Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Dehidrotasiya aşağıdaki vəziyyətlər zamanı əmələ gələ bilər, hansından başqa?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə10/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

623) Dehidrotasiya aşağıdaki vəziyyətlər zamanı əmələ gələ bilər, hansından başqa?

A) Diuretiklərin təsiri altında

B) Çox miqdarda antidiuretik hormon əmələ qəldikdə

C) Dəniz suyu içdikdə

D) Kifayət qədər su qəbul olunmadıqda

E) Həddən artıq tərləmə zamanı


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
624) Orqanizmdə suyun nəqliyyatını təyin edən əsas ion hansıdır?

A) Xlor


B) Kalium

C) Zülalların polielektrolitləri

D) Natrium

E) Kalsium


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
625) Su balansının pozulması aşağıdakiların hansının dəyişməsi ilə müşayət olunur?

A) TTM


B) Hematokrit

C) Sadalanların hər birinin

D) Ümumi zülal

E) Hemoqlobin


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004

626) «Ac» ödemlər nə ilə əlaqədardır?

A) Hiperhidrotasiya

B) Hər biri ilə

C) Zülal aclığı

D) Orqanizmdə natrium durğunluğu

E) Serumda aldosteronun artması


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
627) Aldosteronun su-duz mübadiləsinə təsiri nədən ibarətdir?

A) Kaliumun böyrək ekskresiyasının çoxalması

B) Hər biri düzgündür

C) Orqanizmdə suyun durğunluğu

D) Hüceyrələrdə natrium miqdarının artması

E) Natriumun böyrək reabsorbsiyasının çoxalması


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
628) Vazopressinin su-duz mübadiləsinə təsiri nədədir?

A) Heç biri düz deyil

B) Hər biri düzgündür

C) Hüceyrədən kənar mayenin çoxalması

D) Qanın serumunun osmolyarlığının azalması

E) Böyrəklərdə natrium və suyun reabsorbsiyasının çoxalması


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

629) Poliuriya ilə nə müşayət olunur?

A) Şəkərsiz diabet

B) Hər biri

C) Şəkərli diabet

D) Kuşinq xəstəliyi

E) Kistoz böyrək


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с.
630) Diffuziya nə deməkdir?

A) Maddənin çox qatılıqdan az qatılığa keçməsi

B) Bütün sadalananlar düzgündür

C) Yarımkeçirici membrandan həll edicinin keçməsi

D) ATF enerjisi hesabına qatılıq qradiyentinin əksinə hərəkəti

E) Hidrostatik təzyiqin təsiri altında maddənin yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
631) Serumun onkotik təzyiqinin ölçüsü nə ilə təyin edilir?

A) Lipidlərlə

B) İonlarla

C) Azmolekullu azotlu birləşmələr

D) Zülallarla

E) Karbohidratlarla


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
632) Zülal diyetası ilə müqayisədə karbohidratlı diyeta zamanı suyun istifadəsi necə olur?

A) Azalır

B) Karbohidratın növündən aslıdır

C) Çoxalır

D) Dəyişmir

E) Müxtəlifcür dəyişir


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
633) Orqanizmdə suyun hərəkəti nə ilə təyin edilir?

A) Hər biri ilə

B) Onkotik təzyiqlə

C) Osmotik təzyiqlə

D) Hidrostatik təzyiqlə

E) Damar divarlarının keçiriciliyi ilə


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
634) Osmos nə deməkdir?

A) Yarıkeçirici membrandan həll olmuş maddələrin nəqliyyatı

B) Yarıkeçirici membrandan həll edicinin nəqliyyatı

C) Hüceyrə və hüceyrədən kənar maye arasında təzyiq qradiyenti

D) İonların məhlulda cəm qatılığı

E) Enerji hesabına mayelərin nəqliyyatı


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
635) Orqanizmdə suyun nəqliyyatını təyin edən əsas ion hansıdır?

A) Kalsium

B) Kalium

C) Natriumun böyrək reabsorbsiyasının çoxalması

D) Xlor

E) Zülalların polielektrometləri


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
636) Ödem sindromu nə zaman olmur?

A) Hidrostatik təzyiqin çoxalması

B) Kolloid-osmotik təzyiqin azalması

C) Hüceyrəarası boşluqda mayenin çoxalması

D) Hiperproteinemiya

E) Hiponatriyemiya


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
637) Orqanizmdə suyun həddindən çox olması nəyə gətirib çıxarır?

A) Renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin sakitləşdirilməsi

B) Natrium ifrazının artması

C) Plazmanın həcminin artmasına

D) Kalium ifrazının artması

E) Qlomerular filtrasiyanın sürəti


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

638) Orqanizmdə su defisiti nəyə gətirib çıxarır?

A) Böyrəklərdə qan axınının çoxalmasına

B) Plazmanın osmolyarlığının azalmasına

C) Plazmanın həcminin artmasına

D) Renin-angiotenzin-aldosteron sisteminin stimullaşmasına

E) Sadalananlar hər biri düzgündür


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
639) Hiperkaliyemiyanın kliniki əlamətləri hansıdır?

A) Iflic


B) Miokardın funksiyasının pozulması (EKQ-də dəyişikliklər)

C) Ətrafların paresteziyası

D) Hər biri

E) Həzm yolunun funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
640) Hiperkalsiyemiyaya nə zaman rast gəlinir?

A) Qalxanvariətraf vəzi adenoması

B) Raxit

C) «D» hipovitaminozu

D) Nefrozlar zamanı

E) Ürək qlikozidləri yeridildikdə


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
641) Hipoxloremiya nə zaman əmələ gəlir?

A) Hər birində

B) Diabetik ketoasidoz

C) Böyrək çatmamazlığı fosfat və sulfatların ləngiməsi ilə

D) Hipoventilyasiya

E) Xroniki diareya


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
642) Osteoporoz zamanı nə müşahidə olunur?

A) Hipofosfatemiya

B) Hipokalsiyemiya

C) Serumda kalsium və qeyri-üzvü fosforun miqdarı dəyişmir

D) Hiperfosfatemiya

E) Hiperkalsiyemiya


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
643) Daha çox kalium nəyin tərkibində var?

A) Hüceyrələrarası mayedə

B) Eritrositlərdə

C) Likvorda

D) Qanın plazmasında

E) Kardiomiositlərdə


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
644) İnsan orqanizmində miqdarı 1kq yaxın olan mineral hansıdır?

A) Na+


B) Beləsi yoxdur

C) Fe


D) K+

E) Ca++
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


645) Orqanizmdə mineral nə şəkildə yerləşir?

A) Zülallarla birləşmədə

B) Hər bir formada

C) Həll olan duzlar

D) Həll olmayan duzlar

E) İonlar


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
646) Natriumun rolu nədədir?

A) TTM dəyişməsində

B) Su mübadiləsinin requlyasiyasında

C) Sinir impulsunun formalaşmasında

D) Hər biri

E) Osmotik təzyiqin saxlanmasında


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

647) Qanda natriumun səviyyəsini nə tənzim edir?

A) Kalsitonin

B) Aldosteron

C) Prostaqlandinlər

D) Parathormon

E) Adrenalin


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

648) Natriumun sidikdə artmasına nə gətirib çıxara bilər?

A) Metabolik alkalozlar

B) Qida ilə çoxlu natrium qəbulu

C) Natriumun kanalcıq reabsorbsiyasının azalması

D) Hər biri

E) Diuretiklərin istifadəsi


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
649) Serumda kaliumun səviyyəsi daha çox dərəcədə aşağıdakılardan hansından asılıdır?

A) Qlükokortikoidlər

B) Tiroksin

C) Aldosteron

D) Paratirin

E) Tireokalsitonin


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
650) Kaliumun bioloji rolu nədir?

A) Sinir impulsunun formalaşması

B) Hüceyrələri oyatmaq üçün lazımdır

C) Qlikogen sintezində iştirak edir

D) Hüceyrələrin membran potensialını yaradır

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
651) Kaliumun orqanizmdən xaric olmasının əsas yolu hansidir?

A) Tər ilə

B) Öd turşuları ilə

C) Sidik


D) Ağız suyu

E) Nəcis
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


652) Hiperkaliyemiya nə zaman olur?

A) Şok zamanı

B) Hemolitik krizlər

C) Addison xəstəliyi

D) Adrenalektomiya

E) Hər biri düzgündü


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
653) Hipokaliyemiya nə zaman olur?

A) Kəskin və xroniki böyrək çatmamazlığı

B) Qusma, diareya

C) Hər biri düzgündür

D) Sepsis

E) Əzilmə sindromu


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

654) Hiperkaliyemiyanın kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Miokardın funksiyasının pozulması

B) Ətrafların paresteziyası

C) Həzm yolunun funksiyasının pozulması

D) Hər biri

E) İflic
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001


655) Fosforun bioloji əhəmiyyəti nədədi?

A) Zülalların mübadiləsində iştirak edir

B) Makroergik birləşmələrin əmələ gəlməsi

C) Hər biri

D) Lipidlərin mübadiləsində iştirak edir

E) Sümükləşmə proseslərində iştirak edir


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

656) Potensial əmələ gətirən əsas ion hansıdır?

A) Hidrogen

B) Kalium

C) Nartium

D) Xlor

E) Kalsium


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000

657) Xlorun hüceyrə membranından keçməsini təmin edən əsas ion hansıdır?

A) Natrium

B) Hidrogen

C) Xlor


D) Kalsium

E) Kalium


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
658) Kalsium və fosforun mübadiləsinin pozulmasını aşkar etmək üçün hansından başqa təyin etmək məsləhət görülür?

A) Plazmanın pH və qələvi ehtiyatı

B) Qələvi və turş fosfatazanın aktivliyi

C) Mədə şirəsinin turşuluğu

D) Qalxanvarıətraf vəzin funksiyası

E) Bağırsağın funksiyasının müayinəsi


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
659) Maqnium çatmamazlığının əlaməti hansıdır?

A) Hipotireoz

B) Böyrək daşları

C) Depressiya vəziyyəti

D) Anemiya

E) Qələvi ehtiyatının dəyişməsi


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
660) Serumda aiminiumun qatılığının artması nə zaman müşahidə olunur?

A) Hər biri

B) Anuriya

C) Heç biri

D) Dializdən sonrakı ensefalopatiya

E) Dializdən sonrakı osteomalyasiya


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
661) Litiumun artıq dozasının əlamətləri hansıdır?

A) Hər biri

B) Ataksiya, narahatlıq, yuxululuq, ürəkbulanma

C) Leykositoz

D) Böyrək diabeti

E) Qeyri-toksiki zob


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
662) Qanın serumunda misin artması nə zaman müşahidə olunur?

A) Az miqdarda zülal qəbul etdikdə

B) Vilson-Konovalov xəstəliyi

C) Hemoxromatoz

D) Yeni doğulmuş uşağı süni qidalandırdıqda

E) Nefrotik sindrom zamanı


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
663) Plazmada sinkin qatılığının azalması nə zaman müşahidə olunur?

A) Talassemiya

B) Ağciyər vərəmi

C) Enteropatiya

D) Hər birində

E) Qara ciyər sirrozu


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
664) Qanda ionlaşmış kalsiumun müayinəsi zamanı antikoaqulyant kimi nə istifadə ol-unur?

A) Oksalat

B) Sitrat

C) Heparin

D) Hər biri

E) EDTA
Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001


665) Hüceyrələrdə hipoksiya olduqda aşağıdakılardan hansı düzdür?

A) Na+ və K+ artır

B) Hər biri düzdür

C) Na+ azalır, K+ artır

D) Na+ və K+ azalır

E) Na+ artır, K+ azalır


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
666) Qanda fosforun səviyyəsini hansılar tənzimləyir?

A) Hər biri

B) Paraqalxanabənzər vəzilər

C) Vitamin D

D) Böyrəklər

E) Bağırsaq


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
667) Hansı vəziyyətdə hiperxloremiya əmələ gəlir?

A) Hipoventilyasiya

B) Hiperventilyasiya

C) Hər birində

D) Ödemlərdə

E) Süd turşu asidozunda


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
668) İnsan orqanizmində dəmirin hansı formaları var?

A) Hər biri

B) Hemoqlobin dəmiri

C) Ferritin

D) Hemosiderin

E) Mioqlobin dəmiri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
669) Qanın plazmasında dəmir mənbəyi nədir?

A) Depolaşdırılmış dəmir

B) Hamısı

C) Hemoqlobinin dəmiri

D) Mədə-bağırsaq yolundan sorulmuş dəmir

E) Parçalanmış eritrositlərin dəmiri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
670) Dəmirin normal balansını nə pozur?

A) Hamiləlik

B) Porfirinlərin sintezinin blokadası

C) Qan itirmə

D) Bütün bu amillər

E) Mədənin rezeksiyası


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
671) Dəmir defesitli anemiya zamanı dəmirin sorulması harda güclənir?

A) 12-barmaq bağırsaqda

B) Yoğun bağırsaqda

C) Mədədə

D) Düz bağırsaqda

E) Nazik bağırsaqda


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с.
672) İlkin hemoxromatozun əsas kliniki əlaməti hansıdır?

A) Şəkərli diabet

B) Qara ciyər sirrozu

C) Sadalananların hamısı

D) Hepatosplenomeqaliya

E) Dərinin piqmentləşməsi


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
673) Dəmirin sorulmasına kömək nə edir?

A) B12 vitamini

B) A vitamini

C) Tripsin

D) Öd turşuları

E) Askorbin turşusu


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
674) Dəmir defisitinin diaqnostikasında aşağıdakılardan hansının təyini lazımdır?

A) Ferritin miqdarı

B) Qanda dəmir

C) Transferrinin dəmirlə doyma əmsalı

D) Hər biri

E) Ümumi dəmirlə əlaqələnmək bacarığı


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
675) Orqanizmdə dəmir nə üçün lazımdır?

A) Qan yaranma

B) Oksigen nəqliyyatı

C) İmmunitet reaksiyaları

D) Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları

E) Hər biri üçün


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с.
676) Ferritin əsasən harada yerləşir?

A) Eritrositlərdə

B) Mədədə

C) Mədəaltı vəzdə

D) Qara ciyərdə

E) Böyrəklərdə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
677) Ferritinə harada rast gəlinmir?

A) Qara ciyərdə

B) Birləşdirici toxumada

C) Dalaqda

D) Sümük iliyində

E) Əzələlərdə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
678) Dəmirin hansı növü yaxşı sorulur?

A) Öd turşuları ilə kompleksdə

B) Qeyri- üzvi

C) Üzvi


D) Qidadakı

E) Üçvalentli


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
679) Orqanizmdən dəmir nə ilə ifraz olunmur?

A) Dəri, saç, dırnaqların dekvamasiyası ilə

B) Nəcislə

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Ağız suyu ilə

E) Sidiklə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
680) pH nə deməkdir?

A) Hidroqen ionlarının molyar qatılığının mənfi loqarifmi

B) Hidroksil qrupların qatılığı

C) Hidrogen ionlarının qatılığı

D) Hidroqen ionlarının hidroksil qrupların qatılığına nisbəti

E) Hidroqen ionlarının gərginliyi


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
681) Orqanizmdə protonların mənbəyi hansıdır?

A) Oksidləşdirici dezaminləşmə reaksiyası

B) Qlütamin sintezı

C) Kömür turşusunun dissosiasiyası

D) Pereaminləşmə reaksiyası

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
682) Bikarbonat bufer sisteminin rolu nədədir?

A) Fosfor ionlarının mənbəyi

B) Orqanizmdə üzvü turşuların əmələ gəlməsi

C) Fosfatların orqanizmdən xaric olunması

D) Osmotik təzyiqin saxlanması

E) Güclü turşuların zəifləri ilə əvəz olunması


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
683) Hemoqlobin aşağıdaki hansı səbəbdən qanın pH sabitliyini saxlayır?

A) Methemoqlobin birləşdirir H+

B) Bufer sisteminin xassəsinə malikdir

C) Heç biri düz deyil

D) Oksihemoqlobin azad edir H+

E) Bütün cavablar düzgündür


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
684) Metabolik asidoz nə zaman inkişaf edə bilər?

A) Isteriya

B) Hipokaliemiya

C) Ödemlər

D) Mədə çixacağının stenozu

E) Diabetik ketoasidoz


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
685) Respirator asidoz nə zaman inkişaf edə bilər?

A) Dizenteriya

B) Respirator distress-sindrom zamanı

C) Aclıqda

D) Hiperventilyasıya

E) Nefritdə


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
686) Metabolik alkaloz bir qayda ilə nə zaman inkişaf edir?

A) Orqanizmdə kaliumun itirilməsi

B) Keton cisimlərinin əmələ gəlməsi

C) Karbon turşusunun ləngiməsi

D) Ağciyərlərin hipoventilyasiyası

E) Üzvi turşuların ləngiməsi


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
687) Respirator alkaloz nə zaman inkişaf edir?

A) Traxeyanın şişi

B) Ağciyərlərin hipoventilyasiyası

C) Ağciyərlərin hiperventilyasiyası

D) Soda məhlullarının yeridilməsi

E) Çox miqdarlı qusma


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина,1998
688) Diuretiklər nəyə əsaslanaraq hüceyrədən kənar metabolik alkalozun inkişafına kömək edirlər?

A) Suyun reabsorbsiyasını gücləndirərək

B) Orqanizmdə kaliumu xaric edərək

C) Orqanizmdə kaliumu saxlaya

D) Xloridlərin xaric olmasını gücləndirərək

E) Reabsorbsiyanı gücləndirərək


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
689) İnsanın arterial qanının normada pH-ı neçədir?

A) 7,35-7,45 vahid

B) 6,70-7,7 vahid

C) 7,0-10,0 vahid

D) 0,0-1,0 vahid

E) 7,00-7,35 vahid


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
690) BE miqdarı nəyi göstərir?

A) Hər biri

B) Zülal bufer sisteminin qatılığını

C) Qanın bufer əsaslarının ümumi miqdarını

D) Hemoqlobin bufer sisteminin qatılığını

E) Bufer əsaslarının lazim olan miqdarınnan dəyişməsini


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
691) Arterial qanın pO2 azalması nə ilə əlaqədardır?

A) Sadalananlar hamısı

B) Alveolyar-kapilar membranadan diffuziyanın pozulması

C) Alveolyar hipoventilyasiya

D) Ağciyər hemodinamikasının pozulması

E) Arterial-venoz şuntlama


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
692) TYM müayinəsi üçün qan götürdükdə aşağıdaki şərtlərdən hansını nəzərə almaq lazımdır?

A) Damarı sıxmadan qanı götürmək

B) Qanın hava ilə kontaktından qaçmaq

C) Kapilyar qanı sıxıb götürmək

D) Hamısı düzgündür

E) Arterial qanı heparinlə götürmək


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
693) Hemoqlobinin oksigenlə doyma göstəricisi nədir?

A) Fiziki həll olmuş oksiqenə oksihemoqlobinin oksigeninə nisbəti

B) 1 qram hemoqlobinlə bağlı oksigenin həcmi

C) Hər biri

D) Bütün hemoqlobin oksihemoqlobin formasında olarkən oksigen gərginliyi

E) Oksihemoqlobinin ümumi hemoqlobinə faizlə nisbəti


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə