Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


) Soyuq infiltrativ appendisit diaqnozu xəstəyə qoyulmuşdur. Uyğun müalicə taktikası necə olmalıdır?Yüklə 210,2 Kb.
səhifə6/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

275) Soyuq infiltrativ appendisit diaqnozu xəstəyə qoyulmuşdur. Uyğun müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Ambulator müşahidə

B) Təcili cərrahi əməliyyat

C) Antibiotik, fizioteapiya, dinamik müşahidə

D) Stasionar müşahidə

E) Planlı qaydada xəstəni əməliyyat etmək
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 43 səh.
276) Gecikmiş bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 48 -72 saat

B) 6 -12 saat

C) 3 - 6 saat

D) 12 - 24 saat

E) 72 saatdan çox
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,242
277) Diffuz toksik urun müalicəsində qalxanabənzər vəzinin blokadası məqsədilə aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Antibiotiklər

B) Diuretiklər

C) Hərarətsalıcı preparatlar

D) Antihipertehziv preparatlar

E) Tireostatiklər
Ədəbiyyat: Эндокринология. Учебник И.И. Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев, 2009, стр. 101.
278) Hipotireozun müalicəsində nə təyin edilir?
A) Tireostatiklər

B) Kalsium preparatları

C) Ürək qlükozidləri

D) Levotiroksin preparatları

E) Kalium preparatları
Ədəbiyyat: Эндокринология. Учебник И.И. Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев, 2009, стр. 122.

Anesteziologiya və intensiv terapiya

279) Fentanil necə təsir edir?

A) 20 - 25 dəqiqə ərzində güclü ağrıkəsici kimi

B) Neyroleptik kimi

C) 2-3 dəqiqə ərzində ağrıkəsici kimi

D) Antidepressant kimi

E) Psixotrop preparat kimi


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
280) Qlükozanın izotonik məhlulu hansı hesab olunur?

A) 10%


B) 0,8%

C) 5%


D) 4,2%

E) 3%
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.


281) Ürəyin birbaşa-açıq yolla masajına göstəriş hansıdir?

A) Huşun itməsi

B) Ürəyin fibrilyasiyası

C) Ürəyin dayanması

D) Tənəffüsün dayanması

E) 2 dəqiqə müddətində qapalı ürək masajından sonra yuxu arteriyasında nəbzin olması


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
282) Plazma əvəzedici kimi hansı daha çox effektlidir?

A) Ringer-laktat, kristalloid

B) Dekstran, plazma

C) Fizioloji məhlul

D) Jelatin, plazma

E) Plazma, ringer-laktat


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.

283) Damardaxili trombozda hansı istifadə olunmalıdır?

A) Heparin, fibrinolizin

B) Heparin, fibrinogen, fibrinolizin

C) Fibrinogen, fibrinolizin, trombositar kütlə

D) Bütün sadalananlar

E) Fibrinolizin


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
284) Tromb əmələgəlmə ehtimalına nə təsir etmir?

A) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

B) Yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

C) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması

D) Fibrinolitik aktivliyin yuxarı olması, yanıqlar, onkoloji xəstəliklər, ürəyin işemik xəstəliyi

E) Fibrinolitik aktivlik yuxarı olması, yanıqlar, hipodinamiya, onkoloji xəstəliklər


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева. М., 2004, 578 с.
285) Hansı halda kəskin appendisit zamanı əməliyyatı yerli (spinal) anesteziya altında icra etmək lazımdır?
A) Soxulcanabənzər çıxıntının retrosekal yerləşməsinə şübhə yaranarsa

B) Yayılmış peritonitlə fəsadlaşan kəskin appendisitdə

C) Hamiləliyin erkən dövründə bronxial astmadan əziyyət çəkən ağırlaşma olmayan xəstədə

D) Xəstə 14 - 16 yaşında olarsa

E) Ahıl yaşında olan xəstədə ağırlaşma klinikası olmayan tipik appendisit olduqda
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
286) Lokal anestetiklərin böyük dozada istifadəsi zamanı meydana çıxan qıcolmaların müalicəsində istifadə edilən ən uyğun preparat hansıdır?
A) Diazepam

B) Hidroksizin

C) Ketamin

D) Droperidol

E) Fentanil
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том. стр., 189.
287) Ən uzun təsir müddətinə malik lokal anestetik aşağıdakılardan hansıdır?
A) Lidokain

B) Bupivakain

C) Etidokain

D) Dibukain

E) Tetrakain
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I гом. стр.,190.
288) Gecikmiş dempinq sindroma hansı aiddir?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Qusma


C) Qanda şəkərin normadan aşağı düşməsi

D) Qarında tutmaşəkilli və kəsici ağrılar

E) Qanlı ishal
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 447.

Üz-çənə cərrahiyyəsi. Neyrocərrahiyyə məsələləri


Torakal cərrahiyyəsi

289) Mədənin kardial hissəsinin xərçəngində sadalananlardan hansı radikal müalicə sayılır?

A) Kombinə olunmuş müalicə

B) Cərrahi müalicə

C) Şüa terapiyası

D) Kimyəvi terapiya

E) Şişin elektrokoaqulyasiyası


Ədəbiyyat: М.И.Кузин «Хирургические болезни» 2002 г., Москва
290) Qeyri spesifik spontan pnevmotoraks hansı xəstəliklə əlaqədardır?

A) Revmatoid artrit

B) Astma

C) Bulloz emfizema

D) Sarkoidoz

E) Anadangəlmə ağ ciyər kistası


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
291) Ağ ciyərin qanqrenası olduqda hansı üsuldan daha çox istifadə olunur?

A) Ağ ciyərin pazvari rezeksiyası

B) Pnevmonektomiya

C) Pnevmotomiya

D) Torakoplastika

E) Lobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
292) Ekssudativ plevrit hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi əmələ gəlir?

A) Vərəm


B) Exinokokkoz

C) Bronxoektatik xəstəlik

D) Abses

E) Kəskin pnevmoniya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
293) Qida borusu zədələnməsinin daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) Endoskopiya

B) Traxeostomiya

C) Narkoz zamanı traxeyanı intubasiya edərkən

D) Spontan cırılmada

E) Yad cisim


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

294) Qida borusunun dərin yanığına səbəb nə ola bilər?

A) Qələvi məhlulu

B) Turşu məhlulu

C) İsti su

D) Spirt

E) Fosfor preparatı


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб. : Ренко, 1998, 336 с.
295) Mədənin kardial hissəsinin xərçəngində radikal müalicə hansı sayılır?

A) Kimyəvi terapiya

B) Cərrahi müalicə

C) Şua terapiyası

D) Kombinə olunmuş müalicə

E) Şişin elektrokoaqulyasiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
296) «Diaqnostik torakotomiya» aşağıdakılardan hansısını nəzərdə tutur?

A) Torakotomiya, ağ ciyərin, plevral boşluğun reviziyası və prosesin operabelliyi və ya rezektabelliyi məsələsinin həlli

B) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin reviziyası və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

C) Torakotomiya, dərhal icra olunacaq əməliyyatın həcmini dəqiqləşdirmək məqsədi ilə ekspress-morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi

D) Torakotomiya, plevral boşluğun, ağ ciyərin, divararalığının, diafraqmanın reviziyası

E) «Kiçik» torakotomiya və morfoloji tədqiqat üçün materialın götürülməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
297) Diafraqmanın cırılması ilə torakoabdominal yaralanma diaqnozu aşağıdakı hansı müştərək müayinələr aparıldıqda daha böyük ehtimalla qoyula bilər?

A) Torakoskopiya və laparoskopiya

B) Laparoskopiya, qarın boşluğunun və döş qəfəsinin USM-i

C) Qarın və döş boşluqları orqanlarının rentgenoqrafiyası, qarın boşluğunun və döş qəfəsinin USM-i

D) Torakoskopiya və döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası

E) Diaqnostik pnevmoperitoneum, qarın və döş boşluqları orqanlarının rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
298) Prosesin patogenezinə əsaslanaraq ağ ciyərin ocaqlı vərəmində seçim əməliyyatı hansıdır?

A) Ağ ciyərin tipik seqmentar və biseqmentar rezeksiyası

B) Plevrolobektomiya

C) Lobektomiya

D) Mediastinal limfonodulektomiya ilə aparılan lobektomiya

E) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
299) Hansı proses müşahidə olunan xəstəliklər şişönü hesab edilir?

A) Epitelial qatın alterasiya prosesləri

B) Epitelin proliferasiya və metaplaziyası

C) Epitelin displaziyası

D) Epitelial hüceyrələrin stratifikasiyasının pozulması

E) Atrofiya halları ilə toxumaların trofikasının pozulması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

300) Hansı orqanların şişlərində ağ ciyər metastazlarına daha çox rast gəlinir?

A) Böyrəyin, yumurtalığın, sidik kisəsinin xərçəngində

B) Süd, qalxanvari və prostat vəzlərinin xərçəngində

C) Uşaqlığın, yumurtalıqların xorionepiteliomalarında

D) Qida borusunun xərçəngində, dərinin melanomasında

E) Mədənin, düz və çənbər bağırsağın xərçəngində


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

301) Traxeyanın fenestrasiyası nədir?

A) Terminal xroniki traxeostomiya əməliyyatının sinonimii

B) Traxeostoma yaradılması məqsədi ilə üzükvari qığırdağın ön səthinin ləğv edilməsi

C) Traxeyanın ön divarında dairəvi pəncərənin kəsilib götürülməsindən ibarət olan xroniki traxeostomiya variantı

D) Traxeyanın ön divarının oval kəsilməsindən və fonasiyanı yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə dəri loskutlarının (klapanların) formalaşmasından ibarət olan daimi (xroniki) traxeostomiya variantı

E) Traxeyanın inkişaf qüsuru – traxeyanın boyun hissəsində qığırdaq yarımdairələri sahəsinin anadan gəlmə olmaması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
302) Bronxlarda yad cisimlərin olduğu təqdirdə cərrahi əməliyyat hansı həcmdə icra oluna bilər?

A) Bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağciyərin rezeksiyası

B) Bronxotomiya, ağciyərin rezeksiyası

C) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası

D) Bronxotomiya, bronxun sirkulyar rezeksiyası, ağ ciyərin rezeksiyası

E) Bronxotomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
303) Ezofaqoqastroskopiya zamanı qida borusunun perforasiyası baş verdikdə nə gösətərişdir?

A) Təcili cərrahi müdaxilə: divararalığının açılması, qida borusu defektinin tikilməsi, divararalığının drenə edilməsi, nazoqastral zondun və ya qastrostomiyanın qoyulması

B) Yalnız dinamik müşahidə

C) Yalnız konservativ müalicə

D) Qastrostomiya, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət

E) Nazoqastral zond, intensiv konservativ terapiya (antibakterial, infuzion), divararalığına, plevral boşluqlara nəzarət


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
304) Boyun nahiyəsindəki irinli proseslər plevra boşluğuna necə keçir?

A) Traxeya boyunca

B) Döş sümüyünün arxa səthi boyunca

C) Böyük arterial və venoz damarlar boyunca

D) Boyun fassiyaları boyunca

E) Qida borusu boyunca


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
305) Sol qayıdan sinirin travmasının əməliyyatdan sonrakı ən xarakterik klinik simptomu hansıdır?

A) Bronxospazm

B) Anizokoriya

C) Larinqospazm

D) Klod Bernar-Qorner simptomu

E) Səsin karlaşması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
306) Ağ ciyərdə qan axınının qiymətləndirilməsi üçün hansı müayinə aparılır?

A) Angiopulmonqrafiya və ventilyasion radioqrafiya

B) Perfuzion ssintiqrafiya və angiopulmonoqrafiya

C) Pnevmotaxoqrafiya və perfuzion ssintiqrafiya

D) Pnevmotaxoqrafiya və nüvə-maqnit tomoqrafiyası

E) Ventilyasion radioqrafiya və maqnit-rezonans tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
307) Normada plevral boşluqda hansı təzyiq müşahidə edilir?

A) Mənfi


B) Atmosfer təzyiqdən bir qədər yuxarı təzyiq

C) 0 – a bərabər

D) Atmosfer təzyiqə bərabər

E) Atmosfer təzyiqdən bir qədər aşağı təzyiq


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
308) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin müştərək travmasını göstərir?

A) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi

B) Eyni növ mexaniki faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

C) Müxtəlif növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

D) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

309) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin kombinəolunmuş travmasını göstərir?

A) Eyni növ enerjinin təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

B) Döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin qısa zaman fasiləsində zədələnməsi

C) Müxtəlif növ faktorun təsiri nəticəsində döş qəfəsinin və bədənin digər hissələrinin zədələnməsi

D) Döş qəfəsi və döş boşluğu orqanlarının zədələnməsi

E) Döş qəfəsinin bir neçə orqanının zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
310) Diafraqmanın təsdiqlənmiş cırılması nəyə göstərişdir ?

A) Müayinə başa çatdıqdan sonra təcili əməliyyata göstərişdir

B) Dinamik müşahidəyə göstərişdir

C) Planlı əməliyyata göstərişdir

D) Yalnız ağırlaşma inkişaf edən hallarda əməliyyata göstərişdir

E) Həyati göstəriş üzrə təcili əməliyyata mütləq göstərişdir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
311) Döşdaxili limfa düyünlərinin vərəmi hansı səbəblərdən inkişaf edir?

A) Tənəffüs orqanları vərəminin müstəqil formasıdır və əsas etibarilə uşaqlarda,yeniyetmələrdə və böyüklərdə (25 yaşa qədər) vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində inkişaf edir

B) Vərəmin ağ ciyər formasına münasibətdə ikincilidir

C) Vərəmin ağ ciyərdən kənar formasıdır və vərəmlə birincili yoluxma nəticəsində istənilən yaşda inkişaf edə bilər

D) Ağ ciyərlərin disseminəolunmuş vərəminin ağırlaşmasıdır

E) Periferik limfa düyünlərinin vərəminin lokal təzahürüdür


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
312) Ağ ciyərin kavernoz vərəminin cərrahi müalicəsində seçim əməliyyat hansıdır?

A) Tipik seqmentar, biseqmentar və ya kombinəolunmuş rezeksiya

B) Atipik seqmentar rezeksiya

C) Kavernotomiya

D) Kavernoplastika

E) Lobektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
313) Anadangəlmə bronxektaziya üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Sol ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

B) Ağ ciyərlərin ikitərəfli seqmentar zədələnməsi

C) Sağ ağ ciyərin aşağı payının birtərəfli zədələnməsi

D) Sol ağ ciyərin aşağı payının və dil seqmentinin birtərəfli zədələnməsi

E) Ikitərəfli pay və ağciyərlərin geniş sahədə zədələnməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

314) Gərgin residiv spontan pnevmotoraks zamanı nə göstərişdir?

A) Plevra boşluğunun Bulau tipli drenləşdirilməsi

B) Plevra boşluğunun aktiv aspirasiyası ilə birgə drenləşdirilməsi

C) Plevral punksiya

D) Torakotomiya

E) Torakoskopiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
315) Ağ ciyərin ağırlaşmamış exinokokkozunda hansı üsul ən çox icra olunur?

A) Pulmonektomiya

B) İkimomentli exinokokkektomiya

C) Ağ ciyərin atipik rezeksiyası

D) Lobektomiya, bilobektomiya

E) Birmomentli exinokokkektomiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

316) Ağ ciyərin xoşxassəli şişləri arasında ən çox rast gəlinəni hansısıdır?

A) Nevrinoma

B) Fibroma

C) Adenoma

D) Hamartoma

E) Mioma
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.


317) Ağ ciyər xərçənginin hansı klinik-anatomik formaları ayırd edilir?

A) Kökətrafı, parenximatoz, qarışıq

B) Düyünlü, infiltrativ, qarışıq

C) Ekzofit, endofit, parenximatoz

D) Endobronxial, peribronxial, parenximatoz

E) Mərkəzi, periferik, atipik


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
318) Ağ ciyərin mərkəzi xərçənginin erkən mərhələsinə hansı aiddir?

A) Gizli xərçəng

B) Rentgen-neqativ xərçəng

C) T1N0M0 mərhələsində olan xərçəng

D) Intraepitelial xərçəng

E) T1-2N0M0 mərhələsində olan xərçəng


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.

319) Traxeostomiyanın traxeotomiyadan fərqi nədir?

A) Həyata keçirilməsinin müddəti

B) Traxeya mənfəzinə kanyulanın yeridilməsi

C) Həyata keçirilməsinə göstəriş

D) Traxeyanın kəsilmə üsulu

E) Traxeyaya cərrahi yaxınlaşmanın həyata keçirilməsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
320) Mediastinit nədir?

A) Divararalığının mikrob florası, eləcə də mexaniki travma, kimyəvi maddələrin və fiziki amillərin təririndən törənən kəskin və xroniki iltihabıdır

B) Perikardın və divararalığının birləşdirici toxumalarının vərəm mənşəli iltihabıdır

C) Divararalığında şiş və iltihab mənşəli istənilən patoloji prosesdir

D) Divararalığının birləşdirici toxumasının irinli iltihabıdır

E) Divararalığında spesifik və qeyri-spesifik flora tərəfindən törədilən istənilən kəskin iltihabi prosesdir


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
321) Qanhayxırma nədir?

A) Qan qarışığı, o cümlədən mikroskopik qan qarışmış bəlğəmli öskürək simptomu

B) Bəlğəmlə təmiz halda 50 ml-ə qədər qanın xaric olması

C) Bəlğəmdə yalnız yeni eritrositlərin tapılması

D) Sutka ərzində 300 ml-ə qədər yeni və /və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması

E) Istənilən miqdarda təmiz və ya dəyişilmiş qanın öskürəklə xaric olması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
322) Ümumi kombinəolunmuş anesteziyanın əsas komponentləri hansılardır?

A) Relaksasiya və reflekslərin olmaması

B) Analgeziya və huşun olmaması

C) Analgeziya, relaksasiya, huşun olmaması

D) Huşun və reflekslərin olmaması

E) Analgeziya və relaksasiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
323) Əgər ürək-ağ ciyər reanimasiyasını iki nəfər həyata keçirirsə, onda ventilyasiya ürəyin qapalı masajı nisbəti necə olmalıdır?

A) 3:15


B) 2:15

C) 1:10


D) 1:15

E) 1:5
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.


324) Ağ ciyər xərçənginin hormonal aktivliyi ilə əlaqədar olan paraneoplastik sindromlara aşağıdakılardan hansında daha çox rast gəlinir?

A) Yastıhüceyrəli xərçəngdə

B) Bədxassəli hamartomada

C) Bronxoalveolyar xərçəngdə

D) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə

E) Karsinoiddə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
325) Ağ ciyərin rentgen-neqativ mərkəzi xərçənginin aşkar edilməsi metoduna hansı aiddir?

A) Pozitron emission ssintoqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Bəlğəmin sitoloji müayinəsi

D) Perfuzion ssintiqrafiya

E) Ultrasəs exolokasiyası


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
326) Cərrah eksudativ plevritli xəstəni müayinə edərkən bəlğəmin hansı növünü aşkarlayır?
A) Qan laxtasını

B) Üçqatlı

C) Köpüklü - qanlı

D) Selikli

E) Irinli - çürüntülü
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
327) Cərrah ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə hansı ağırlaşmanın baş verə biləcəyindən ehtiyat etməlidir?
A) Qanaxma

B) Ağ ciyərlərdə bullanın inkişafı

C) Diafraqmaaltı abses

D) Ürəyin işemik xəstəliyi

E) Vərəmin inkişafı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
328) Cərrah sağ ağ ciyərin xroniki absesi olan xəstədə piopnevmоtoraks aşkarlamışdır. Belə ağırlaşmada nə göstərişdir?
A) Cərrahi şöbəyə hospitalizasiya

B) Plevra boşluğuna fermentlərin yeridilməsi

C) Ambulator şəraitdə Byulau üsulu ilə drenj qoyulması

D) Proteolitik fermentlərin endobronxial yeridilməsi

E) Massiv antibiotikoterapiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
329) Hansı xəstəlik zamanı daha çox spontan pnevmotoraks baş verir?
A) Ağ ciyərin bulloz sistində

B) Ağ ciyər atelektazında

C) Bronxoektaziya xəstəliyi

D) Plevranın empieması

E) Ağ ciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
330) Xəstə döş qəfəsinin küt travmasından sonra həkimə müraciət etmişdir. Xəstənin aldığı travma nəyə səbəb ola bilməz?
A) Ağ ciyər kollapsına

B) Ağciyər hematomasına

C) Asistoliyaya

D) Hemоtoraksa

E) Aritmiyaya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə