səh.

477) Appendisitə nə səbəb ola bilər?
A) Exinekokk

B) Amöba


C) Askarid

D) Ankilostoma

E) Lyamblya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 16 səh.
478) Zollinger-Ellison sindromunda aşağıdakılardan hansı artır?
A) Histamin

B) Qastrin

C) İnsulin

D) Serotonin

E) Qlükaqon
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, стр.,324
479) Dempinq sindromunun səbəbi nədir?
A) Serotoninin azalması

B) Noradrenalinin artması

C) Hipovolemiya

D) Hiperqlikemiya

E) Hipoqlikemiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, 445 səh.
480) Kəskin pankreatitli xəstədə müalicədən 2 həftə sonra amilaza qanda və sidikdə yüksəkdir. Bu nəyə dəlalət edir?
A) Pankreas nekrozu

B) Pankreas apsesi

C) Psevdokista

D) Pankreas ödemi

E) Pankreas xərçəngi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 194 səh.
481) Mədə rezeksiyası zamanı mədənin mobilizasiyası ilk hansı bağdan başlanmalıdır?
A) Liq.qastrolienalis

B) Liq.qastrocolicum

C) Liq.phrenicooesophageum

D) Liq.qastropancreaticum

E) Liq.qastrophrenicum
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 788.
482) Pilorostenoz zamanı mədənin peristaltikası necə olur?
A) peristaltika adidir

B) peristaltika epizodikdir

C) peristaltika artır

D) peristaltika azalır

E) daimi antiperistaltika
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 870c

483) Kəskin appendisitdə Sitkovski sindromu necə olur?
A) Sağ qalça çuxurunda palpasiya zamanı sağ ayağı yuxarı qaldırdıqda ağrıların daha da çox artması

B) Xəstə sol böyrü üstə uzandıqda sağ qalça çuxurunda ağrıların artması

C) Göbək nahiyəsindən başlanan ağrının sağ qalça çuxurunda lokallaşması

D) Sağda xayanın sola nisbətən yuxarı yerləşməsi

E) Siqmayabənzər bağırsağı təkanvari sıxdıqda sağ qalça çuxurunda ağrıların artması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24 səh.
484) Bartomye-Mixelson simptomu kəskin appendisitdə necə olur?
A) Qarnı üstə uzandıqda ağrıların azalması

B) Kor bağırsaq günbəzini medial istiqamətdə hərəkət etdirdikdə ağrıların artması

C) Rektal müayinə zamanı sağ qalça çuxurunda ağrıların olması

D) Sol böyrü üstə uzandıqda sağ qalça çuxurunun palpasiyasında ağrılar güclənir

E) Periton reflekslərinin azalması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24 səh.

Travmatologiya və ortopediya

485) Mil sümüyünün tipik yerdə sınığı zamanı immobilizasiya məqsədilə nə istifadə olunur?

A) Ovuc gips langeti

B) Bayır və ovuc gips langeti

C) Kənarı gips langeti

D) Bazunun aşağı 1/3-nə qədər dairəvi gips sarğısı

E) Dirsək oynağına qədər dairəvi gips sargısı


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

486) Abdominal travma zamanl qarın boşluğunun reviziyası hansı orqandan başlamalıdır?
A) Onikibarmaq bağırsaq

B) Mədə


C) Düz bağırsaq

D) Nazik bağırsaq

E) Yoğun bağırsaq
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР- Медиа. 2009, II том. стр., 382.
487) Pankreasın travmasında ən çox ölüm səbəbi hansıdır?
A) Fistula

B) 12 - barmaq bağırsağın travması

C) Abses

D) Psevdo kista

E) Damar yaralanması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 691.

12

Termiki zədələnmələr (yanıqlar və donmalar)488) Yanıqlarda 5 gündən sonra müşahidə edilən ölümün ən çox rast gəlinən səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?
A) Sepsis

B) Stres xorası

C) Hipovolemik şok

D) Tromboflebit

E) Ağciyər fəsadlaşmaları
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр., 378.


Koloproktologiya

489) Anal çat necə diaqnostika olunur?

A) Düz bağırsağın barmaqla müayinəsi

B) Rektoromanoskopiya

C) Perianal sahəyə baxış

D) Kolonoskopiya

E) İrriqoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
490) Düz bağırsaq fistulasında hansı əlamət mütləq olmalıdır?
A) Düz bağırsaqda pulsasiyaedici ağrı

B) Aralıq nahiyyəsində və ya anal kanalda fistula dəliyinin olması

C) Aralıq nahiyyəsində qaşınma

D) Aralıq nahiyyəsində çapıqların olması

E) Defekasiya aktı zamanı qanaxma
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
491) Düz bağırsağın intrasfinkter fistulası üçün xarakterikdir?
A) Irinlik yollarının olması

B) Anal dəliyə doğru uzanan dərialtı atmanın əllənməsi

C) Fistula yolunun qısa olması

D) Düyməli milin bağırsaq mənfəzinə sərbəst keçməsi

E) Irin boşluqlarının olması
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
492) Əsl paraproktitlərdə infeksiya haradan daxil olur?
A) Perianal nahiyədən

B) Hematogen yolla

C) Anal kanalın morqan kriptlərindən

D) Düz bağırsaq selikli qişasından

E) Limfogen yolla
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 66.
493) Anobüzdüm bağı harada lokalizasiya edir?
A) büzdümlə xarici sfinkterin səthi porsiyası arasında

B) büzdümlə xarici sfinkterin dərialtı porsiyası arasında

C) büzdümlə perianal yumşaq toxumalar arasında

D) büzdümlə qasıq sümükləri arasında

E) büzdümlə xarici sfinkterin dərin porsiyası arasında
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 827.

494) Düz bağırsağın xüsusi fassiyası hansıdır?
A) Denonvil fassiyası

B) Valdeyer fassiyası

C) Amyuss fassiyası

D) Şevkunenko fassiyası

E) Retsius fassiyası
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 837.
495) Yuxarı düz bağırsaq arteriyası haradan başlayır?
A) aşağı müsariqə arteriyasından

B) orta sakral arteiyadan

C) daxili qalça arteriyasından

D) xarici qalça arteriyasından

E) ümumi qalça arteriyasından
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 841.
496) Kəskin paraproktitlərin hansı formasında iltihabın ümumi əlamətləri yerli əlamətlərə nisbətən daha çox üstünlük təşkil edir?
A) İşiorektal

B) Səthi postnal

C) Perianal

D) Submukozal

E) Pelviorektal
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 64.

497) Rektal digital müayinə zamanı anal kanalda ağrı və ödem təyin edilir. Bu hansı paraproktitlər üçün daha çox xarakterikdir?
A) Selikaltı

B) Pelviorektal

C) İşioanal

D) Səthi postanal

E) Dərin postanal
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 64.
498) Pararektal nahiyənin yeni törəmələri və abseslər arasında differensial diaqnostikada ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Kolonoskopiya

B) Rektal digital müayinə

C) Anoskopiya

D) NMR, Rektal ultrasonoqrafiya

E) Fistuloqrafiya
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, О.Э.Луцевич, С.Н.Файн, В.В.Лукин. Атлас практической колоректальной хирургии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 34.
499) Ekstrasfinkter fistullarda (IV mürəkkəblik dərəcəsi) optimal cərrahi müalicə üsulu hansıdır?
A) Parks üsulu

B) Liqatura üsulu

C) Rıjix üsulu

D) Qabriel üsulu

E) Rigix - Bobrov üsulu
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, О.Э.Луцевич, С.Н.Файн, В.В.Лукин. Атлас практической колоректальной хирургии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 39.
500) Anal nahiyənin spesifik fistullarına aid deyil.
A) Pilonidal kista

B) İrinləmiş dermoid kista

C) İrinləmiş teratoma

D) Kriptoqlandulyar fistullar

E) Hidradenit
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 70.
501) Qeyri-spesifik kolitdə hansı halda cərrahi müdaxilə əks-göstərişdir?
A) Yoğun bağırsağın perforasiya təhlükəsi (kəskin toksiki dilatasiya)

B) Profuz qanaxma

C) Uzunmuddətli remissiyalarla kompleks konservativ müalicə

D) Uzunmüddətli effektsiz konservativ müalicə

E) Konservativ müalicəyə tabe olmayan
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 123.
502) Babasildə cərrahi əməliyyata mütləq göstəriş sayılır.
A) Ağrı sindromu

B) Babasil düyünlərinin boğulması

C) Babasil düyünlərinin sallanması

D) Hemorroidal qanaxma, qanda Hb - nin miqdarının 80q/l-dən aşağı olması

E) Babasil düyünlərinin kəskin trombozu
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 31.
503) Defekasiya zamanı və ya sonra ağrı, sfinkterin spazmı və az miqdarda qanaxma əsasən hansı xəstəlik üşün xarakterikdir?
A) Anal çat

B) Anal kanalın şişi

C) Anal fistul

D) Anal kanalın polipi

E) Babasil
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 56.
504) Pararektal nahiyəyə ən çox infeksiya hansı yollarla daxil olur?
A) Düz bağırsaq selikli qişasının travması

B) Kriptoqlandulyar

C) Pararektal toxumanın zədələnməsi

D) Hematogen

E) Limfogen
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 56.
505) Anatomik formasına görə Hirşprunq xəstəliyinin hansı forması müəyyən edilmir?
A) Subtotal forma

B) Nazik bağırsaq forması

C) Rektal forma

D) Total forma

E) Rektosiqmoidal forma
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 183.
506) Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunun sinonimi hansıdır?
A) Bakterial dizenteriya

B) Fuksional bağırsaq dispepsiyası

C) Funksional diareya

D) Qəbizlik

E) Qurd invaziyası
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 111.
507) Yoğun bağırsağın adenomatoz polipləri ən çox harda yerləşir?
A) Kor bağırsaqda

B) Enən çənbər bağırsaqda

C) Rektosiqmoiddə

D) Köndələn çənbər bağırsaqda

E) Qalxan çənbər bağırsaqda
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 195.
508) Birincili anal qaşınmaya səbəb nədir?
A) Şəkərli diabet

B) Şəxsi gigiyenaya düzgün riayət etməmək

C) Hepatit və pielonefrit

D) Babasil

E) Spastik kolit
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 89.
509) Düz bağırsaq prolapsusunun yaranmasında əhəmiyyəti olmayan hansıdır?
A) Hemorroidektomiya

B) Hemorroy

C) Anadangəlmə səbəblər

D) Xroniki qəbizlik

E) Siqmanın uzun olması
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 97.

510) Rektosele nədir?
A) Uşaqlıq yolunun sallanması

B) Düz bağırsağın sallanması

C) Düz bağırsağın burulması

D) Düz bağırsaq divarının kisəvari qabarması

E) Sol xaya venasının genişlənməsi
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 95.

511) Iti uclu kondiloma harada yerləşir?
A) Anal kanalda

B) Aralıq nahiyyəsində

C) Düz bağırsağın selikli qişasında

D) Xarici cinsiyyət üzvlərində

E) Perianal dəridə
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 91.
512) Obturasion bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi deyil?
A) helmintlər

B) öd daşı

C) bağırsağın şişi

D) qarın boşluğunda bitişmələr

E) yad cisim
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 48 səh.

513) Bağırsaq keçməməzliyi olan xəstədə anusdan qan gəlir. Bu hansı növ keçməməzlikdir?
A) Bağırsaq infarktı

B) Nazik bağırsağın burulması

C) Spastik

D) İnvanginasiya

E) Paralitik
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 81 səh.
514) Lateral sfinkterotomiya hansı xəstəliyin müalicəsində icra edilir?
A) Anal abses

B) Anal fistula

C) Hemorroy

D) Anal nahiyyənin xərçəngi

E) Anal çat
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр.,62-ci səh.

515) Aşağıdakı əlamətlərdən hansı Kron xəstəliyində olmur?
A) Spastik qarın ağrısı

B) İshal


C) Ümumi halsızlıq

D) Pankreatit

E) Temperatur
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр.,128-ci səh.
516) Qudzal qaydası hansı patologiyada tətbiq edilir?
A) Anal fistullarda

B) Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasında

C) Öd yollarının patologiyalarında

D) Düz bağırsaq selikli qişasının sallanmasında

E) Pankreonekrozlarda
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр.,73.

Urologiya

517) Əvvəllər heç bir şikayəti olmayan 38 yaşında olan kişidə qəflətən sol bel nahiyəsindən qasığa yayılan kəskin ağrı və bununla yanaşı ürəkbulanma, tərləmə, tezləşmiş sidik ifrazının olması müşahidə edilir. Hansı diaqnoz ehtimal edilir?
A) Retroperitonal qanaxma

B) Sol xayanın burulması

C) S - vari bağırsağın divertikulu

D) Sol sidik axarının daşı

E) Herpes zoster
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 349.
518) Böyrək ayaqcığı elementlərinin öndən arxaya doğru baxdıqda yerləməsini göstərin.
A) Sidik axarı, vena, arteriya

B) Vena, arteriya, sidik axarı

C) Vena, sidik axarı, arteriya

D) Arteriya, sidik axarı, vena

E) Arteriya, vena, sidik axarı
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 689.

519) Sol böyrəkdən ön və bayır tərəfdə hansı orqanlar yerləşir?
A) Mədəaltı vəz

B) Dalaq


C) Nazik bağırsaq ilgəkləri

D) Dalaq, enən çənbər bağırsaq

E) Enən çənbər bağırsaq
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 688.

İrinli cərrahiyyə

520) Sifətin furunkulunun əsas qorxulu cəhətinə hansı aiddir?

A) Sonradan kobud çapığın əmələ əlməsi ilə müşahidə olunan dəri nekrozu

B) Üzdə qalxan tromboflebitin inkişafı

C) Görmə orqanı tərəfindən ağırlaşmanın inkişafı qorxusu

D) Nəzərə çarpan intoksikasiya

E) Ödem nəticəsində tənəffüsün pozulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
521) Aşağıdakılardan hansı septik şokun səbəbi deyil?
A) Geniş toxuma nekrozları (elektrik yanıqları kimi)

B) Ağciyər atelektazı

C) Bağırsaq perforasiyası

D) Qastrointestinal anastomozun çatışmazlığı

E) Uretral ve intravenoz kateterlər
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр., 488.

522) Kriptit nədir?
A) Yoğun bağırsağın iltihabi

B) Morqan ciblərinin iltihabı

C) Pararektal toxumanın iltihabı

D) Anal məməciklərin iltihabı

E) Düz bağırsaq selikli qişasının iltihabı
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 93.
523) Ağciyər absesinin inkişafında rol oynamayan xəstəlik hansıdır?
A) Qida borusunun divertikulu

B) Qida borusunun axalaziyası

C) Qastroezofageal reflüks

D) Huşun itməsi, qıcolma və udma aktının pozulması ilə müşayiət olunan nevroloji xəstəliklər

E) Şəkərli diabet
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 94.
524) Aspirasion abseslər daha çox harada lokalizasiya edir?
A) Sol ağciyərin yuxarı payının aşağı seqmentində və aşağı payının aşağı seqmentində

B) Qaraciyərin VIII seqmentində

C) Dalaqda

D) Sol ağciyərin yuxarı payının aşağı seqmentində və aşağı payının yuxarı seqmentində

E) Sağ ağciyərin yuxarı payının arxa seqmentində və aşağı payın yuxarı seqmentində
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 93.

525) Ağciyər abseslərinin ağırlaşmaları zamanı aşağı hansı müşahidə olunmur?
A) Plevra boşluğuna açılması və empiema

B) Uzaq orqanlada metastatik abseslərin əmələ gəlməsi

C) Pnevmotaraksın inkişaf etməsi

D) Bronxlara qanaxma və asfiksiya

E) İrinin bronxlar vasitəsilə digər sahələrə yayılması və yeni abseslərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008,

səh., 94.526) Təmiz bir əməliyyatdan 24 - 48 saat sonra yaranan temperaturun səbəbi nədir?
A) Bağırsaq ilgəkləri arası abses

B) Yara infeksiyası

C) Atelektaz

D) Diafraqmaaltı abses

E) Sidik katetrinin sidiylikdə çox qalması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том стр., 155.
527) İntraperitoneal abseslər ən çox harada yerləşir?
A) Epiqastral

B) Böyük piylik

C) İntermezenterik

D) Böyrək ətrafı toxumada

E) Diafraqmaaltı
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 201 səh.
528) İrinli yarada rezin buraxıcının əsas təsir mexanizmi hansıdır?
A) Hiqroskopik xüsusiyyət

B) Aktiv aspirasiya

C) Passiv ötürmə

D) Müştərək xüsusiyyət

E) Kapilyar xüsusiyyət
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,546.

Endokrin cərrahiyyə

529) Qalxanvari vəzin hansı xəstəliyi xroniki tireoiditə aid dеyil?
A) Hamısı

B) Qalxanvari vəzin adenoması

C) Ridel uru

D) Xaşimato strumiti

E) De Kerven tirеoiditi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г

530) 38 yaşında qadın xəstədə bilateral total tiroidektomiya əməliyyatı icra edilib. Əməliyyatdan sonrakı 6-cı saatda xəstədə tənəffüs çatışmazlığı başlayır. Bununla bərabər hipotenziya və taxikardiya əlamətləri, kəskik nahiyyəsində şişkinlik var. Bu xəstəyə nə edərdiniz?
A) Traxeyanı intubasiya etmək

B) Oksigen vermək

C) Yaranmış olan hematomanı təcili boşaltmaq

D) Morfin vermək

E) Vena daxili kalsium vermək
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 25.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə